Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 135
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 242 79-91
PL W artykule przedstawiono potrzebę zaprojektowania, utworzenia i wykorzystania systemu ekspertowego do wspomagania działania przedsiębiorstwa górniczego ze specjalnym uwzględnieniem wymagań zakładu przeróbki mechanicznej węgla. wskazano potencjalne korzyści uzyskane przy zastosowaniu systemów ekspe[...]
EN The paper has presented necessity to design, create and use expert system to aid mining undertaking activity with regard to coal mechanical preparation plant requirements. They pointed to potential bnenefits gained thanks expert systems usage for mining necessity.
2
80%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzia informatyczne do planowania produkcji wykorzystywane przez największych światowych producentów rud metali. Rola technik informatycznych na każdym etapie produkcji górniczej - od planowania aż po poziom zarządów spółek - cały czas rośnie, dlatego niezbędn[...]
EN The article presents the modern IT tools for production planning used by the world's largest producers of metal ores. The role of information technology at every stage of mining production - from planning up to the level of the companies' boards - is continuously growing, and therefore it is necessa[...]
3
80%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 5 274--280
PL Inteligentne systemy informatyczne dają możliwość właściwego wykorzystania potencjału doświadczeń i wiedzy zgromadzonej w przedsiębiorstwach górniczych. Stanowią innowacyjne rozwiązania realizujące postulat gospodarki opartej na wiedzy i reprezentujące obecny state-of-art w rozwoju systemów informat[...]
EN Intelligent systems make it possible to properly utilize the potential of the experiences and knowledge acquired in mining enterprises. They constitute innovative solutions realizing the demands of the economy based on knowledge and representing the current state-of-art in development of information[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 9 124--127
PL W pracy przedstawiono podstawowe definicje, cechy i sposób opisu otoczenia przedsiębiorstw. Opisano podstawowe płaszczyzny otoczenia przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Szczególną uwagę zwrócono na elementy znajdujące się w mikro i makrootoczeniu.
EN The article presents the basic definitions, characteristics and method of enterprise environment description. The basic planes of the environment of hard coal mining enterprises are described. Particular attention was paid to the elements contained in the micro- and macro environment.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 83-96
PL W artykule autor wskazuje sposoby postrzegania pozycji konkurencyjnej jako ważnego elementu procesu konkurowania przedsiębiorstw. Celem głównym publikacji jest zaprezentowanie koncepcji określania pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw, która została wykorzystana do określania pozycji konkurencyjny[...]
EN In the article, the author indicates certain ways of perceiving a competitive position as an important aspect of the enterprises' competing process. The main objective of the publication is to present a concept of competitive enterprises' position determination applied to determine the competitive p[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 34 129-147
PL W referacie przedstawiono wybrane zagadnienia budowy rozproszonego systemu komputerowego wspomagającego działanie przedsiębiorstwa górniczego jako całości. Koncepcja ta jest oparta na istniejących systemach w przedsiębiorstwach górniczych i rozszerza je o integrację wewnątrzzakładową oraz zewnętrzną[...]
EN The scope ot the paper is to present selected problems of developing the distributed computer system supporting the overall operation of a mining company. The concept of the system has been based on the existing computer system actually used by mining companies and next futher expanded to account fo[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2007 z. 279 13-22
PL W referacie przedstawiono system organizacji sprzedaży węgla na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa górniczego. Zaprezentowano procedury doboru autoryzowanych sprzedawców prowadzących handel węglem na terenie kraju. Przedstawiono kryteria, na podstawie których, według opinii ekspertów, należy prz[...]
EN The paper presents system of products distribution in the coal industry with a detail segment of customer. Authors analyse advantages of selective distribution solutions. Authors presents procedure of selection the authorized sellers and methods of rating them by the coal mining company.
8
80%
Wiadomości Górnicze
PL Współczesna organizacja zadań w przedsiębiorstwach wydobywczych nie zapewnia pożądanej efektywności i właściwego zwrotu z zainwestowanych środków. Proponowanym rozwiązaniem, mającym na celu usprawnienie procesu pracy i maksymalizację zysków kopalni, jest wprowadzenie zespołów zadaniowych składającyc[...]
EN Contemporary organization of tasks in the mining companies does not provide the desired effectiveness and proper return on invested capital. The introduction of task forces consisting of specialists from many fields of mining, who would implement most effective and optimal solutions under the circum[...]
9
80%
Wiadomości Górnicze
PL Jako istotne podejście do procesowego doskonalenia produkcji, skierowanego na zadowolenie klienta i efektywność ekonomiczną, jest Lean Management — szczytowym obecnie rozwiązaniem systemowo podchodzącym do zarządzania procesami produkcyjnymi. W artykule wskazano na możliwości i warunki zastosowania [...]
EN Lean Management is an important approach to improving the production process aimed at customer's satisfaction and economic effectiveness - being currently a culminant solution approaching in a systematic manner the management of production processes. The article pointed out to the possibihties and c[...]
10
80%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 2 102-106
PL Jedną z dróg rozwoju organizacji gospodarczej jest benchmarking. Traktowany jako proces ciągły i systematyczny, może być stosowany także w przedsiębiorstwach górniczych. W artykule omówiono rodzaje benchmarkingu, charakterystykę procesu benchmarkingu z wyszczególnieniem podstawowych jego etapów i ce[...]
EN Benchmarking is one of the ways of economic organization's development. Treated as a continuous and systematic process, it can also be used in mining enterprises. The article discusses the types of benchmarking, the characteristics of the benchmarking's process with specification of its main stages [...]
11
80%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule wskazano na konieczny zakres wiedzy menedżera najwyższego szczebla w przedsiębiorstwie w zakresie zarządzania projektami. Przedstawiono również zakres wymaganej wiedzy kierownika projektu. Przedstawiono zakres szkolenia kierowników projektów w przedsiębiorstwie oraz zakres studiów podyplo[...]
EN The article brings attention to a necessary scope of knowledge of a top level manager with regard to projects' management. Also the required scope of know.ledge of the projects manager has been provided. The scope of training has been presented for projects' managers in a company and the scope of po[...]
12
80%
Przegląd Górniczy
PL Autor cytuje istotne fragmenty artykułu dr hab. Patrycji Bąk i nawiązując do nich formułuje cztery kwestie do dyskusji. Następnie formułuje własny pogląd na rozpatrywane problemy. Zachęca Autorkę rozpatrzonego artykułu do zajęcia stanowiska i szerszej dyskusji.
13
80%
Wiadomości Górnicze
PL Controlling projektów może odnosić się do pojedynczego projektu, grupy projektów, wszystkich projektów w przedsiębiorstwie, którego działalność operacyjna jest zorientowana na ich realizację. W artykule ujęto temat w następujących rozdziałach: Kalkulacja kosztów jako podstawa ich budżetowania; Budże[...]
EN Projects controlling may be referred to a single project or a group of projects, all the projects in a company the operational activity of which is directed for their implementation. The article covers the subject in the following sections: Cost calculation as the basis of their budgeting; Budgets o[...]
14
80%
Wiadomości Górnicze
PL Każdy system, w tym i przedsiębiorstwo, złożony z podsystemów funkcjonuje w pewnym otoczeniu, z którym powiązany jest licznymi wejściami oraz wyjściami. Podejście systemowe oznacza traktowanie przedsiębiorstwa jako systemu otwartego, tj. uporządkowanego zespołu współpracujących elementów będących w [...]
EN Every system, inclusive an enterprise, compound of subsystems functions in a certain surrounding with which it is connected by numerous supply input and output sources. System approach means treating of an enterprise as an open sys-tem, i.e. orderly team of co-operating elements being in a dynamic i[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2002 z. 10 59-68
PL W referacie zaprezentowano różnicę między typowym przedsiębiorstwem produkcyjnym a przedsiębiorstwem górniczym (wydobywczo-produkcyjnym). Pokazano przepływ środków materiałowych w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniając możliwości recyklingu. Ukazano potencjalne miejsca gdzie można ograniczać wyda[...]
EN In the paper it has been presented the difference between production and coal mining enterprise. In logistic of mining enterprise the possibilities of recycling was taken into account. Pointing of the potential places and methods on the basis which it is possible to limit expenses connected with mat[...]
16
70%
Wiadomości Górnicze
PL Uwzględniając fakt, że kryzys może przebiegać równocześnie w dwóch warstwach - twardej i miękkiej - wizerunkowych, należy wskazać, że różnorodność interesariuszy i ich potencjalnych ról w sytuacjach kryzysowych może istotnie wpłynąć na dynamikę rozwoju sytuacji kryzysowej i to zarówno pozytywnie jak[...]
EN Given the fact that the crisis can take place simultaneously In two layers: a hard and soft imaginary, one should note that the diversity of stakeholders and their potential roles In crisis situations may significantly affect the dynamics of the crisis situation development, both positively and nega[...]
17
70%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono założenia i koncepcję systemu zarządzania projektami w spółce węglowej. Omówiono podsystemy i elementy systemu. Scharakteryzowano relacje między elentami tego systemu i przedstawiono je w postaci procedur. Określono sposób funkcjonowania systemu na poziomie spółki węglowej i[...]
EN The article present assumptions and a concept of Project manage-: system in a Coal company. It discusses subsystems and elements e system. It characterises relation between system's elements and them on the form of procedures. It determines the way of the ill's functioning at the level of a coal com[...]
18
70%
Wiadomości Górnicze
PL Koszty kapitału stanowią jedno z podstawowych kryteriów w procesie decyzyjnym i mają kluczowe znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Są one wykorzystywane w ustalaniu wartości firmy, w rachunku opłacalności inwestycji, w doborze programu inwestycyjnego. Sposób ustalania kosztów kapitału [...]
EN Capital costs constitute one of the basic criterions in a decision process and have key importance in finance management of companies. They are utilized in determination of a company's value in investment profitability account, in selection of mestment program. The way of determination of capital co[...]
19
61%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 7-8 160--165
PL Brak jest wystandaryzowanych parametrów stosowanych w metodach wyceny złóż kopalin, stąd w referacie dokonano ich przeglądu podając charakterystyczne cechy i zastosowanie. Jest to o tyle istotne, iż metody te mogą być również podstawą do wyceny wartości całego przedsięwzięcia górniczego. Ponadto zgo[...]
EN There is a lack of standardised parameters used in mineral deposit valuation methods, therefore in the article their review has been performed giving characteristic features and application. This is essential because these methods can be also the basis for the valuation of the value of the entire mi[...]
20
61%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 28--31
PL W artykule przedstawiono zagadnienie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podano definicję instrumentu finansowego oraz krótką charakterystykę podstawowych instrumentów finansowych transferu ryzyka. Scharakteryzowano instrumenty finansowe z tej grupy wykorzystywane przez przed[...]
EN The article presents the issue of risk connected with business activities. The definition of the financial instrument and a short characteristics of basic financial instruments for risk transfer are given as well. Financial instruments of this group used by mining enterprises in Poland and worldwide[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last