Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  soil contamination
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
PL Badania przeprowadzono w rejonie byłego zakładu "Polam - Rzeszów". Pobrano 45 prób glebowych i 7 roślinnych (marchew i pietruszka), z terenu zakładu i najbliższego sąsiedztwa, z głębokości 0-20 cm. W próbach glebowych oznaczono podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne, zawartość metali ciężkich i[...]
EN The studies were carried out in the region of a former enterprise "Polam - Rzeszów". Forty-five soil samples and seven plant samples were taken (carrot and parsnip) from the region of the industry and the closest vicinity, from the depth 0-20 cm. In soil samples basic physical and chemical propertie[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2007 nr 145 189-199
PL W niniejszym artykule omówiono przykłady skażenia gruntu i wód gruntowych surowcami i produktami ropopochodnymi, gromadzonymi na terenie dawnej fabryki farb i lakierów w Trójmieście. Ośrodek gruntowo-wodny został skażony związkami organicznymi w tym benzenem, toluenem, etylobenzenem i ksylenem (BTEX[...]
EN This study shows us examples of soil and ground-water pollution. The main cause of this situation is accumulated raw materials and products management in area of former paint and lacquer fabric in Trójmiasto which was very jaunty. Soil and water centre was polluted by heavy metals like cobalt, nicke[...]
3
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2003 T. 8, z. 2 207-216
PL Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi jest istotnym problemem w gospodarowaniu terenami rolnymi i leśnymi, zwłaszcza w obszarach narażonych obecnie lub w przeszłości, na szkodliwe oddziaływanie przemysłu. Określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska glebowego wymaga przeprowadzenia żmudnych i ko[...]
EN The pollution of soils with heavy metals makes an important problem in the management of agricultural areas and forests, especially in areas that are or used to be exposed on harmful impact of industry. The assessment of the degree of the pollution of soil environment requires work and money consumi[...]
4
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN The paper considers a method of conditional simulation of spatiotemporal scalar random fields of certain environmental phenomena. The method can be used to predict field values at given space points at specified time, on the basis of field values at other locations and data on second order moment fu[...]
5
80%
Nukleonika
EN Glasshouse experiments were carried out in Wagner pots containing 6 kg of soil. The amounts were compared of Zn, Pb and Cd taken up by the crop of spring wheat from contamination introduced into the soil or upon leaves. The heavy metals were labelled with the radioactive isotopes 65Zn, 210Pb and 115[...]
6
80%
Nukleonika
EN The aim of this study was to compare the amount of radiocaesium in chosen compartments of environment in two localities of Košice vicinity (Košice and Jasov). Prevailing part of radiocaesium is in the upper layer of soils and specific activity of 137Cs in the first layer for locality Jasov in 2001 a[...]
7
80%
Journal of Ecological Engineering
2016 Vol. 17, nr 3 125--133
EN Nickel has been listed as a priory control pollutant by the United States Environmental Protection Agency (US EPA). Compared with other methods, the combination of vegetation and the addition of mineral sorbents to heavy metal-contaminated soils can be readily applied on a large scale because of the[...]
8
80%
Nukleonika
EN The amount of radiocaesium in chosen species of mushrooms from localities in eastern Slovakia was studied. From the obtained results it was found that Macrolepiota procera and Armillariella mellea are defined by low ability to accumulate caesium. Higher values of 137Cs were measured in Russula aerug[...]
9
80%
Journal of Ecological Engineering
2019 Vol. 20, nr 1 197--202
EN The research consisted in the analyses pertaining to the occurrence of elements regarded as toxic (Zn, Cu, Ni, Cr, As, Pb, Cd, Hg), the presence of which in the environment is mainly associated with economic-industrial activities in mountain soils. The research area of about 5 sq. km. included the h[...]
10
70%
Geology, Geophysics and Environment
2015 Vol. 41, no. 4 299--309
EN Soil samples and snails – Helix pomatia Linnaeus, 1758 specimens were collected from the region of Małopolska. Research based on soil from this area showed a differentiated degree of environmental contamination, which influenced the composition of elements that build mollusc shells. Concentrations o[...]
11
70%
Nukleonika
EN Phytoextraction field experiments were conducted on soil contaminated with radiocesium to determine the capacity of autochthonous grasses and weeds to accumulate 137Cs. The aim of the study was to evaluate the potential of spontaneously growing vegetation as a tool for decontamination of non-agricul[...]
12
70%
Journal of Ecological Engineering
EN The paper presents the results of field and laboratory studies aimed at studying the processes of oil transformation in the soil under the influence of natural biological processes during a two-year period on artificially created old spills. The soil of the study area was characterized as meadow. Th[...]
13
61%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 59-68
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zawartości żelaza w formie zbliżonej do ogólnej w glebach terenu przemysłu metalowego oraz zawartości żelaza w trawach porastających badany obszar. Badania zawartości żelaza w glebach i trawach realizowano w latach 2009-2010. Otrzymane wyniki badań wskazały, że zaw[...]
EN The paper presents the results of research on the content of iron in a subtotal form in the soils of metal industry areas and the content of iron in the grass growing in the test area. Research on the content of iron in soils and grasses was carried out in 2009-2010. The results indicated that the c[...]
14
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 59-60
15
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2004 nr 1 28-29
16
61%
Inżynieria Ekologiczna
2009 Nr 21 40-47
PL Większość z produktów naftowych działa toksycznie na organizmy żywe, w tym na rośliny, zwierzęta a także na człowieka. Szczególnie groźne dla środowiska są przepracowane oleje silnikowe ze względu na ich zanieczyszczenie. Celem pracy było określenie wpływu przepracowanego oleju silnikowego na wzrost[...]
EN Most of products of oil refining have a toxic effects to plants, animals and also to man. Especially dangerous for environment are overworked engine oils because of its pollutants. The aim of this work was to determine the effect of overworked engine oil on growth and advancement of chosen species o[...]
17
61%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 6 1209-1213
18
61%
Ekologia i Technika
2008 R. 16, nr 4 160-164
PL W doświadczeniu wazonowym badano wpływ zanieczyszczenia gleby herbicydem Granstar 75 WG na liczebność drobnoustrojów. Próbki pobrane z gleby brunatnej typowej wytworzonej z piasku gliniastego lekkiego zanieczyszczano herbicydem Granstar 75 WG w na stepujących ilościach w mg o kg-1 gleby: O, 6,6; 33 [...]
EN The effect of soil contamination with Granstar 75 WG on the rnicroorganisms number was examined in a pot experiment, Samples which had been taken from typical brown soil, originating from clay sand. were contaminated with Granstar 75 WG in the following amourits (mg kg-1 of soil): O. 6,6; 33 and 66,[...]
19
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1265-1272
PL Górnictwo naftowe należy do tych gałęzi przemysłu, które mogą powodować skażenia gleby rtęcią na terenach swojej działalności. Ich przyczyną może być obecność rtęci w niektórych gazach ziemnych i wodach złożowych bądź emisje z elementów aparatury kontrolno-pomiarowej i armatury. Referat zawiera wyni[...]
EN Oil and gas exploration and production is an industry branch that can cause pollution of soil and water with mercury. The reason is that mercury is present in some natural gases and production waters or that emissions from control and regulation equipment parts are sometimes possible. In the paper t[...]
20
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1249-1255
PL Węglowodory, główne składniki ropy naftowej, w zetknięciu ze środowiskiem przyrodniczym, mogą bardzo niekorzystnie wpływać zarówno na jego elementy, jak i na zdrowie ludzi. Referencyjne metodyki określania stężeń zanieczyszczeń węglowodorowych gleby nie zostały dotychczas określone. Laboratoria wyko[...]
EN Hydrocarbons, main components of petroleum oil, in contact with environment have negative impact on it as well as on human health. The reference methods of determination of hydrocarbon contamination content in soil have not been given yet. Laboratories which make such analysis have to develop proced[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last