Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 153
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rekonstrukcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono zależności matematyczne przydatne w analizie rekonstrukcyjnej wypadków drogowych. Wzory dotyczą wypadków polegających na najechaniu na tył poprzedzającego pojazdu.
EN The paper presents mathematical relations serviceable in the reconstruction of crashes. Formulas concern crashes in which a vehicle runs into the back of the previous vehicle.
2
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 70-76
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Problem przedstawiono głównie od strony rekonstrukcji sklepienia gwiaździstego. Na wstępie podano rys historyczny obiektu, okoliczności jego zniszczenia i materi[...]
EN The article presents selected issues from the process of reconstruction of a defensive Gothic Orthodox church dedicated to the Annunciation to the Blessed Virgin Mary in Supraśl. The problem was presented mainly from the angle of reconstruction of the stellar vault. At the beginning a historical out[...]
3
80%
Świat Szkła
2003 nr 4 [63] 31-33
PL W trakcie seminarium towarzyszącego wystawie "Francuski witraż współczesny", które odbyło się w Krakowie w październiku 2002 r., Dominique Duchemin-Rousvoal zaprezentowała kilka przykładów prac konserwatorskich zrealizowanych w kierowanej przez nią paryskiej pracowni witraży. Atelier Duchemin wykonu[...]
4
80%
Świat Szkła
PL Technika sporządzania okien z barwnych, układanych w różnorakie wzory szkieł znana jest od bardzo dawna. Pierwsze dzieła tego rodzaju stworzone zostały już w epoce karolińskiej. Jak podają kronikarze, sztuka witrażownicza odżywa następnie w dziesiątym stuleciu naszej ery. Do dziś nie wiadomo jednak [...]
5
80%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 9 111-136
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 137-144
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania się polityki konserwatorskiej w Polsce w okresie międzywojennym XX w. oraz w Republice Litewskiej w ramach funkcjonowania Związku Radzieckiego, a także po jego rozpadzie, w latach 90-tych XX w. Ukazano wybrane zagadnienia z dziedziny ochrony zabytków w o[...]
EN This article introduces the development process of a policy for architectural conservation in Poland between the Wars as well as in the Republic of Lithuania during the Soviet period and after the collapse of the Soviet Union in the 90s. It covers selected problems in preservation of historic monum[...]
7
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 11 619-621
PL Przedstawiono najnowsze metody pozyskiwania, gromadzenia i prezentowania informacji o dziedzictwie architektonicznym oraz możliwości praktyczne wykorzystania komputera do rekonstrukcji obiektów wyburzonych w trakcie budowy największego w Polsce centrum handlowo-rekreacyjno-kulturalnego "Manufaktura"[...]
EN The latest methods of ender, gather and presents information in architectural heredity and practical possibilities of using computer in the process of erection the biggest in Poland shopping-recreation and cultural center "Manufaktura".
8
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
9
80%
Inżynieria i Budownictwo
PL Podano krótką historię mostu, ogólną ocenę jego stanu oraz propozycję rekonstrukcji.gated. T
EN Historic feature of the bridge, general evaluation of its present condition and proposal of its reconstruction is presented.itions l
10
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 225--230
PL Sygnał dźwiękowy zapisany na płytach analogowych podatny jest na zakłócenia impulsowe, słyszalne jako trzaski. Powstają one zarówno na skutek uszkodzeń materiału, związanych z procesem wielokrotnego odtwarzania tych płyt, jak również na skutek niewłaściwego obchodzenia się z tego rodzaju nośnikiem. [...]
EN The sound signal recorded on analog records is susceptible to impulse noise, which can be heard as crackling. These cracklings arise either as a result of damage to the material while playing those records on the low quality equipment, as well as due to incorrect handling of them. One of the problem[...]
11
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 231--236
PL Archiwalne nagrania dźwięku na nośnikach magnetycznych o niskiej jakości charakteryzują się wysokim poziomem szumów i ograniczonym pasmem przenoszenia dla sygnału użytecznego. Ponieważ poziom składowych sygnału o wyższych częstotliwościach jest w takich przypadkach niższy niż poziom szumów nośnika, [...]
EN The archival sound recordings on magnetic media, recorded with low quality equipment have high level of noise and limited bandwidth for the useful signal. The level of high frequency signal components is lower than the medium noise, so they will be lost after the noise reduction process. This proble[...]
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 88 199--208
PL Proces rekonstrukcji archiwalnych nagrań składa się z szeregu procedur, których parametry wymagają precyzyjnego ustawienia. Dobór tych nastaw jest na ogół zadaniem eksperta, który znając podstawowe cechy nagrania, takie jak rodzaj nośnika i stopień jego zużycia, ustala je na podstawie swojej wiedzy [...]
EN The reconstruction process of archival audio recordings consists of several procedures that require precise parameters settings. The selection of these procedures and settings is generally done by an expert who knows the basic characteristics of the recording, such as the media type and degree of we[...]
13
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 598-600
PL Omówiono metodę wzmocnienia drewnianych stropów w przemysłowych budynkach z przełomu XIX i XX wieku. Wzmocnienie było połączone z modernizacją i przystosowaniem budynku do potrzeb publicznych. W omawiany sposób zmodernizowano w Łodzi wiele budynków przemysłowych.
EN Strengthening of the wooden floors in industrial building built at the turn of 19th century is presented. The strengthening was combined with modernization and adaptation of the building for public purposes. According to this method, floors in some others buildings, formerly being factories in Łódź,[...]
14
80%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono genezę i warunki uzasadniające prowadzenie w latach 1989–2017 „kampanii” (w formie cyku publikacji), w której autor przeciwstawiał się degradacji polskiego górnictwa węgla kamiennego w procesie (jego zdaniem) błędnie prowadzonej rynkowej transformacji. Podano ocenę skuteczności przeprowadzo[...]
15
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 7-8 24--32
PL Problematyka dotycząca zasad projektowania sieci rozdzielczych gazu lub rekonstrukcji technologicznej (przebudowy istniejącej sieci by dostosowywać ją do aktualnych potrzeb) jak dotychczas, ze względu na ograniczoną wiedzę o warunkach funkcjonowania tych sieci nie jest opracowana w sposób spełniając[...]
16
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 165-172
PL W artykule przytoczono rekonstrukcję zdarzenia polegającego na potrąceniu pieszego przez samochód osobowy. Pokazano szablonowe rozwiązanie problemu oparte na dowodach osobowych oraz rozwiązanie alternatywne.
EN The paper presents accident reconstruction of vehicle collision with pedestrian. Two ways of solving this problem are discussed in the article: typical method based on witnesses' testimony and alternative solution.
17
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Odkrycia rotundy, zlokalizowanej pod prezbiterium gotyckiej katedry w Przemyślu, dokonali J.T. Frazik i A. Kunysz w 1961 roku. W roku 1996 jej badania zostały wznowione przez autora niniejszego artykułu i pozwoliły na podjęcie próby rekonstrukcji planu i układu przestrzennego świątyni. Odkryte relik[...]
EN The rotunda of St Nicolas in Przemyśl, located under the presbytery of the gothic cathedral church, was discovered in 1961 by J.T Frazik and A. Kunysz. The research, resumed by the author of this article in 1996, allowed the reconstruction of the plan and the spatial arrangement of the temple to be [...]
18
70%
Materiały Budowlane
2003 nr 10 75-76
19
70%
Przegląd Spawalnictwa
20
70%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 7 358-359
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last