Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skład chemiczny wód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 6 21-24
PL Ustalenie genezy wody leczniczej pozwala przewidywać, czy woda ta będzie cechować się stabilnością składu. W pracy, na podstawie wyników badań jakości wód siarczkowych z ujęcia "Zdrój Główny" w Krzeszowicach, podjęto próbę analizy genetycznej badanych wód, oceny zależności statystycznych występowani[...]
EN The establishing of origin of the curative water allows for predicting the stability of water composition. In the work, on the basis of results of quality tests of sulfide waters from the "Zdroj Glówny" intake of Krzeszowice attempted have been a genetic analysis of the waters being tested and an a[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 10 363-365
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2012 Tom 14 945--959
EN Protection of Odra river quality against harmful mine waters is a huge challenge for science. This article treats about the influence of technological changes in the dropping system “Olza” on the chemical composition of the Odrariver waters and its inflows. The content of this article is of high imp[...]
4
75%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Prace geologiczne przeprowadzone w rejonie Gostynina wykazały istnienie korzystnych warunków geotermalnych w obrębie utworów jury środkowej i dolnej. Na podstawie wyników analiz składu fizykochemicznego wód jury dolnej (otwór Gostynin IG-1/1a, poziom 2290-2245 m p.p.t.), dokonano wstępnej oceny właś[...]
EN The geological investigation in Gostynin region has shown favourable geothermal conditions in Lower and Middle Jurassie formations. Chemical and physical composition of the Lower Jurassic waters from Gostynin IG-1/1a well (2290-2245 m depth) was used for preliminary evaluation of balneological prope[...]
5
75%
Przegląd Geologiczny
2007 Vol. 55, nr 4 319--323
EN The statistical principal components factor analysis have been carried out in 2002 and 2003 for groundwater and surface water of two small crystalline massifs of the Sudety Mts. [SW Poland], represented by Kamienica [Śnieżnik Massif] and Mała Bystrzyca [Bystrzyckie Mountains] river catchments. 12 ch[...]
6
75%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono wyniki badań hydrochemicznych wód podziemnych piętra kenozoicznego bloku przedsudeckiego w granicach zlewni rzeki Bystrzycy. Badania prowadzone były w latach 2003 - 2004 i obejmowały wykonanie pełnych analiz składu chemicznego wód w 57 punktach pomiarowych. Analiza podstawow[...]
EN The chemical composition of groundwaters (in 57 sampling points) of the Bystrzyca River catchment in 2004 was analysed. The study area is located in the Sudety Mts. foreground and occupies about 1500 km2. The pH of groundwater are between 6.83 and 8.34 (for quaternary aquifer) and 6.39 - 7.99 (for t[...]
7
75%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 2 727--733
PL Do badań wybrano wody zbiorników zamkniętych i przepływowych uznanych za eutroficzne, zbiorników wskazujących na postępujący proces eutrofizacji oraz zbiorników, których wskaźniki zanieczyszczenia nie wskazują na zmiany wywołane nadmiernym stężeniem biogenów. Oznaczono stężenie anionów: F
EN The samples of water for the investigation were chosen from close and flow reservoirs identified as eutrophic, reservoirs indicating a progressive process of eutrophication and reservoirs that pollution indicators do not point to the changes caused by excessive levels of nutrients. The concentration[...]
8
63%
Przegląd Geologiczny
2007 Vol. 55, nr 1 71-71, 78
EN Researches were conducted within expertimental field Kampinos located within the protected zone surrounding Kampinos National Park but is considered to be the example of the anthropogenic impact on the quality of the groundwater. Hydrogeological investigations in these experimental field found the m[...]
9
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Wody termalne udostępnione odwiertami Bańska IG-1 i Bańska PGP-1 ujmowane są z utworów eocenu numulitowego i formacji mezozoicznych. Wody te wykorzystywane są w ciepłownictwie, balneologii i rekreacji. Analiza chemiczna wód wykonywana jest przez akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne Akademii G[...]
EN The waters from Banska IG-1 and Banska PGP-1 intakes from Nmmulitid Eocene and Mezozoic formations. Thermal waters are used in heating, recreation and balneology. The chemical analysis of waters is carried out in AGH (University of Science and Technology in Cracow). From 2001 to 2012, 55 samples fro[...]
10
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 440 49--54
PL Hałda górnicza w pobliżu nieczynnego szybu „Wacław” (KWK Nowa Ruda), w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie, jest źródłem powstawania kwaśnego drenażu górniczego. U podnóża hałdy rejestrowano wypływy wód o odczynie kwaśnym (pH około 2) i wysokich zawartościach siarczanów oraz żelaza. Wstępne wyniki ozn[...]
EN A mine waste pile located close to the abandoned “Wacław” coal mine shaft in Ludwikowice K³odzkie village in the Nowa Ruda mining region, generates acid mine drainage (AMD). At the foot of the tailings pile, acid water (pH close to 2) with a high concentration of sulphates and iron has been observed[...]
11
63%
Journal of Water and Land Development
2005 no. 9 147-160
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących ilości i jakości opadów atmosferycznych oraz wód odpływających. Pomiary prowadzono w zlewni Grajcarka w latach hydrologicznych 1995/1996-1999/2000. Próbki wód analizowano pod kątem zawartości NH4+, NO3-, PO4 ³-, Ca[sup]z+, Na+, Mg²+, K+, SO4 ²-. W badan[...]
EN The paper presents the results of a study on the amount and quality of atmospheric precipitation and outflowing waters. Measurements were carried out in the catchment of the Grajcarek River in hydrologic years 1995/1996-1999/2000. Concentrations of NH4+, NO3-, PO4 ³-, Ca²+, Na+, Mg²+, K+, SO4 ²- wer[...]
12
63%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł zawiera fragment pracy realizowanej w Katedrze Surowców Energetycznych Akademii Górniczo- -Hutniczej pt: "Analiza możliwości zagospodarowania wód geotermalnych Zapadliska Przedkarpackiego do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych oraz ciepłowniczych" finansowanej przez Narodowe Centrum [...]
13
63%
Przegląd Geologiczny
EN The long-term exploitation of sulphur deposits in the Tarnobrzeg region along with intense groundwater drainage caused a change of hydrodynamic and hydrogeochemical conditions. After the finishing of mining activities, the area has been reclamed, causing a return to near-natural conditions. Therefor[...]
14
63%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
PL Stężenie fluoru w wodach pitnych jest obiektem zainteresowania wielu ośrodków badawczych na świecie, ponieważ szkodliwy dla ludzi jest nie tylko jego niedobór (poniżej 0,8 mg/l), powodujący próchnicę zębów, ale również nadmiar (powyżej 1,5 mg/l), który może przyczyniać się do rozwoju fluorozy i oste[...]
EN The problem of fluoride in drinking water is currently the subject of study of many research centres in the world, because not only deficit of fluorine (below 0.8 mg / l), which causes teeth caries, but also its excess (above 1.5 mg / l), which may cause fluorosis and osteoporosis, are harmful to hu[...]
15
51%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Artykuł zawiera informacje na temat wód mineralnych, leczniczych i solanek występujących na obszarze zapadliska przedkarpackiego oraz północnej części Karpat zewnętrznych (związanych z fliszem zewnętrznokarpackim oraz jego podłożem). Północną granicą obszaru badań jest zasięg utworów miocenu zapadli[...]
EN Paper contains information about mineral, therapeutic, geothermal waters and brines occuring on the area of the Carpathian Foredeep and the northern part of the Outer Carpathians (connected with flysch of the Outer Carpathians and its basement). The northern boundary of the research area is the exte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last