Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sektor elektroenergetyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Turów Power Plant, situated in the South-West of Poland, plays a key role in power generation of the region with its 2000MW of installed power. It is the third largest power plant in Poland having 6% of the power installed in the national system. Construction of Turów Power Plant began at the end of[...]
2
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
1999 z. 17 148-152
PL Rychłe wejście Polski do Unii Europejskiej oraz wynikające stąd zagrożenie konkurencją wymusza na nas działania proefektywnościowe. Systemem zarządzania, który optymalizuje wykorzystanie urządzeń, zwłaszcza w sektorze elektroenergetycznym, jest TPM - Total Productive Maintenance. Zasadniczą cechą sy[...]
EN TPM was invented and implemented in Japan in 1971 by Seiichi Nakajima. TPM is an innovative aproach to operation and maintenance issues, mostly in production companies. System optimizes equipment effectiveness and eliminates breakdowns. TPM is defined as "productive maintenance involving total parti[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 44 113-122
PL Energia elektryczna w Polsce jest droga, m.in. ze względu na koszty wynikające z polityki państwa i słabości władania korporacyjnego (corporate governance), które nie wymusza racjonalizacji kosztów i rozwoju przedsiębiorstw zdominowanych przez skarb państwa. Badanie wskazuje, że wydatki na innowacyj[...]
EN The price of electricity in Poland is high, among the reason of such situation we can indicate the state policy and weakness of co?orate governance of energy companies. Government policy not makes a pressure for cost rationalization and investment for the future development. The researches shows tha[...]
4
70%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat prezentuje stan prywatyzacji podsektora wytwarzania w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem elektrociepłownictwa. Przedstawione zostały perspektywy rozwoju w wyniku prowadzonego procesu, możliwości konsolidacji i przeobrażeń przedsiębiorstw energetycznych oraz miejsce elektrociepłowni na rynk[...]
EN The paper presents the state of privatization processes within the subsector of power generation in Poland, with special stress put on the combined heat and power industry. The growth prospects resulting from the privatization process being carried on, the capacities for consolidation and transforma[...]
5
70%
Czysta Energia
2013 Nr 6 30--31
6
61%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono problematykę sektora elektroenergetycznego w kontekście pakietu klimatycznego przyjętego przez Parlament Europejski.
EN The paper presents the problems of electrical power engineering sector in the context of climate package as passed by European Parliament.
7
61%
Energetyka
2010 nr 5 263-266
PL Rozwój i transformacja sektora energetycznego w obliczu dążeń do ekonomiki niskowęglowej realizują cele i korzyści, wykraczające poza ograniczenie zmian klimatycznych. Szereg raportów i publikacji, które ukazały się w ubiegłych miesiącach, wskazuje na nowe uwarunkowania i osiągalne ścieżki dojścia d[...]
EN Development and transition of the energy sector, envisaging aspirations for low-carbon economy, have goals and benefits that reach beyond climate change mitigations. A number of reports and publications, issued during last months, points to new conditionings and attainable ways to achieve the basic [...]
8
61%
Nafta-Gaz
PL W artykule przedstawiono strukturę produkcji energii elektrycznej w kraju i UE na początku XXI wieku - ukazano zasadnicze różnice pomiędzy tymi strukturami. Scharakteryzowano największe krajowe elektrociepłownie na paliwo gazowe (stan na koniec 2003). Ukazano perspektywy rozwoju wykorzystania gazu z[...]
EN The article presents the Polish and European structures of electric energy production at the beginning of the 21st century and, as well, illustrates the main differences between the sectors. Furthermore, it characterises the biggest Polish heat and power plants using natural gas (the condition at th[...]
9
61%
Czysta Energia
2014 Nr 12 18--20
10
61%
Acta Energetica
2016 nr 4 16--21
PL Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne są kluczowymi firmami dla gospodarki kraju. Wiele instytucji naukowo-badawczych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co powinny uwzględniać tworzone strategie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetycz[...]
EN Electric utilities are of key importance for the national economy. Many research institutions deal with issues of the power sector to find an answer to the question, which of the developed strategies to ensure energy security of the country should be taken into account? Should the companies adopt th[...]
11
61%
Polska Energetyka Słoneczna
2017 nr 1-4 1--4
EN Business, legal and intellectual resources have been concentrated around the transformation of the electricity sector in Germany. The financial burden and risk have been redirected in large extent towards society. Despite one of the highest electricity fees for households in Europe, Germans accept t[...]
12
61%
Energetyka
2005 nr 5 283-289
13
61%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 261-274
PL W artykule przedstawiono reformy rynkowe, jakie przeprowadzane są w sektorze elektroenergetycznym w Europie od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, ich cele i oczekiwane efekty dla odbiorców energii elektrycznej. Do najważniejszych reform rynkowych należą bez wątpienia komercjalizacja i[...]
EN The paper describes market reforms that have been undertaken in the electricity sector in Europe since the beginning of the 90s, the main purposes and expected results for the final consumers of electricity. The most important market reforms are commercialisation and privatisation of the energy sect[...]
14
61%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 155-166
PL W artykule przeanalizowano wybrane problemy implementacji zapotrzebowania na moc w matematycznych modelach systemów elektroenergetycznych. Złożoność problemu determinowana jest przez konieczność ujęcia wielu czynników, wśród których wymienić można: horyzont czasowy modelu, dostępność danych źródłowy[...]
EN The paper presents selected problems of the implementation of demand for power in the mathematical models of energy systems. It is usually necessary to incorporate several conditions related to the time-scale for which the analysis is planned to be carried out, data availability and the aim of the d[...]
15
61%
Logistyka
2014 nr 6 8964--8973
PL Sieci elektroenergetyczne służą do transportu energii elektrycznej. Transport ten odbywa się od źródeł energii (elektrowni) do miejsc konsumpcji (odbiorców) przy uwzględnieniu technicznych uwarunkowań funkcjonowania sieci i całego systemu elektroenergetycznego. Rozwój sieci jest zatem rozwojem infra[...]
EN Power networks are used to transport electricity. This transport takes place from energy sources (power stations) to the places of consumption (loads) taking into account the technical conditions of operation of the network and the whole power system. Development of the power network is therefore th[...]
16
60%
Czysta Energia
2014 Nr 4 21
17
51%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 4 37--49
PL Artyku prezentuje w syntetycznej formie charakter i intensywno procesu internacjonalizacji przedsibiorstw w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich dziesiciu latach. W pracy opisano najwaniejsze formy i motywy ekspansji zagranicznej przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem podmiotw z sektora en[...]
EN This article in a synthetic form presents the character and intensity of the internationalization process in power sector in a period of the last ten years. The paper describes the main forms and motives of international expansion of enterprises with particular emphasis on the power sector companies[...]
18
51%
Rynek Energii
2010 nr 4 36-40
PL Kolejne wyzwania stawiane przed polskim sektorem elektroenergetycznym, w tym m.in.: rozwój energetyki odnawialnej, implementacja dyrektyw środowiskowych Komisji Europejskiej, program budowy energetyki jądrowej czy zmiana architektury rynku energii elektrycznej w kraju wymagają zarówno z perspektywy [...]
EN Next challenges for Polish electric power sector, including: the development of renewable energy, implementation of environmental Directives of the European Commission, program for the construction of nuclear power and change in architecture of the electricity market in the country require both from[...]
19
51%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2002 nr 2 13-16
20
51%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2003 nr 1 12-14
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last