Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 309
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  renovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2013 Nr 11 36--37
PL „Niechciane dziedzictwo” to liczne cmentarze poniemieckie na Ziemiach Odzyskanych. Ich powojenną historię można podzielić na dwa przeciwstawne okresy. Pierwszy charakteryzuje się dewastacją i zniknięciem wielu nekropolii za przyzwoleniem władz. Drugi cechuje tendencja do przywrócenia dawnego stanu c[...]
2
100%
Inżynieria Rolnicza
PL Do analizy obciążeń środowiskowych produktów rozumianych jako wyrób materialny lub usługa o charakterze niematerialnym wykorzystuje się metody oceny cyklu życia. W celu przyspieszenia i uproszczenia analizy stosowane jest wspomaganie komputerowe oraz procedury upraszczające, pozwalające na oszczędno[...]
EN The methods of life cycle evaluation are used to analyse environmental loading by products understood as material products or non-material services. Computer support and simplifying procedures allowing to reduce time required for the analysis are used in order to accelerate and simplify the process.[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Zabytkowy most wojskowy przez fosę, będący przedmiotem niniejszego artykułu, zlokalizowany jest na terenie XIX w. fortu Bema w Warszawie. Zagadnienie niezbędnych napraw konstrukcji mostu przedstawiono w materiałach konferencji Rew.-Inż. z roku 2006 [4]. Obiekt poddano renowacji - zakończonej pomyśln[...]
EN The antique military bridge through the moat is located on the territory of XIX. century Bem's Fort in Warsaw. The need for the renovation of this fort structure was presented during Rew-Inż conference in 2006 [4]. The bridge has already been restored. The paper is the report on the subject of condu[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono technologię oraz problematykę prawidłowego wykonania zabiegów przywracających własności użytkowe i konstrukcyjne nawierzchni betonowych na podstawie wytycznych oraz realizacji zagranicznych.
EN This paper summarizes good practices in technology of concrete pavements repairs restoring rideability and structural properties. Article was based on foreign design guidelines and realizations.
5
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 3 341--346
EN Many thousands of tonnes of asbestos were used in buildings in the past, especially for thermal insulation of pipes and boilers in power plants. Occupational exposure to asbestos dust now mainly occurs during demolition, renovation and routine maintenance activities. The objective of this study was [...]
6
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono problemy związane z osadzaniem się w przewodach kominowych sadz twardych i szklistych. Omówiono także przyczyny oraz skutki powstawania osadów, które mogą wystąpić w przypadku gdy nie zostaną podjęte odpowiednie działania utrzymaniowo - naprawcze. Zaprezentowano metodę mechaniczną usuw[...]
EN The problems connected with deposition of glassy and hard soot in chimney conductor are presented in the paper. Causes and results of the deposition that can occur in the case of lack of proper maintenance and repairs have been introduced as well. The mechanical method of removing the deposition of [...]
7
100%
Izolacje
PL Systemy ociepleniowe, nazywane obecnie ETICS (External Thermal Insulation Composite System], a wcześniej określane jako bezspoinowe systemy ocieplania [BSO] i metoda lekka-mokra, są z powodzeniem stosowane w Polsce od ponad 20 lat na ścianach zewnętrznych budynków. Ich podstawowym zadaniem jest zwię[...]
8
100%
Gospodarka Wodna
2007 Nr 10 427-430
PL Stubice, miasto powiatowe na zachodniej granicy Polski z Niemcami, leży na lubuskim przełomie Odry. W lipcu 1997 roku było zagrożone zalaniem co najmniej 3-me-trową warstwą wody. W ramach usuwania szkód powodziowych Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wykonał l etap prac do[...]
EN In the seventy years history of the water dam in Porąbka on Soła, the renovation carried out in the years 2002-2006 is the first complex renovation of this site. The reason to perform it was not a threat to the security of the dam but natural processes of concrete aging and damages on the surface. T[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 213-220
PL W pracy przeanalizowano problemy remontowe budynków mieszkalnych związane z usuwaniem skutków powodzi. Przedstawiono problemy techniczne, począwszy od usuwania wody powodziowej, szacowania i oceny oraz zabezpieczenia konstrukcji budynków, poprzez osuszanie i odtworzenie istniejącego stanu infrastru[...]
EN This paper deals with the technical and administrative problems connected with resoring damage in building caused by the flood. The paper presents an analysis of the problems of dampness of buildings, estimation of damages, reconstruction of buildings and drying up the buildings and restoring the bu[...]
10
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 6 204-207
EN Criteria for choice of method for sewers renovation. Checkups of circuit stiffness of a pipe's fragment, examination of material sample's bending and stretching resistance, examination of abrasion resistance.
11
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 3 105-110
12
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2003 Z. 43 11-18
PL Przed nami realizacja szerokiego programu renowacji zasobów mieszkaniowych, dostosowanie ich do współczesnych wymagań cywilizacyjnych. Nieodzowne jest więc przygotowanie odpowiednich kadr inżynierskich, by jego realizacja przebiegała sprawnie, a koszty były racjonalne. Dlatego też w roku akademickim[...]
EN The University of Zielona Góra set up a new field of studies in its Institute of Structural Engineering Renovation of Buildings and Modernization of Urban Areas.Until now there have been two specialization: Engineering and Construction and Technology and Organization of Construction. The students wh[...]
13
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2001 Nr 5 158-161
EN Review of non-cut technologies of sewer systems renovation. Stages of sewers renovation design. Division of damaged sewers according to static-resistance criterion. Choice of optimal sewer renovation technology.
14
100%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 1 24-31
EN There has been presented a characterization of the stage of fall Bledzew on the Obra and the history of that object as well as the range and the course of repair works carried out in the last several years. There has been also given a detailed description of the plan of renovation of the lower stand[...]
15
88%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 11 297--302
EN The main objective of this work is the design of a model for the technical, economic and environmental evaluation in the rehabilitation and renovation of buildings versus their demolition. A first analysis is performed on the rehabilitation and renovation of buildings versus their demolition in the [...]
16
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W związku z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych ostatnich lat projekty renowacji kanałów przełazowych przybrały szczególnie ważne znaczenie. Szczególnie w wyniku powodzi rz. Łaby w sierpniu 2002 r. powstało bardzo dużo potrzeby działania z powodu uszkodzeń w sieci kanalizacyjnej, które mają być [...]
EN In the course of the years from 2000 to 2004, the renovation of large scale and access able sewers as a part of the investments of Dresden Sewage became more and more important. Many sewers are more than 80 years old and have been damaged, particularly because of the flood in August 2002. In the fol[...]
17
88%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 7-7
PL W Polsce znajduje się wiele zniszczonych zabytkowych cmentarzy, które mogą stanowić atrakcyjną enklawę zieleni. Niestety, niewiele z nich doczekuje się próby ratowania. Tę szansę dzięki inicjatywie animatorów życia lokalnego i lokalnej społeczności otrzymał żydowski cmentarz w Lublinie.
18
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Doświadczenie COIG SA zdobyte w dużych strukturach organizacyjnych sektora górnictwa węgla kamiennego może być z powodzeniem wykorzystane w rozwiązaniach kopalń kopalin skalnych.
EN COIG SA experience gained in big coal mine structures, can be successfully used in solutions dedicated for rock and mineral mines. Limestone mine CZATKOWICE is an example where COIG SA. Has successfully implemented a solution for managing machine and equipment resources as well as ongoing support of[...]
19
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 3 91-92
20
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 5 36-36
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last