Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ruchy górotworu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2012 nr 4 25-32
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów dołowych prowadzonych w chodniku 3 w pokładzie 615 w kopalni "Bobrek-Centrum". Chodnik jest wyrobiskiem zlokalizowanym między polami dwóch ścian zawałowych nr 1 i nr 2. Zaprezentowano przebiegi ruchów górotworu w tym wyrobisku z uwagi na wpływ ciśnienia ekspl[...]
EN The paper presents the results of underground measurements carried out in gate 3 in seam 615 of "Bobrek-Centrum" mine. The gate is located between two longwalls Nr 1 and Nr 2 mined with cave-in. The courses of movements of the rockmass were presented in this working exerted by the impact of the expl[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 201-207
PL W artykule przedstawiono kształtowanie się drgań gruntu w rejonie prowadzonego zagęszczania podłoża gruntowego na terenie pogórniczym w aspekcie ochrony obiektów osiedla mieszkaniowego. Wyniki badań propagacji drgań gruntu pozwoliły na ocenę szkodliwości zagęszczenia podłoża dla środowiska.
EN The paper describes ground vibrations characteristic in an area of ground base densifying works. Analysis of propagation of ground vibrations allows the assessment of harm of such works on the environment.
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 19-22
PL Proces deformacji górotworu i powierzchni terenu trwa przez okres prowadzenia eksploatacji oraz przez pewien czas po jej zakończeniu. Ze względów utylitarnych szczególne znaczenie ma znajomość czasu trwania końcowej fazy ruchów powierzchni terenu, po zakończeniu eksploatacji. Zaprezentowana analiza [...]
EN The rock mass and land surface deformation process lasts through the extraction period as well as some time interval after its ending. For practical purposes, special attention is payed to lasting of the terminal movement phase (decaying phase), after extraction ending. The analyses of geodesic meas[...]
4
100%
Przegląd Górniczy
PL Eksploatacje prowadzone z dużymi prędkościami stworzyły możliwość i potrzebę lepszego niż dotychczas opisu nieustalonych deformacji powierzchni. Przedstawiono je przy zastosowaniu globalnego modelu górotworu w postaci analogu o właściwościach dwuelementowego, szeregowego Teologicznego modelu Kehina.[...]
EN Mining with the high face advance created a possibility and need of better than so far description of the transient surface deformations. They are presented using a global rock mass model in the form of an analog with the properties of the binary series Kelvin's model. In the description of caused b[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
PL Prowadzenie robót górniczych w warunkach zagrożenia tąpaniami poprzedzane jest odpowiednio dobranymi zabiegami profilaktyki tąpani owej. Ponadto w trakcie prowadzenia robót górniczych wykonywane są dodatkowe czynności mające na celu maksymalne ograniczenie tego zagrożenia. Mimo stosowanych zasad pro[...]
EN Drivage under rock bump hazard conditions is precided by properly selected rock bump protection measures. Moreover in the course of drivage there are carried out additional actions to limit this hazard to the maximum extent. In spite of the applied principles of protection there is still a geater or[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł zawiera analizę wyników pomiarów rozwarstwień skał stropowych oraz pomiarów endoskopowych wykonanych na dziewięciu odcinkach pomiarowych w wyrobiskach z obudową podporowo-kotwiową.
EN The paper includes an analysis of measurements (survey) of the roof rocks separation and endoscopic measurements executed on the ten measurement sections in the workings with the standing and roof bolting support.
7
100%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono wyniki pomiarów geodezyjnych na powierzchni nad wybranym pokładem i na ich podstawie wyznaczono współczynnik czasu c (współczynnik proporcjonalności) dla różnych głębokości eksploatacji. Wartości współczynnika czasu na powierzchni przedstawiono jako funkcję głębokości H eksploatowanego pokł[...]
EN Results of survey on the surface over a worked out seam are discussed and basing on them the time factor c (factor of proportionality) has been determined for different mining depth. Values of the time factor on the surface are presented as a function of the depth H of the worked seam.
8
88%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 307-216
PL W polskim górnictwie węgla kamiennego dobrym wskaźnikiem stanu zagrożenia tąpaniami jest aktywność sejsmiczna generowana robotami górniczymi. Artykuł prezentuje statystykę rocznego wydobycia węgla, aktywności sejsmicznej, tąpnięć i związanych z nimi wypadków wśród załogi. Zauważono, że na przestrze[...]
EN Annual statistic of coal production, seismic activity, rock burst and the relating incidents has been presented in the article. It has been noticed that both seismic energy and coal production decreased over 1980-99, but without any special correlation. However, incident hazard (mortal or the other)[...]
9
75%
Górnictwo i Geologia
PL Szeroki zakres oporności skał i jego olbrzymie zmiany powodowane przez zmiany warunków wewnętrznych masywu umożliwiają użycie tego do obserwowania zmian masywu skał, które powodowane są przez podziemne kopanie. Wykorzystujemy ten fakt do obserwowania postępującego marginesu zapadania depresji poprz[...]
EN Wide range of rock resistivity and its huge changes caused by changing conditions inside of the massif enable to use this reality to observe rock massif changes that are caused by underground mining. We used this fact to observe the progress of the margin of subsidence depression by repeated resisti[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 89-96
PL Tąpania to jedno z głównych zagrożeń w górnictwie węglowym w Polsce. Tąpnięcia są podstawowym źródłem wystąpienia obciążenia dynamicznego. Skutki ich występowania bywają bardzo tragiczne. Szczególnie narażona na ich działanie jest obudowa górnicza. W artykule została przedstawiona analiza mechanizmu[...]
EN Rock bursts are one of the fundamental hazards in Polish mining. They are the main source of dynamic load occurrence. Their consequences are usually very tragic. A mining support is the most exposed to risk. The article presents the analysis of the mechanism of rock bursts and the conditions they oc[...]
11
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 2 3-7
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki pomiarów dołowych, które przeprowadzono w upadowej odstawczej, stanowiącej wyrobisko przyścianowe dla ścian zawałowych 331 i 332, prowadzonych w przystropowej warstwie pokładu 510, w ZG "Piekary". W upadowej mierzono zaciskanie pionowe, poziome, jak i wypię[...]
EN Presented in this work are the results of underground measurements conducted in a haulage incline forming a longwall entry (gate) for the caving longwall faces of 331 and 332 run in the roofside layer of the 510 Seam in the ZG "Piekary" Unit. Measured in the incline have been the effects of vertical[...]
12
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule podano wyniki badań dynamicznych przejawów ciśnienia górotworu w kopalniach KGHM Polska Miedź SA. W oparciu o doświadczenia autora opisano przebieg zjawiska gwałtownego odprężenia skał spągowych. Przedstawiono rozkład procentowy ilości i wielkości wstrząsów sejsmicznych w zależności od kl[...]
EN This paper presents the results of research on dynamic phenomena of pressure in rock mass in KGHM Polska Miedz SA mines. On the basis of his experience, the author describes the course of sudden decompression of bottom rocks. The percentage distribution of the magnitude of earth tremors depending on[...]
13
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono uogólnione wyniki badań in situ z zakresu destrukcji górotworu w otoczeniu pól ścianowych w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW). Wskazano na różnice stref zwiększonych naprężeń w pobliżu krawędzi dynamicznej (frontu ściany) i statycznej (chodników przyścianowych), stanowiących o zagro[...]
EN This paper presents the main results of in situ research in the scope of rock mass destruction in the surroundings of mine fields in Upper Silesia Coal Basin (USCB). The differences of increased stress zones close to the dynamic edge (wall front) and static edge (main gates) were discussed. Those di[...]
14
75%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2016 nr 9 3--7
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz pomiarów geodezyjnych mających na celu ustalenie czasu trwania końcowej fazy poeksploatacyjnych ruchów górotworu i powierzchni. Określenie tego czasu ma bardzo istotne znaczenie w przypadku prowadzenia procesów inwestycyjnych na terenie górniczym oraz w przypad[...]
EN This paper contemplates the determination of the duration of the final depression stage of mining land. The final depression stage duration is the time difference between (1) the end of mining at a given geographical point (or removal of the mining face from that point to a distance exceeding the mi[...]
15
75%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł porusza problematykę związaną z wpływem prędkości eksploatacji oraz przerw w jej prowadzeniu na przebieg procesu deformacji, a także uszkodzenia obiektów własnych kopalni, jak i powierzchniowych. Zastosowane oprogramowanie komputerowe bazuje na najnowszych technologiach informatycznych oraz [...]
EN The paper covers the problems connected with the mining rate and its breaks influence on the course of the deformation process and also damage of the objects owned by mines themselves and other surface objects. The software used is based on the most recent informatics technology as well as on the th[...]
16
75%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono metody prognozowania oraz obciążenia obudowy chodników przyścianowych, które opracowano w Głównym Instytucie Górnictwa w oparciu o prowadzone na szeroką skalę pomiary dołowe. Ponadto przedstawiono również przykład obliczeniowy, w którym dla przyjętych warunków geologiczno - [...]
EN Forecasting methods of the convergence as well as the pressure load of the support of entries elaborated in the Główny Instytut Górnictwa (Main Mining Institute) basing on the surveying carried out on a wide, scale are presented. Moreover a calculation example is presented also, where the convergenc[...]
17
75%
Przegląd Górniczy
PL Przedstawiono pomiary geodezyjne na powierzchni w rejonie drogi krajowej nr 4 oraz w rejonie osiedli Gzichów i Syberka w Będzinie. Wykonano analizę tych pomiarów i na ich podstawie wyznaczono parametry teorii Budryka-Knothego, tj. współczynnik eksploatacyjny a, parametr rozproszenia wpływów tg/3 ora[...]
EN Surveying on the surface in the region of the arterial road No. 4 as well as in the region of settlements Gzichow and Syberka at Bedzin are presented. An Analysis of this surveying has been carried out and on its basis the parameters of Budryk-Knothe theory has been determined, it is exploitation co[...]
18
75%
Przegląd Górniczy
PL Opisano metodę obliczania rozkładu konwergencji powierzchniowej i liniowych konwergencji głównych w szybach o poprzecznym przekroju kołowym na podstawie geodezyjnych pomiarów położenia konturu szybu na różnych głębokościach. Na podstawie pomiarów na 220 horyzontach szybu Campi w kopalni "Bochnia" pr[...]
EN A calculation method of surface and linear convergences of main shafts with the circular cross-section basing on the shaft contour position survey at various depths is describet. On the basis of survey at 220 horizons of Campi Shaft at Bochnia Mine distribution of these convergences as well as displ[...]
19
75%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia rezultaty pomiarów dołowych, przeprowadzonych w chodniku przyścianowym A-316, w polu ściany 214, w pokładzie 330, w kopalni "Murcki". Przedmiotowy chodnik utrzymywany był za frontem eksploatacji za pomocą pasa ochronnego, wzmacniającego obudowę stalową typu LP. W chodniku A-316 p[...]
EN The paper presents results of the underground survey carried out in the longwall entry A-316, in the working excavation 214, in the seam 330, in the ,,Murcki" mine.The entry in question has been maintained behind the mining front by means of the protective pack reinforcing the steel support of ŁP ty[...]
20
75%
Przegląd Górniczy
PL Prawidłowo wykonana prognoza wpływów projektowanej eksploatacji górniczej na obiekty budowlane na powierzchni terenu powinna uwzględniać także wartości wskaźników deformacji w stanie nieustalonym. W ramach artykułu przedstawiono przykład praktyczny takiej prognozy dokonanej na podstawie własnej prop[...]
EN Properly done forecast of planned mining influence on building objects on the surface should also take into consideration the values of deformation indices in the transient state. Within the confines of the paper a practical example of such a forecast carried out basing on the own proposal of transi[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last