Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przestrzeń społeczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2004 Z. 4 39-47
PL Jedną z najistotniejszych cech przestrzeni w zespołach zabudowy mieszkaniowej jest to, że wyznacza ona ramy dla społecznego życia mieszkańców. Bogate i pełne spektrum form przestrzennych od prywatnych do publicznych jest niezbędne dla rozwoju równie bogatych form życia społecznego. W artykule wyłoni[...]
EN One of the most significant characteristics of space within dwelling settlements is its ability of framing the inhabitants' social life. A varied range of "types of space" - from private to public ones - is essential for the development of the diversity of social life forms. Within the dwelling sett[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2005 Z. 5 69-90
PL W realizowanych w małych miasteczkach i na obrzeżach miast Wielkopolski zespołach zabudowy jednorodzinnej widać związek pomiędzy zastosowanym typem zabudowy a przestrzenną jakością rozwiązania domu na działce oraz przestrzeni publicznej zespołu. W pracy przedstawiono wyniki oceny jakości i efektywno[...]
EN Single-family housing complexes developed in small towns and on the outskirts of the cities of Great Poland point to a close correspondence between the type of single-family housing employed there and both spatial quality of the allotment house layout and public space of the complex. The present pap[...]
3
70%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule autorka stawia pytania o istotę społecznego postrzegania centralnych przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, miasta, którego centrum i rzeczywiste "serce miasta" przez lata stanowiła prosta, pięciokilometrowa ulica, a które właśnie poszukuje "nowego" centrum oddającego specyfikę po[...]
EN The paper questions the essence of social perception of central areas of the city. The example of the city of Łódź, which center and the real "heart" through years build one straight, five kilometer long street, and which just now search for a "new" center referring to the postindustrial changes, pr[...]
4
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 18-21
PL Dynamicznie rozwijające się urbanistycznie miasta stają przed wieloma szansami i zagrożeniami. Pośród wielu rozbudowujących się ośrodków miejskich Kopenhaga jest wyjątkowym przykładem, że rozwój urbanistyczny można prowadzić w sposób kontrolowany i odpowiedzialny - redukując ruch samochodowy, zaniec[...]
EN Dynamically developing cities face many opportunities and endangerments. Among numerous expanding centres, Copenhagen makes an exceptional case. It proves that urban development can be conducted in a controlled and responsible manner by reducing vehicular traffic and pollution as well as creating ne[...]
5
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura nakierowana głównie na formę może stracić możliwość przekazywania treści estetycznych przyszłym pokoleniom, które jej nie będą rozumiały. Wyjściem z tej sytuacji może być projektowanie interpretowalnej i użytkowej przestrzeni, która mieści się pomiędzy masami architektonicznymi.
EN Form orientated architecture can easily lose the power of aesthetic communication with next generations; for whom will be indecipherable. The only solution can be a creation of polyfunctional and comprehensible space contained between architectural masses.
6
61%
Architektura Krajobrazu
2010 nr 3 4-13
EN The article presents the method used in the research program conducted in 2006-2009, which issue was related to the functioning and evolution of the open spaces in the residence environment having the characteristics of the social space. There has been studied the relationships between man and the e[...]
7
61%
Architectus
2014 Nr 2(38) 29--38
PL XIII Weneckie Biennale w 2012 r. pokazało nowy sposób postrzegania architektury jako elementu przestrzeni publicznej – „wspólnego gruntu”. Taki sposób myślenia o architekturze zapisać można we wzajemnej relacji współtworzenia zbudowanej z trzech elementów, jakimi są architektura, natura i człowiek. [...]
EN The 13th Venice Architecture Biennale (2012) showed a new way of perceiving architecture as a component of public space – common ground. This kind of approach may be revealed in the mutual relation between three elements: architecture, nature and people. Sustainable design nowadays provides harmonio[...]
8
61%
Logistyka
PL W niniejszym artykule na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków przedstawiono problematykę dotyczącą szeroko pojętej komunikacji społecznej, obejmującą realizację licznych działań o charakterze otwartych debat i konsultacji społecznych z mieszkańcami Krakowa w sprawie rozwoju systemu transportowego mias[...]
EN This article presents issues concerning the wider social communication, including the implementation of a number of activities like open debates and consultation with residents about development of the transport system of the city of Krakow. The author drew solutions what can be an example for local[...]
9
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2018 nr 22 46--53
PL Tworzenie oraz podtrzymywanie więzi sąsiedzkich to od lat wyzwanie dla socjologów i urbanistów. Oddzielenie przestrzeni publicznych od prywatnych oraz czytelne określenie ich granic jest ważnym elementem funkcjonowania mieszkańców ze sobą, w ich środowisku zamieszkania. Obszary mieszkaniowe, takie j[...]
EN The establishment and maintenance of neighbourly ties has been a challenge for sociologists and urban planners for years. The separation of public spaces from private ones and the clear demarcation of their borders is an important element of the residents’ functioning relative to one another in thei[...]
10
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 54-59
PL Hammarby Sjostad to jedna z nowych dzielnic mieszkaniowych Sztokholmu, która powstaje obecnie na zdegradowanych terenach poprzemysłowych. To szwedzki projekt pilotażowy, gdzie pomysłem na stworzenie optymalnych warunków dla zamieszkania było stworzenie przestrzeni społecznej. Z jednej strony została[...]
EN Hammarby Sjostad is one of the new districts of Stockholm which is taking shape on degraded postindustrial grounds. Within this Swedish piloting project, the idea for creating optimal dwelling conditions was to form a social space. On one hand, it was shaped by adjusting urban interiors to its users[...]
11
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 6-10
PL Człowiek, będąc z natury istotą społeczną, w kontaktach z innymi realizuje potrzebę akceptacji, spójności społecznej i przynależności do grupy, którym sprzyjają: partycypacja społeczna, odpowiedni program użytkowy i jego dostępność oraz przestrzeń społeczna, jej wielkość, kształt i sposób urządzenia[...]
EN Man - a social being by nature - realizes his needs for acceptance, social cohesiveness and affiliation to a group through contacts with others. They are supported by: social participation, a proper utilitarian programme and its accessibility as well as a social space, its size, shape and arrangemen[...]
12
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 36-39
PL Miejsce zamieszkania niewątpliwie jest jednym z najważniejszych ogniw wartości człowieka. Ludzką tożsamość kształtują miejsca, które mają wpływ na powszednie zachowania. W uzasadniony sposób wyznaczają normatywy społeczno-kulturowe. Człowiek przywiązuje się do miejsca zamieszkania, z którym się utoż[...]
EN Undoubtedly, a place of residence is one of the most important links in the system of human values. Man's identity is shaped by places which influence everyday behaviours. In a justified manner, they determine social and cultural norms. Man becomes emotionally attached to the place of residence he i[...]
13
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2012 nr 10 74-77
PL W artykule przedstawiono sposób zagospodarowania przestrzeni społecznych za pomocą wody. Sięgnięto do przykładów wykorzystania wody począwszy od starożytności. Grupą społeczną, która kształtuje się sezonowo, jest grupa turystów, gości hotelowych, ludzi zamieszkujących czasowo określoną przestrzeń. W[...]
EN This article presents a manner of developing social spaces by means of water. It includes examples of using water since antiquity. A social group which forms seasonally is a group of tourists, hotel guests, people spending their holidays in a defined space. Contemporarily, we can observe longing for[...]
14
51%
Środowisko Mieszkaniowe
2011 nr 9 54--59
15
51%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przyczynek do dyskusji o trwaniu i przemijaniu "przestrzeni społecznych spotkań" na przykładzie architektury sportowej na tle historycznych uwarunkowań. Zwłaszcza dla obiektów wielkogabarytowych o znaczeniu ponadregionalnym budowanych na imprezy najwyższej rangi, jak olimpiady i mistrzostwa świata.
EN A contribution toward the discussion on lasting and 'passing of the space of social meetings' on the example of sports architecture relating to historical conditioning. In particular for outsize objects about more than regional meaning built for events of the high rank as the Olympics andthe world c[...]
16
51%
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
EN This dissertation concerns general relations between an urban housing environment and the residents' health and good frame of mind and the issue of the evaluation of the quality of a housing environment in the sphere of these interrelations. There are two groups of elements of interest: natural and [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 85 457--468
PL Zrównoważony rozwój to idea coraz częściej wyznaczająca kierunki przemian zachodzących w polskich miastach. Najważniejsze dokumenty, które wskazują, jak implementować zawarte w nich dezyderaty, jednak w polskich warunkach są często traktowane jako aktywatory unijnych pieniędzy. Ważnym czynnikiem zmi[...]
EN Sustainable development is an idea that more and more often indicates the directions of changes occurring in Polish cities. The most important documents demonstrate how to implement the desideratum included in them, however, in the Polish conditions they are often treated as the activators of EU fun[...]
18
51%
Przestrzeń i Forma
2011 nr 15 273-288
PL W artykule podjęto próbę przeanalizowania specyfiki struktur zurbanizowanych w Japonii w celu znalezienia nieoczywistych paralel ze strukturami miast opartych na wzorcach europejskich. Wgląd w wybrane procesy i zjawiska dotyczące Tokio, Kioto czy Osaki, a także analiza krytycznych poglądów badaczy n[...]
EN In the article an attempt has been made to analyze the specificity of urbanized areas in Japan. The intention to find non-obvious connections with European cities was the principal motif behind this research. An insight into selected processes and phenomena related to Tokyo, Kyoto, or Osaka as well [...]
19
51%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Tematyka artykułu jest znana i podejmowana na świecie natomiast w Polsce jest prekursorska. Dzieci trafiają do szpitala nie z wyboru ale z przypadku. Fakt, że są one w sytuacji dla nich niezrozumiałej, zwiększa niekorzystny wpływ środowiska szpitalnego na nie. Co można zrobić dla małych użytkowników[...]
EN The paper subject is known and respected in the world but precursory in Poland. Children go to the hospital not by choice but by chance. The fact that they are in a situation incomprehensible for them enhances an unfavorable hospital environment. What can be done for small users to help find themsel[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 87 253--262
PL W artykule zawarte są rozważania na temat cyberprzestrzeni jako poszerzonej przestrzeni społecznej. Autorzy podjęli próbę oceny nowoczesnych, inteligentnych narzędzi ICT i AI (Artificial Intelligence) oraz ich wpływu na człowieka i kształtowanie się więzi społecznych. Internet i wirtualna przestrzeń[...]
EN The article considers cyberspace as an enlarged social space. The authors have attempted to assess modern, intelligent ICT tools and AI (artificial intelligence) and their impact on humans and the formation of social bonds. Internet and virtual space are becoming more and more a place of increased h[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last