Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 725
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 375--383
EN Method of control of the risk of failure of the objects to which preventive renewal method is applied under the zero option maintenance strategy.
2
100%
Problemy Jakości
EN The areas of risk may be our great allies m business. Very often these limits exist only in our heads- they don't have a lot in common with reality and actually they may become the main lever in our development. Successful Social Dialogue is a great tool of risk management, Lets us use occuring chan[...]
3
80%
Journal of KONES
EN An increasing amount of carried transport mass, speed of transportation, intensity of traffic pose a threat to the ecosystem are presented. At risk are both the participants of the road and railroad traffic and the inhabitants of areas where those transport tasks are performed. The risk also applies[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The necessity of rationalization of construction machine operation and maintenance processes results in development of computer diagnostic systems. Use of diagnostic systems in operation and maintenance of machines is conditioned by the accepted strategy of operation. The current method of operation[...]
5
80%
Journal of KONES
EN In the article, a method for assessment of risks connected with a technical object functioning has been studied, in a selected operating system. An urban system of bus transportation, in a selected urban complex, has been chosen as the research object. Functioning of each technical object operating [...]
6
80%
Journal of KONES
EN The paper outlines the theory of risks occurring during the use of the antropotechnical type systems. In the presented approach a logical theory of mathematical principles of reliability and man - machine systems theories have been used. Unreliability and failure of the man - machine system depends [...]
7
80%
Annual of Navigation
2010 No. 16 131-139
EN In the safety evaluation of manoeuvres carried out on the basis of INS indications, the real ship's dimensions are used to determine navigation safety level. The paper presents a new approach to this problem. The ship's maneuvering area and collision probability were calculated incorporating uncerta[...]
8
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 57--66
EN The paper proposes an approach to the solution of the practically very important problem of linking multi-state systems’ reliability and their operation processes. To involve the interactions between the systems’ operation processes and their reliability structures that are changing in time a semi-m[...]
9
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 137--142
EN This article presents selected probabilistic models used for the description of ship’s position in restricted areas. Two models based on a joint of normal and uniform distributions have been discussed in detail. These models can be applied for the estimation of accident probability and manoeuvring r[...]
10
80%
Polish Hyperbaric Research
2006 Nr 4(17) 21-24
PL Wiele obszarów ludzkiej aktywności wymaga sprawnego działania w ekstremalnych sytuacjach. Do takich należy zaliczyć uprawianie sportów ekstremalnych oraz wykonywanie zawodów określanych jako trudne i niebezpieczne. Również podejmowanie służby na morzu czy w powietrzu, wiąże się często z realizacją z[...]
EN Many fields of human activity require proficient operation in extreme situations. These situations occur during extreme sports practicing and are also a component of professions which are regarded as difficult and dangerous. Working in naval or aerial environment is often connected with execution of[...]
11
80%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 2 16--21
PL W artykule przedstawiono podstawowe terminy dotyczące ryzyka, działań zapobiegawczych, zagrożeń z uwzględnieniem wytycznych ISO Guide 73 i normy ISO 31000: 2009. Autor zwraca uwagę na wielość i kierunki rozwoju metod zarządzania ryzykiem. Podaje porównanie wymagań: prostego modelu zarządzania ryzyki[...]
EN The paper presents the basic terms regarding risk, preventive measures, threats taking into account the guidelines of ISO Guide 73 and ISO 31000:2009. The author draws attention to the multiplicity and development directions of risk management methods. Provides a comparison of the requirements of: a[...]
12
80%
Polish Journal of Management Studies
2013 Vol. 8 288--297
PL Złożoność działalności przemysłowej i istotność masy przepływów w łańcuchu dostaw sprzyja powstawaniu zagrożeń, które należy uwzględnić w procesie decyzyjnym. Z tego powodu, opracowany został ten artykuł w celu wyjaśnienia podstaw zarządzania ryzykiem poprzez nową propozycję przeglądu literatury w z[...]
EN The complexity of the industrial activities and the important mass of flows crossing the supply chain promotes the emergence of risks that must be considered in the decision process. For this reason, we have developed this paper to clarify the basics of risk management through a short new suggestion[...]
13
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2010 Vol. 16, No. 4 407--420
EN The objective of this paper is to demonstrate that a combination of a behavior-based monitoring process—using an at-risk behavior and unsafe condition observation system—and an observation-based safety adherence monitoring process that can indicate the compliance level with well-defined and agreed s[...]
14
80%
Annual of Navigation
1999 No. 1 67-75
EN The paper presents the method of estimation of safety navigation. The proper criteria, measures and rate will need the estimation of safety navigation. These are very often expressed by risk. Four different definitions are used. The mostly used definition is a combination of accident probability wit[...]
15
80%
Problemy Jakości
16
80%
Problemy Jakości
PL W referacie omówiono znaczenie identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka biznesowego, w nawiązaniu do wymagań norm ze szczególnym uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001: 2008 i wytycznych normy ISO 9004: 2009. Podano przykłady praktycznych rozwiązań dla fazy projektowania i wdrażania systemu z uwzględnie[...]
17
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 10 455-457
PL W pracy dokonano analizy historycznej pojęcia ryzyka. Pokazano wkład polskiej nauki w tym temacie. Wskazano światowe trendy badań naukowych w obszarze ryzyka.
EN In the work the historical analysis about the risk notion was made. The influence of Polish science in this subject was shown. World trends of the research in the risk area were indicated.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 645-656
PL Ryzyko, niepewność, niewiedza i pewność są obiektywnymi stanami związanymi z podejmowaniem decyzji w każdej działalności gospodarczej. Działania, w rolnictwie z reguły są obarczone wysokim ryzykiem. Wynika to z biologicznego charakteru wytwarzania, długiego cyklu produkcyjnego, funkcjonowania gospod[...]
EN In the article is introduced a process of making a decision in conditions of the uncertainty and risk in an agriculture household. There is an analysis in sequence of: -specificity of the agricultural production, -sources of the uncertainty and risks in the agriculture in the division into external [...]
19
80%
Journal of KONBiN
PL Analiza ryzyka technicznego związanego z eksploatacją bloków energetycznych stanowi ważny element ogólnej oceny jakości eksploatacji. Uwzględnia i łączy ze sobą aspekty ekonomiczne jak i bezpieczeństwo eksploatacji bloku. Opisany poniżej program komputerowy SKOR jest programem przeznaczonym do prowa[...]
EN Analysis of technical risk connected with operation of power units constitutes very important element of general assessment of operation quality. It takes into consideration and connects together economic aspects and unit operation safety. The SKOR computer software described below is provided for t[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 214-219
PL W pracy ryzyko pojmowane jest jako suma iloczynów prawdopodobieństw poszczególnych awarii przez koszt ich usunięcia. Zauważa się, że najważniejszym czynnikiem jego określenia jest uwzględnienie struktury obiektu - jego rozróżnialnych stanów niezawodnościowych.
EN In this article risk is understood as a sum of products of probabilities of individual failures by the cost of their removal. It is noticable, that its most important defining factor is taking into acount the structure of the object - its distiguishable reliability states.
first rewind previous Strona / 37 next fast forward last