Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  riveted joint
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 4 7-10
2
100%
Journal of KONES
EN Analysis of a riveted lap joint, the part of M-28 Skytruck fuselage, is presented. The aim of the paper is a proper choice of finite element mesh parameters (shape and density) around the rivet hole as well as a study of the influence of different sheets thickness on secondary bending. Riveting stil[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The riveted joints are critical areas of the aircraft structure. The residual stress and strain state appears at the rivet hole after the riveting process and improves fatigue behaviour of the joint. Numerical FE simulations of the upsetting process are carried out using the MARC code. Three-dimensi[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The paper deals with the analysis of deformation of a rivet hole in a riveted joint after the manual dynamic riveting process. For many years, riveting remains a traditional and the most popular method ofjoining in aircraft structures. The residual stress and strain state appear at the rivet hole af[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The paper deals with the analysis of deformation of a rivet hole in a riveted joint after the manual dynamic riveting process. For many years, riveting remains a traditional and the most popular method of joining in aircraft structures. The residual stress and strain state appear at the rivet hole a[...]
6
80%
Journal of KONES
EN Riveting is a traditional, but still popular (particularly in aviation) method of joining metal and composite elements. The residual stress and plastic strain states occur in the joint after the riveting process. The total stress aperienced by the material at a given location within a component depe[...]
7
80%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 7-8 51-56
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych trwałości zmęczeniowej połączeń nitowych oraz połączeń nitowo-klejowych i nitowych wzmacnianych nakładkami kompozytowymi. Zaproponowano wykorzystanie połączeń hybrydowych (nitowo-klejowych) lub połączeń nitowych wzmacnianych nakładk[...]
EN Results of experimental investigations and numerical analysis of fatigue life of riveted joints, riveted-adhesive joints and riveted joints reinforced by composite plates were presented. Application of hybrid joints (riveted-adhesive) or joints reinforced by composite plates to forming repair nodes [...]
8
80%
Journal of KONES
EN The paper deals with the analysis of the global shell–beam model of a riveted lap joint consisting of six rivets. This is a stage of study of the local physical phenomena in riveted joint [3 – 12]. The contact with friction is defined between collaborating parts of the joint. The calculations are ca[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 83 243-250
PL W pracy omówiono główne przypadki wieloogniskowego pękania zmęczeniowego zaobserwowanego w nitowanych próbkach odwzorowywujących fragment poszycia skrzydła samolotu, wykonanych ze stopu aluminium D16CzATW, poddanych działaniu zmiennego obciążenia stałoamplitudowego. W oparciu o analizę przebiegu pro[...]
EN The main cases of a multi-site fatigue cracking were presented in this paper. The cracks were observed in riveted specimens slimilarities with a part of a skin of an aircraft wing. The specimens were made by the D16CzATW aluminium alloy and tested by a constant amplitude fatigue loading. The crack s[...]
10
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2005 Vol. 43 nr 2 309--325
PL Praca przedstawia wyniki obliczeń numerycznych oraz badań ekperymentalnych dotyczących zakładkowego połączenia nitowego z wykorzystaniem tzw. nitów zrywalnych. W pracy dokonano analizy procesu zakuwania nita oraz wyznaczono wielkość naprężeń wstępnych powstających w procesie zakuwania. Następnie ana[...]
EN This paper presents results of numerical static and fatigue calculations as well as experimental investigations of the lap blind riveted joint. The first port of this study is concerned with numerical analysis of phenomena occurring in the process of blind riveting. In the results of nonlinear compu[...]
11
80%
Mechanik
PL W artykule opisano rozwijającą się nową technologię wykonywania złączy nitowanych bezotworowo (Self Piercing Riveting - SPR). Przedstawiono zastosowania takich połączeń: wyszczególniono najważniejsze zalety w odniesieniu do klasycznych metod stosowanych do chwili obecnej.
EN Described is a new processing method to make self piercing riveted joints. Applications are presented and the most distinct advantages in comparison with currently applied conventional methods are specified.
12
80%
Journal of KONES
13
70%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 249-256
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu odkształceń i naprężeń w strefie kontaktu w połączeniu nitowanym w warunkach obciążeń zmęczeniowych. Badane złącze odzwierciedla fragment typowej aluminiowej struktury lotniczej. Analizę odkształceń i naprężeń lokalnych przeprowadzono z zastosowaniem zlokaliz[...]
EN The results of investigations of stress and strain state in contact zone in riveted joints during fatigue loading were presented in the paper. The tested joints represent the part of typical aluminum aeronautical structure. The stress and strain analysis was conducted using localized hybrid method [...]
14
61%
Przegląd Mechaniczny
2012 nr 7-8 59-64
PL Wytrzymałość połączeń nitowych zależy od czynników konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych. Nity tak jak wszystkie części mechaniczne produkowane są z określoną tolerancją, a ich wymiary zawierają się w ustalonych granicach. W artykule przedstawiono analizę wpływu czynnika technologicznego[...]
EN The load carrying capacity of riveted joints depends on many structural, manufacturing and material factors. Rivets, like all mechanical parts, are produced with certain tolerance, therefore their dimensions are enclosed in fixed limits. The paper presents an influence of such a technological factor[...]
15
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2009 nr 3 37-40
EN The strength and fatigue life of riveted, hybrid (riveted-adhesive) and riveted joints reinforced composite patch were investigated. Fatigue life riveted joints reinforced composite's patch, where using different epoxy materials - Epidian 53/Z1 and Epidian 57/Z1 was estimated. The results of experim[...]
16
61%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper deals with the analysis of residual stress fields in the riveted joint and the estimation of the internal stress magnitude releasing by partial and complete removing of the rivet material. Stress relieving causes deformations around the rivet hole, which can be measured and compared to the[...]
17
61%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 115-117
PL Analizowano wpływ lokalnej zmiany grubości blachy na rozkłady i wartości maksymalnych naprężeń oraz stref naprężeń plastycznych wokół otworów. Wyznaczono również siły przenoszone przez nity oraz blachy w trakcie rozciągania nitowego połączenia zakładkowego.
EN Discussed are effects of local change of metal sheet thickness on the maximum plastic strain in the material surrounding the holes. The loads as carried over by the rivets and by the metal sheet material in a lap type river joint during tension test are determined.
18
61%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 7-8 22-26
PL Przedstawiono wyniki badań zmęczeniowych zakładkowych połączeń blach aluminiowych z trzema rzędami nitów. Rozważono konfigurację standardową, tj. o stałej grubości blach oraz zmodyfikowaną przez stopniowanie grubości blach w skrajnych rzędach nitów. W rzędach tych występują bowiem maksymalne momenty[...]
EN Results of fatigue tests of lap joints of aluminum plates with three rows of rivets were presented. Standard configuration i.e. with a constant thickness of metal sheets and modified by gradation of the thickness of metal sheet in extreme rows of rivets were considered. In those rows maximum moments[...]
19
61%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 1 16-18
20
61%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 9 20-24
PL Celem pracy jest analiza wzajemnych przemieszczeń współpracujących powierzchni nitu i blach w rozciąganym połączeniu nitowym. Stanowi ona jeden z etapów badania lokalnych zjawisk fizycznych w połączeniach nitowych lotniczych konstrukcji cienkościennych. Obliczenia nieliniowe połączenia nitowego w za[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last