Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równowaga fazowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
PL Przedstawione badania trójskładnikowego układu tlenków V2O5-MoO3-alfa-Sb2O4 poprzedzono pracami weryfikującymi dane na temat dwóch układów dwuskładnikowych, badanych w atmosferze powietrza, a mianowicie V2O5-alfa-Sb2O4 oraz MoO3-alfa-Sb2O4.
EN The presented work comprises a literature review, describing the current state of knowledge about both the ternary system V2O5-MoO3-alpha-Sb2O4 and its lateral binary systems V2O5-alpha-Sb2O4. MoO3-alpha-Sb2O4 and V2O5-MoO3, as well as results of investigations conducted in order to get a comprehens[...]
2
100%
Nafta-Gaz
PL W pracy przedstawiono metodę badań wykorzystaną do wyznaczania granicy faz ciecz-ciecz, stanu przechłodzenia układu oraz warunków inicjujących tworzenie się nowej fazy w mieszaninie dwuskładnikowej. Do tego celu stosowano w pomiarach jedną z technik rozproszenia światła. Opisano szczegółowo aparatur[...]
EN The study presents an approach to apply when determining boundary of liquid-liquid phases, state of the system overcooling, as well as conditions to initiate formation of a new phase in the two-component mixture. To achieve this end in measurements, it was applied a technique of light scattering. Th[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 2 46-50
EN PT phase equilibrium diagrams of the binary mixtures and their description on the basis natural gas components, and most commonly used experimental and computational methods have been presented
4
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Wyznaczono krzywą rozpuszczalności dla układu: mrówczan wapnia-azotan sodu-woda w warunkach izotermicznych w temperaturze 50 stopni C. Wyprowadzono zależności termodynamiczne opisujące izotermiczną równowagę ciecz-ciało stałe dla układu dwóch soli i wody. Na podstawie tych zależności oraz wyników po[...]
EN The solubility curve for the system: calcium formate-sodium nitrate-water in isothermal conditions at 50 degrees C has been determined. Thermodynamical relations describing isothermal liquid-solid equilibrium for two salts and water system were derived. Basing on these relations and experimental res[...]
5
88%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This paper presents calculation of phase equilibrium in Fe-B-C-O system. Design/methodology/approach: The typical phase equilibrium diagrams do not always provide useful information on this problem, especially for polycomponent systems. Instead of this, the methods for phase equilibrium cal[...]
6
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Na wstępie przedstawiono wykresy fazowe dwuskładnikowych stopów składowych: Ag-Cu, Ag-In i Cu-In, podając ich krótką charakterystykę termodynamiczną. Następnie obliczono przekrój poprzeczny układu trójskładnikowego Ag-Cu-In wzdłuż linii stałego stosunku zawartości Cu/In, równego 1. Wyniki obliczeń p[...]
EN The brief thermodynamic characteristic of binary subsystems were given, and phase diagrams presented. Then cross-section of ternary system Ag-Cu-In was calculated along the constant Cu/In ratio equal 1, using binary formalism. Considerable discrepancies were observed between calculation results and [...]
7
88%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki badań równowagi fazowej oraz kinetyki procesu sorpcji rtęci z roztworów wodnych na węglach aktywnych różnych typów. Wyznaczono współczynniki dyfuzji efektywnej w ziarnach 7 rodzajów węgla, a także izotermy sorpcji, maksymalną pojemność sorbentów w odniesieniu do jonów Hg[^2+] or[...]
EN The results of the equilibrium and kinetics investigations for the process of mercury sorption from aqueous solutions onto seven different types of active carbon are presented. The effective diffusion coefficients in the particles were obtained from the transient-state sorption experiments and the i[...]
8
75%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono nową metodę obliczania równowag fazowych w układach lotne związki organiczne-woda opartą na opisie faz za pomocą równania stanu piątego stopnia. Najważniejsze zalety tej metody to możliwość ekstrapolacji danych równowagowych z zakresu, w jakim jest spełnione prawo Henry'ego do obszaru [...]
EN For water-volatile organic compound systems a new method of calculations of phase equilibria has been presented. The method is based on the quintic equation of state and classical mixing rules. Significant advantages of this method are: possibility of data extrapolating from the Henry's law region t[...]
9
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 9-13
EN The role of equations of state in describing gas phase and liquid: steam phase equilibrium in perfect gas and in real gas. Conditions for applying a few selected equations of state. Examples of using equations of state in gas industry, with natural gas.
10
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 17-25
PL Stopień matastabilności jest cechą warstw wierzchnich decydującą o ich własnościach tribologicznych i odporności korozyjnej. Czynnikami mającymi wpływ na termodynamiczną stabilność są dyfuzja zależna od temperatury i czasu, stopień zdefetkowania i zachodzące przemiany fazowe oraz liczba faz. Równowa[...]
EN The degree of metastability is a featureof surface layer which has an influence on their tribolocical and corrosion properties. The factors deciding on thermodynamical tabilty are: diffusion rate (depending on temperature and time), density of lattice defects and phase transformations as well as nu[...]
11
75%
Chemical and Process Engineering
PL Obliczono współczynniki równań Uniquac i NRTL służących do obliczania równowag fazowych w układach ciecz.ciecz.para dla 23 mieszanin. Wartości tych parametrów dopasowano z doświadczalnych danych równowagowych ciecz-ciecz-para, tak aby równocześnie opisywać równowagę ciecz-para i ciecz-ciecz. Model N[...]
EN Numerical values of the coefficients of the Uniquac and the NRTL equations for calculation of vapour. liquid-liquid equilibria (VLLE) have been presented for 23 mixtures. The values of these parameters have been fitted to the experimental VLLE data to describe simultaneously as accurately as possibl[...]
12
75%
Materiały Ceramiczne
PL W prezentowanej pracy zbadano równowagę fazową w układzie TeO2–CdO. Przygotowano różne składy (1-x)TeO2 – xCdO, gdzie x = 0,10, 0,20, 0,25, 0,30 i 0,40 mol.%. Próbki przetrzymywano w 750°C w tyglu platynowym przez 30 min., a następnie szybko chłodzono w kąpieli wodnej. Badania DTA przeprowadzono na [...]
EN In the present study, phase equilibrium in the TeO2–CdO system has been investigated. Different compositions of (1-x)TeO2–xCdO, where x = 0.10, 0.20, 0.25, 0.30 and 0.40 in molar ratio were prepared. The samples waited at 750°C in a platinum crucible for 30 minutes and then quenched in a water bath.[...]
13
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badane stopy Cu-Ni-Zn i Co-Ni-Zn przygotowano z czystych metali przez stopienie w ampulach kwarcowych pod próżnią. Skład fazowy polerowanych próbek tych stopów określona za pomocą mikroanalizy elektronowej. Dla bodatych w Zn części układów fazowych Cu-Ni-Zn i Co-Ni-Zn określono granice fazowe dla te[...]
EN Cu-Ni-Zn and Co-Ni-Zn alloys were prepared in quartz tubes using pure components. The specimens were polished and their phase compositions were determined by electron probe microanalyses. The phase boundaries in the zinc-rich corners of the Cu-Ni-Zn and Co-Ni-Zn systems have been investigated at 868[...]
14
63%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 342-349
PL W artykule omówiono równowagi fazowe w układach dwu- i trójskładnikowych jako podukładach układu czteroskładnikowego MgO-CaO-Al2O3-ZrO2. Potencjalne składy fazowe tworzyw ogniotrwałych w tym układzie odpowiadają materiałom ogniotrwałym z układów MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3-CaAl2O4 lub MgO-CaZrO3-[...]
EN Phase equilibriums in the binary and ternary subsystems of the quaternary MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system are presented. The potential phase compositions of refractory materials in this system refer to the refractories originating from the MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3- CaAl2O4 or MgO-CaZrO3-CaAl2O4-MgAl[...]
15
63%
Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2010 Nr 6, nr 6 103-103
PL W pracy przedstawiono i przedyskutowano problemy występujące podczas interpretacji widm mas związków nieorganicznych otrzymanych metoda KEMS (Knudsen Effusion Mass Spectrometry). Prezentowane sposoby rozwiązania problemów, głównie autorskie, przedstawione są w kilku częściach. Metody dzielą się na d[...]
16
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca analizuje własności termodynamiczne ciekłych roztworów i zależności fazowe w układach As-Ti, As-Zr, As-Cu-Ti i As-Zr-Ti. Przy pomocy dwóch niezależnych eksperymentów określono składy faz pozostających w równowadze pod ustalonym ciśnieniem par arsenu w układzie w temperaturze powyżej punktu top[...]
EN The present work analyses the thermodynamic properties of liquid solutions and the phase relations in the systems As-Ti, As-Zr, As-Cu-Ti and As-Cu-Zr. The determination of the compositions of phases existing in equilibrium under controlled arsenic pressure at the temperatures above the melting point[...]
17
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 11 384-387
EN Analysis of calculation methods for marking temperature of water dew point in natural gas (methods based on Bukacek's, Behr's and Kazim's correlation equations and equation of state). Calculations' results. Latest literature reports evaluating the accuracy of the analyzed calculation methods.
18
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 12 481-487
EN Essential thermodynamic parameters valid for defining phase balance state establishing in natural gas. Methods of foreseeing heavy hydrogens outdrop-ping possibilities during natural gas sending in a gas grid. Gas quality evaluation method based on hydrogens condensation temperature at a given press[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
1998 T. 77, nr 4 133-136
20
63%
Archives of Thermodynamics
EN Thermodynamic assessment of the phase stability of the solid solutions of superionic alloys of the Ag3SBr1-xClx (I) system in the concentration range 0 ≤ x ≤ 0.4 and temperature range 370–395 K was performed. Partial functions of silver in the alloys of solid solutio[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last