Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 97
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  services
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 2 74-78
EN The main basic functions of portal systems have to be implemented by the functionality of it platform. The technological platform of portal should be complied with the specified requirements. The basic set of services and components of e-learning portal contains five components for: services perform[...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 R. 73, nr 11 843-846
PL Omówiono podstawowe działania organizacji międzynarodowych w zakresie jakości usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono charakterystyki podstawowych parametrów i wskaźników jakości. Dokonano porównania wskaźników TP S.A. ze wskaźnikami krajów OECD.
EN An article describes basic activities of international organizations concerning a quality of telecommunication services. Characteristics of basic parameters and indicators are presented. There is a confrontation between TP S.A. network parameters and parameters of chosen OECD countries.
3
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1999 nr 7 435-440
PL Omówiono zagadnienia związane z oferowaniem usług telekomunikacyjnych. Przedstawiono ewolucję rynku i usług telekomunikacyjnych w perspektywie nadchodzącej dekady. Przedstawiono między innymi takie aspekty, jak ruchomość abonentów, indywidualizacja usług, 'inteligencja' w sieci, znaczenie treści ofe[...]
EN Article discusses issues related to offering telecommunication services. It presents service and market evolution in the forthcoming decade. The following aspects were discussed mobility, service customisation, network intelligence, service contents and some sociological aspects of global infostrade[...]
4
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2015 Vol. 19, No 4 387--396
EN The paper presents the BeesyCluster system as a middleware allowing invocation of services on high performance computing resources within the NIWA Centre of Competence project. Access is possible through both WWW and SOAP Web Service interfaces. The former allows non-experienced users to invoke both[...]
5
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2016 nr 4 60--70
EN Many of Intelligent Transport Systems (ITS) solutions are using components that dynamically change in time and space. Among these, there occur changes of location, movement parameters, components configuration, external environment influence, automation use, etc. Standard facilities in ITS communica[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2017 Nr 4 168--179
EN Possibilities for the use of biometric data are growing and hence their practical application is also increasing. Therefore, an important element to be considered in the design, construction and exploitation of systems using biometrics is the question of identifying a specific person and assigning h[...]
7
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2007 nr 5 5-11
PL Usługi odgrywają coraz istotniejszą rolę w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. W sektorze trzecim wytwarzane jest ok. 70% PKB, ponadto zatrudnionych jest w nim ok. 60-75% osób zawodowo czynnych w większości krajów UE. Z uwagi na fakt iż sektor ten cechuje się znacznym potencjałem wzrostu jego r[...]
EN The role of services is constantly growing in the most developed economies. The third sector accounts for about 70% of GDP, moreover it employs about 60-75% of active labour force in most of the EU-countries. Considering the important growth potential of this sector one can state that its developmen[...]
8
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2013 nr 2 5--13
EN The paper covers development and importance of mobile (cellular) telecommunication services, which developed during last about 20 years and are currently the most important and profitable telecommunication sector. The development of mobile telecommunications becomes essential factor of economic grow[...]
9
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 2 387--396
EN In the tutorial paper systems and networks are considered as a union of all their resources essential for the realization of predicted tasks. System dependability is discussed with respect to the occurrence of incidents and treats that may cause damage to the system resources and, in consequence, to[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2011 Nr 1(7) 173-185
PL Ze względu na niematerialność usługi, podjęcie decyzji o wyborze usługodawcy często dokonywane jest na podstawie relacji zbudowanych pomiędzy potencjalnym klientem, a pracownikami firmy. W przedsiębiorstwach usługowych wykwalifikowany personel jest niezbędny do osiągnięcia sukcesu na rynku, a jego d[...]
EN Due to the intangibility of services, the decision about choosing a service provider is often taken on the basis of the relationship between a potential client, and company employees. A qualified personnel is necessary to achieve a market success by service enterprises. The issue of crucial importan[...]
11
75%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
PL Rozwój usług dla ludności w znacznej mierze w gospodarce rynkowej stymulowany jest popytem. Na wielkość i charakter popytu wpływają warunki i styl życia. Warunki życia wynikają przede wszystkim ze struktury demograficznej ludności oraz z sytuacji ekonomicznej determinującej stopę życiową mieszkańców[...]
EN The availability of services in the residential environment is described by statistical indexes measuring for example the population per service point etc. In parallel, the availability can be characterized by distance (m, kin, and miles) that the residents have to cover in order to reach a service [...]
12
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2008 R. 81, nr 10 1009-1011
PL Przedstawiono stan rozwoju rynku telefonii mobilnej w Polsce na tle niektórych krajów Unii Europejskiej. Opisano obecną sytuację i prognozy zarówno co do wartości i struktury sprzedaży usług, jak również szacowanych ponoszonych nakładów inwestycyjnych. W osobnych zestawieniach pokazano strukturę cen[...]
EN The paper presents the development of Polish mobile market in comparison to some European Union countries. It describes also the present situation and the prognosis for the value and the sale services structure as well as the estimated investment expenditures. The mobile services price structure in [...]
13
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 7-17
PL W artykule przedstawiono istotę i zakres tematyczny zarządzania operacyjnego. Wskazano, że zakres tematyczny zarządzania operacyjnego w literaturze jest nie jednolity. W zarysie scharakteryzowano zagadnienia związane z projektowaniem usług. Artykuł zakończono wnioskami.
EN In paper the idea and subject range of operational management are presented. It was pointed out that subject range of operational management in literature was not uniform. Problems concerning services designing was in outline characterized. The paper was resumed with conclusions.
15
75%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2013 nr 9 63--77
PL W niniejszym artykule dokonano analizy możliwości integracji usług wspomagania działań biznesowych w środowisku chmury obliczeniowej (ang. cloud computing). Środowisko chmury obliczeniowej jest traktowane jako platforma integracji usług informatycznych z wykorzystaniem różnych koncepcji i modeli wdr[...]
EN In this article we have tried to identify possibilities of information services integration in the cloud computing environment. The cloud computing environment is treated as an integration platform for different models and concepts of IT services implementation. Many evaluation criteria indicate the[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 325--337
PL Głównym celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych działań producentów znajdujący się na ścieżce serwicyzacji w łańcuchu dostaw na rynku business-to-business (B2B). W badaniach została wykorzystana jedna z metod podejścia jakościowego – studium przypadku. Badania zostały przeprowadzone[...]
EN The main purpose of the paper is identify the key actions of servitising manufacturers in the supply chain market business-to-business context. The chosen method for this paper is an explorative, in-depth, single case study. It adopts a case study in the product-service supply network of multination[...]
17
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono zagadnienie jakości usług komunalnych na przykładzie usług wodociągowych w gminach wiejskich. Wykorzystując opracowany schemat metodyki badań, oraz model jakości usług, oceniono jakość świadczonych na terenach wiejskich usług. Wykonane badania pozwoliły na ocenę jakości usług wodociągo[...]
EN We present the problem of quality of communal services using the example of the water-supply services in rural communes.With the constrcted methodolgical procedure we model the quality of servces and evaluate the quality of services in rural areas.The performed reseach allowed us to estimate the qua[...]
18
75%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 1 22--26
PL 11 kwietnia 2014 roku Sąd Najwyższy wydał orzeczenie dotyczące możliwości dochodzenia przez prywatnego przewoźnika odszkodowania za korzyści utracone wskutek powierzenia przez miasto Warszawę świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego podmiotowi wewnętrznemu (spółce komunalnej), bez przetar[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 217--226
PL W niniejszym opracowaniu zaprezentowano kluczowe aspekty jakości w projektach usługowych. Przedstawiono charakterystykę determinant jakości w percepcji członków zespołu projektowego, jak również użytkowników wyniku. Determinanty zostały zaprezentowane w podziale na dwie grupy. Pierwsza grupa dotyczy[...]
EN In this paper there were presented main aspects of the quality in service project management. There were described quality determinants in project team member perception, as well as, customer point of view. Determinants were presented in two groups. First group is connected with determinants which e[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 105 257--266
PL Celem opracowania była analiza sposobów definiowania usług. Badanie przeprowadzono metodą krytycznej, chronologicznej i porównawczej analizy literatury. Uwzględniono publikacje o charakterze słownikowym, piśmiennictwo naukowe z dziedziny nauk ekonomicznych oraz dokumenty normalizacyjne. Przedstawion[...]
EN The aim of the article was the analysis of the ways of defining services. The study was conducted with the use of critical, chronological and comparative literature analysis. The dictionary-style publications, scientific literature in the field of economics and normalization documents were respected[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last