Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 238
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przewodność cieplna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 219-226
PL Przedstawione są wyniki pomiarów przewodności cieplnej stali 1H18N9T uzyskanej metodą porównawczą na zmodyfikowanym aparacie firmy DYNATECH. Na podstawie tych samych pomiarów obliczenia prowadzone były dwoma metodami: najpierw zastosowaniu prawa Fouriera i założeniu jednowymiarowego przepływu ciepła[...]
EN Two comparative methods are applied to determine the thermal conductivity of steel 1H18N9T. The first is based on one directional heat transfer in the sample and reference materials. The second is based on the solution of inverse heat conduction problem in axi-symetrical cylindrical geometry with co[...]
2
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Na zlecenie Stowarzyszenia Producentów Betonu autorzy przeprowadzili badania przewodności cieplnej betonu komórkowego kilku producentów. Celem tych badań było zorientowanie się w jednorodności - z uwagi na przewodność cieplną - betonu komórkowego produkowanego przez różnych producentów zgrupowanych [...]
EN On the order of Association of Concrete Producers the authors carried out the tests of thermal conductivity of aerated concrete from several producers. The aim of the tests was to recognize the homogenuity - with regard to the thermal conductivity - of aerated concrete produced by different producer[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono metody określania przewodności cieplnej ? mieszanin gazowych, zawierających hel lub wodór. Podano zależności ujmujące wpływ ciśnienia i temperatury na wartość ?. Przy budowie stanowiska doświadczalnego wykorzystano model przekazywania ciepła w płaskiej szczelinie pionowej.
EN The paper presents the methods of thermal conductivity coefficient determination for gas mixtures containing helium or hydrogen. Effect of the pressure and temperature has been on ? are presented. The model of heat conduction in the flat gap has been used in construction of the laboratory set testin[...]
4
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: In the present paper an equipment applied in thermal conductivity measurements of metallic glasses was described. Design/methodology/approach: The paper describes the design solution of a measuring station, components, and idea of measurements of thermal conductivity. In order to correct me[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Referat dotyczy obliczeniowej przewodności cieplnej na potrzeby symulacji komputerowej stanów termicznych budynków. Przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej materiałów o sorpcyjnej i ponadsorpcyjnej zawartości wilgoci. Badania objęły betony komórkowe oraz materiały do izolacji cieplnej. Stwi[...]
EN This work refers to computational thermal conductivity for computer simulation of thermal processes in buildings. One presents results of own tests of thermal conductivity of materials with sorption and over sorption moisture content. This tests including cellular concretes and thermal insulations. [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2006 Z. 29 59-67
PL Artykuł opisuje badania laboratoryjne i terenowe przewodnictwa cieplnego gruntów niespoistych. Przedstawiono wyniki pomiarów dla różnych typów genetycznych gruntów i porównano je z danymi znanymi z literatury. Wykazano silną zależność pomiędzy wilgotnością a przewodnictwem cieplnym gruntów.
EN The paper presents laboratory and field investigations of thermal conductivity of coarse soils. The measurements results of different genetic types of soil was described and compared with data from literature. A dependence between moisture content and thermal conductivity was noticed.
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 197-206
PL W artykule przedstawiono ocenę dokładności pomiaru przewodności cieplnej spienionego aluminium, wyznaczanej metodą porównawczą w układzie prętowym, z wykorzystaniem rozwiązania zagadnienia odwrotnego przewodzenia ciepła(RZOPC). Przeprowadzono modyfikację próbek w celu sprawdzenia wpływu jednorodnej [...]
EN Estimations of errors for determination of thermal conductivity applying solution of inverse heat conduction problem is presented in this paper. The comparative method with modified measurement systems is used for determination of thermal conductivity. Numerical method is used for determination of s[...]
8
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono przyczyny fizyczne powodujące występowanie zależności przewodności cieplnej od grubości próbki oraz charakter krzywych zależności efektywnej i istotnej przewodności cieplnej, opisujących zjawisko redukcji przewodności cieplnej ośrodkow o dużej grubości optycznej.
9
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki badań przewodności cieplnej w funkcji temperatury materiału magnetycznego BaO + 6Fe2O3. Materiał ten był dostarczony w postaci pojedynczych prostopadłościanów o wymiarach 24, 9 x 10,0 x 6,0 mm. W stanie dostawy materiał wykazywal właściwości ferromagnetyczne i był namagnesowany.[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł dotyczy analizy wpływu wybranych czynników na przewodność cieplną izolacji uzwojeń transformatora. Przewodność taka ma istotny wpływ na rozkład temperatury w transformatorze. Im jest ona większa, tym temperatura w transformatorze jest mniejsza. Analizowanymi czynnikami były efekty starzenia [...]
EN The paper describes the influence of some parameters on thermal conductivity of transformer windings insulation. The conductivity has some influence on temperature in transformer. The bigger thermal conductivity, the smaller temperature in transformer. Products of aging process of the insulation (wa[...]
11
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 2 70--71
PL We wcześniejszych wydaniach „Izolacji” zamieszczono materiały informacyjne o aparatach do pomiaru przewodności cieplnej otulin izolacyjnych rur. Aparaty te wykonano zgodnie z normą PN-EN ISO 8497:1999 „Izolacja cieplna. Określenie właściwości w zakresie przepływu ciepła w sta nie ustalonym przez izo[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 8 82--84
PL Na podstawie modelu pojemności cieplnej Debaye'a oraz modelu cieplnego transferu fononów, biorąc pod uwagę długość nanorurki a także wkład rozpraszania fonon-fonon, zaproponowano model przewodzenia ciepła jednościennych nanorurek węglowych bez defektów. Bazując na tym modelu zdefiniowano zależności [...]
EN Based on the known Debye’s model for heat capacity and on the kinetic model for the phonon heat transfer taking into account the length of nanotube and also of the contribution made by phonon-phonon scattering, a heat conduction model of defect-free single-wall carbon nanotube was proposed. Based on[...]
13
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
14
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono model koncepcji systemu pomiarowego wykorzystującego odpowiednią sondę cieplną do kontroli parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych. Przedstawiany system pomiarowy wykorzystuje sztuczne sieci neuronowe do rozwiązania współczynnikowego zagadnienia odwrotnego dyfuzji [...]
EN The article presents model of measurement system with thermal probe for testing thermal parameters of heat-insulating materials. Measurement system uses the artificial neural network in order to solve the coefficient inverse problem for solid. The network learning process and simulation analyses are[...]
15
100%
Instal
2001 nr 3 16--21
PL W artykule opisano ogólnie, obecnie dostępny na rynku, asortyment wyrobów izolacyjnych dla potrzeb ciepłownictwa i ogrzewnictwa. Dokładniej przedstawiono, na podstawie przeglądu i analiz norm, przepisów, katalogów producentów i in. dokumentów, problematykę przewodności cieplnej materiałów izolacyjny[...]
16
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 74 159--166
PL Artykuł poświęcony jest układowi do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wstęp. W rozdziale drugim opisano ogólną zasadę pomiaru przewodności cieplnej i układ pomiarowy. Rozdział trzeci poświęcony jest automat[...]
EN This article is devoted to the measuring system to the thermal conductivity of insulating liquids. It consists of four chapters. The first chapter is an introduction. The second chapter describes the general principle of thermal conductivity and the, measuring system. The third chapter is dedicated [...]
17
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 7 257--260
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space-Loft firmy Aspen Aerogels (USA). Obiektem badań były cztery próbki: a) warstwa maty aerożelowej o grubości 10 mm, b) dwie warstwy maty o łącznej grubości 20 mm, c) trzy warstwy o łącznej gr[...]
EN The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) were presented. Measurements were made for four samples: a) layer of aerogel blanket with a thickness of 10 mm, b) two layers of blanket with a total thickness of 20[...]
18
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Dynamiczny rozwój technologii opartych na układach cyfrowych wprowadził elektroniczne układy do niemal każdej dyscypliny ludzkiego życia. Rosnące zapotrzebowanie na miniaturyzację, nowe funkcje oraz wzrost wydajności urządzeń doprowadził do wzrostu ilości wydzielanego ciepła. Zaawansowane systemy za[...]
EN Dynamical development of digital circuits based technology introduced electronics to almost every discipline of human life. Growing demand for miniaturization, new functions and increasing performance lead to increased amount of heat generated. Advanced power management systems for electronic circui[...]
19
100%
Budownictwo i Architektura
2011 vol. 8, nr 1 107-116
PL Artykuł dotyczy zjawiska zawilgocenia przegród budowlanych z betonu komórkowego. Woda zwiększając przewodnictwo cieplne materiałów konstrukcyjnych, prowadzi do zwiększonych strat ciepła w okresie zimowym. Konsekwencją tego zjawiska jest obniżenie komfortu cieplnego pomieszczeń. Beton komórkowy jest [...]
EN The article is sacrificed to the aerated concrete building barriers moisture phenomenon. Water, which increases heat conductivity of building materials is the reason of the increased heat loses during the winter season. The result of this phenomenon is the decrease of indoor heat comfort parameters.[...]
20
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2019 T. 50, nr 10 380--383
PL Przedstawiono wyniki pomiarów przewodności cieplnej k maty aerożelowej o nazwie handlowej Porogel Medium Space- Loft firmy Aspen Aerogels (USA) w zakresie temp. od około 100°C do około 200°C. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 300HT przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Pomiary k(T)[...]
EN The results of thermal conductivity measurements of the aerogel blanket Porogel Medium Space-Loft manufactured by Aspen Aerogels (USA) in the temperature range from about 100°C to about 200°C were presented. The tests were performed on a Fox 300HT plate apparatus at the black and shiny edges of the [...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last