Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  roof ventilation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Zachowanie skutecznej wymiany powietrza w przestrzeniach dachów płaskich warunkuje utrzymanie odpowiedniego w nich klimatu; przede wszystkim unika się stanów podwyższonej wilgotności, której obecność w przegrodach obniża izolacyjność termiczną dachu i pociąga za sobą ryzyko rozwoju niepożądanych for[...]
2
100%
Izolacje
PL Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania gromadzeniu się wilgoci w konstrukcji i w termoizolacji dachu jest jego wentylowanie za pomocą swobodnie przepływającego powietrza. Wentylowanie odbywa się w zaprojektowanej przestrzeni przewietrzającej, w której przewidziano wlot i wylot dla po[...]
3
84%
Izolacje
2013 R. 18, nr 5 s. 72-75
PL W artykule omówiono przykłady nieodpowiedniego rozplanowania, złego wykonania lub nieuwzględniania miejsc wlotu i wylotu powietrza pod pokrycia. Pokazano błędy w okapach, narożach i kalenicach. Zwrócono uwagę na szczególne wymagania pokryć z dachówek płaskich i dachówki karpiówki. Przedstawiono takż[...]
EN The article describes examples of inappropriate layout, poor delivery of works or the instances when the places of air inlet and outlet under the covering are not taken into account. It presents errors in hoods, corners and roof ridges, and also points out the specific requirements concerning coveri[...]
4
84%
Izolacje
PL Kontrłata, czyli płaska deska nabijana na krokwie, jest stałym elementem w konstrukcji dachu skośnego. Reguluje ona m.in. płaskość połaci dachowej. Powszechnym błędem popełnianym przez wykonawców jest ograniczanie jej roli jedynie do utrzymania liniowości między sąsiadującymi krokwiami, nie zaś płas[...]
5
84%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono sposoby wentylowania pokryć dachowych z blachodachówki uszczelnianych membranami wstępnego krycia (MWK). Opisano warunki prawidłowego działania MWK i częsty błąd polegający na braku odpowiedniego wlotu i wylotu powietrza. Zaprezentowano sprawdzone metody wykonania okapów zap[...]
EN The article presents methods used to ventilate roof coverings made of steel roofing tiles, sealed with vapour-permeable initial covering membrane. It describes conditions for proper functioning of the membrane, as well as a frequent mistake consisting in the lack of appropriate air inlet and outlet.[...]
6
67%
Izolacje
PL W artykule opisano schematy wentylowania dachów i pokryć. Omówiono korzyści stosowania tych rozwiązań oraz podkreślono skutki niewentylowania występujące latem i zimą. Szczególną uwagę zwrócono na problem powstawania sopli, a także na zależność między wentylowaniem dachów i pokryć a standardem energ[...]
EN The article describes designs of roof and roofing ventilation. The advantages of using these solutions are discussed and the consequences of lack of ventilation in summer and winter are highlighted. Particular attention was put to the problem of the creation of icicles and to the relationship betwee[...]
7
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 3 42--43
8
67%
Izolacje
2015 R. 20, nr 9 78--81
PL W artykule omówiono specyfikę pokrycia z gontu bitumicznego. Zwrócono uwagę na najczęstsze problemy tego rodzaju dachów i na ich przyczyny. Podkreślono znaczenie poprawnego zaprojektowania wentylacji. Przedstawiono także sposoby wykonania szczelin wentylacyjnych pod poszyciem.
EN The article discusses the features of bituminous shingles used as roofing. The most common problems related to this type of roofing are emphasized, together with their causes. The paper emphasizes the importance of correct design of ventilation. Methods for producing ventilation gaps under the roof [...]
9
67%
Izolacje
2014 R. 19, nr 3 56--59
PL W artykule przedstawiono najważniejsze definicje dotyczące zjawiska wentylacji dachów oraz omówiono warunki sprawności jej działania. Przedstawiono także zasady wykonywania szczelin wentylacyjnych według normy DIN 4108-3.
EN The article presents the most important definitions concerning the phenomenon of roof ventilation and describes the conditions required for its efficiency. The article also presents the rules of making ventilation joints in accordance with the DIN 4108-3 standard.
10
67%
Materiały Budowlane
2015 nr 1 46--47
11
67%
Materiały Budowlane
2014 nr 6 7--8
12
67%
Materiały Budowlane
2019 nr 6 10--12
13
59%
Izolacje
2016 R. 21, nr 6 60--68
PL W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne przegród zewnętrznych lekkiej obudowy jednowarstwowych (nieizolowanych termicznie), wielowarstwowych (izolowanych termicznie) oraz szklano-metalowych. Omówiono procesy modyfikacji konstrukcji ścian. Podano przykładowe rozwiązania.
EN Structural solutions of single-layer (no thermal insulation) and multi-layer (with thermal insulation) lightweight cladding and metal-glass walls are presented in the paper. The process of wall structure modification is described and example solutions are given.
14
59%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 72--74
15
59%
Izolacje
2014 R. 19, nr 4 14--16
PL W artykule omówiono zależność między szczelnością pokrycia a jakością wykonawstwa, wynikającą z ceny za usługę dekarską. Sformułowano najważniejsze wymagania, jakie powinno spełniać poprawnie działające pokrycie dachowe. Poruszono problem stosowania okien dachowych na połaciach o niskim nachyleniu.
EN The article discusses the relationship between coating tightness and the quality of workmanship, resulting from the price for the roofing service. The essential requirements have been formulated, applicable to a properly working roofing. The problem of the use of skylights on roofings with a low slo[...]
16
51%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 203--204
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last