Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 254
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality management system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
2006 No. 2 77--84
EN The presentation of the indicator of the translating quality of technical texts is purpose of this report, as well as its use in designing of the system of management of the quality of translation. The translators use Computer-Aided Translation tools (CATs) and dynamically developed base of knowledg[...]
2
100%
Problemy Jakości
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Przedstawiono System Zarządzania Jakością (SZJ) funkcjonujący w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów, zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2001, AQAP 2110:2003 oraz wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa. Omówiono historię p[...]
EN Quality Management System (QMS) implemented in Industrial Institute for Automatics and Measurements has been presented. QMS meets PN-EN ISO 9001:2001, AQAP 2110:2003 standards and Internal Control Systems (turnover of goods with strategic significance for national security) requirements,. The histo[...]
4
100%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Artykuł podejmuje problem obiektywizacji wyboru dostawców towarów i usług przy zastosowaniu procedur systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2000 i wykorzystaniu programu komputerowego jako narzędzia służb logistycznych przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania jakością obejmuje znormalizowan[...]
EN The article is about the problem of the objectivization of the selection of the goods and services suppliers using the procedures of the Quality Management System EN ISO 9001: 2000 and the computer program as the instrument of the Logistics Services of the Company. The implementation of the quality[...]
5
100%
Problemy Jakości
EN The new quality-enhancing systems introduced in large corporations are not only copied by their subsidiaries and affiliated companies, but often also adopted by their suppliers and business partners in order to meet the requirements set by the recipients of their products or services. [...]
6
100%
Problemy Jakości
PL We Francji, wcześniej niż w Polsce, zwrócono uwagę na konieczność tworzenia systemów zarządzania jakością i dostrzec tam można interesujące w tym zakresie doświadczenia. Przedstawiono dwa pomysły tj.: tworzenie komitetów sterujących i certyfikację procesów produktowych.
EN In France are existing very interesting experiences in area of quality management systems. Very specific and important role play here the AFNOR organization (French Agency for Normalization or Standardization). The performance is based on 4 stages, elaborated by that institution, in consideration of[...]
7
80%
Problemy Jakości
2014 R. 46, nr 1 17--22
EN In the publication the changes in quality management systems in metallurgical enterprises were presented. The enterprises' way from first certificates to development of quality management according to World Class Manufacturing - WCM was described in the pubiication. The text is form of compendium ab[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 73--78
EN Enterprises functioning on the contemporary market oblige their suppliers to prove that they are ready to fulfil the requirements in a systematic and reproducible way. Such a proof can be an effective Quality Management System, functioning in an enterprise in accordance with ISO 9001-2008 standard. [...]
9
80%
Problemy Jakości
PL Dynamiczny rozwój certyfikacji systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach należy do przeszłości. Dla coraz większej grupy właścicieli przedsiębiorstw, system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 nie stanowi już nowości. W artykule przedstawiono główne przyczyny rezygnacji[...]
EN The dynamic development of management system certification in Polish companies is decreasing. To an increasing group of business owners, a quality management system according to requirements of ISO 9001 is no longer a novelty. The article presents the main reasons for the resignation of the recertif[...]
10
80%
Problemy Jakości
2013 R. 45, nr 6 10--14
11
80%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 10 121-131
PL W artykule omówiono i porównano wybrane metody badania skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Przywołane metody różnią się zasadniczo. Pierwsza z nich kładzie nacisk na działania w ramach systemu zarządzania jakością, druga na jego elementy, natomiast trzecia na cele jakościowe. [...]
EN This paper presents review and compare methods of research on the effectiveness of quality management systems. Evoked methods fundamentally differ from themselves. First of them puts emphasis on action within quality management system, second on its elements, and third bases on quality goals. The co[...]
13
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było opracowanie stosownej dokumentacji systemu zarządzania jakością w Instytucie wynikającej z wprowadzanych zmian w zakresie: - organizacji i zarządzania w Instytucie, - stosowanych metod i procedur ogólnych i badawczych, - zakupu aparatury badawczej. Zaktualizowaną dokumentację zgodni[...]
EN The purpose of this paper was to prepare the relevant documentation related to the quality management system in the Institute, which the documentation was the result of changes being made to: - organisation and management in the Institute, - applied research and general methods and procedures, - pur[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 42 69-78
PL Koncepcja organizacji uczącej się ma stosunkowo krótką historię. Jednak obecnie charakteryzuje ją dynamiczny rozwój w obszarze teoretycznym i praktyce gospodarczej. Wprowadzenie w organizacji koncepcji „uczenia się" umożliwia uzyskanie dobrych wyników w bieżącej działalności oraz powoduje wzrost kap[...]
EN The concept of learning organization has relatively short history, however at present it has its dynamical development both in theoretical area and in economical practice. The implementation of concept of „learning" in organization enables receiving of good effects in current activity, has impact on[...]
15
80%
Problemy Jakości
EN The quality management system up to standard ISO 9001 shapes not only internal processes in the organization, but also input and output processes. Presented article introduces the outline of the problems connected with the influence of the quality management system on transaction costs. The relation[...]
16
80%
Problemy Jakości
EN This article is about quality management system (QMS) according to ISO 9001:2000 requirements in construction enterprises located in Poland. Presented data are based on questionnaire survey. After characteristics elements of building industry Author described empirical research and compared elements[...]
17
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 205-217
EN The article presents concepts of a method of an internal audit of a management system in an enterprise which does not have a certified quality management system. First, the choice of the subject as well as the purpose of the dissertation were explained. Afterwards, personal practical experience and [...]
18
80%
Foundations of Control and Management Sciences
2008 No. 11 161-170
EN A sociotechnical system, which a company is, is an anthropocentric system. The article presents the notions related to elements which constitute a sociotechnical system and selected elements of that system's management. One of management tools, which can be used in this aspect, is a quality manageme[...]
19
80%
Problemy Jakości
EN Intensive certification of quality management systems based on ISO 9001 can be effective provided that the increase in the number of certificates issued will be not accompanied by a decline in service quality certification. There is in the paper the analyzes of the research's results conducted among[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2004 Nr 39 39-47
PL Tematem niniejszego opracowania jest metoda analizy kosztów ponoszonych w związku z wdrożeniem i utrzymywaniem oraz doskonaleniem systemu zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach. Sformułowano w nim rodzaje kosztów jakości oraz określono sposób planowania wydatków w sposób uwzględ[...]
EN The topie of the paper is the analysis method of such costs, which arę spent in connec-tion with putting into practice, keeping and improving the ąuality management system in smali and medium enterprises. There were formulated ways of ąuality costs and outlays planning in the way that allows for pro[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last