Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 270
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  risk analysis
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 287--296
EN The paper presents the need for increasing the certainty and precision of probabilistic models, both in risk analysis as well as in simulation models that are helpful during regular operation. Such possibilities are presented by accounting in the analysis for the information derived during inspectio[...]
2
80%
Control and Cybernetics
EN In this paper, we propose a new formal model to describe risk analysis and measurement process for IT systems. Our model complies with international standards and recommendations for non-profit organisations. The model accounts for solutions used in widely known and recommended risk analysis methods[...]
3
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 279--286
EN The paper presents some information on the alternative performance-oriented risk-based method for assessment of safety of ships in damaged conditions. The method can be used for the risk-based design where one between the main design objectives is safety. The assessment of safety is based on the ris[...]
4
80%
Journal of KONBiN
2006 No. 1 323--331
EN This article deals both with dependability and risk analysis from a complex point of view. Both these fields seem to be similar in many aspects, but unfortunately no congruence in sources of basic characteristics has been reached, yet. Statistical files are often very vague in terms of monitoring de[...]
5
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2006 nr 2 52-58
EN The contribution describes the scope and main subject designed within DIGI-Q project. The paper contains results from subprojects of information security management system (ISMS) implementation, managed by students of DIGI-Q course. Very interesting simple risk assessment method and risk management [...]
6
80%
Annual of Navigation
2006 No. 11 103-122
EN This paper discusses the question of classifying the sea areas as sea areas difficult for navigation, unrestricted sea areas and sea areas restricted by land (bottom or shore). Most of all, the article depicts the characteristics of restricted sea areas. It presents the attempt to define in a new wa[...]
7
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Regulacje unijne w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej wpływają na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szczególnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Przedstawiono wizję przyszłości elektroenergetyki m.in. wg Raportu „Power Choices”. Analizy poparto rezultat[...]
EN The EU regulations in the field of energy-environmental policy have influenced on operation of power sector, especially on power generation sources. A vision of power engineering future by Assessment Report “Power Choices” is presented. The analysis is supported by the results of the own calculation[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 49 97-108
PL Obecnie nie tylko w organach władzy publicznej, ale również w większości firm występują informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby spowodować szkodę dla prawnie chronionych interesów obywateli lub mieć negatywny wpływ na działalność jednostki organizacyjnej. Znakomita większość istotnych i[...]
EN Nowadays not only in the body of public authority but also in most companies there is information that in the case of an unauthorized leak would cause harm to citizens' legally protected affairs or have negative influence on business department activity. Most of vital information is processed in dat[...]
9
80%
Chemik
PL Omówiono sposoby postępowania i problemy ponownego wykorzystywania terenów poprzemysłowych (brownfield). Wskazano praktyczne działanie i ograniczenia prawne w Polsce spowodowane niestosowaniem analizy ryzyka w podejmowaniu decyzji o ponownym wykorzystaniu opuszczonych terenów poprzemysłowych.
EN Procedures and problems connected with re-use of brownfields are discussed. The articles discuss a practical activities and Poland's legal limitation due to non-using Risk Analysis in the decision - making process concerning re-use of abandoned after-industrial sites.
10
80%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2009 T. 3 95-98
PL Zarządzanie ciągłością działania organizacji (ang. Business Continuity Management . BCM), jest to kompleksowy proces zarządzania, którego celem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla organizacji i ocena ich ewentualnego wpływu na operacje biznesowe. Stanowi ona podstawę dla budowania odpornoś[...]
EN Efficient risk management has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. In a broader conception risk management can also be referred to business continuity management. It is a comprehensive man[...]
11
80%
Polish Maritime Research
2007 S 1 53-57
EN The paper presents some information on a performance-oriented risk-based model for assessment of safety of ships in damaged conditions. The design for safety process is integrated with the risk analysis. As safety is treated as one between the main design objectives such an approach is called the ri[...]
12
80%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono problematykę oceny kredytowego ryzyka ekologicznego, na jakie narażony jest bank współfinansujący inwestycje budowy elektrowni wiatrowej. Wyszczególniono ogół ryzyk towarzyszących przedsięwzięciom w dziedzinie pozyskiwania energii odnawialnej oraz zaproponowano metody oceny [...]
EN The article describe estimation of ecological credit risk in case of co-finance investment of wind power station. It specify all risk during investment to renewable energy gain and propose the estimation methods of credit capability and verification of the ecological credit risk.
13
80%
Logistics and Transport
EN International aviation organizations require Poland to define the so-called acceptable level of safety for traffic accidents. To calculate this, one requires statistical data on accidents. These, however, in recent years did not occur, or the size of the sample is insufficient. In the paper a method[...]
14
80%
Ochrona Środowiska
PL W pracy przedstawiono podstawowe zasady związane z uwarunkowaniami podejmowania ryzyka na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę. Podano rożne sposoby reakcji człowieka w obliczu sytuacji ryzykownej. Zaprezentowano trzy obszary okoliczności i przyczyn powstawania zagrożenia w układzie: technika-czł[...]
EN A water supply system has been used to exemplify the principles and practice of risk-taking conditioning. A variety of human responses to risk-involving circumstances are discussed. Three areas of risk-related threats in the Technology-Man-Environment system are presented, and the probability that f[...]
15
80%
Bezpieczeństwo Przemysłowe
2008 T. 2 101-104
PL Informacja jest obecnie niezwykle ważnym zasobem w działalności przedsiębiorstw, a także stanowi jeden z głównych czynników sukcesu firm w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Ważny jest nie tylko dostęp do właściwych informacji, ale także odpowiednie nimi zarządzanie. Z tego względu m[...]
EN Information has recently become particularly important in business cooperation and inevitably is one of the key success factors in the rapidly changing environment. Not only the access to the information is important, but also its proper management. For this reason managers prioritize actions relati[...]
16
80%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The subject of this paper is the analysis and evaluation of the reasons for construction costs increases in urban regeneration projects. The analysis considers major refurbishments of real estates’, as well as heavy repair and modernization of the road system. For the period mentioned, the costs fro[...]
17
80%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2007 Vol. 2 211--218
EN Present stability regulations developed over the years by IMO reached definite conclusion with the adoption of the Revised Draft of the Intact Stability Code. The criteria included there are design criteria of the prescriptive nature, based mainly on statistics of stability casualties. Currently IMO[...]
18
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 489--494
EN There are different approaches to risk assessment. The SOLAS Convention is the most important safety instruments at maritime transport. The biggest risk is a major navigational incident because it can result in fatalities and pollution. Possibly the major cause of collision incidents is not fully un[...]
19
80%
Ochrona Środowiska
PL Ryzyko jest miarą bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę. Według definicji ryzyko jest pojęciem obejmującym możliwość niekorzystnego wyniku, bądź niepewność co do zdarzenia niekorzystnego. Wyróżnia się następujące poziomy ryzyka: tolerowany, kontrolowany, nieakceptowany. Miary ryzyka przydatne w[...]
EN Risk is a measure of safety for a water supply system (WSS). By definition, 'risk' denotes the possibility of something disadvantageous happening at some time in the future, or a situation that might be dangerous or have a disadvantageous result. It is conventional to distinguish three levels of ris[...]
20
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2005 No. 3 137-144
EN The standard deviation of earning before interest and taxes EBITis used as a measure of the risk in finance theory the most often (Sharpe, Markowitz, Modigliani, Miller and others). The author discussed some interpretations of standard deviation as a risk measure of not achieving required EBIT. He i[...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last