Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selenium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Six new 2-substituted-2-oxo-1,3,6,2-dioxaselenaphosphocanes were synthsized from bis(2-hydroethyl)selenide and alkyl or aryl phosphorodichloridates or phenylphosphonic dichloride.
2
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1998 Z. 60 31-51
PL W niniejszej pracy opisano biologiczną rolą selenu jako niezbędnego pierwiastka śladowego oraz dokonano charakterystyki metod jego oznaczania w poszczególnych elementach środowiska. Praca stanowi wstęp do badań doświadczalnych nad zawartością selenu w napojach i środkach spożywczych.
EN Different phisico-chemical methods used for determination of trace selenium in food samples have been described. A special attention has been paid to the sample preparation and problems connected with detection and determination of selenium in solution. A separate part of this review is devoted to t[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 495-499
4
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Chemistry
EN The review describes the high resolution solid state NMR studies of organoselnium compounds carried out in NMR Laboratory of the Polish Academy of Sciences, Łódź. The review is organized into sections. The X-ray crystallography and 775e solid tate NMR spectroscopy as complementary tools for studies [...]
5
80%
Wiadomości Chemiczne
EN Oxidation reactions are fundamental processes widely applied in organic synthesis. Among many reagents used in these reactions, elemental selenium and particularly some of its compounds have been reported as effective and selective oxidants and catalysts for the oxidation of various organic substrat[...]
6
80%
Nukleonika
EN This article describes the use of two definitive methods for the determination of Se and As traces in biological materials intended for proficiency testing. Radiochemical neutron activation analysis (RNAA) definitive methods are based on reactor neutron activation with a very selective and quantitat[...]
7
80%
Oceanologia
2000 No. 42 (3) 305-313
EN To determine the atmospheric concentrations and size distributions of particulate selenium (Se), aerosols were collected by air filtration and impactor sampling at the Kap Arkona coastal weather station on the Island of Rügen. Total reflection X-ray fluorescence analysis was used to determine Se and[...]
8
70%
Polish Journal of Chemistry
EN The recoverable heterogeneous silica-supported catalyst selenenamide 2 was prepared by the coupling of 3-aminopropylsilicate (4)with 2-chloroselenobenzoyl chloride (6). Its catalytic activity was demonstrated in tert-butyl hydroperoxide oxidation of aldehydes 8 to carboxylic acids 9 and benzylamines[...]
9
70%
Polish Journal of Chemistry
EN A convenient synthesis of D,L-selenomethionine from a-bromo-g-butyrolactone in 4 steps and 26% over all yield has been described.
10
70%
Polish Journal of Chemical Technology
EN The monoazo substituted five membered heterocycles, along with their seleno like moieties are still of interest in organic chemistry due to their medicinal and valuable applications. In continuation of our interest in the study of heterocyclic azo compounds containing sulphur and / or nitrogen heter[...]
11
61%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 33-35
12
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1998 Z. 58 189-213
PL Występowanie selenu w środowisku, jego rola biologiczna w organizmach żywych stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dziedzin. Jednoczesny dynamiczny rozwój analizy instrumentalnej stworzył szeroki wybór metod oznaczania pierwiastków śladowych. Skłoniło to autorów do i[...]
EN During last few years selenium occurence in our environment and its biological role within living organisms are the subject of increasing interest of many research programs of different scientific fields. Simultaneously, dynamic development of instrumental analysis gives the vide range of methods th[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 5-15
PL Omówiona została fizjologiczna rola selenu. Wskazano na stosowane dotychczas formy suplementacji diety w ten deficytowy pierwiastek. Zaprezentowano badania własne wskazujące na możliwość uzyskiwania wzbogaconej w organiczne formy selenu biomasy roślinnej, bakteryjnej lub bakteryjno-drożdżowej o pote[...]
EN Physiological role of selenium is described. Available methods of diet supplementation with selenium are reviewed. Authors present results of their works indicating possibility of plant, bacteria and bacteria/yeast biomass enrichment in organic forms of selenium and its potential use in food produc[...]
14
61%
Chemia Analityczna
1999 Vol. 44, No. 6 1075-1084
PL Zaproponowano bis( etanoditioamido )-2,4-diokso-3-oksyminopentan bis(EDA)DOP jako nowy, czuły i selektywny odczynnik do spektrofotometrycznego oznaczania śladów całkowitego selenu. Metoda jest oparta na barwniku reakcji między selenem(IV) i bis (EDA)DOP zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny w 50[...]
EN Bis (ethanedithioamido)-2,4-dioxo-3-oxyminopentane, (bisS'(EDA)DOP) is proposed as a new sensitive and selective reagent for- the spectrophotometric determination of sele-nium traces. The method is based on the color reaction between selenium(IV) and bioS'(EDA)DOP on heating the mixture at 50°C for [...]
15
61%
Chemia Analityczna
PL Stosunkowo niewielka różnica między pożytecznymi i szkodliwymi dla zdrowia człowieka stężeniami selenu stwarza potrzebę szybkich i wiarygodnych metod oznaczania tego pierwiastka. Opracowano szybką i precyzyjną metodę zatężania i oddzielania SeO2-3 z roztworów o pH 4-6. W metodz[...]
EN The narrow margin between beneficial and toxic properties of selenium requires precise analytical methods for its fast and reliable determination. We have developed a precise co-precipitative preconcentration and separation procedure for SeO2-3 in the pH range 4.0-6.0 using F[...]
16
61%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Gleba jako stały element krajobrazu jest szczególnie narażona na obszarze aglomeracji miejskich na wieloraką presję antropogeniczną. Nakładają się tu zarówno mechaniczne, jak i chemiczne oddziaływania. Celem przeprowadzonych badań jest określenie zawartości selenu i antymonu w wybranych glebach Lubl[...]
EN The aim of the present study was to determine the selenium and antimony content in same selected soils of Lublin and to evaluate the relations between the concentration levels of these elements and the basic soil properties of the city agglomeration. The soil pits were located within the town border[...]
17
61%
Ekologia i Technika
PL W pracy przedstawiono wyniki oznaczania całkowitej zawartości arsenu, antymonu i selenu oraz ich form specjacyjnych w wodach podziemnych z rejonu leśniczówki Rąbież położonej na południowy wschód od Krotoszyna, gdzie do 1994 r. znajdowało się składowisko środków zimowego utrzymania dróg. Oznaczone z[...]
EN Results of assessment of total concentration of arsenic, antimony and selenium as well as their speciation forms in subterrean waters of the Rabiez forester's lodge south-east from Krotoszyn have been presented. This location was chosen because up to 1994 there had been a yard of materials necessary[...]
18
61%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 2 40--44
PL Selen - pierwiastek o liczbie atomowej 34, obecnie znajdujący liczne zastosowania i służący pomocą ludziom w różnych dziedzinach życia - jest znany od początku XIX wieku. Historia tego pierwiastka zaczyna się w Szwecji.
19
61%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 938-943
20
61%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 8 1047-1052
PL W 2007 roku zbadano próbki pochodzące od kroczków karpia (Cyprinus carpio L.) o średniej masie 430 g. Ryby pozyskano z 5 ha stawu Gospodarstwa Rybackiego MILICZ, położonego w zlewni rzeki Baryczy. Z każdej z 15 ryb pobrano następujące narządy: mięśnie, nerkę tułowiową, wątrobotrzustkę, skrzela, jeli[...]
EN In 2007 samples taken from carps (Cyprinus carpio L.) aged between one and two years with an average weight of 430 g were tested for selenium concentration. The fish was obtained from a 5 ha pond owned by the MILICZ Fish Breeding Farm, located in the Barycz River catchment. The following organs were[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last