Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 57
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozkład jazdy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL Podstawowym elementem oferty przewozowej w transporcie miejskim jest rozkład jazdy, obejmujący trasę, przystanki i godziny odjazdów. Musi być opracowany według określonych zasad, zapewniających jego dostosowanie do potrzeb przewozowych i warunków ruchu. W artykule omówiono zasady konstrukcji zintegr[...]
EN The main element of urban transport offer is timetable, that include the route, stops and time of departure. Timetable must be draw up by using particular rules that ensure its adjustment to transport needs and traffic conditions. In this article, were described the rules of structure, integrated in[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji synchromarketingu oraz możliwości jej wykorzystania w zarządzaniu komunikacją miejską. Na treść artykułu składa się prezencja stosowanych rozwiązań w zakresie kształtowania rozkładu jazdy oraz systemów taryfowych, pozwalających na łagodzenie n[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano i oceniono eksperyment mający na celu udowodnienie faktu, że dla dobra pasażerów należy przeorganizować przerwy socjalne dla kierowców. Eksperymentem objęto dwie linie autobusowe w Gdyni.
4
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 55-64
PL W referacie omówiono znaczenie punktualności pojazdów komunikacji zbiorowej. Dokonano analizy statystycznej odchyłek od rozkładu jazdy, a otrzymane wyniki przedstawiono w postaci histogramów. Opisano różnice pomiędzy wartościami średnimi, wariancjami i rozkładami odchyłek komunikacji autobusowej i t[...]
EN In this paper the meaning of punctuality of public vehicles was shown. Statistical analysis deviations of public transport time-tables was executed. Histograms of frequency deviations were presented. Differences between mean values, variances (standard deviations) and distributions of buses and tram[...]
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istotnym elementem, świadczącym o jakości oferty przewozowej, jest łatwy do zapamiętania, powtarzalny i umożliwiający dogodne przesiadki rozkład jazdy. Poprzez powtarzalność końcówek minut dla odjazdów w tej samej relacji uzyskuje się rozkład, którego pasażer nie musi zapamiętywać, poza końcówką min[...]
6
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Bez wątpienia jednym z najważniejszych procesów działalności każdego przedsiębiorstwa transportu kolejowego jest plan pracy, czyli rozkład jazdy pociągów. W przedsiębiorstwie PKP, podobnie jak w innych zarządach kolejowych, proces konstrukcji rozkładu jazdy realizowany był na początku w sposób trady[...]
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Podczas prowadzenia prac projektowych dotyczących wytrasowania nowej linii komunikacyjnej jedną z najistotniejszych danych jest szacunkowy czas przejazdu całej trasy. Składają się nań czas jazdy, przekraczania przeszkód w postaci skrzyżowań oraz czasy obsługi przystanków. Niniejszy artykuł skupia si[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jedną z najistotniejszych wartości charakteryzujących podaż usług transportowych jest liczba kursów obsługujących dany rejon komunikacyjny w wybranej relacji [5]. Często miara ta bywa myląca - brak w niej odniesienia do rozłożenia kursów w czasie. W artykule przedstawiona została propozycja wskaźnik[...]
9
80%
Archives of Transport
PL Przedstawiono propozycję metody korygowania zadanego rozkładu jazdy z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji ruchowej. Przyjęto, że możliwe jest obliczanie w czasie rzeczywistym (to jest w czasie jazdy pociągu) średnich prędkości technicznych pociągu dla każdego z odcinków trasy, dla których całko[...]
EN A suggestion of given train timetable correction method, taking into account changing traffic situation was presented in the paper. The possibility of real time calculations (during train running) of technical average train speeds was assumed for each of route sections, for which total cost of train[...]
10
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Ostatnie dwa lata to dynamiczny rozwój nowoczesnych systemów informujących pasażerów o rzeczywistych czasach odjazdów tramwajów i autobusów w polskich miastach. Przyczyniły się do tego przede wszystkim środki unijne przekazywane polskim przewoźnikom, które zachęciły do inwestowania w tego typu syste[...]
11
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 55 111-119
PL Głównym zagadnieniem tego referatu jest wprowadzenie stałego interwału czasu między autobusami odjeżdżającymi z przystanków. Rozważane są czynniki wpływające na regularność kursowania linii autobusowych. Ważnym składnikiem obliczeń jest czas buforowy na przystankach krańcowych, który jest rozpatrywa[...]
EN The main focus of the considerations of this paper is to provide constant time intervals between buses departing from bus stops. Therefore, relations between characteristics of regularly scheduled urban bus lines are studied. A buffer time between the scheduled arrival time and the departure to the [...]
12
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Jednym z najważniejszych cech jakości usług przewozowych jest punktualność. Punktualność ma wpływ zarówno na czas oczekiwania pasażera na pojazd na przystanku jak i na czas przejazdu pojazdem transportu zbiorowego. W artykule przedstawiono ocenę punktualności odjazdów pojazdów z przystanków, czasu t[...]
EN Punctuality is one of the most essential quality criterions of public transport services. Punctuality influences on the passenger's waiting time at the bus stop and on the running time by public transport vehicle. The evaluation of vehicle departures time punctuality, course running times and inconv[...]
13
61%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 2 63
PL Koleje Śląskie są samorządowym przewoźnikiem kolejowym w województwie śląskim. Swoją działalność rozpoczęły 1 października 2011 roku. Graficznie strona nawiązuje do kolorów loga Kolei Śląskich, czyli do pomarańczowego, zielonego, niebieskiego i czarnego.
14
61%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 4 62
PL W Bielsku-Białej stroną dedykowaną miejskiemu transportowi publicznemu jest witryna Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej (mzk.bielsko.pl). Pierwsze wrażenie po wejściu na stronę jest bardzo dobre. Przyjemne tło, ładne kolory i elegancki autobus z dodatkowym efektem świetlnym.
15
61%
Transport Miejski i Regionalny
2006 nr 4 23-24
PL Z początkiem lutego br. weszła w życie nowa regulacja z zakresu rozkładów jazdy w transporcie pasażerskim w postaci rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa. Charakterystyka zmian zawartych w rozporządzeniu. Analiza krytyczna zmian.
EN In the beginning of February, 2006 the new regulations in the matter of time-schedule in passenger transport came into life as a disposal of Ministry of Transport and Civil Engineering. Characterisation of changes included in disposal. Critical analysis of changes.
16
61%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 1 44--49
PL Artykuł porusza zagadnienie dopasowania odpowiedniego typu dnia w rozkładzie jazdy do daty kalendarzowej. To skomplikowane zadanie, ponieważ nie tylko wymaga zdefiniowania samej systematyki doboru, ale także dokonywania ręcznego wyboru dla przypadków, które nie należą do ogólnych reguł. Inna oferta [...]
EN The paper raises the issue of matching appropriate type of day in the timetable with the calendar date. This is a complicated task for the public transport organisers, because it requires not only to define the systematics of selection itself, but also to make a manual choice for the cases, which do[...]
17
61%
Komunikacja Publiczna
2013 nr 1 64
PL MyBus online jest jedną z najnowszych aplikacji z rozkładami jazdy komunikacji miejskiej na smartfony. Użytkownikom została udostępniona w styczniu 2013 roku. Jej twórcą jest Przedsiębiorstwo Zastosowań Informatyki „Taran” z Mielca.
18
61%
Komunikacja Publiczna
2015 nr 3 63
PL Choć komunikacja miejska w Krakowie narodziła się już 140 lat temu, strona internetowa jej poświęcona jest jedną z nowszych w kraju. Została założona przez organizatora transportu miejskiego w Krakowie – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
19
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 97 575--584
PL Symetryczny rozkład jazdy, którego konstrukcja oparta została na wybranej osi symetrii, implikuje szereg konsekwencji organizacyjnych. W artykule przeanalizowano możliwość zastosowania tego rozkładu jazdy w warunkach rzeczywistych sieci kolejowej dla wybranego układu połączeń pociągami międzyaglomer[...]
EN The row of organizational consequences implies the symmetrical time-schedule whose construction was leaning stay on the chosen axis of symmetry. Possibility of use of such time-schedule was analysed in the article in the conditions of real nets of the polish railway for the chosen arrangement of con[...]
20
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono metodykę konstruowania rozkładu jazdy pociągów wspomaganą komputerowo w postaci programu „eRJot”. Program ten umożliwia on skonstruowanie rozkładu jazdy pociągów po wprowadzeniu danych techniczno – ruchowych linii kolejowej oraz parametrów pojazdów trakcyjnych. Aplikacja zos[...]
EN In the paper presents a methodology of construction of the train timetables which is computer-aided by the program "eRJot". The program allows construction of the train timetables after entering the technical - movement data of the railway line and the traction parameters of vehicles. The applicatio[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last