Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  shape factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 59 239-244
EN The main aim of this contribution is description of influence of enzymatic cottonization on the selected geometrical properties of ultimate flax fibers. For characterization of cross section shape changes the shape factor is used. The fineness is computed from area of cross section and gravimetric m[...]
2
88%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In the present study, the role of particle size of mica with flaky shape on the separation efficiency of mica from feldspar by the shaking table and Reichert spiral (Model HG7) concentrators were investigated. An albite ore containing mica from the Cine region of Turkey was treated under various tes[...]
3
88%
Fundamenta Informaticae
EN Outlier detection in high dimensional data sets is a challenging data mining task. Mining outliers in subspaces seems to be a promising solution, because outliers may be embedded in some interesting subspaces. Searching for all possible subspaces can lead to the problem called "the curse of dimensio[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono analizę metod oceny kształtu nasion. Wykazano, że ocena kształtu, przy zastosowaniu samych tylko współczynników kształtu, w wielu przypadkach jest nieprecyzyjna a nawet myląca. Zaproponowano rozszerzenie metody oceny kształtu nasion, wykorzystującej współczynniki kształtu, o dodatkową [...]
EN The paper presents analysis of methods applied to assess seed shape. It has been proved that in many cases shape assessment carried out using only shape factors is imprecise, and even confusing. It is proposed to extend the seed shape assessment method using shape factors with qualifying seeds addit[...]
5
75%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono opis przestrzennej budowy żeliwa sferoidalnego w oparciu o analizę stereologiczną próbki w trzech równoległych płaszczyznach pomiarowych. W opisie wydzieleń grafitu posłużono się współczynnikiem kształtu powierzchni C [2, 3]. Rezultat badań pozwoli na wyeliminowanie z analiz[...]
EN In this article the three-dimensional construction of ductile cast iron is presented. The factor shape C was used to describe the nodular cast iron. The measurement were maked in three parallel surfaces. The results of investigations will allow to eliminate doubts from the stereology analysis in des[...]
6
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
2006 R. 51, nr 4 192-200
PL Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości wprowadzenia czynnika kształtu do formuł określających siłę wyciskania profili o złożonym kształcie przekroju poprzecznego. Wyciskanie kształtowników o złożonej geometrii przekroju poprzecznego wymaga przedstawienia relacji analitycznych umożliwiających a[...]
EN The extrusion load is one of the basic parameters which decide of possibility of metal deformation in extrusion and let to decrease the costs of their production. In the case of extrusion of complex shapes of cross-section it is difficult to find analytic relationship which let us to indicate adequa[...]
7
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 217-228
EN The thickness, width and length of seeds from selected coniferous trees was measured. The obtained data was used to determine six shape factors (as proposed by Grochowicz, Mohsenin, Donev and Wróbel). The seeds were assigned nine simple geometric shapes, and the total volume of seeds from a given tr[...]
8
63%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
2011 Vol. 46 95-106
PL Próbki czystego kwarcu poddano analizie sitowej w celu wydzielenia dziewięciu wąskich klas ziarnowych. Klasy te użyto do przygotowania zgładów, które analizowano za pomocą komputerowej analizy obrazu (IA) w celu wyznaczenia składu ziarnowego (PSDs) każdej klasy. Określano zarówno rozmiar jak i współ[...]
EN In this research, a pure quartz sample was subjected to sieve analysis and nine narrow size fractions were obtained. Polished sections were prepared from the representative samples of each fraction and were examined by image analysis (IA) to determine particle size distributions (PSDs) of fractions.[...]
9
63%
Inżynieria Materiałowa
2010 Vol. 31, nr 6 1409-1414
PL W artykule zaprezentowano sposób wykorzystania metod stereologicznych w celu odtworzenia składu granulometrycznego kruszywa grubego w betonie. Do badań użyto beton o zróżnicowanym składzie, wykonany z zastosowaniem grubego kruszywa bazaltowego (rys. 1 i 4). Zmiennymi determinującymi skład betonu był[...]
EN The paper has presented the way of stereological method application in the reconstruction of granulometric composition of coarse aggregate in concrete. The presented example concerns concrete of diversified composition, manufactured from coarse basalt aggregate (Fig. 1 and 4). Variables determining [...]
10
63%
Chemical and Process Engineering
PL Artykuł poświęcono problematyce opisu kształtu cząstki ciała stałego. Cząstka jest traktowana jako pewien zwarty i spójny podzbiór trójwymiarowej przestrzeni rzeczywistej. Zakłada się, że cząstka jest w pełni reprezentowana przez swój obraz projekcyjny. Zaproponowane zostały dwie konstrukcje geometr[...]
EN The paper deals with the problem of solid particle shape description. A particle is considered as a compact and connected subset of a three-dimensional real space. It is assumed to be represented by its two-dimensional projective image. Two geometrical constructions approximating the particle image [...]
11
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 7 492--497
PL W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji formuł analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu 7075. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do relacji analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego o[...]
EN The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses of extrusion load for case of complexity extrudate cross-section of 7075 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor” to analytic relationship according to special se[...]
12
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 8 572--576
PL W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji wzorów analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu aluminium 2024. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do formuły analitycznej tzw. czynnika kształtu, d[...]
EN The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses extrusion load for case of complexity of the extrudate cross-section for 2024 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor” to analytic relationship according to speci[...]
13
63%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Kształt ziarn węgla uwzględniany jest między innymi przy opisie procesu uwalniania gazu zdeponowanego w materiale porowatym. Dostępne modele tego zjawiska zakładają kulistą symetrię ziarn. W rzeczywistości warunek ten jest trudny do spełnienia, ponieważ ziarna węgla reprezentujące poszczególne klasy[...]
EN The shape of coal grains is taken into account , inter alia, in descriptions of the release of gas deposited in porous materials. Available models assume the spherical symmetry of grains. Actually, this requirement is difficult to satisfy as the coal grains belong to various size categories and are [...]
14
63%
Geomatics and Environmental Engineering
PL Ambiwalentny charakter skwantyfikowanej oceny cech rynkowych nieruchomości objawia się w każdym procesie estymacji wartości katastralnej bądź rynkowej. Przypisanie ustalonym atrybutom odpowiednich wartości jest bowiem subiektywną, bo uznaniową czynnością leżącą u podstaw analizy rynku. W niniejszym [...]
EN The ambivalent nature of quantified rating features market on properties is revealed in each estimation of cadastral or market value process. Assigning appropriate values to set attributes describing the property is subjective, but it is also necessary in the process of market analysis. On the pages[...]
15
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono analizę charakteru plastycznego płynięcia metalu podczas wyciskania wyrobów o niekołowym kształcie przekroju poprzecznego oraz określenie wpływu kształtu przekroju poprzecznego wyciskanego wyrobu na wielkość siły wyciskania. Wyciskanie przeprowadzono dla najprostszych przypadkó[...]
EN The paper presents the analysis of nature of metal flow during extrusion of noncircular sections and determining the relationship between extrusion force and geometrical parameters of extrudate (the shape of the extrudate). Experimental procedure was curried out for the simplest cases of non-circula[...]
16
63%
Production Engineering Archives
17
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 762--766, CD
PL W artykule przedstawiono wpływ współczynnika kształtu, precyzji wyznaczenia współczynników materiałowych oraz ilość elementów skończonych, na dokładność wyników w symulacji wytłaczania. Współczynnik kształtu określono jako stosunek wymiarów w płaszczyźnie poziomej elementu skończonego na obwodzie kr[...]
EN Article presents the influence of the shape factor,precision of determining the materials coefficients and the number of finite elements for the accuracy of the results in the deep drawing simulation. Shape factor is defined as the ratio of the dimensions in the horizontal plane finite element at th[...]
18
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the results of examination concerning optimization of the \sigma phase precipitates with respect to the functional properties of ferritic-austenitic cast steel. The examined material comprised two grades of corrosion-resistant cast steel, namely GX2CrNiMoN25-6-3 and GX2CrNiMoCuN2[...]
19
51%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było określenie, w jakim stopniu suszenie konwekcyjne niszcząco wpływa na strukturę wewnętrzną jabłek na przykładzie analizy powierzchni projekcyjnej komórek oraz ich współczynnika kształtu. Suszone jabłka, o strukturze wewnętrznej najbardziej zbliżonej do świeżego to materiał wstępnie p[...]
EN The purpose of the work has been to determine the degree to which convection drying has destructive impact on the internal structure of apples, using the example of analysis of cells projection surface and their shape factor. Dried apples, with internal structure closest to fresh, constitute materia[...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The results of investigations of the effect of modification and cooling rate on the macrostructure of castings made from IN-713C nickel superalloy were described. As a modifier, cobalt aluminate CoAl2O4 in composition with aluminium powder and colloidal silica was used. Changes in the cooling rate w[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last