Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 104
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przepływ cieczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
2002 Vol. 1, nr 1 227--233
PL W pracy zajęto się jednym z aspektów rozwiązania równań Naviera-Stokesa. Jak wiadomo, rozwiązanie numeryczne tych równań stwarza wiele problemów związanych ze stabilnością procesu obliczeniowego. W celu pokonania tych trudności zastosowano metodę elementów skończonych z wykorzystaniem elementów Tayl[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
3
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 412-417
PL Niniejsza praca wyprowadza formuły analityczne dla składowych prędkości cieczy biologicznych w cienkiej warstewce granicznej wokół powierzchni tkanki w bioreaktorze. Wyprowadza się formuły analityczne dla niezbędnych wydatków objętościowych strumienia mediów celem dobrego zabezpieczenia zraszania po[...]
EN This paper shows analytical formulae for velocity components of biological fluids in thin boundary layer near to the tissue surface in bioreactor. Here are derived analytical formulae for the necessary volume flow rate stream of media for good protection of the perfusion of tissue surface.
4
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 63-66
EN The paper deals with an introduction to the flow of non-Newtonian fluids. In this contribution we limit ourselves to the case of the isothermal flow of a viscous incompressible fluid. In order to incorporate the effect of the rate of strain on the fluid characteristics the relevant type of constitut[...]
5
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper an attempt was made to reduce flow resistances by means of surfactant and high molecular polymer added simultaneously to the solvent. The mechanism of formation of micellar-polymer structures and available in literature methods for their identification were described. All additional eff[...]
6
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 273-278
PL W celu doprowadzenia wody do derywacji elektrowni wodnej buduje się specjalnego typu urządzenia hydrotechniczne zapewniające zasilanie turbiny wolne od zanieczyszczeń stałych niesionych przez wodę oraz posiadające możliwość regulowania, a nawet zupełnego zamknięcia dopływu. W pracy przedstawiono wyn[...]
EN Diversion duet of water power plant is supplied with water by the use of special type of hydrotechnical devices. The devices ensure that the water supplied to the turbine is free of solid contamination. They also have the possibility of regulating the flow or even cutting it off completely. This pap[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 215-220
PL Przedstawiono chronologiczny przegląd wybranych badań laboratoryjnych przepływów cieczy przez szczeliny wzdłużne. W szczególności opisano cele i sposoby realizacji pomiarów oraz stosowane urządzenia badawcze.
EN Showed the chronological review of chosen research of laboratory flows of liquids by longitudinal clearance. Especially are described purposes and methods of the realization of measurement and used investigative devices.
8
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 60 319-326
PL Opracowano metodę rejestracji obrazu przepływu cieczy oraz program komputerowy pozwalający wyznaczać pola prędkości metodą korelacji obrazów. Przeprowadzono przykładowe pomiary opływu tarczy umieszczonej w osi rury. Dla zarejestrowanych obrazów przepływu wyznaczono pola prędkości i tory cząstek. Na [...]
EN A method to record flow images and a computer program to determine velocity distribution by image correlation were developed. For the test example of flow near a plate placed inside a cylindrical channel, velocity distribution and particle trajectories were determined. Conclusions were drawn regardi[...]
9
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 1 135-152
PL Zbadano zgodność doświadczalnych rozkładów prędkości w mieszalniku z wartościami teoretycznymi obliczonymi na podstawie modelu dotyczącego przepływu cieczy w mieszalniku w ruchu laminarnym dla mieszadeł turbinowo-łopatkowych o łopatkach pochylonych [8]. Porównano rozkłady prędkości obwodowych oraz o[...]
EN Agreement of experimental liquid velocity distributions in the tank and theoretical values calculated on the basis of a model of liquid flow in the tank with a pitched-blade impeller in a laminar motion [8] was investigated. Peripheral and axial velocity distributions in the tank with 6 impellers of[...]
10
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL W pracy określono wpływ zmiany ciśnienia/gęstości fazy gazowej na parametry hydrodynamiczne współprądowego reaktora trójfazowego ze stałym złożem, tj. na zawieszenie cieczowe, spadek ciśnienia gazu oraz na parametry charakteryzujące pulsacyjny przepływ płynów przez złoże. W wyniku przeprowadzonych b[...]
EN The influence of pressure/gas density changes on the hydrodynamic parameters of a trickle-bed reactor (TBR) viz. liquid holdup, gas pressure drop and parameters characterizing pulsing flow was determined. As a result of the experiments the first data-base of hydrodynamic parameters obtained in three[...]
11
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 3 97-101
EN Equations analysis for liquid flow in prismatic channels with side overfalls, based on Bernoulli equation differential form and principle of conservation of momentum. Derivation of flow formula - a new form for hydraulic measurement of side overfalls with throttled outlets.
12
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 235-246
PL Przedstawiono badania wizualizacyjne adhezyjnego zbierania walcem oleju maszynowego, tworzącego warstwę na powierzchni wody. Określono kształty menisków dynamicznych oraz tory cząstek wody pod warstwą cieczy zbieranej. Posługiwano się kamerą wideo. Obszar przepływowy wyodrębniano przez zastosowanie [...]
EN Visualisation experiments concerned with adhesion skimming of oil from a layer formed on water surface are presented. For a cylindrical skimmer, the shapes of dynamic meniscus and trajectories of water particles below the skimmed oil layer were determined. The flow regions of interest were monitored[...]
13
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
1999 z. 41 223-233
PL W wyniku realizacji prac uruchomiano stanowisko do badań wstępnych, na którym przeprowadzono testy wyposażenia oraz opracowano metodę monitorowania obrazu na stanowisku badawczym. Przeprowadzono badania ruchu cząstki stałej w pulsującym strumieniu cieczy. Opracowano metodykę badań stroboskopowych or[...]
EN An experimental rig was built and introductory experiments were carried out with the aim to develop a technique to monitor the images of flow phenomena occurring in a test tube. Preliminary investigations of the motion of a solid particle in oscillatory stream of a liquid were carried out. A strobos[...]
14
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2000 z. 65 21-37
PL W artykule przedstawiono przegląd i analizę sposobów obliczania oporu przepływu ciekłych mieszanin dwufazowych. Podano ograniczenia stosowalności równań oraz dokonano oceny wpływu wybranych parametrów fizycznych i przepływowych na wartość, uzyskiwanych różnymi sposobami, wyników obliczeń oporu przep[...]
EN A review and an analysis of the pressure drop calculation methods of a two-phase flow of liquid mixtures in pipe are presented. The ranges of application of the equations are proposed. An analysis an impact on flow parameters for numerical value drop pressure obtain results on the basis of calculati[...]
15
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 27 87-96
PL Rozpatrzono przepływ cieczy w przewodzie tłocznym w warunkach zmiennego w czasie wydatku zasilania pompy. Różniczkowe równania (ciągłości i ruchu) opisujące przepływ cieczy zostały rozwiązane metodą charakterystyk. Określono funkcje zmian ciśnienia oraz wydatku cieczy dopływającego do odbiornika. W [...]
EN The liquid flow of a delivery pipe with variable time pump discharge was considered. Differential equations (of continuity and motion) describing the phenomena were solved by means of the characteristic method. The functions of stream pressure changes and the volumetric flow rate of the liquid flowi[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN The pressure differential devices and averaging Pitot tubes belongs to the few methods of measuring the fluid flow which may be applied for flow with high temperature, pressure and velocity. The paper presents the numerical analysis of the flow around the orifice. The number of turbulence models is [...]
17
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2005 z. 48 5--23
PL Omówiono zjawisko oscylacyjnego przepływu cieczy w zamkniętych przewodach o dużej -podatności na odkształcenie ścianek. Podano równania opisujące wahania masy oraz warunki ich rozwiązania w sytuacji lokalnego, zlokalizowanego na końcu przewodu, dopływu cieczy. Zależności opisujące zjawisko tworzą uk[...]
EN The phenomenon of oscillations of liquid mass in closed, elastic pipes is presented. Equations of motion and continuity, as well as boundary and initial conditions of solution are given. Hyperbolic equations, describing the phenomenon, are derived using the method of characteristics. An additional r[...]
18
100%
Maszyny Górnicze
PL Przedstawiono przebieg badań modelowych nad stratami szczelinowymi w pompach zębatych. Przebadano przepływ strumienia cieczy w szczelinie promieniowej, we wrębie międzyzębnym oraz w szczelinie osiowej. Podano wnioski wynikające z obserwacji i uzyskanych wyników.
EN A course of model tests on gap losses in gear pumps has been presented. A flow of the fluid stream through a radial gap, in interteeth space and in axial clearance has been tested. There are also conclusions ensuing from observations and from the obtained results.
19
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2005 z. 48 59--68
PL W artykule omówione zostało zjawisko quasi-ustalonej kawitacji w strumieniu wody płynącym w lewarze. Przedstawiono empiryczne charakterystyki ciśnienia podczas tego zjawiska. Dane te zostały zebrane na zbudowanym w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej stanow[...]
EN The phenomenon of quasi-steady cavitation in a water stream flowing in a siphon is presented. Empirical pressure characteristics of the phenomenon were shown. The tests were carried out on a measuring stand located in the Institute of Water Supply and Water Engineering, Warsaw University of Technolo[...]
20
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/3 1825-1830
PL Przedstawiono wyniki modelowania CFD przenoszenia pędu w mieszalniku, przy przepływie przejściowym cieczy. Zastosowano trzy modele burzliwości: k-[epsilon] oraz dwa modele k-[omega] dla niskich wartości liczby Reynoldsa. Wyniki modelowania w postaci składowych stycznej i osiowej prędkości cieczy ora[...]
EN The CFD modelling of the transitional momentum transfer in a stirred vessel has been presented. Three turbulence models, i.e. the standard k-[epsilon] and two low Re k-[omega] models have been used in the modelling. The simulated values of the tangential and axial mean velocity components along with[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last