Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 82
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selen
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1998 Z. 60 31-51
PL W niniejszej pracy opisano biologiczną rolą selenu jako niezbędnego pierwiastka śladowego oraz dokonano charakterystyki metod jego oznaczania w poszczególnych elementach środowiska. Praca stanowi wstęp do badań doświadczalnych nad zawartością selenu w napojach i środkach spożywczych.
EN Different phisico-chemical methods used for determination of trace selenium in food samples have been described. A special attention has been paid to the sample preparation and problems connected with detection and determination of selenium in solution. A separate part of this review is devoted to t[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 495-499
3
100%
Chemia Analityczna
1998 Vol. 43, No. 6 1003-1010
PL Metodami adsorpcyjnej woltamperometrii inwersyjnej (AdSV), absorpcyjnej spektro metrü atomowej z kuwetą grafitową (AAS) i spektrometrü masowej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) oznaczano selen w tabletkach i preparatach diety medycznej. Se(IV) oznaczano na kroplowej elektrodzie rtęciowej o kon[...]
EN Determination of selenium in tablets arid therapeutical nutritions, using adsorptive stripping voltammetry (AdSV), graphite furnance atomic absorption spectrometry (AAS) and inductively coupled plasma - mass spectrometry (ICP-MS) methods is reported. In AdSV a control growth mercury drop electrode ([...]
4
100%
Wiadomości Chemiczne
EN Oxidation reactions are fundamental processes widely applied in organic synthesis. Among many reagents used in these reactions, elemental selenium and particularly some of its compounds have been reported as effective and selective oxidants and catalysts for the oxidation of various organic substrat[...]
5
100%
Wiadomości Chemiczne
2000 [Z] 54, 1-2 139-150
EN From the time selenium was discovered in 1817 by Berzelius, until the recognition in the late 1950s of its toxicity and, subsequently, its essentiality for humans, a large number of its properties have been elucidated. Apart from natural sources (mainly metal-sulfur minerals) selenium compounds can [...]
6
100%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2011 nr 2 102-106
PL W artykule przedstawiono możliwości pozyskiwania mięsa i przetworów z mięsa wieprzowego o podwyższonej zawartości przeciwutleniaczy. Wykazano, że wartość odżywcza mięsa wieprzowego może być skutecznie podniesiona poprzez suplementację diety zwierząt w substancje o właściwościach przeciwutleniających[...]
EN The possibilities of obtaining pork meat and pork meat products with increased antioxidants level were presented. It was shown that the nutritional value of pork can be effectively raised by supplementing the diet of animals in substances with antioxidant properties such as selenium and vitamins A, [...]
7
88%
Chemia Analityczna
PL Metodami adsorpcyjnej woltamperometrii inwersyjnej (AdSV) i absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) oznaczano selen w wielominerałowych preparatach farmaceutycznych do podawania pozajelitowego. Se(IV) oznaczano na kroplowej elektrodzie rtęciowej o kontrolowanym wzroście powierzchni (CGMDE) w 0,1 m[...]
EN This study deals with determination of selenium in pharmaceutical formulations containing trace elements for parenteral administration, using adsorptive stripping voltammetry (AdSV) and atomic absorption spectrometry (AAS) methods. In AdSV method a control growth mercury drop electrode (CGMDE) was u[...]
8
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2000 Tom 2 317-341
PL Arsen, antymon i selen należą do pierwiastków śladowych występujących w środowisku. Ich wszechobecne mikrozwiązki o złożonych właściwościach chemicznych wzbudzają ogromne zainteresowanie wśród wielu naukowców stając się przedmiotem badań naukowych. Przyczyną nowego spojrzenia na obecność i rolę mikr[...]
EN Arsenic, antimony and selenium are trace elements occurring in the environment. Their ubiquitous microcompounds of complex chemical properties arouse immense interest among many scientists, becoming the subject of scientific research. Continuous development of analytical methods, toxicology, biochem[...]
9
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 16 33-35
10
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
1998 Z. 58 189-213
PL Występowanie selenu w środowisku, jego rola biologiczna w organizmach żywych stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dziedzin. Jednoczesny dynamiczny rozwój analizy instrumentalnej stworzył szeroki wybór metod oznaczania pierwiastków śladowych. Skłoniło to autorów do i[...]
EN During last few years selenium occurence in our environment and its biological role within living organisms are the subject of increasing interest of many research programs of different scientific fields. Simultaneously, dynamic development of instrumental analysis gives the vide range of methods th[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2003 Z. 67 5-15
PL Omówiona została fizjologiczna rola selenu. Wskazano na stosowane dotychczas formy suplementacji diety w ten deficytowy pierwiastek. Zaprezentowano badania własne wskazujące na możliwość uzyskiwania wzbogaconej w organiczne formy selenu biomasy roślinnej, bakteryjnej lub bakteryjno-drożdżowej o pote[...]
EN Physiological role of selenium is described. Available methods of diet supplementation with selenium are reviewed. Authors present results of their works indicating possibility of plant, bacteria and bacteria/yeast biomass enrichment in organic forms of selenium and its potential use in food produc[...]
12
75%
Chemia Analityczna
1999 Vol. 44, No. 6 1075-1084
PL Zaproponowano bis( etanoditioamido )-2,4-diokso-3-oksyminopentan bis(EDA)DOP jako nowy, czuły i selektywny odczynnik do spektrofotometrycznego oznaczania śladów całkowitego selenu. Metoda jest oparta na barwniku reakcji między selenem(IV) i bis (EDA)DOP zachodzącej podczas ogrzewania mieszaniny w 50[...]
EN Bis (ethanedithioamido)-2,4-dioxo-3-oxyminopentane, (bisS'(EDA)DOP) is proposed as a new sensitive and selective reagent for- the spectrophotometric determination of sele-nium traces. The method is based on the color reaction between selenium(IV) and bioS'(EDA)DOP on heating the mixture at 50°C for [...]
13
75%
Chemia Analityczna
PL Stosunkowo niewielka różnica między pożytecznymi i szkodliwymi dla zdrowia człowieka stężeniami selenu stwarza potrzebę szybkich i wiarygodnych metod oznaczania tego pierwiastka. Opracowano szybką i precyzyjną metodę zatężania i oddzielania SeO2-3 z roztworów o pH 4-6. W metodz[...]
EN The narrow margin between beneficial and toxic properties of selenium requires precise analytical methods for its fast and reliable determination. We have developed a precise co-precipitative preconcentration and separation procedure for SeO2-3 in the pH range 4.0-6.0 using F[...]
14
75%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Gleba jako stały element krajobrazu jest szczególnie narażona na obszarze aglomeracji miejskich na wieloraką presję antropogeniczną. Nakładają się tu zarówno mechaniczne, jak i chemiczne oddziaływania. Celem przeprowadzonych badań jest określenie zawartości selenu i antymonu w wybranych glebach Lubl[...]
EN The aim of the present study was to determine the selenium and antimony content in same selected soils of Lublin and to evaluate the relations between the concentration levels of these elements and the basic soil properties of the city agglomeration. The soil pits were located within the town border[...]
15
75%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 2 40--44
PL Selen - pierwiastek o liczbie atomowej 34, obecnie znajdujący liczne zastosowania i służący pomocą ludziom w różnych dziedzinach życia - jest znany od początku XIX wieku. Historia tego pierwiastka zaczyna się w Szwecji.
16
75%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 5 938-943
17
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 8 1047-1052
PL W 2007 roku zbadano próbki pochodzące od kroczków karpia (Cyprinus carpio L.) o średniej masie 430 g. Ryby pozyskano z 5 ha stawu Gospodarstwa Rybackiego MILICZ, położonego w zlewni rzeki Baryczy. Z każdej z 15 ryb pobrano następujące narządy: mięśnie, nerkę tułowiową, wątrobotrzustkę, skrzela, jeli[...]
EN In 2007 samples taken from carps (Cyprinus carpio L.) aged between one and two years with an average weight of 430 g were tested for selenium concentration. The fish was obtained from a 5 ha pond owned by the MILICZ Fish Breeding Farm, located in the Barycz River catchment. The following organs were[...]
18
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2011 Vol. 18, nr 8 1053-1058
PL Zebrano i zbadano próbki włosów z ogona i grzywy (włosy twarde) oraz boków ciała (włosy miękkie) koni rasy śląskiej (Polska) i holsztyńskiej (Niemcy). Oznaczono w nich całkowitą i przyswojoną zawartość selenu (Se). Stwierdzono stężenia pierwiastka w zakresie 76,1-1343,7 g kg-1. Otrzymane wyniki w[...]
EN Hair samples were collected from the Silesian (Poland) and Holstein (Germany) horses. The samples were taken from tail and mane as well as sides of the body. Total and assimilated content of selenium(Se) were determined. Element content was from 76.1 to 1343.7 g kg–1. The obtained results showed a [...]
19
75%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu dodatku selenu do gleb o zróżnicowanym składzie granulometrycznym (piasku gliniastego lekkiego, gliny lekkiej oraz pyłu ilastego) na plonowanie oraz zawartość Se w lucernie, zbieranej dwukrotnie w okresie wegetacji. Selen zastosowano w dawkach: 0, 20, 4[...]
EN The aim of research was the assessment of the effect of selenium addition to soils of diversified granulometric composition (light loamy sand, light loam and clay silt) on the yielding and Se content in alfalfa harvested twice in the course of plant growing period. Selenium was introduced in the fol[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Matematyka - Fizyka / Politechnika Śląska
2004 z. 91 213-241
PL Ind i selen tworzą szereg trwałych związków chemicznych (InSe, In2Se3, In4Se3, In5Se7, In6Se7), z których każdy występuje w kilku odmianach krystalograficznych. Materiały te są interesujące ze względu na ich potencjalne zastosowanie w technologii półprzewodnikowej, w ogniwach fotowoltaicznych i elek[...]
EN Indium and selenium combine into several stable che-mical compounds [97] (InSe, In2Se3, In4Se3, In5Se7, In6Se7I), each available in varius crystalline modifications. These materials are interesting because of their applicability in semiconductor technology, electrochemical and photovoltaic cells and[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last