Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  samodoskonalenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 227--238
PL W artykule tym autor próbuje przybliżyć zagadnienia konieczne do zrozumienia tego, czym jest samodoskonalenie. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość lokowania rozważań nad samodoskonaleniem w prakseologii – czyli nauce o sprawnym i skutecznym działaniu.
EN In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason demonstrates these analysis is a question – if it is possible placing considerations about self-improvement in praxeology the science of operating e[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 85 557--567
PL W artykule zaprezentowano dwa pojęcia, które razem nie występują często: przywództwo i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). CSR wymusza unikalny sposób myślenia o biznesie, który oznacza odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy w perspektywie długookresowej. Jest to idea, która stawia n[...]
EN The article presents two concepts that do not occur often together: leadership and corporate social responsibility (CSR). CSR enforces a unique way of thinking about business, that means accountability to all stakeholders in the long term. It is an idea which presents new challenges for leaders. Fir[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 95 529--538
PL Współczesne zarządzanie zmierza w kierunku realnego upodmiotowienia pracowników, dlatego celem artykułu jest przedstawienie idei „upodmiotowienia procesu rozwoju” przez realizację idei samodoskonalenia. W artykule przedstawiono rangę problematyki samodoskonalenia i za pomocą autorskiego modelu badaw[...]
EN In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason these analysis is presentation the idea of "empowerment development process" and show how this need is realized in practice by employees of Regional[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Quality. Production. Improvement
2019 No. 1 (10) 29--42
PL W artykule dokonano analizy przypadku wykorzystania Problem based learning, PBL w aspekcie dostosowywania pracowników do wymogów i oczekiwań Industry 4.0. Czwarta rewolucja przemysłowa jest kolejnym krokiem w kierunku pełnej automatyzacji i robotyzacji czynności dotychczas wykonywanych przez wykwali[...]
EN The article analyzes the case of the use of Problem based learning, PBL in the aspect of adapting employees to the requirements and expectations of Industry 4.0. The fourth industrial revolution is the next step towards full automation and robotization of activities previously performed by qualified[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last