Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 237
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reconstruction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 1 121--133
EN The spectral reconstruction of Fourier transform spectrometer can be simply achieved by using a Fourier transform or a Fourier cosine transform. However, the traditional Fourier transform solution is carried out in the complex-number field and the result is also a complex-number sequence, which will[...]
2
100%
Opuscula Mathematica
EN The problem of reconstruction of unknown characteristics of a nonlinear system is considered. Solution algorithms stable with respect to the informational noise and computational errors are specified. These algorithms are based on the method of auxiliary positionally controlled models.
3
80%
Wiadomości Konserwatorskie
2011 Nr 29 70-76
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia rekonstrukcji obronnej cerkwi gotyckiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Problem przedstawiono głównie od strony rekonstrukcji sklepienia gwiaździstego. Na wstępie podano rys historyczny obiektu, okoliczności jego zniszczenia i materi[...]
EN The article presents selected issues from the process of reconstruction of a defensive Gothic Orthodox church dedicated to the Annunciation to the Blessed Virgin Mary in Supraśl. The problem was presented mainly from the angle of reconstruction of the stellar vault. At the beginning a historical out[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Rekonstrukcja sieci kanalizacyjnej w historycznym centrum Bratysławy jest poważnym i nieuniknionym problemem. Kanalizacja jest bardzo stara, a zdolność transportowa kolektorów jest niewystarczająca wobec obecnej liczby ludności Bratysławy. Przedsiębiorstwa zarządzające nie zawsze mają długoterminowy[...]
EN The reconstruction of the sewer network in historical centre of Bratislava is an acute but permanent task. The sewerage is very old and the capacity of collectors is not sufficient for the number of inhabitants in Bratislava. The managerial companies do not have any long-term schedule for the system[...]
5
80%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2009 Nr 5 143-149
EN Bridge on mountain stream Lubienka has superstructure in a form of 2-span, 4-beam reinforced concrete grid. The bridge cross-section was shaped typically for bridges constructed in the first half of the XX century. The outer beams depth is bigger then the inner beams. Degradation of the structure wa[...]
6
80%
Metrology and Measurement Systems
EN This paper considers the problem of reconstructing a class of generalized sampled signals of which a special case occurs in, e.g., a generalized sampling system due to non-ideal analysis basis functions. To this end, we propose an improved reconstruction system and a reconstruction algorithm based o[...]
7
80%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 3 122-124
PL W artykule przedstawiono nowoczesne uszczelnienia i zmodernizowane roboty ziemne w odbudowie watów przeciwpowodziowych na rzekach Odrze i Jezierzycy na terenie gminy Wińska w województwie dolnośląskim.
EN The article presents modern seals and modernised earthworks used in reconstruction of flood embankments on Odra and Jezierzyca rivers, situated on the territory on Wińsko gmina, Dolnośląskie voivodeship.
8
80%
Metrology and Measurement Systems
EN The paper presents a method of reconstruction of impulsive strain waveforms based on deconvolution in the frequency domain and the spectral transmittance of the bar, which was determined experimentally and given in an analytic form. A regularization of the deconvolution is obtained by means of limit[...]
9
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
10
80%
Geological Quarterly
EN The thickness correction resulting from gravitational compaction is one of the significant parameters in the reproduction of the palaeothickness of sedimentary complexes in palaeotectonic reconstructions. Changes of sediment thickness during burial caused by compaction are taken into account in the [...]
11
80%
Metrology and Measurement Systems
2001 Vol. 8, nr 4 337-355
PL Przetwornik próbkujący (rys. 1) jest przyrządem dostarczającym ciągów wyników pomiaru wartości chwilowych wielkości zmiennej w czasie. realizuje on swoje działania wykorzystując przetwarzanie analogowe i programowe. Ocena dokladności wyników na wyjściu przetwornika wymaga zatem wyznaczenia błędów w [...]
EN Metrological analysis of a sampling converter in which the measuring processing is realised both by analog elements and programs requires the coherent description of their errors. One of them is the dynamic error. Basing on the model of conversion in the form a differential equation the paper presen[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1998 Z. 2 21-29
PL W wyniku przeprowadzonych badań podmiotów gospodarczych nad wykorzystaniem majątku trwałego stwierdzono, że jego rozmiar w odniesieniu do potrzeb jest za duży , zaś wykorzystanie kształtuje się na poziomie 60 %. W związku z powyższym zaproponowano kilka sposobów określania wykorzystania produkcyjnyc[...]
EN Study performed on steady property of economical subjects revealed, that it is too big in comparison to needs, and its utilization reach the level of 60%. Therefore we suggested a few methods for estimation of utilization of steady productive means and reconstruction of steady property in economical[...]
13
80%
Image Processing & Communications
EN Generalized Gaussian distribution (GGD) includes specials cases when the shape parameter equals p = 1 and p = 2. It corresponds to Laplacian and Gaussian distributions respectively. For p → ∞, f(x) becomes a uniform distribution, and for p → 0, f(x) approaches an impulse function. Chapeau-Blondeau e[...]
14
80%
Inżynieria Biomateriałów
15
80%
Inżynieria Biomateriałów
16
70%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The present paper presents a model for using CAD software and reverse engineering methods for the reconstruction of ceramic vessels, as part of the larger field of digital archeology. The case study focuses on the reconstruction of a specific Dacian pottery, namely the "chiup", used for storing food[...]
17
70%
Optica Applicata
2012 Vol. 42, nr 4 737--742
EN The principal component analysis is an important method in reflectance spectra reconstruction. This is a research into the effects of a wavelength interval on the performance of reflectance spectra estimation by the principal component analysis technique. The spectral reflectance is reconstructed by[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2001 Z. 39 21-26
EN Bridge reconstructions present some particularities. It is connected with data collection about actual technical state, load carrying capacity assessment and choice appropriate retrofitting procedures. The papers gives information on this activity and illustrates the design of reconstruction on prac[...]
19
61%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 26 213-220
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań związanych z problemem renowacji i modernizacji sieci wodociągowej. W celu określenia priorytetu przy wyborze odcinka sieci, który musi być poddany modernizacji, MUSCI zaprojektował w tym celu specjalny automatyczny program. Przy jego tworzeniu wzięto pod uwa[...]
EN The paper presents results of the research work related to the problem of renovation and modernization of water supplying and disposal system. For purpose of finding out the priority pipe string sector which should be renovated, MSUCI has designed an automated program of assigning to each water disp[...]
20
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 627-636
PL Przy odbudowie spalonej barokowej wieży kościoła zastosowano po raz pierwszy w Polsce konstrukcję stalową hełmu wieży oraz nietypowe wzmocnienia osłabionej pożarem konstrukcji murowej wieży. Trzydziestoletni okres eksploatacji potwierdził prawidłowość przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN The first time, it employ construction of helmet of steel tower at baroque reconstruction incinerated tower of church in Poland and non-typical reinforcements fire of construction receded masonry tower. 30 years old period of exploitation has confirmed correctness of accepted design solution.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last