Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  reaktory biologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kierunek Wod-Kan
2016 Nr 4 (647) 68--71
PL Wprowadzenie systemu atI_Radocha II przyniosło oszczędności rzędu 18% ogólnego zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do napowietrzania reaktorów biologicznych. To tylko jeden z przykładów zastosowanych w ostatnim czasie rozwiązań na Oczyszczalni Ścieków "Radocha II" w Sosnowcu. Jakie jeszcze [...]
2
86%
Forum Eksploatatora
2011 Nr 3 (54) 56-61
PL Dotychczasowe badania pokazują, że proces zintensyfikowanego uwalniania fosforu w strefie beztlenowej reaktora biologicznego połączony z magazynowaniem energii w postaci polihydroksyalkanów - (PHA) przez organizmy akumulujące polifosforany (PAOs - ang. Poly-phosphate Accumulating Organisms) jest uza[...]
3
86%
Forum Eksploatatora
2017 Nr 6 (93) 56-59
PL W każdej miejskiej oczyszczalni ścieków podstawowym obiektem są reaktory biologiczne przeznaczone do różnych celów związanych z wymaganiami dotyczącymi jakości ścieków oczyszczonych. Mogą to być reaktory przeznaczone do usuwania tylko związków węgla organicznego (obniżenie BZT5 i ChZT), bądź też rea[...]
4
86%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 1 (94) 20--23
PL W numerze 6/2017 Forum Eksploatatora przedstawiono wyniki rozważań dotyczących możliwości ograniczenia pojemności reaktorów biologicznych z osadem czynnym poprzez modyfikację wstępnego mechanicznego bądź chemicznego oczyszczania ścieków, jak też poprzez zastąpienie konwencjonalnych osadników wtórnyc[...]
5
86%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 3 (96) 22-24
PL Autor pragnie w niniejszej pracy zebrać i przypomnieć Czytelnikowi parametry, które są niezbędne przy projektowaniu i eksploatacji reaktorów biologicznych z osadem czynnym, a także sposoby postępowania w przypadku przekroczenia nominalnego ładunku zanieczyszczeń w ww. reaktorach.
6
86%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 407--409
PL Stan wiedzy w zakresie nowych zastosowań konwencjonalnych reaktorów biologicznych z osadem czynnym. Trendy związane z aplikacją zmodyfikowanych oraz nowych procesów. Podstawy modelowania matematycznego związanego z tymi procesami.
EN The state-of-the-art knowledge on the new applications of conventional biological reactors with activated sludge process. Trends in application of modified and new treatment processes. Basics of mathematical modelling associated with these new processes.
7
86%
Forum Eksploatatora
PL Budowa Oczyszczalni ścieków w Józefowie od lat jest tematem wzbudzającym niesłabnące zainteresowanie wśród specjalistów z branży wod-kan, ekologów i, wreszcie, wśród mieszkańców Józefowa i Otwocka. Można zapytać - dlaczego? Inwestycja z pozoru jak dziesiątki innych w naszym kraju, które realizowane [...]
8
72%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podano plan zagospodarowania terenu przeciętnej oczyszczalni ścieków. W tab. 1 przedstawiono priorytety budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków do 2010 roku wraz z niezbędnymi nakładami finansowymi. W dalszej kolejności omówiono ważniejsze obiekty oczyszczalni ścieków, ich materiałowo-[...]
EN In order to illustrate objects present in an ordinary sewage treatment plant on fig. 1 shows development plan of sewage treatment plant. The realization program of the sewage treatment plant up to the year 2010 is presented in table 1. Important objects, materials used eventual changes in the sewa[...]
9
72%
Forum Eksploatatora
2015 Nr 4 (79) 26-30
PL Podstawowe wyposażenie reaktorów z osadem czynnym, to urządzenia napowietrzające oraz urządzenia mieszające, stosowane odpowiednio w komorach nitryfikacji oraz komorach denitryfikacji i beztlenowych komorach mieszania. Można też stosować urządzenia napowietrzająco-mieszające.
10
72%
Forum Eksploatatora
2018 Nr 5 (98) 26-32
PL Powszechnie wiadomo, że podstawą do projektowania oczyszczalni ścieków są charakterystyczne ilości ścieków i charakterystyczne stężenia zanieczyszczeń, jak też wynikające z iloczynu podanych wielkości, ładunki zanieczyszczeń. Określając ładunki zanieczyszczeń, które są przede wszystkim podstawą do w[...]
11
72%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2018 Nr 11 396--400
PL W każdej miejskiej oczyszczalni ścieków podstawowymi obiektami są reaktory biologiczne przeznaczone do różnych celów związanych z koniecznością spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków oczyszczonych. Mogą to być reaktory do usuwania tylko i wyłącznie związków węgla organicznego (obniżenie BZT5[...]
EN In every municipal wastewater treatment plants basic objects are biological reactors. They are destined for different purposes, connected with the quality of wastewater treated. Reactors can be designed to eliminate organic carbon compounds (reduction of BOD5 and COD) or for integrated removal of ca[...]
12
58%
Forum Eksploatatora
2009 Nr 2 (41) 30-31
PL Wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych są, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, zróżnicowane zależnie od wielkości oczyszczalni ścieków. To zróżnicowanie jest szczególnie istotne z punktu widzenia stężenia związków azotu, gdyż wpływa to bezpośrednio na pojemność reaktorów biologicznych [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last