Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 306
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sewage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 72-79
PL Modelowanie działania istniejących, modernizowanych czy też nowo projektowanych systemów kanalizacyjnych w Polsce, zalecane normą PN-EN 752 i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2006 r., jest w praktyce rzadko stosowane, m.in. z braku dostatecznych podstaw metodycznych. Praca nawiązuje do dotychcz[...]
EN Modelling of existing, modernized or newly designed sewer systems - recommend by the PN-EN 752 and Regulation of the Minister of the Environment from 2006 - is rarely used in practice in the absence of sufficient methodological bases. Work refers to the current state of knowledge in this field [1, 2[...]
2
100%
Archivum Combustionis
2011 Vol. 31 nr 4 245-254
EN Taking into account the obligations of Poland under Treaty of Accession concerning waste management order, the most important problem is the waste recovery and waste disposal. Sewage sludge is wastes which can be include to the biomass-based materials. The waste storage should be limited, because of[...]
3
100%
Instal
2010 nr 3 42-44
PL W artykule przedstawiono obliczenia instalacji wewnętrznych i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z normą PN-EN 12056:2002. Prezentowana metoda może być także stosowana do obliczania sieci kanalizacyjnych. Istotą metody jest wykorzystanie formuły Colebrooka-White'a do obliczenia współczynnika oporów l[...]
EN In the article a calculation of in-built sewage system and sewage connections according to the standard PN-EN 12056:2002 has been presented. The method can be used also for dimensioning of sewage networks. The main idea of the method is using of Colebrook-White formula for calculation of friction fa[...]
4
100%
Instal
2008 nr 4 50-53
PL W artykule przedstawiono instalację kanalizacji sanitarnej Geberit Sovent przeznaczoną dla budynków wysokich. W artykule zamieszczono krótki opis armatury Sovent, zasadę jej działania jak również wyniki pomiarów hydraulicznych przeprowadzonych na wieży testowej w laboratorium Geberit. Pomiary hydrau[...]
EN The paper presents Geberit Sovent, a domestic drainage system developed for high rise buildings. A short description of the Sovent fitting and its operation principles is given as well as the results of tests carried out on a hydraulic test tower in the Geberit laboratory. Hydraulic examination show[...]
5
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 12 1-7
EN Scheme of sewage and pollution charge flow in a model sewage treatment plan' working on active sludge technology basis. Electric energy consumption on different stages of sewage treatment.
6
80%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 4 (61) 44-49
PL Stopień wykorzystania tlenu jest jednym z ważniejszych parametrów systemu napowietrzania wgłębnego. Wyraża sprawność, z jaką tlen dyfunduje z powietrza do mieszaniny osadu czynnego i ścieków. Jego wartość zależy od wielu czynników, do których nalezą miedzy innymi: rodzaj zastosowanych dyfuzorów, skł[...]
EN Oxygen transfer efficiency (OTE) is one of the most important parameters of aeration system. It express efficiency of oxygen transfer from air to mixed liquor in aeration tank. Its value depends on many factors inter alia type of installed diffusers, composition of mixed liquor, mixing conditions, d[...]
7
80%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 4 (37) 24-27
PL Efektywność przemian biochemicznych w ściekach zależy od warunków panujących w systemach kanalizacyjnych, a towarzyszą tym przemianom zauważalne przez eksploatatorów sieci takie procesy jak: zagniwanie, wydzielanie siarkowodoru czy metanu, a także korozja. Wyniki badań wykazują, że kolektory ściekow[...]
8
80%
Instal
2009 nr 2 49-54
PL W artykule dokonano przeglądu kryteriów, jakie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyłączeniu gminnych sieci kanalizacyjnych do sieci większych aglomeracji oraz przy wyborze rodzaju systemu kanalizacyjnego dla gminy. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze metody wykorzysywane p[...]
EN The article presents criteria that should be taken into account when a decision whether to join a local sewage network into a larger agglomeration and in choosing the appropriate type of sewage system is making. Particular attention was paid to the latest methods used in making such decisions. Also [...]
9
80%
Instal
2009 nr 5 26-30
PL W pracy omówiono podstawowe wymagania projektowe dla studzienek kanalizacyjnych. Określono wytyczne dla obliczeń statyczno- wytrzymałościowych konstrukcji elementów studzienek. Na podstawie własnych doświadczeń sformułowano najważniejsze kryteria doboru konstrukcji w aspekcie zapewnienia ich trwałoś[...]
EN The basic requirements for the designing of manholes has been discussed in the article. The author has specified the guidelines for the calculations of the construction of elements of manholes. Based on experience, the author has formulated the most important criteria for the selection of the type o[...]
10
80%
Instal
2011 nr 3 44-47
PL Kanalizacja Warszawy istniejąca od ponad 120 lat była pozbawiona oczyszczalni większości ścieków. Konieczność reorientacji istniejącego systemu była tu główną przeszkodą. Praktycznie akceptowalne były tylko technologie bezwykopowe (mikrotuneling), główny kolektor (specjalnie zaprojektowane rury GRP [...]
EN The sewerages system of the city Warsaw is over 120 years old (1886), lack of the main part waste water purification is the main question here. Necessity of the existing system reorientation was base of main difficulty here. It was shown the no-dig technology (microtunneling) to be accepted here. Ma[...]
11
80%
Archivum Combustionis
EN In this work numerical simulation of the reburning process have been done. The calculations were modeled using the GRI-Mech 2.11 mechanism for reactions between the reburning fuel and flue gases from hard coal combustion. As reburning fuel, gas from sewage sludge gasification process was used. Becau[...]
12
80%
Instal
2009 nr 10 44-47
13
80%
Instal
2009 nr 10 32-41
PL Przedstawiono szczególne potrzeby rozwiązań kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Obecna sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przeszłości. Główne problemy to zróżnicowanie rozwiązań oraz pogorszenie warunków eksploatacyjnych (zmniejszenie ilości ścieków oraz wzrost ich stężenia).
EN Questions of the inspection chambers constructions particular needs are presented. It was shown existing situation to be much more complicated than it was in the past. Diversification of the existing solutions as well as worsening of the exploitation conditions (reduction of quantity and increase of[...]
14
80%
Instal
2009 nr 9 82-86
PL Artykuł poświęcony charakterystyce podniesienia poziomu niezawodności działania i bezpieczeństwa podsystemu usuwania ścieków w warunkach eksploatacyjnych. Omówiono w nim awaryjność podsystemu usuwania ścieków, propozycję podnoszenia niezawodności dzięki systemowej metodyce eksploatacji, systemowi sp[...]
EN The paper focuses on the characteristics of reliability level enhancement of operation and safety of sewage draining subsystem in running condition. Failure frequency in sewage draining subsystems, a proposal for reliability enhancement due to a systemic method of operation, a system of effective da[...]
15
80%
Instal
2007 nr 7/8 66-68
PL Próba zdefiniowania kryteriów wyboru systemu odprowadzania ścieków komunalnych. Inwestorzy nadal stoją przed problemem wyboru odpowiedniego systemu odprowadzającego ścieki, przy uwzględnieniu minimum kosztów budowy i eksploatacji. Przy wyborze tym pomocne mogą być następujące kryteria: terytorialno-[...]
EN An attempt to define the criteria of the choice of the public sewerage system. Investors keep facing the problem of the choice of the appropriate sewerage system, taking into account the minimum cost of the investment and exploitation. The following criteria can be useful at choosing the system: lan[...]
16
80%
Instal
2008 nr 7/8 23-26
PL Rozwój terenów zurbanizowanych, który powoduje radykalny wzrost ilości ścieków deszczowych dopływających do sieci i urządzeń kanalizacyjnych powoduje potrzebę coraz szerszego wykorzystywania urządzeń do miejscowego zagospodarowania wód deszczowych. Jednymi z nich są skrzynki i komory infiltracyjne. [...]
EN The development of urban areas bringing to radical increase of storm waters quantity, flowing to sewage systems and waste water treatment plants, causes the necessity of frequent usage of storm water management equipment. One type of this equipment is seepage boxes and infiltration chambers used for[...]
17
80%
Instal
2008 nr 1 48-52
PL Suszenie osadów ściekowych jest operacją jednostkową o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym, stosowaną w skali technicznej w niektórych oczyszczalniach ścieków komunalnych. Analiza i badania przebiegu suszenia osadów mają na celu poprawę jego efektywności, przyniesienie wymiernych oszczędności ener[...]
EN Drying of sewer settlings, which is an activity requiring, a great amount of energy, is applied on the technical scale in some of the communal waste treatment plants. Analysis and research of the drying of sewage residue is aimed at increasing the effectiveness and energetic savings, therefore minim[...]
18
80%
Instal
2010 Nr 5 59-62
PL Celem pracy była analiza wartości i cen kosztorysowych kanalizacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych, oddanych do eksploatacji w latach 1999-2007, na terenie jednej z typowych gmin rolniczych, położonej w centralnej Polsce. Zakres rzeczowy czterech analizowanych inwestycji, obejmował budowę sieci kan[...]
EN The purpose of this work was an analysis of values and prices of cost calculation sewerage investment projects, put into service in years 1999 to 2007, in one of the rural borough located in central Poland. The scope in kind of these four analyzed investments included building of sewer system, which[...]
19
80%
Instal
2010 nr 2 44-46
PL W artykule przedstawiona zostanie analiza zakresu usług kanalizacyjnych w miastach polskich powyżej 100 tys. mieszkańców w latach 2005 – 2008. Jako istotne parametry określające zakres tych usług przyjęty zostanie przede wszystkim procent ludności korzystającej z systemu kanalizacyjnego, ilość odpro[...]
EN In the presentation an analysis of the range of sewage services in Polish cities above 100.000 inhabitants will be presented. The percentage of population using the sewage system, the quantity of the discharged sewage and the range of sewage treatment will serve as the key indicators. In addition to[...]
20
80%
Instal
2010 nr 2 26-31
PL Efektywne wdrożenie systemów modelowania sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych powinno uwzględniać odpowiednie utrzymanie tych systemów. Proces ten wykracza poza typowe uaktualnianie danych na potrzeby modelowania i systematyczną kalibrację modeli. Konieczne jest również planowanie i rozwój GI[...]
EN Maintenance of water supply and sewer networks modelling systems must be exactly foreseen on the stage of implementation of such systems. Maintenance of modeling systems is not only adding actual data to mathematical modeling application and do recalibration. It means also planning and supervising G[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last