Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rachunek kosztów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasady techniki activity-based costing (ABC). Porównano rachunek kosztów działań z tradycyjnym, w którym struktura kosztów zgodna jest ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Wyszczególniono korzyści i ograniczenia rachunku ABC. Opisano symulacyjny model prostego systemu obsługi k[...]
2
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
3
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2018 Nr 13 89--103
PL Obecnie kładziony jest coraz większy nacisk na kalkulacje kosztów własnych produkowanych wyrobów. Sporządzenie kalkulacji wyrobów może stanowić wyzwanie, zwłaszcza w warunkach wytwarzania produktów o różnej wielkości produkcji. Niniejszy artykuł przedstawia model kalkulacji produktów w przedsiębiors[...]
EN Nowadays the validity of product costing is growing. Calculation of costs is challenging, especially in diversified production volume conditions. This article presents a model of products cost calculating in an enterprise with a various assortment and different character of manufacture.
4
80%
Logistyka
EN The article presents the essence and importance of cost accounting used in business entities characterized by a well-developed logistics activities. There is also included an invented proposal understanding an account of logistics costs as a primary tool for documenting and presenting cost informati[...]
5
80%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL W ostatnich latach można zaobserwować, iż szerokim zainteresowaniem cieszy się problematyka kosztów w przedsiębiorstwie. A wynika to z faktu iż obecna sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorstwach wypracowywanie przewagi konkurencyjnej. I jednym z dostępnych systemów do analizy i przede wszystkim[...]
6
80%
Logistyka
7
70%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono istotę budżetu i budżetowania. Pokazano funkcje budżetu w controllingu. Przedstawiono etapy budżetowania w controllingu. Opisano procedurę budżetowania w controllingu. Przedstawiono zasady opracowania budżetu w ośrodkach odpowiedzialności i określono funkcje kontrolera w procesie budże[...]
EN The idea of budget and budgetary system has been presented. Functions of the budget in controlling and stages of budgetary system controlling have been shown. The procedure of budgeting in controlling has been described. The principles of working out the budget in responsibility centres and function[...]
8
70%
Rocznik Ochrona Środowiska
1999 Tom 1 157-204
PL Problematyka kosztów środowiskowych w rachunku kosztów działalności gospodarczej należy do kluczowych zagadnień związanych z ochroną środowiska. Człowiek zaspokajając swoje potrzeby, zawsze lub prawie zawsze, korzysta z trzech rodzajów kapitału: ekonomicznego, ludzkiego i przyrodniczego. W procesie [...]
EN Topic and aim of this paper is an answer to the question: are environmental costs in a mine functioning costs reflected in an actual way, suitable for the real sphere, where those costs arise and are borne. In this paper it is assumed that: In the accountancy of economic units - in the present stage[...]
9
70%
Management
PL Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia jest jednym z istotnych elementów zarządzania kosztami. Zakłady ubezpieczeń są podmiotami, dla których ocena ich kondycji finansowej przeprowadzana na podstawie wyników finansowych jest bardzo ważna, muszą specjalną uwagę zwracać na dobre zarządzanie kosztami. [...]
EN Kaizen costing is one of the most important elements in cost management process. Insurance companies are institutions which have to pay attention to own financial condition, which is analyzed on insurance companies' financial results. Therefore these companies have to regarding on cost management an[...]
10
70%
Management
PL W artykule zaprezentowano sposób kwantyfikacji efektu doskonalenia procesów i działań. To zagadnienie może zostać zrealizowane za pomocą dwóch zintegrowanych ze sobą systemów budżetowania. Te systemy odnoszą się do budżetowania opartego na działaniach oraz rachunku kosztów ciągłego doskonalenia (kai[...]
EN In the article there is presented the way of quantifying the effect concerning improvement of processes and activities. This can be realized by two integrated costbudgeting systems. Such systems are related to activity based costing as well as to continuous improvement costing (Kaizen Costing). The [...]
11
70%
Problemy Jakości
PL Koszty jakości powstają na każdym etapie wytworzenia wyrobu i świadczenia usługi od wstępnego rozpoznania rynkowych potrzeb aż do końcowego zaspokojenia wymagań klienta. A jak są postrzegane koszty jakości przez polskie przedsiębiorstwa na progu XXI w.?
12
61%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 27 33--43
PL Koszty są ważnym czynnikiem związanym z realizacją projektów informatycznych. Głównym źródłem informacji o kosztach jest rachunek kosztów. W opracowaniu scharakteryzowano wady stosowanych w rachunkowości metod sprawiających, że informacja uzyskana z systemów rachunku kosztów na dotychczasowych zasad[...]
EN Cost information is necessary in IT project management. The main information source of costs is cost account. In this article, disadvantages of traditional systems of cost account are presented. Improved formula for cost account for IT project management use is suggested.
13
61%
Diagnostyka
2001 Vol. 25 72-77
PL W pracy rozpatrzono związki rachunku kosztów z funkcjonowaniem podsystemu diagnostycznego w systemie działania. Stwierdzono, że racjonalnie wdrożony i właściwie działający podsystem diagnostyczny zwiększa efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, w aspekcie ustalonych zadań operacyjnych, taktyczn[...]
EN In the paper there were examined connections between costs calculation and functioning of the diagnostic subsystem in the executing systems. It was found out, that rationally implemented and properly operating, the diagnostic subsytem increases the company functioning effectiveness, concerning the o[...]
14
61%
Napędy i Sterowanie
PL Wprowadzenie - analiza przedsiębiorstwa. Wielostopniowy, wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych jest pomocny w bieżącym zarządzaniu firmą o produkcji złożonej, wieloasortymentowej, gdyż pozwala na monitorowanie działalności firmy według wybranych segmentów. W artykule przedstawiono jego zastosowani[...]
15
61%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 543-552
PL W tekście ukazano możliwości wykorzystania rachunku kosztów jakości w ocenie efektywności przedsiębiorstwa. Zwrócono uwagę na istotę kosztów jakości i przesłanki ich pomiaru w przedsiębiorstwie orazj przedstawiono schemat postępowania w ocenie kosztów jakości.
EN The Article presents possibilities of using quality costs measurement in the assessment of company's efficiency. It has been pointed out on essence of quality costs and circumstances their measurement in the company and there has been presented procedures in the quality costs assessment.
16
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 12 299-311
PL Zmiany zachodzące w otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw wymuszają strategiczną rynkową reorganizację przedsiębiorstwa, w której dominujące znaczenie ma budowa wartości przedsiębiorstwa poprzez tworzenie wartości dla klienta. Kluczem do wskazanych zmian jest dążenie do minimalizacji kosztów satys[...]
EN The changes in the environment of contemporary companies stimulate a company market reorganization, where building the company value by creating a value for the customer is of key importance. The key to introducing the above-mentioned changes is keeping the customer satisfied. There is a strict dep[...]
17
61%
Acta Energetica
2015 nr 4 126--130
PL W artykule rozważono wybrane zagadnienia z zakresu rachunku kosztów oraz sposobów wykorzystywanych do oceny efektywności w elektroenergetyce. Przedstawiono wyniki analizy efektywności wymiany transformatorów dystrybucyjnych SN/nn oraz porównano jednostkowe koszty przesyłania energii, przy wykorzysta[...]
EN This paper discusses the basic concepts of cost accounting in the power industry and selected ways of assessing the effectiveness of electricity distribution. The results of effectiveness analysis of MV/LV distribution transformer replacement are presented, and unit costs of energy transmission thro[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 203--216
PL W artykule poddano analizie porównawczej najbardziej znane rachunki kosztów stosowane w zarządzaniu kosztami w ujęciu procesowym. Na podstawie przeglądu literaturowego wyłoniono rachunki kosztów najbardziej odpowiednie do zastosowania w górnictwie węgla kamiennego, a następnie przedstawiono zarys ko[...]
EN The article presents a comparative analysis of the most famous cost accounts used in the cost management in terms of process. Based on the literature review there were selected the most appropriate cost accounts for use in coal mining, and an outline of the concept of using activity based costing ti[...]
19
61%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 2 103--111
PL W artykule postawiono problem badawczy - w jaki sposób można wykorzystać teoretyczne rachunki kosztów oraz dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zarządzania kosztami w polskich przedsiębiorstwach górniczych do opracowania koncepcji rachunku kosztów, uwzględniającego specyfikę produkcji w przedsiębior[...]
EN The article presents a research problem - how can one take advantage of the theoretical cost accounts and the up-to-date achievements in the field of cost management in Polish mining companies to develop a concept of cost accounting, taking into account the specific nature of production of a coal mi[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 30 149-179
PL Jednym z najważniejszych obszarów działania jednostek służby zdrowia, podobnie jak i przedsiębiorstw są kwestie finansów oraz zarządzania finansami placówki. Wymaga to od menedżerów podejmowania wielu szybkich i trafnych decyzji. Podstawą podejmowania tych decyzji najczęściej są: doświadczenie decyd[...]
EN On the most important areas of medical care units activity are finances and management of finances. In this process the quick and accurate decisions are needed. But very often the base for those decisions are the manager's intuition and experience not the complete information about costs calculatio[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last