Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 866
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozwój zrównoważony
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 110--111
2
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 5 45-45
PL Przez kilka tysięcy lat rolnictwo zmieniało się w niewielkim stopniu za wyjątkiem, ostatnich 100, gdy rozwój nauki, techniki i przemysłu zapoczątkował wielkie jego przeobrażenia. Na polach pojawiły się samobieżne maszyny, zaczęto stosować nawozy syntetyczne i chemiczne środki ochrony roślin; uzyskan[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 44-49
PL W naukach rolniczych i ekonomicznych nadal dominuje tradycyjny punkt widzenia, który rozpatruje problemy rolnictwa jedynie w aspekcie ilościowego wzrostu produkcji żywności czy innych surowców rolnych. Jak zauważa L. Gekle (1997:6): "Rolnictwo traktowane jest często jak przemysłowa produkcja towarów[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 33-35
PL Rozwój - wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiektu, wskazujące stwierdzalne zróżnicowanie się tego obiektu pod określonym względem; proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty przechodzą od form lub s[...]
5
100%
Problemy Ekologii
2000 R. 4, nr 5 210-212
6
100%
Problemy Ekologii
7
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 278-280
8
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 264-265
9
100%
Problemy Ekologii
PL Artykuł podejmuje się ogólnego podsumowania sformułowanych jeszcze na gorąco wniosków wynikających z realizacji pierwszej fazy projektu HGF dotyczącego zrównoważonego rozwoju. Scharakteryzowany jest w tym kontekście rozdźwięk pomiędzy wymaganiami jakie stawia idea zrównoważonego rozwoju a praktyką j[...]
EN The article gives a general summary of still new conclusions resulting from realization of first phase of project HGF refering to sustainable development. Characterized is in this context differences between requirements given by an idea of sustainable development and practice of its realization.
10
100%
Problemy Ekologii
11
100%
Problemy Ekologii
PL Lokalna Agenda 21 (LA 21) konferencji w Rio z 1992 roku konkretyzuje i operacjonalizuje ideę zrównoważonego rozwoju dla przestrzeni społecznej wspólnot. Przy krytycznym badaniu aktywności zrównoważonego rozwoju okazuje się, iż poziom niewielkich wspólnot jest rozumiany jako kompleksowa lokalna społe[...]
EN The Local Agenda 21 (LA 21) of the 1992 Rio Conference concretises and operationalises the regulative idea of sustainable development for the area of the communities. In the critical analysis of activities oriented towards sustainable development, communities are regarded as complex local societies [...]
12
100%
Problemy Ekologii
PL Konsekwentne wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju stwarza warunki dla rozwiązywania problemów odpadów, z uwzględnieniem odpowiedzialności za przyszłość, a nie tylko za przeszłość i dzień dzisiejszy. Problem odpadów, wymaga ponadto, nowego podejścia i tworzenia nowych struktur, zastępujących dotych[...]
EN A consequent implementation of the sustainable development principles creates conditions for solving waste problems taking into account also the responsibility for the future and not only for the past and present. In addition, the problem of wastes requires a new approach and developing new structur[...]
13
100%
Problemy Ekologii
2003 R. 7, nr 6 255-255
14
100%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł jest wprowadzeniem do zagadnienia efektywności zagospodarowania terenów górniczych w świetle zrównoważonego rozwoju gmin. Identyfikacja pojęcia zrównoważonego rozwoju, spory wokół ekonomicznej oceny elementów środowiska i metody ich wyceny są głównymi tezami referatu.
EN The paper is an introduction to the research project on efficiency of managament of mineral industry sites rehabilitation. Identification of sustainability meaning as well as controversy around economical evaluation of environmental components and methods of its evaluation are the main thesis of the[...]
15
80%
Problemy Ekorozwoju
PL Ludzkość staje przed największym jak dotąd wzywaniem, którym jest konieczność wprowadzenia rozwoju zrównoważonego. Potrzebny jest tu nowy paradygmat oparty na szacunku wobec przyrody i znajomości mechanizmów rządzących naturą. Koncepcja egzergii i jej metody stanowią ogromny potencjał, który należy [...]
EN Humankind faces the most serious challenge ever – sustainable development. A new paradigm based on respect of nature and awareness of natural mechanisms is needed. The concept of exergy and exergy based methods offers a unique potential to support this. Applications to real problems and possible sol[...]
16
80%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia problem logistyki gospodarowania odpadami w aspekcie nowych uregulowań prawnych. Zgodnie ze zmienionym ustawodawstwem to gmina stanie się właścicielem odpadów i będzie zobowiązana do ich transportu, składowania i unieszkodliwiania. Wprowadzone zmiany są zgodne z zasadą zrównoważo[...]
EN Article presents problem of waste management logistics in terms of new regulations. Under the amended legislation, the municipality becomes the owner of the waste and will be responsible for their transportation, storage and disposal. These changes are consistent with sustainable development and req[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL We wprowadzeniu autorzy artykułu przedstawiają zmiany stanu środowiska w Polsce jakie nastąpiły o ostatnim dziesięcioleciu, podkreślające pozytywne tendencje. Utrzymanie tych korzystnych tendencji wymusza, aby zrównoważony rozwój był wiodącą strategia społeczną i gospodarczą rozwoju państwa i społec[...]
EN In the introduction, authors describe changes that have occurred in the state of natural environment in Poland during the past decade, underlining their positive tendencies. Maintenance of these beneficial tendencies makes sustainable development the leading social and economic strategy of national [...]
18
80%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 265-266
EN The quality of life which plays a key role in the education for sustainable development means that all people on the earth have an opportunity to develop their life style in a way as to make it in line with the sustainable development. The criterion of the sustainability quality of life aspects is a[...]
19
80%
Problemy Ekologii
2007 R. 11, nr 5 263-270
PL Zasady ekorozwoju poprzez wymagania prawodawstwa krajowego obligują wszystkie podmioty gospodarcze do zapewnienia odpowiedniej jakości odprowadzanych wód i ścieków jak i do oszczędnego i racjonalnego korzystania z istniejących zasobów wód. Brak kompleksowego podejścia oraz niedostatek "dobrych prakt[...]
EN Eco-development principles oblige all industrial entities to provide proper quality of drained water and sewage and to economical and rational use of existing water resources. Shortage of comprehensive approach and "good practices" in relationships of water and sewage purification (including rainwat[...]
20
80%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 3 122-130
PL Idea rozwoju zrównoważonego, jak każda masowo integrująca idea społeczna, przenika do wszystkich form życia i uniwersalizuje się kulturowo za pośrednictwem edukacji. Co jednak niezmiennie ważne i jednocześnie wyróżniające dla tej idei to fakt, że od tego jaka jest i jaka będzie edukacja zależy "trwa[...]
EN The idea of sustainable development, typically to mass-integrative social ideas, penetrates all forms of life and universalizes culturally by means of education. What remains permanently important and at the same time distinctive for this idea is the fact that the "sustainability" - a kind of overal[...]
first rewind previous Strona / 44 next fast forward last