Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł drzewny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2002 nr 1 13-18
2
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 124(10) 133-143
PL W niniejszym artykule przedstawiono problemy pyłowe zakładów drzewnych. Zaprezentowano dwa najczęściej spotykane układy instalacji pneumatycznego odwiórowania i odpylania. Omówiono zalety i wady tych układów.
3
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 111-118
PL W artykule przedstawiono problem zapylenia w zakładach przemysłu drzewnego oraz wynikające stąd zagrożenia dla pracujących osób. Omówiono sposoby zapobiegania pożarom i wybuchom przez zastosowanie odpowiednich urządzeń w instalacji pneumatycznego odwiórowania. Pokazano rozwiązania konstrukcyjne zbio[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
2000 nr 124(10) 133-143
PL W artykule przedstawiono problematykę związaną z instalacjami pneumatycznego odwiórowania w przemyśle drzewnym. Omówiono zagadnienia dotyczące niezawodności takich instalacji. Pokazano w jaki sposób zmienia się struktura systemu i wskaźniki niezawodności wraz ze zmianami wyposażenia i warunków pracy[...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
1998 nr 116(7) 119-126
PL W opracowaniu przeanalizowano czynniki wpływające na mikroklimat w hali mechanicznej obróbki drewna na przykładzie hali obróbki wstępnej Zielonogórskich Zakładów Mebli ZEFAM w Zielonej Górze. Ustalono roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania hali. Obliczenia wykonano dla różnych wariantów ogrzew[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 24 139-146
PL Postęp w dziedzinie teleinformatyki stworzył dodatkowe szanse konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw. Wywarł on również wpływ na proces dokonywania zakupów. Powstające internetowe platformy branżowe oraz liczne strony www ułatwiają kontaktowanie się kupującym i sprzedającym. Zarówno wyżej wspom[...]
EN The impact of tele-information techniques on purchasing has created additional chances of compatitiveness and the development of companies. With a view to marking trade contacts easier (both for consumers and suppliers) the Internet branch platforms and www pages have emerged. Both the above mentio[...]
7
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2000 nr 11 254-259
PL Artykuł zawiera wyniki badań przeprowadzonych w ramach opracowania pt.: Ocena zagrożenia rynku drewna substytutami niedrzewnymi w aspekcie ochrony środowiska, zleconego przez Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministestwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w 1999 r[...]
8
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 12 13-15
PL W pracy omówiono działania podejmowane przez zakład w celu zmniejszenia zapylenia na stanowiskach pracy oraz narażenie na pyły w zakładzie BARLINEK S.A. przy ul. Przemysłowej 1 w Barlinku, w latach 2000 - 2004. Materiałem były wyniki badań środowiskowych przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanit[...]
EN This article discusses action taken by BARLINEK S.A. in Barlinek to decrease airborne particles and exposure to dusts in the enterprise in 2000 - 2004. These actions were based on the results of environmental investigations carried out by the Occupational Medicine Laboratory of the Provincial Sanita[...]
9
61%
Logistyka
2015 nr 5 1273--1277, CD1
PL W artkule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych dotyczących wybranych parametrów wybuchowości mieszanin pyłów drewna egzotycznego z powietrzem. Badania w skali laboratoryjnej prowadzono wykorzystując stanowisko do oznaczania charakterystyk wybuchowości obłoków pyłu wg pierwszych trzech części n[...]
EN Paper presents results of experimantal investigations on explosion characteristics of mixtures exotic dust with air. In the laboratory scale tests the following apparatuses were used: test stand for determination of explosion characteristics for dusts clouds according to 1, 2 and 3 parts of PN-EN 14[...]
10
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 1 18-21
PL W artykule przedstawiono typowy przebieg oraz przyczyny większości wypadków przy obróbce drewna. Opisano najważniejsze działania prewencyjne w celu uniknięcia wypadków przy pracach stolarskich. Dotyczą one organizacji pracy, szkolenia i zachowań pracowników, wyposażenia stanowisk pracy oraz narzędzi[...]
EN On the basis of descriptions of several hundreds of accidents during woodworking, typical sequences and causes of the majority of those accidents are presented in the article. The most important prevention activities in woodworking are described. They concern work organisation, training and behaviou[...]
11
61%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Współcześnie, rozwój energetyki skupia się nie tylko na wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań w kierunku zwiększenia sprawności poszczególnych jej procesów, ale również na zmniejszeniu negatywnego wpływu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko naturalne. Szczególny nacisk kładzie się n[...]
EN In recent years, the introduction of modern solutions to energy sector beyond energy efficiency places special emphasis on environmental issues. They concern efforts to achieve the lowest possible carbon dioxide emissions and toxic substances into the atmosphere. One of the main methods to reach thi[...]
12
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 2 7-11
PL W artykule porównano systemy oceny zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy prawne oraz normy z[...]
EN This article compares Polish and EU systems of conformity assessment. It also presents conformity assessment procedures and requirements in relation to manufacturers and bodies involved in conformity assessment, according to directive 98/37/EC. Up-to-date Polish legal regulations and harmonized stan[...]
13
61%
Ekonomia i Środowisko
2015 nr 1 184--189
PL Potrzeby, jak powiadają znawcy przedmiotu, są pożądaniem czegoś niezbędnego do zagwarantowania człowiekowi funkcjonowania i rozwoju. Innymi słowy, zaspokojenie potrzeb warunkuje nasze przetrwanie, stanowiąc przy tym drogę, którą komunikujemy się ze światem i dzięki której kształtujemy sposób naszego[...]
14
61%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 5 22-24
15
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 197-109
16
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 5 107-111
PL Artykuł zawiera część wyników badań wykonanych w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu w 1998 roku w ramach zamówienia publicznego Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
17
51%
Environment Protection Engineering
EN A review of literature data has been presented, concerning selected problems of the utilization of wastewater from woodworking industry with the participation of microorganisms. Special attention has been focused on the biodegradation of components contained in water extracts from natural wood, leac[...]
18
51%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Omówiono zagadnienia z zakresu etyki biznesu, przedstawiono koncepcję CSR - społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsobility) z wyraźnym ukierunkowaniem na przemysł drzewny.
EN The paper describes the basic principles of the Corporate Social Responsibility (CSR) and the significance of its application in the wood processing businesses.
19
51%
Environment Protection Engineering
2016 Vol. 42, nr 2 107--124
EN The analysis of heat losses and thermal efficiency of the steam system used for plywood dryers before and after its modernization has been presented. In the wood industry, mainly pressure-free condensate return systems are used. An existing open condensate return system has been improved by the appl[...]
20
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2000 nr 7/8 6-9
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last