Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przełom
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 19 277-282
PL Przedstawiono wyniki badań nad modyfikacją siluminu AlSi7 dodatkami Al-Ti5B1 i AlSr10. Stwierdzono korzystny wpływ modyfikacji na zmianę struktury i morfologii przełomów badanego stopu.
EN The results of the modification of alloy AlSi7 by the additives of AlTi5B1 and AlSr10 have been presented. It has proved good influence of modification for structure and morphology of alloy.
2
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 2/93 59--66
PL Praca zawiera wyniki podstawowych badań materiału wałka uszkodzonej turbosprężarki silnika spalinowego ZS. Celem badań było określenie czy przyczyny uszkodzenia jednej z turbosprężarek mogą być związane z ukrytymi wadami materiałowymi. Program badań obejmował badanie przełomów i mikrotwardości mater[...]
EN The paper contains results of basic material research of turbocharger shaft of diesel engine. The goal of the tests was to check if the material defects were responsible for damage of turbocharger. The scope of research contained investigation of the fractures and microhardness of the shaft material[...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania modyfikacji siluminu AISill wykazały, że najlepszy efekt modyfikacji zapewnia dodatek 0,2% AlSrlO (0,02% Sr). Spowodował on korzystną zmianę morfologii eutektycznego krzemu oraz wzrost udarności stopu.
EN Studies of modification of AlSil 1 alloy have shown, that the best results were achieved using 0.2% of AlSrlO additive (0.02% of Sr). The application of this additive caused the advantageous change of eutectic silicon morphology and increase of impact value of alloy.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Praca zawiera wyniki analizy przełomów uzyskanych podczas testu udarności dla standardowych próbek stalowych z karbem typu Messnager. Próbki były ulepszane cieplnie przy zastosowaniu parametrów obróbki o różnych wartościach a niektóre grupy próbek dodatkowo eksponowano w środowisku korozyjnym. Badan[...]
EN The paper consists the results of fracture analysis which were obtained during impact Charpy test for standard Messnagers' specimens with notch. The preparation of the samples were conducted with variable parameters of heat treatment and some groups of samples were exposed in salt sprey chamber. The[...]
5
84%
Archives of Materials Science
EN Purpose: The goal of presented research is to establish a better method for determination of the cotton maturity degree. Methodology: For imaging of the cotton fracture Scanning Electron Microscopy is used. For classification of the cotton fracture elements of Fuzzy Sets theory is applied. Findings[...]
6
84%
Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering
2015 Vol. 1, nr 1-2 166--177
PL W pracy podjęto problem identyfikacji przyczyny uszkodzenia zawiasu pokrywy matrycy laptopa. Biorąc pod uwagę mechaniczne i materiałowe przyczyny wystąpienia awarii podjęto badania mające na celu określenie czy do uszkodzenia doszło z przyczyn powstałych w procesie produkcji czy niewłaściwego użytko[...]
EN This paper discusses the problem of identifying the cause of damage to the laptop’s cover hinge. Considering defects of the material or mechanical background, a sequence of examinations was conducted to determine whether damage happened for reasons arising in the manufacturing process, the assemblin[...]
7
84%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
2014 R. 59, nr 8 399--406
PL W artykule przedstawiono wyniki badań fraktograficznych i metalograficznych spiekanych stali Fe-Mn Cr-Mo-C wykonanych metodą metalurgii proszków. Proszkami wyjściowymi były stopowe proszki żelaza Astaloy CrL (1,5%Cr, 0,2%Mo) i Astaloy CrM (3%Cr, 0,5%Mo), proszek żelazomanganu niskowęglowego (89%Mn, [...]
EN In this paper the results of fractographic and metallographic investigation of sintered Fe-Mn-Cr-Mo-C steels are presented. Pre-alloyed iron powders Astaloy CrL (1.5%Cr, 0.2%Mo) and Astaloy CrM (3%Cr, 0.5%Mo), ferromanganese powder (89%Mn, 1.18%C) and graphite powder C-UF has been used as the basic [...]
8
84%
Przegląd Spawalnictwa
2013 R. 85, nr 12 142--151
PL Omówiono próbę łamania złączy spawanych prowadzoną zgodnie z wymaganiami PN-EN 1320:1999. Przedstawiono wymagania dotyczące przygotowania próbek do tej próby i jej realizację. Dokonano oceny przełomów złączy spawanych. Na zdjęciach przełomów zaznaczono niezgodności spawalnicze ujawnione w próbie łam[...]
EN The breaking welded joints performed according to the requirements of PN-EN 1320:1999 was presented in the book. Moreover, all the requirements related to the preparation of samples to the trial of breaking welded joints and its realization were introduced. An assessment of welded joints fractures a[...]
9
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Pęknięcia na gorąco stanowią istotny problem w produkcji odlewów ze staliwa, metali nieżelaznych, wlewków COS, a także w procesie spawania. W pracy omówiono warunki tworzenia pęknięć i zaproponowano próbę technologiczną do badania procesu ich tworzenia. Stwierdzono, że za decydujące kryterium można [...]
EN Hot tearings formation creates the serious problem in the production of castings, continuous castings, as well as in welding. Authors analyses the conditions of the nucleation and propagation of the hot tears. The technological test for studying these phenomena has been presented. The relation of so[...]
10
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Zagęszczanie wybuchowe jest metodą stosowaną do konsolidacji proszków o metastabilnej strukturze między innymi materiałów nanokrystalicznych. Duże ciśnienie wywołane falą uderzeniową prowadzi do silnego zagęszczenia proszków, a związane z tym podwyższenie temperatury jest krótkotrwałe i ma charakter[...]
EN Shock pressing takes advantage of the shock wave produced by explosives, which isostatically compacts the canned powder with a pressure of several GPa. The density of shock pressed magnets reaches 98% of theoretical value. Some small pores and cracks are observed in the microstructure. These defects[...]
11
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Metody fraktografii ilościowej zostały zastosowane do oceny zjawiska kruchości wodorowej w stali duplex Z2CND2205. Analizowano efekt odzyskiwania właściwości mechanicznych stali po nawodorowaniu i wygrzewaniu w piecu w temperaturze 200 stopni Celsjusza. Przedmiotem ilościowej oceny były zmiany morfo[...]
EN Quantitative fractography methods were applied for the evaluation of hydrogen embrittlement phenomenon in Z2CND2205 duplex steel. An effect of steel mechanical properties recovery after hydrogen charging and holding at a temperature of 200 degrees centigrade was analysed. The subject of the quantita[...]
12
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 2 115-127
PL Badano bawełnę syryjską o stopniach dojrzałości od 0,5 do 3,0 metodą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Przełomy włókien badano w trybie elektronów wtórnych (SE), przy powiększeniach od 1.000x do 15.000x. Zaobserwowano wyraźną zmianę kształtu przełomu wraz ze zmianą stopnia dojrzałości bawe[...]
EN Syrian cotton of maturity degree range from 0.5 to 3.0 has been investigated by scanning electron microscopy (SEM). Fractures of fibres have been investigated in the mode of secondary electrons (SE), at magnifications from 1.000x to 15.000x. A distinct change of shape of fracture together with the c[...]
13
67%
Szkło i Ceramika
14
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Badano złącza spawane stopów AlZn5Mg1, AlMg4,5Mn oraz stopu AlMg ALUSTAR poddane rozciąganiu z małą szybkością w powietrzu i 3,5% roztworze NaCl. Mierzono czas do zniszczenia, przewężenie, wydłużenie, wytrzymałość na rozciąganie i energię zniszczenia. Badano mikrostrukturę i przełomy mikroskopem ele[...]
EN The specimens of welded AlZn5Mg1, AlMg4,5Mn and ALUSTAR Al-Mg alloys were tensed at slow strain rate in air and 3,5% NaCl solution. The time-to-failure, reduction-in-area, elongation, tensile strength, and fracture energy were measured. The microstructures and fracture modes were examined with the s[...]
15
67%
Inżynieria Materiałowa
PL Artykuł zawiera wyniki badań wpływu katodowego nasycania wodorem na właściwości mechaniczne FeAl o różnej zawartości glinu. Ta dwuskładnikowa faza wykazuje silną podatność do pochłaniania wodoru zarówno z powietrza jak i w czasie nasycania katodowego.
EN The paper investigates the effect of cathode charging with hydrogen on the mechanical properties of alloys will a matrix of the intermetallic compound FeAl of different aluminium contents. The FeAl phase shows a strong inclination to absorb hydrogen from the environment. The amount of absorbed hydro[...]
16
67%
Dozór Techniczny
2016 z. 2 10--19
PL W pracy przedstawiono wyniki badania makroskopowych elementów maszyn i pojazdów uszkodzonych eksploatacyjnie lub awaryjnie. Na podstawie wyglądu i umiejscowienia przełomu można wnioskować o przyczynach zniszczenia elementów. Uszkodzenia mają charakter przełomów doraźnych, zmęczeniowych, a także pows[...]
EN This paper presents the macroscopic examinations of machine components damaged operationally. On the basis of the appearance and location of the cracks, destruction causes of the machine or vehicle components could be recognized. Described damages are brittle fractures, fatigue fractures and fractur[...]
17
67%
Logistyka
2015 nr 3 1070--1076, CD 1
PL W artykule przedstawiono wyniki badań przełomów próbki spawanej łukowo metodą MIG stopu AW-7020. Przełom uzyskano w wyniku poddania próbki odkształcaniu z małą prędkością (Slow Strain Rate Testing - SSRT) zgodnie z PN-EN ISO 7539-7:2005. Podano parametry spawania metodą MIG zastosowane do połączenia[...]
EN The article presents the research results of fractures of samples welded by MIG alloy AW-7020. The fracture was achieved by Slow Strain Rate Testing - SSRT in accordance with EN ISO 7539-7: 2005. MIG welding parameters used for welding the test sheets made of 7020 alloy were presented. Fracture of M[...]
18
67%
Przegląd Spawalnictwa
2016 R. 88, nr 4 63--65
PL W artykule przedstawiono próbę implantacyjną oceny skłonności do pęknięć zimnych złączy spawanych. Przedstawiono również wyniki próby dla stali 7CrMoVTiB10-10 oraz badania w zakresie oceny charakteru przełomu.
EN The paper presents the implant test method as useful for susceptibility to cold cracking evaluation of welded joints. Moreover, there are presented results of implant test for 7CrMoTiVB10-10 steel and fractures analyses with the use of light microscopy and scanning electron microscopy.
19
59%
Inżynieria Materiałowa
EN This paper deals with the results of investigations of two different heat treatment procedures and their influence on some mechanical properties as well as on the magnitude of some fracture mechanics parameters for a particular type of steel. The experimental investigations were performed on the spe[...]
20
59%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 365-369
PL W pracy opisano wyniki badań zmęczeniowych (zginanie jednostronne w ruchu obrotowym próbek ze stali 40H ulepszanych cieplnie, hartowanych indukcyjnie oraz laserowo (ścieżki laserowe w układzie 1,5d, d - szerokość ścieżki laserowej). Proces zmęczeniowy próbek ulepszanych cieplnie przebiegał wieloogn[...]
EN In the text we present the results of fatigue tests made by unidirectional rotary bending of the 40H steel samples, beeing previously thermaly toughened, induction hardened, as well as laser radiation hardened (laser radiation paths arranged with the distance 1,5 d, d - width of the radiation path).[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last