Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  siłownie wiatrowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 77-84
PL Poniższy referat - w formie uproszczonego przykładu obliczeniowego dla podsystemu przetwarzania energii (PE) typowej siłowni wiatrowej - stanowi kontynuację rozważań bezpośrednio odnoszących się do coraz bardziej aktualnego pytania: "Która z obecnie istniejących technologii energetycznych może przyc[...]
EN Concentration merely on the problems of fuel acquisition, its production from various forms of energy and subsequent consumption seems rather inappropriate these days. Energy consumption may also be of significant importance in the development of not only specific energy technologies, but also in th[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 53 147--150
PL W referacie przedstawiono zdolności regulacyjne nowoczesnych siłowni wiatrowych w kontekście wymagań technicznych stawianych dostawcom usług regulacyjnych przez Operatora Systemu Przesyłowego. Wykazano, że są one zdolne do świadczenia usług w zakresie regulacji mocy czynnej oraz mocy biernej. Wskaza[...]
EN The paper presents the regulatory capabilities of modern wind turbines in the context of the technical requirements posed by regulatory service providers to the Transmission System Operator. It has been shown that they are able to provide services in the field of regulation of active power and volta[...]
3
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2007 T. 1, z. 25 165-173
PL W przedłożonym referacie przedstawiono wybrane aspekty analizy porównawczej cyklu życia elektrowni jądrowej, elektrowni gazowo-parowej oraz zintegrowania siłowni wiatrowych. Wyniki obliczeń uzyskane przy wykorzystaniu własnego programu obliczeniowego EN-STREAM odnoszą się z jednej strony do zasady e[...]
EN In the following essay there have been presented selected aspects of energy-ecological comparative analysis of nuclear and gas-steam power plant life cycle and wind power plants integrating. Calculations' results obtained with use of the computational program EN-STREAM refer to the rule of installed[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
2003 R. 7, nr 10 33--42
PL W oparciu o dziesięcioletnie obserwacje z 10 stacji meteorologicznych znajdujących się w rejonie lubelskim opracowano szczegółowe zasoby energii wiatru dla potrzeb rolnictwa z możliwością instalowania siłowni wiatrowych różnych typów i o różnej mocy. Badaniami objęte były dwie siłownie wiatrowe: pie[...]
EN Wind energy resources for agricultural purposes were elaborated in details on a base of 10-year observations of 10 meteorological stations situated in Lublin region in order to install various type and power wind power plants. Two wind power plants were investigated: 4 kW power situated in Snopków a[...]
5
75%
Mechanik
2014 R. 87, nr 7CD 431—438
PL W artykule przedstawiono tok postępowania podczas optymalizacji kształtu kołpaka turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, wyniki analizy komputerowej i wyciągnięte na tej podstawie wnioski. Turbina wiatrowa powstała w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02.-016/08 pt. „Modelowe kompleksy agroen[...]
EN Course of proceedings while the cap shape optimizing of the wind turbine with a horizontal rotation axis, computer analysis results and conclusions based on this proposal, are presented in the paper. The wind turbine was developed within the key project number POIG.01.01.02.-016/08 entitled: “Model [...]
6
63%
Rynek Energii
2014 Nr 6 16--24
PL W artykule dokonano analizy struktury mocy wytwórczych zainstalowanych w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dyrektywy unijne oraz przyjęta polityka energetyczna Polski determinują rozwój energetyki odnawialnej. Rosnący udział siłowni wiatrowych w nowo instalowanych mocach wytwórczych przyczynia[...]
EN This paper presents the analysis of the generation capacity structure in the National Power System. UE directives and Polish energy policy establish the renewable energy sector development. The growing rate of wind farms in the newly installed power units contributes increase of the power system loa[...]
7
63%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 2 151--156
PL Praca przedstawia wyniki badań eksperymentalnych w tunelu aerodynamicznym wirników typu Magnusa o poziomej osi obrotu. Najpierw przeprowadzono pomiary aerodynamicznej siły bocznej (nośnej) oraz oporu aerodynamicznego na wirującym walcu dołączonym do wagi aerodynamicznej. Następnie wykonano badania w[...]
EN The paper presents results of wind tunnel tests of horizontal axis wind rotors of Magnus type. Firstly, measurements of aerodynamic side (lift) force and aerodynamic drag on rotating cylinder attached to horizontal aerodynamic balance were performed. Secondly, the model of single-blade rotor with co[...]
8
63%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2014 nr 2 72--76
PL W pracy przedstawiono skróconą analizę techniczno-ekonomiczną rozmieszczenia planowanych siłowni wiatrowych. Szczególną uwagę zwrócono na umiejscowienie przestrzenne, uciążliwe dla społeczeństwa efekty pracy wiatraków, wybrane aspekty ekonomiczne oraz potrzebę monitorowania warunków wietrzności prze[...]
EN The paper presents a summary technical and economic analysis of the placement of planned wind turbines. Particular attention was paid to the spatial location and tedious for the public results of wind turbines work, selected economic aspects and the need for monitoring of wind conditions before choo[...]
9
51%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Niniejsza praca miała na celu oszacować wietrzność określonej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego poprzez ujęcie ilościowej oraz jakościowej wietrzności. Dane typowego roku meteorologicznego opracowane dla miejscowości Włodawa przy wykorzystaniu maszty o wysokości 10 m.n.p.g. Analiza wyka[...]
EN The aim of the present work was to estimate the breeziness of specific location in the Lublin province by including both quantitative and qualitative wind. Typical year meteorological data were developed for the town Włodawa using masts with a height of 10 m.a.t.l. The analysis showed that the energ[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last