Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 511
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  public space
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 6 16-17
PL Przyroda wpływa korzystnie na wszystkich ludzi, poprawiając ich ogólne samopoczucie. Z tego też względu w przestrzeni publicznej powinno się znajdować jak najwięcej zieleni, stanowiącej czyste źródło radości i energii.
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2011 Z. 24 91-96
PL W artykule zaprezentowane zostały przykłady przestrzeni publicznych, w których szczególnym elementem są założenia wodne. Ze względu na charakter i funkcję miejsc ogólnie dostępnych kompozycje wodne przybierają różną formę, wywołując różne emocje i zachowania. Ich odpowiednie wyposażenie, wielkość i [...]
EN This article presents examples of public spaces where water layouts make a special element. Considering the character and function of all-access places, water compositions assume various forms arousing emotions and behaviours. In Belfast, Great Britain, Custom House Square was designed in 2005. In t[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono rolę zdarzeń artystycznych w kształtowaniu współczesnych wnętrz miejskich. Tymczasowy charakter mobilnych elementów przestrzennych - zapewniony dzięki nowym, oszczędnym technologiom - pozwala na szybkie i efektowne transformacje przestrzeni publicznych, których wynikiem może[...]
EN This paper presents an approach to the role of artistic events in the contemporary urban interiors shaping. Temporary character of mobile spatial elements, assured by new, economical technologies, enables fast and striking transformations of the public spaces. It can result in raising spatial and/or[...]
4
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 52-53
PL Coraz bardziej istotnym elementem wizerunku miasta staje się zadbana przestrzeń publiczna i zieleń - wizytówka, która zapisuje się w pamięci odbiorcy.
5
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 5 42-45
PL Przestrzeń publiczna powinna być miejscem dostępnym dla wszystkich mieszkańców. Sposób jej zagospodarowania wpływa nie tylko na relacje międzyludzkie - integrację i rozwój więzi społecznych, ale również na poprawę sprawności fizycznej. Niestety, mankamenty projektowe w postaci barier architektoniczn[...]
6
100%
Zieleń Miejska
2011 Nr 1 30-32
PL Projektowanie przestrzeni publicznej często postrzegane jest jako dążenie do osiągnięcia kompromisu pomiędzy funkcjonalnością a estetyką. Dlatego w zdefiniowaniu idei projektowej kluczowym jest kontekst urbanistyczny, ponieważ nie tworzymy czegoś autonomicznego, ale wartość dodaną do żyjącego już wł[...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zajmowanie kolejnych terenów miejskich pod budownictwo mieszkaniowe bardzo często stanowi przykład ekspansji deweloperów, dążących w swych zabiegach do osiągnięcia maksymalnego zysku. W działaniach tego typu marginalizowana jest często kompozycja urbanistyczna, standard estetyczny architektury, jak [...]
EN Taking over successive urban spaces for housing estates is often an example of developer's expansion who aim at gaining the maximum profit. Urban composition, aesthetic architeture's standard as well as fitting bulding complexes with complementary features, providing access to services or organising[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 137-140
PL W pracy przeanalizowano czynniki, określające rozwój konkretnych form przestrzeni publicznej. Skonfrontowano je ze zmianami społeczno-gospodarczymi, które miały miejsce w ostatnich latach i w sposób skrajny zmodyfikowały tradycyjne uwarunkowania przestrzeniotwórcze. Starano się również znaleźć odpow[...]
EN In this article there have been analyzed factors, that gave a base to create a certain form of public spaces. They have been compared with the socio-economic changes, that had place recently and absolutely influenced on disappearance of different factors creating space. It has been tried to answer t[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2009 z. 49 207-212
PL W artykule przedstawiono możliwość wpływania na poprawę jakości przestrzeni publicznych w mieście, przy wykorzystaniu potencjału lokowania inwestycji dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Autorka prezentuje angielskie zapisy z zakresu planowania przestrzennego.
EN In this paper possibility of renewal of the public spaces with use of procedures connected with affordable housing system was shown. Author presents laws from Planning Policy Statements 3 (PPS3) - Housing and compares them with polish spatial planning system statements.
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2009 Z. 19 109-117
PL Mała architektura stanowi dopełnienie przestrzeni urbanistycznej i uzupełnia obiekty architektoniczne. Różnorodność gotowych produktów oferowanych przez firmy ogólnokrajowe stwarza niebezpieczeństwo powstania monotonii we wnętrzach miejskich, jednak coraz częściej realizowane są projekty oparte na i[...]
EN Urban detail is a complement to the urban area and it supplements architectural objects. Diversity of ready-made products offered by national companies causes a danger of monotony in city interiors. However, projects based on individual solutions are more frequently used. Such solutions can have a g[...]
11
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przestrzeń publiczna miasta, na którą składa się układ ulic, parków i placów stanowi zapis tożsamości miasta - jego swoisty genom. Przestrzeni tej towarzyszą obiekty użyteczności publicznej pełniące nie tylko ważną rolę w strukturze miasta ze względu na swoje funkcje, ale będące również istotnymi el[...]
EN The public space of a city - composed of a web of street, parks and plazas is an indicato of the personality of that city. This space is accompanied by public service buildings that play an important role in the structure of the city due to their function as well as being vital element of the compos[...]
12
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 30-32
PL Dwustopniowy proces projektowania przestrzeni publicznych zapewnia wiele korzyści. Już pierwszy jego etap - opracowanie koncepcji krajobrazu - wpływa na jakość przestrzeni publicznej, która w dużym stopniu decyduje o wizerunku miasta. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w przypadku projektowan[...]
13
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 42-45
PL Współczesne miasto atakuje nas ogromną ilością wielowarstwowych, agresywnych informacji sensualnych. W ich natłoku publiczna przestrzeń miejska powinna stać się oazą spokoju, gdzie będzie można oderwać się od pędu codziennego życia.
14
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 10 38-40
PL Światło w przestrzeni publicznej nie tylko zapewnia poczucie bezpieczeństwa, ale i pokazuje, jak ciekawie mogą być zaaranżowane nabrzeża rzek czy przydrożne wyspy pełne zieleni.
15
100%
Zieleń Miejska
2008 Nr 7-8 52-53
PL Współczesne możliwości techniczne pozwalają na realizację atrakcyjnych wizualnie fontann, począwszy od tych najprostszych, posiadających kilka dysz wodnych, do skomplikowanych, sterowanych muzycznie "organów wodnych" O ich formie najczęściej decyduje architektura otoczenia.
16
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Możliwości powstawania nowych "serc" współczesnych miast w postaci struktur o charakterze śródmiejskim uzależnione są m.in. od lokalizacji o bogatym kontekście znaczeniowym oraz odpowiedniego sposobu integracji z istniejącą strukturą miejską. Krawędzie nadbrzeży miast europejskich, mając potencjał b[...]
EN Possibilities of forming new "hearts" of contemporary cities shaped as structures of central character depend on several factors: location with a rich semantic context and a suitable manner of integrating with the existing urban structure. The edges of the waterfronts of European cities, having pote[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono kilka refleksji wynikających z badań prowadzonych przez autorów nad postrzeganiem przestrzeni centrów śląskich miast. Badania pokazują, że choć mieszkańcy dostrzegają wiele przejawów kryzysu przestrzeni centralnej (np. hipermarketyzacja, desakralizacja, utrata funkcji mieszk[...]
EN The article shows a few reflections resulting from research on perception of Silesian cities space conducted by the authors. The research showed, that although citizens do see a number of central space crisis symptoms (e.g. hypermarketisation, desacralisation, loss of residential functions), centres[...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Poczucie wolności osobistej jest ściśle związane ze swobodą korzystania ze swych naturalnych możliwości percepcyjnych. Każda możliwość patrzenia w dal z miejsc znajdujących się w przestrzeni publicznej miasta jest dla mieszkańców sytuacją wyjątkową. Ten rodzaj penetracji wizualnej krajobrazu pozwala[...]
EN Sense of personal freedom is strictly related to liberty of use of natural, perceptional possibilities. Each opportunity of distant view from sites, localized in public space, is an unique situation for the citizens. This kind of visual penetration of landscape allows us to experience mental pleasur[...]
19
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Czy w futurystycznych wizjach miast przyszłości pamiętano o miejscach spotkań i integracji? Czy nie zapomniano o potrzebach społecznych mieszkańców, np. o potrzebie publicznych przestrzeni integrujących pokoleniowo mieszkańców miast? Jak rozwiązano kwestię terenów zielonych i rekreacyjnych w miastac[...]
EN Do the futuristic visions of the cities of the future take into consideration the places for meetings and integration? Were the social needs of the inhabitants not forgotten, e.g. the need for public spaces integrating many generations of inhabitants? How was the problem of green and recreation area[...]
20
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 4-A 195--209
PL Miasta żyją w nierozerwalnym związku z krajobrazem naturalnym – formują go i są przez niego formowane. Szczególnie interesującym przypadkiem są relacje miasta do krawędzi nadbrzeżnych związanych z ciekami i basenami wodnymi. W procesie historycznego rozwoju można prześledzić logiczną kontynuację ksz[...]
EN Cities live in an inseparable relationship with the natural landscape – they form each other. A particularly interesting case is the relation between a city and its edges connected with watercourses and basins. In the process of historical development, one can follow the logically continued formatio[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last