Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 326
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sorpcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2000 T. 79, nr 9 298-301
PL Dokonano przeglądu literatury dotyczącej adsorpcji jonów toksycznych metali na zeolitach, a zwłaszcza metali ciężkich i pierwiastków promieniotwórczych na zeolitach naturalnych i syntetycznych. Szczególną uwagę zwrócono na zależność mechanizmu sorpcji od warunków procesu.
2
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2002 Tom 4 439-454
PL Proces sorpcji jest jednym z podstawowych procesów stosowanych do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz oczyszczania spalin. W wypadku ścieków i spalin można bardziej precyzyjnie określać zastosowanie tego procesu jako doczyszczanie, np.: uzupełniające lub końcowe. Zwykle w obiegach wodno-muło[...]
EN Sorption process is one of the basic processes used in water, wastewater and combustion gases treatment. In the case of wastewater or combustion gases more precisely this process is treatment to a finish, for example additional or final [11]. Sorption process is run in most cases using active carbon[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono opis stanowiska służącego do badania dyfuzyjności termicznej i wyniki badań brykietów węglowych nasyconych gazami sorbującymi: CH4 i CO2 oraz gazami szlachetnymi Ar i Kr pod ciśnieniami w przedziale od 0.003 MPa do 1.1 MPa. Badania wpływu ciśnienia gazu na wartość współczyn[...]
EN In this work the measuring stand for thermal diffusivity investigations has been presented. The results of studies coal briquettes filled by sorptive gases CH4 and CO2 and inert gases Ar and Kr under pressure varying range from 0.003 MPa up to 1.1 MPa have been shown. Research of gas pressure influe[...]
4
80%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 175-182
PL Przeprowadzono pomiary sorpcyjne, z zastosowaniem mikrobiuretek cieczowych, próbek węgli kamiennych pobranych z KWK Jaworzno, Sośnica, Pniówek. Jako sorbaty zastosowano pary: n-heptanu i hept-1-enu. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na przyjęcie następującej hipotezy: sorpcja par substancji apola[...]
EN There were sorptive measurements conducted. They were undertaken whith the use of liquid microburettes and coal samples from KWK: Jaworzno, Sośnica and Pniówek. Vapours of n-heptane and hept-1-ene were used as sorbates. In the investigation there was the hypothesis estimated: the sorption of unpolar[...]
5
80%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki badań nad wpływem właściwości sorbentów wapniowych oraz warunków procesu kalcynacji-karbonatyzacji CO2 na efektywność wychwytywania CO2. Do badań użyto sorbenty pochodzące z różnych kopalni różniące się strukturą oraz składem. Wyniki badań prowadzonych w wielu cyklach pozwoliły [...]
EN The effect of properties of calcium base sorbents and condition of the process of carbonation - calcination cycles in a number of runs on the effectiveness of CO2 capture were investigated. Various limestones from various mine locations differing in structure and composition were analysed. The resul[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Artykuł prezentuje nowe propozycje schematów osuszania powietrza sorbentem stałym, w celu pozyskania wody. Woda może być wykorzystana w procesach uzdatniania powietrza procesowego.
EN An article presents new pattern propositions of drain an air by constant sorbent to gain a water. The water may be use in the air treatment processes.
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jednym ze sposobów uniknięcia sorpcji jonu fluorkowego [F-] przez składowe formulacyjne past do zębów jest wytworzenie kompatybilnego składu pasty już na poziomie osnowy mydlanej. W związku z tym jako substancje będące potencjalnymi składowymi osnowy mydlanej zbadano szereg homologiczny polietero-n-[...]
EN Polyether, surface active compounds belonging to the class of non ionic tensides have been proposed as a component of soap structure in toothpastes. Their sorptive properties in relation to fluoride ions were examined using Rosen methods and coefficient A. At the same time their use in therapeutic t[...]
8
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 9 307-310
EN Research made on the use of diatomites and clinoptyloh'tes in static and dynamic conditions. Usefulness of tested adsorbents for oil derivatives removal in the light of the research made.
9
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
2001 z. 142 267-273
EN Loamy minerals are significant and still insufficiently used natural resources in Poland. Their full utilization should be of the main investigative, concerning especially: industrial catalysis, raw materials and products cleaning and protection of natural environment. One of less used is detritus b[...]
10
80%
Karbo
2002 Nr 9 265-271
PL Omówiono wyniki serii obliczeń dotyczących sorpcji wody, metanolu, metanu i ditlenku węgla przy wykorzystaniu modelu sorpcji wielorakiej. Otrzymane wyniki pozwalają na stwierdzenie zasadności przyjętych w modelu założeń, co więcej dają wgląd w strukturę węgla oraz parametry procesu sorpcji.
EN Series of calculation of sorption isotherms of water, methanol, methane and carbon dioxide with using of multiple sorption model are presented in this work. Obtained results confirm correctness of the model assumptions, moreover give a view to the structure of coal and sorption process parameters.
11
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2003 nr 5 29-33
12
80%
Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy
2000 nr 6 12-15
PL Przedmiot prac badawczych stanowiły formy sorbentów z wełny owczej o różnym stopniu zagęszczenia włókien oraz materiały porównawcze o uznanej przydatności w zatrzymywaniu produktów naftowych wykorzystywane obecnie do produkcji sorbentów olejowych.
13
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1998 nr 11 480-483
EN Physical and chemical properties of pneumothermic fibres and their absorptive qualities with oil substances. Use of microfibres in water and sewage technology as filtering and sorptive materials.
14
80%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 10 595-597
PL Przeprowadzono badania sorpcyjności betonu cementowego o wytrzymałości na ściskanie od 30 do 70 MPa, w stanie suchym i przy różnych wilgotnościach. Podano zależność względnej sorpcyjności od względnej wilgotności betonu.
EN The concrete sorptivity was tested. Tests were made for concretes with compressive strength from 30 MPa to 70 MPa both for dry concrete and for different humidities. The general relationship between relative sorptivity of the concrete and its relative humidity was given.
15
80%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstępnych prac badawczych dotyczących wyrzutów węglowogazowych, w których brykiety węglowe nasycano gazami: słabo sorbującym – azotem oraz silnie sorbującym – dwutlenkiem węgla. Porównano ze sobą wytworzone laboratoryjnie warunki inicjacji wyrzutów dla obu gaz[...]
EN This work presents results of the preliminary research regarding to coal and gas outbursts where apart of nitrogen highly sorptive gas – carbon dioxide – was involved. Experimental conditions induced in order to initiate outbursts with use of coal briquettes were compared. Conducted analysis showed [...]
16
80%
Structure and Environment
EN The paper presents the results of research on the use of sewage sludge ash as a sorbent. Sewage sludge ash applied for research was from the incineration plant of sewage sludge and screenings from the Group Wastewater Treatment Plant Metropolitan Area Łódź. The research on the sorption was being con[...]
17
80%
Przegląd Komunalny
2017 nr 11 57--59
PL Klasyczne, wysokoefektywne metody oczyszczania ścieków przemysłowych są niewystarczające wobec zawartych w ściekach bardzo wysokich stężeń zanieczyszczeń. Pomocne w usuwaniu zanieczyszczeń mogą okazać się powszechnie stosowane materiały sorpcyjne.
18
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2005 nr 1 31-32
19
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 279-280
20
80%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 285-286
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last