Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 240
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przetwarzanie obrazu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Cyfrowe przetwarzanie obrazu staje się kluczową technologią w dziedzinie produkcji i kontroli jakości. Zwiększenie wymagań dotyczących jakości powoduje konieczność badania niemal każdej czes'ci, a to z kolei prowadzić może do rozbudowy systemu automatyzacji produkcji. Większość systemów cyfrowego pr[...]
EN Digital picture processing is becoming a key technology in the field of production and quality control. Increased demands with respect to quality bring about a necessity to test almost every part, which in turn may lead to the expansion of the production automation system. Most of digital picture pr[...]
2
100%
Image Processing & Communications
EN A hybrid video codec employing multiresolution vector quantisation of intra-mode frames and DCT-based encoding of inter-mode framers is presented. The performance of the proposed technique is compared to the MPEG-4 video Verification Model version 4.0 and the TMN-2.0 implementation of the H.263 stan[...]
3
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2008 Vol. 12 157--162
EN In this paper, a new adaptive filter intended for the attenuation of impulse noise in colour images is proposed. The new filtering design is based on the concept of a peer group of pixels sharing similar chromatic properties. The novel approach adaptively determines the size of the peer group which [...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł przedstawia sposób oceny procesu spalania mieszaniny pyłu węglowego i biomasy wykorzystujący informację zawartą w zmianach pola powierzchni płomienia wyznaczonych dla sekwencji obrazów. Obrazy płomienia rejestrowane były przez odpowiedni układ wyposażony w kamerę CMOS i boroskop, pozwalający[...]
EN The article presents the way of assessment of biomass coal mixture combustion using information in a form of flame area changes determined for image sequences. The images were captured by adedicated visual system equipped with CMOS camera and a borescope thatenabled observing flame zone located near[...]
5
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Artykuł przedstawia metodę doboru barw metalicznych pozwalającą na uzyskanie ich odpowiedniej receptury na podstawie analizy danych widmowych koloru badanej próbki, uzupełnionej wyznaczaniem ilości i rozmiaru domieszek metalu na podstawie komputerowych metod przetwarzania i analizy informacji wizyjn[...]
EN The article presents a method of metallic colour matching to obtain the corresponding formula. The method is based on spectral data analysis of a colour sample and on image-processing procedures, used to determine a size and number of metal particles. The proposed method can be applied in different [...]
6
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 10 55--58
PL Kontynuacją zagadnień omówionych w poprzedniej części artykułu są jedne z najprostszych funkcji związanych z filtracją obrazów termowizyjnych oraz wyznaczaniem histogramów i przeprowadzaniem procesów binaryzacji. W artykule zamieszczono przykłady zastosowań opisanych algorytmów w budownictwie i ener[...]
7
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 9 81--85
PL Dział informatyki, jakim jest przetwarzanie i analiza obrazu jest dość obszerny i szczegółowo omawiany w wielu pozycjach literatury [2-7]. Jednakże zastosowanie opisywanych metod w przemyśle jest nadal niewielkie, zwłaszcza w systemach termowizyjnych. Przyczyną tak niskiego stopnia wykorzystania met[...]
8
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 11 59--61
PL Liczne zastosowania termowizji w przemyśle i nauce spowodowały gwałtowny wzrost stosowanych technik przetwarzania obrazu przeznaczonych do jego obróbki. Jednakże w niewielu miejscach w literaturze pokazane są praktyczne przykłady zastosowania tych technik w przemyśle. Kolejną cześć artykułu poświeco[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 12 67--68
PL W uzupełnieniu poprzedniej części artykułu oraz w odpowiedzi na listy Czytelników przedstawiono kolejne przykłady zastosowań termowizji i zaawansowanych technik przetwarzania obrazów w diagnostyce i pomiarach wykonywanych w głównej mierze na obiektach budowlanych. Prezentowane przykłady dotyczą: nak[...]
10
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 243--254
PL Wykrywanie krawędzi jest pierwszym etapem w cyfrowym przetwarzaniu obrazów. Operacja ta polega na usunięciu informacji takich jak kolor czy też jasność, a pozostawieniu jedynie krawędzi. Efektem tej operacji jest znaczna redukcja ilości danych do dalszej analizy. Pozwala to na zastosowanie w następn[...]
EN Edge detection is the first step in digital image processing. This operation involves removing information such as colour or brightness and leaving edges. This data size reduction makes that the data amount for the further analysis is significantly smaller. This allows to use more complex algorithms[...]
11
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 234 119-134
PL W artykule przedstawiono system do cyfrowego sterowania i przetwarzania obrazu termowizyjnego cechujący się znaczną elastycznością stosowanych metod i algorytmów. Zaprojektowany system realizuje szereg czynność, do których należą: odczytanie i sterowanie modułem matrycy detektorów IR, wykonanie kore[...]
EN A digital system for control and thermal image processing which has high flexibility regarding implemented methods and algorithms is presented. The designed system performs many actions: control signal readout from infrared focal plane array, nonuniformity correction of detectors response in array, [...]
12
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2019 No. 100 99--110
PL W artykule zaprezentowano projekt architektury oraz sprzętową implementację toru przetwarzania obrazu dedykowanego do wykrywania przewodów napowietrznych w czasie rzeczywistym. Detekcję przewodów zaimplementowano w postaci potokowej procedury sprzętowej przy użyciu algorytmów wykrywania krawędzi, a [...]
EN The paper presents the architecture design and hardware implementation of a custom image processing module dedicated for detection of high voltage lines in real time. It has been implemented in the form of a pipelined hardware procedure using edge detection and reduction algorithm. The design was te[...]
13
100%
Logistyka
2018 nr 1 63--65
PL Logistyka 1/2018 63 Logistyka w Go spodarce 4.0 Przetwarzanie obrazu jest jedną z kluczowych technologii w automatyzacji i cyfryzacji. Na targach LogiMAT 2018 w Stuttgarcie (od 13 do 15 marca br.) pokazane zostaną m.in. technologie, systemy i produkty dedykowane dla zastosowań w logistyce i intralog[...]
14
100%
Logistyka
2015 nr 4 5402--5410, CD 2
PL Artykuł prezentuje strukturę i działanie optycznego systemu kierowania ogniem w modelu fizycznym armaty morskiej. Na początku przedstawiono warunki działania armaty morskiej posadowionej na pokładzie okrętu. Następnie opisano budowę modelu fizycznego armaty morskiej oraz algorytmy: kierowania armatą[...]
EN The paper presents the structure and operation of optical fire control system in physical model of ship gun. First, operational conditions of the gun installed on the ship are presented. Next, the physical model of the gun and algorithms are described: the algorithm for control the gun, the algorith[...]
15
100%
Studia z Automatyki i Informatyki
2001 T. 26 45-54
PL Praca przedstawia zastosowanie systemu wizyjnego w śledzeniu dowolnych kolorowych, ruchomych obiektów w przestrzeni 3D. Praca zawiera krótki opis stanowiska eksperymentalnego oraz algorytmu rozpoznawania, klasyfikacji i śledzenia ruchomego obiektu. Zamieszczono również uwagi dotyczące implementacji [...]
EN The paper presents an application of a vision system for tracking any colour, moving objects in the 3D space. The paper contains a short description of the experimental setup and of an algorithm of recognition, classification, and tracking of a moving object. Several remarks concerning program imple[...]
16
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano metodykę pozwalającą na wykorzystanie obrazu płomienia do detekcji niestabilnego spalania pyłu węglowego oraz niebezpieczeństwa termicznego uszkodzenia palnika, która może być wykorzystana w czasie rzeczywistym.
EN In the article a methodology used for detection a state of unstable combustion, as well as a threat of burner failure was presented.
17
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 96 255--266
PL W pracy przedstawiono opracowany algorytm rozpoznawania oraz lokalizacji przewodów linii wysokiego napięcia na podstawie obrazu horyzontalnego. Procedura detekcji przewodu została podzielona na trzy etapy. Pierwszy etap zawiera algorytm wykrywania krawędzi wykazujący największą czułość na krawędzie [...]
EN The paper presents the algorithm for recognizing and locating high voltage power lines with the use of horizontal images. The algorithm has the highest sensitivity to horizontal edges and at the same time is insensitive to vertical edges. The first stage includes an edge detection algorithm. The sec[...]
18
88%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 717-725
PL W artykule przedstawiono płytę rozszerzającą do przetwarzania obrazu dla modułu XS-40 zaprojektowaną, skonstruowaną i uruchomioną w Laboratorium Biocybernetyki, w głównej mierze dla potrzeb konstrukcji dydaktycznego stanowiska laboratoryjnego. Płyta rozszerzająca posiada możliwość akwizycji, akumula[...]
EN In the present paper the Image Processing Extension Board for XS-40 Module has been presented. The board has been designed, constructed and tested in the Biocybernetic Laboratory mainly for teaching purposes. The board enables performing acquisition, storage and display of 25 image frames per second[...]
19
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 3 258--261
PL Prześwietlanie optycznie mętnych obiektów biologicznych jest zada-niem trudnym. W artykule przedstawiono wyniki prześwietleń ręki. Opisano transmisję promieniowania optycznego w zakresie 500–1500 nm. Wyznaczono okna transmisyjne oraz oszacowano wartość optycznego sygnału wyjściowego z prześwietlaneg[...]
EN Transillumination of turbid biological objects is a difficult task. The easiest way to obtain a transillumination image is through observation of the illuminated object with a camera. The paper presents the results of hand transillumination. The transmission of optical radiation (in the 500-1500 nm [...]
20
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 5 555-558
PL W artykule przedstawiono metodę monitorowania procesu płukania farszu rybnego. W układach automatyki konieczne jest stosowanie szybkich i nieniszczących metod pozwalających na oszacowanie rozmaitych cech żywności, które składają się na jej finalną jakość. Celem badań było przetestowanie czy istnieje[...]
EN The paper presents a method of monitoring the process of fish stuffing rinse. In food processing industry it is necessary to utilize high-speed and non-destructive methods to estimate various characteristics of the foods that make up the final quality. The aim of this study was to test whether there[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last