Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przyczyny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 3 14-17
PL Celem pracy jest wskazanie kierunków rozwoju outsourcingu oraz rynku usług logistycznych. W tym zakresie przedstawiona zostanie ewolucja outsourcingu na tle rozwoju funkcji logistyki w firmie oraz dokonany zostanie zarys najistotniejszych cech rynku logistyki kontraktowej.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podano definicję i przykład prawdopodobnie największej z dotychczas zaistniałych katastrofy kanalizacyjnej. Zaproponowano klasyfikację czynników wywołujących katastrofy kanalizacyjne stosując ich podział na 3 grupy. Dokonano omówienia czynników przyporządkowanych poszczególnym z wymienionych grup. W[...]
EN A definition and an example of probably the biggest sewerage disaster ever recorded have been given. A classification of factors which cause sewerage disasters dividing them into three groups has been presented. Factors falling into each group have been discussed. Negative consequences of sewerage d[...]
3
80%
Rynek Energii
1998 nr 6 20-23
PL Przedstawiono proces likwidacji trzech zdekapitalizowanych elektrociepłowni w Zespole Elektrociepłowni Wybrzeże S.A. oraz efekty ekologiczne i ekonomiczne dla Spółki i regionu wynikające z zagospodarowania tych obiektów.
4
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 1-2 14--16
PL W numerze 3/2003 „MA” pisałem o drodze jako towarze, potem zaś (nr 4 i 5) o bezpieczeństwie biernym dróg. Tak się jakoś składa, że te dwa zagadnienia zaczynają się obecnie łączyć w jedno: jeśli potraktujemy drogę jako towar, a kierowcę jako klienta „konsumującego” ten towar, zaczynamy widzieć kwesti[...]
5
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podano przyczyny wybuchu i rozwoju pożaru w obiektach zabytkowych, systematykę problemów bezpieczeństwa pożarowego w zależności od konstrukcji obiektu. Omówiono środki techniczno-budowlane i rolę funkcji i sposobu użytkowania na bezpieczeństwo pożarowe, a także wpływ koncepcji konserwacji zabytków n[...]
EN The paper presents causes of the fire breaking out and spreading in historical monumental buildings and systematizes problems of fire-safety in relation to the structure of the buildings. Technological measures as well as the role of the function and exploitation in relation to fire-safety have been[...]
6
70%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 6 73--76
PL W poprzednim numerze „Magazynu Autostrady” przedstawiłem Europejski Program Oceny Dróg, który UE właśnie wdraża. Teraz ciąg dalszy rozważań na temat bezpieczeństwa od strony biernej, czyli jakie mamy drogi pod względem stopnia bezpieczeństwa oferowanego ich użytkownikom. Na tle krajów Unii przedstaw[...]
7
61%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL W artykule przypomniano podstawowe definicje związane z tematyką wypadków przy pracy, a także zasady sporządzania dokumentacji powypadkowej. Następnie przedstawiono i poddano analizie wybrane dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy, które zostały zarejestrowane przez Główny Urząd Statystyczn[...]
EN The article discusses the basic definitions related to the topic of accidents at work, as well as the rules for making the accident reports. Then the author has presented and analyzed the selected statistical data on accidents at work which have been registered by the Polish Central Statistical Offi[...]
8
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1828--1832, CD
PL W pracy podano podstawowy podział katastrof budowlanych na kategorie i przyczyny ich powstawania. Zamieszczono analizę i charakterystykę podstawowych przyczyn występowania awarii i katastrof budowlanych z uwzględnieniem przyczyn spowodowanych działaniem człowieka, sił natury, oraz innych czynników. [...]
EN In the paper the basic division of building disasters into categories and their causes are given. Analysis and characteristics of the primary causes of construction disasters, including the reasons caused by human activity, forces of nature, and other factors are included. A summary and general conc[...]
9
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 1 67-78
PL Pożary lasów są jedną z głównych przyczyn szkód ekologicznych. Szczególnie pożary katastrofalne, których powierzchnia przekracza 500 ha powodują silne zaburzenia w środowisku naturalnym, powodując długotrwałe i szkodliwe zmiany, przyczyniając się także do powstawania efektu cieplarnianego. Średnio w[...]
EN Forest fires are one of the main causes of ecological damage. Especially catastrophic fires, the area of which exceeds 500ha cause strong disturbances in the natural environment, resulting in long-term and detrimental changes and contributing to the greenhouse effect. On average, several thousand fo[...]
10
51%
Journal of Ecology and Health
2012 R. 16, nr 3 143-146
PL Praca zajmuje się śmiertelnością mężczyzn w wieku produkcyjnym w odniesieniu do przyczyny i pory roku, w którym nastąpił zgon. W grupie tej ustalono, iż istnieją zagrożenia dla życia związane z wiekiem i porą roku. Częstszą przyczyną przedwczesnej śmierci wiosną u osób pomiędzy 40 a 49 rokiem życia [...]
EN The study concerns the mortality in men of the able-to-work age as regards the cause of death and the season of the year. Seasonal and age risks of premature death among this cohort have been established. The risks cover diseases of the circulatory system during the spring period in the age group of[...]
11
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 1 37-43
PL W niniejszej pracy dokonano klasyfikacji zderzeń samochodów ze względu na statystycznie najczęściej występujące wypadki oraz testy, jakim poddawane pojazdy są nowo dopuszczane do sprzedaży. Niniejsza praca dotyczy rozważań na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Na jej łamach podjęto prób[...]
EN This article offers classification of car collisions from the point of view of the most frequent accidents and crash tests. The most important problems are the consequences of incomplete control of a car which has been repaired after an accident. As a result, further use may lead to defective work o[...]
12
51%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 78--80
PL W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza [...]
EN The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commi[...]
13
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wypadków i grup największego ryzyka. Zaprezentowano wyniki ankiety przeprowadzonej w Radomiu na temat oceny bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.
EN The article presents the outline of the basic problems of road safety. Present problems, the causes of accidents and the group most at risk. The results of a survey on the assessment of safety for vulnerable road users conducted in Radom.
14
51%
Pojazdy Szynowe
2013 Nr 1 44--53
PL W artykule przedstawiono przyczyny pęknięć osi pojazdów trakcyjnych oraz tocznych w eksploatacji. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczorozwojowego nr R 10 004806/2009 pt. „Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szynowego uwzględniający ocenę bieżąc[...]
EN The causes of axle cracks of the traction and rolling vehicle during operation are presented in this article . This article was written within the research and development project No. R 10 004806/ 2009 entitled „Microprocessor diagnostic system of the main systems of the railway traction vehicle tak[...]
15
51%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This author’s experiences in investigating well over a hundred accident occurrences has led to questioning how such events can be managed - - - while immediately recognising that the idea of managing accidents is an oxymoron, we don’t want to manage them, we don’t want not to manage them, w[...]
16
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule omówiono problemy związane ze sposobami fundamentowania na różnych obszarach budowlanych, które w wielu sytuacjach nie nadają się do zainwestowania na cele budowlane, względnie wymagają niekonwencjonalnych sposobów rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych. Ponieważ rola fundamentów je[...]
EN The topic discussed in this paper was inspired by the observation of fast changes on the Polish building market. To a large degree the topic deals with different types of foundations used on sites which are often unsuitable for building purposes or require unconventional construction and technologic[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 29-38
PL Na podstawie zaistniałych przypadków przeanalizowano uszkodzenia okrętowych pomocniczych kotłów opalanych. Szerzej omówiono przyczyny, skutki i sposoby zapobiegania najczęściej spotykanych uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem materiału.
EN The paper contains an analysis of ship's auxiliary oil-fired boiler failures. The analysis was performed on real accidents data base. Causes, consequences and prevention methods of most frequent failures due to material overheat are presented in detail.
18
51%
Logistyka
2015 nr 4 7975--7984, CD2
PL Polska należy do państw Unii Europejskiej o najwyższych wskaźnikach zabitych w wypadkach drogowych. Stad też podniesienie poziomu edukacji i kształtowanie odpowiedzialnej moralnie postawy kierujących jest jednym z głównych kierunków działań przewidzianych w Narodowym Programie BRD na lata 2013-2020.[...]
EN Poland belongs to the European Union countries with the highest rates of fatalities in road accidents. Therefore, raising the level of education and formation of morally responsible attitude of drivers is one of the main objectives set out in the National Road Safety Programme for 2013-2020. The art[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 233--242
PL W artykule przedstawiono niektóre techniczne aspekty pracy rzeczoznawcy samochodowego związane z identyfikacją uszkodzeń silników samochodowych. W skład artykułu wchodzą zdjęcia, które ilustrują graficznie przedstawione zagadnienie.
EN The following article presents chosen technical aspects of a motor vehicle surveyor regarding the identification of car engine damage. The article encompasses figures which graphically illustrate the presented issue.
20
51%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In the twenty-first century, the development of Polish production companies from the metal and automotive industry depends on their innovation potential. Level of the development may be indicated by the potential of the research projects and development work carried out jointly with Polish and forei[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last