Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rotary kiln
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 365-374
PL W pracy przedstawiono analizę bilansu masowego surowca w piecu obrotowym. Piec rozdzielono na dwa obszary: obszar suszenia surowca i obszar ogrzewania. Wyprowadzono zlinearyzowane w obszarze roboczym równania określające podstawowe wielkości bilansu masowego: strumień masy w piecu oraz masę surowca [...]
EN In this paper dynamic properties analysis of the rotary kiln for the sake of his row material balance are presented. The kiln was divided into two zones: row material draying zone and row material heating zone. In working domain equations for basic relationships of material balance: row material flo[...]
2
100%
Polish Journal of Chemical Technology
EN In the study, sodium tripolyphosphate (STPP) was obtained according to the one-stage method. Batch mixes with varied degrees of soda ash neutralization were produced using thermal or wet processing phosphoric acid and/ or recycled STPP calcined in a laboratory rotary kiln. Chromatographic analysis o[...]
3
88%
Archivum Combustionis
2017 Vol. 37 nr 2 119--126
EN Rotary kiln is a device used on a large scale in the industry, including thermal waste treatment. Mathematical modeling of a rotary kiln consists most often of the development of several submodels occurring in the process phases, usually solid and gas, and linking them together. Most of the existing[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono sposoby obliczeń, jak również bazę wiedzy niezbędną dla utworzenia systemu ekspertowego dla pieca obrotowego, który wykorzystując istniejące w cementowniach urządzenia pomiarowe, wspomaga proces wnioskowania o rzeczywistej grubości wykładziny ogniotrwałej i dynamice zmian grubo[...]
EN In this research mathods of calculations and a knowledge base are presented, both essential to the development of an expert system model for the kiln. This model, using measuring instruments available at cement plants, assists the inference process which determines the actual thickness of the firebr[...]
5
75%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 8 375-380
PL Opisano i wyjaśniono zjawiska fizyczne mające wpływ na wartość i rozkład ciśnienia w zespole technologicznym pieca obrotowego obejmującym komorę żużlową, piec i komorę osadczą. Określa się zależność wielkości ciśnienia w komorze żużlowej od stopnia doszczelnienia tej komory i ilości zaciąganego powi[...]
EN The article describes and explains physical phenomena having influence on pressure value and its distribution in a technological set of a rotary kiln including a slag chamber, a furnace and a dust chamber. It specifies relation between pressure quantity in the slag chamber and degree of this chamber[...]
6
75%
Environment Protection Engineering
EN Theoretical and experimental results of the investigation illustrate how the rotary kiln operation affects the oxygen demand in the combustion of meat and bone wastes. The main objective of this study was to achieve optimal CO and NOx emissions for the cyclic operation of a rotary kiln, i[...]
7
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2002 nr 4 6--10
8
75%
Przegląd Spawalnictwa
PL Przedstawiono praktyczny przykład planu spawania carg pieca obrotowego. Przywołano normy oraz inne dokumenty niezbędne przy opracowywaniu planu spawania tego typu urządzeń. Omówiono zestawienie materiałów podstawowych i dodatkowych do spawania oraz wymagane kwalifikacje spawaczy. Zamieszczono klasyf[...]
EN The example of welding plan of rotary kiln shell ring was presented. The standards and other necessary documents were called. The set of parent, auxiliary welding materials and the required welders qualifications were also described. Classification of welding stands and the range of their competency[...]
9
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 311-316
PL Jednym z najpoważniejszych problemów niezawodności pieców obrotowych do produkcji cementu są uszkodzenia łożysk i powierzchni rolek podpierających, które często występują bez wcześniejszych symptomów awarii. Pomimo tego, że zasada działania i eksploatacji takich systemów podparcia i łożyskowania są [...]
EN One of the most serious problems of cement kiln reliability is the bearings failure and rollers' carrying surface damages occurring frequently without evident warnings. However, considering the assembly and operational principle of the rollers' Plain bearings, the root causes can be understood, but [...]
10
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 5 58-61
PL Wzrost zapotrzebowania na cement oraz konieczność ograniczenia zużycia paliw i emisji szkodliwych gazów spowodowały intensywny rozwój nowych technik wypalania. Proces wypalania klinkieru odbywa się w piecu obrotowym, następnym krokiem w technologii wypalania, który coraz częściej znajduje swoje miej[...]
11
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, z. 1 177-201
PL Paliwa alternatywne są otrzymywane z odpadów stałych lub ciekłych bądź z mieszanin frakcji organicznych tych odpadów. Paliwa alternatywne nazywane są również paliwami zastępczymi lub wtórnymi. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dotyczące procesów produkcji cementu (wysoka temperatura spalani[...]
EN Alternative fuels are made from solid or liquid wastes or from organic fractions of these wastes. Alternative fuels are called secondary or substitute fuels. For the sake of technological conditions of cement productions (the high incineration temperature, the large area of the furnace, the alkaline[...]
12
63%
Instal
2015 nr 11 17--21, 35
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, z eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, przeprowadzonych w dużym obiekcie szpitalnym. W testowanej instalacji zastosowano suchą metodę oczyszczania spalin. Podstawowym jej element[...]
EN The article presents the results of examinations on the gaseous pollutants emission into the atmosphere of the experimental medical waste thermal treatment plant that were conducted at a large hospital facility. The examined plant used the dry waste gas treatment method. A multi-sectional bag filter[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 59--60
PL Proces wypalania klinkieru w piecu obrotowym ma decydujący wpływ na jakość cementu, jego energochłonność i koszty produkcji. W związku z tym, aktualnym ciągle problemem, przed którym stoi przemysł cementowy, jest obniżenie kosztów produkcji (energochłonności) i ograniczenie szkodliwego oddziaływania[...]
EN The development of the suspension preheater caused a significant reduction in the role a rotary kiln in the burning process cement clinker. This paper presents the influence of new technologies cement burning on the construction of the cement kiln and reduce its function in the process.
14
63%
Piece Przemysłowe & Kotły
2016 Nr 2 8--13
PL Użytkowanie pieców obrotowych do realizacji procesów termicznych rozpoczęło się w XIX wieku w Anglii. Urządzenie można scharakteryzować jako pochylony pod niewielkim kątem do podłoża cylinder wykonujący obroty wokół własnej osi. Piec obrotowy znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce odpadami, a s[...]
EN The use of rotary kilns to perform thermal processes began in the nineteenth century in England. The device can be characterized as tilted at a slight angle to the ground cylinder performing rotation around its axis. The rotary kiln is widely used in waste management, especially in their thermal tre[...]
15
63%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2015 R. 8, nr 23 19--27
PL Chłodniki rusztowe są elementem linii technologicznej pieca obrotowego do wypalania klinkieru, służącym do schładzania klinkieru w końcowym etapie procesu jego wytwarzania. Rozkład temperatury klinkieru podczas procesu ochładzania ma ważny wpływ na jakość produkowanego cementu. Dlatego też istotna j[...]
EN The grate cooler is a part of the technological line for clinker burning used for cooling of clinker in the final stage of the process. Temperature distribution of clinker during the cooling process has a significant impact on the cement quality. Therefore it is important to know the clinker and coo[...]
16
63%
Chemical and Process Engineering
2016 Vol. 37, nr 4 517--527
EN Rotary kiln installation forms a very complex system, as it consists of various components which affect cement production. However, some problems with particle settling are encountered during operation of tertiary air installation. This paper reports on the results of a study into gas-particle flow [...]
17
63%
Logistyka
2015 nr 3 1030--1039, CD 1
PL Gospodarka odpadami należy do ważniejszych zadań na poziomie gminy. Wprowadzona w ostatnich latach reforma systemu gospodarki odpadami, zmieniła dotychczasowy sposób zarządzania nimi. Zwiększa ona rolę gminy, która może sama decydować o systemie gospodarowania odpadami na swoim terenie. Wysokie kosz[...]
EN Waste management is one of the most important tasks at the commune level. The reform of the waste management system established in recent years changed the approach to waste management. It increases the role of the commune, which may itself decide the waste management in its area. High costs of wast[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 3295-3303
PL W artykule przedstawiono wpływ nowych technologii wypalania z systemem wstępnej dekarbonizacji na konstrukcję pieca obrotowego. Rozwój zewnętrznych cyklonowych wymienników ciepła z układami wstępnej dekarbonizacji spowodował znaczne ograniczenie roli pieca obrotowego w procesie wypalania klinkieru c[...]
EN This paper presents the influence of new technologies cement burning on the construction of the cement kiln. The development of the suspension preheater caused a significant reduction in the role a rotary kiln in the burning process cement clinker. Efforts are further research, whose task is to impr[...]
19
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
PL Tradycyjne metody wykorzystania ciepła odpadowego z pieca obrotowego w procesie suszenia surowców i węgla są już niewystarczające. W związku z tym poszukuje się innych sposobów wykorzystania tej energii odpadowej. Metodą, która na świecie jest najczęściej stosowana, jest – na wzór typowej kogeneracj[...]
EN Traditional methods of utilization of waste heat from the rotary kilns for drying of raw materials and coal are no longer sufficient. Therefore, other ways of waste energy recovering have been explored. The most common method applying in the world wide is electricity generation associated with rotar[...]
20
51%
Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
2012 R. 5, nr 9 171-177
PL W artykule zaprezentowano implementację dwóch technik: skaningu laserowego do odtworzenia geometrii obiektu i termografii do uzyskania rozkładu temperatury na powierzchni pieca obrotowego w cementowni. Geometrię pieca odtworzono korzystając ze skanera laserowego Trimble FX, wykonując pięć sesji pomi[...]
EN This paper presents an implementation of two techniques, laser scanning for the object geometry reconstruction and thermography to obtain the temperature distribution on the surface of the rotary kiln located in the cement plant. Rotary kiln geometry was reconstructed using the FX laser scanner Trim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last