Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 355
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  project management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Management
1999 Vol. 3, no 2 106-115
PL W artykule przedstawiono tradycyjne i nowoczesne zarządzania procesem inwestycyjnym (z uwzględnieniem najbardziej korzystnej dla gmin metody - Project Management).
2
89%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 336-342
PL Poziomy dojrzałości zarządzania projektami w przedsiębiorstwie, mierniki. Ocena poziomu dojrzałości projektowej organizacji.
EN Experience levels in the project management in an enterprise, measures. Evaluation of the experience level in design organization.
3
89%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL Każdy projekt jest realizowany w konkretnym, złożonym otoczeniu organizacyjno-ekonomicznym. Mimo iż projekt kieruje się swoimi prawami i wewnętrzną logiką działań, to nie można mówić o nim w oderwaniu od polityki firmy, jej struktury organizacyjnej, otoczenia, sytuacji na rynku itd. Wdrożenie system[...]
EN Each project is realised in a specific complex of organisational and economical environment. Although all projects are managed one's law and have internal logic action, it's no possible to talk about in isolation from company policy, organisational structure, environment, market etc. Despite of impl[...]
4
88%
Management
PL Dynamika zmian w organizacjach, a w szczególności konieczność wprowadzania nowych produktów i licznych innowacji, przyczyniły się do rozwoju struktur organizacyjnych, opartych na zarządzaniu projektowym (Project Management). W chwili obecnej największe organizacje świata mogą poszerzać swoje działan[...]
EN The dynamic changes in the organizations, and above all the need for bringing new products and numerous innovations into market, have evoked the development of organizational structures, based on Project Management. At present the biggest organizations in the world can expend their operations throug[...]
5
75%
Management
PL Celem opracowania było określenie najistotniejszych uwarunkowań implementacji Project Management w małych i średnich przedsiębiorstwach. Najważniejsze czynniki sprawnego wykorzystywania tej metody zarządzania podzielono na cztery grupy: zasoby przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, otoczeni[...]
EN Determination of most important conditionality of implementation of Project Management in small and medium enterprises was purpose of the elaboration. Most important factors of Proficient taking advantage of the managements' method divide on four groups: stocks of enterprises, organization of enterp[...]
6
71%
Zeszyty Naukowe AON
2012 nr 1(86) 263-277
PL Projekty stały się głównym źródłem rozwoju społecznego. I mimo ich znaczenia, tylko 1/3 wszystkich projektów kończy się z sukcesem: w planowanym terminie zrealizowane są w założonych kosztach wymagane funkcje. Te wartości pozostają niezmienne przez ostatnie 20 lat. Stosowane dzisiaj i szeroko propag[...]
7
71%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The presented paper is an attempt to evaluate the application of different buffer sizing methods (within the critical chain approach) to a real-life project, in order to show that it is important to choose consciously one of the existing methods. The implementation of the different approaches to the[...]
8
71%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of employment and creating wealth. The development of SME is strongly connected with their innovative projects. The article presents the data relating to innovation in Polish innovative small and medium enterprises and discu[...]
9
71%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Nauki związane z zarządzaniem mają bezpośredni związek z zaistnieniem rewolucji przemysłowej dotyczącej całokształtu przemian ekonomicznych, społecznych i technicznych. To właśnie wielki przemysł stworzył potrzebę zarządzania oraz konieczność zatrudnienia nowej warstwy kierowniczej -zwanej współcześ[...]
EN This paper is dedicated towards the issues concerned with the communication and management of human resources, usually used in firms working within the building development sector. It shows possible organizational and logistic procedures including possible faults and assets. Author has been working [...]
10
71%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Small and medium enterprises play an important role in the economy in terms of the of creating wealth, therefore management of projects in SME shall be concern of the research. In the article the results of the research of the extent to which small and medium enterprises use project management are p[...]
11
71%
Archiwum Odlewnictwa
PL W naukach zarządzania pojęcie projektu nie ogranicza się do przygotowania dokumentacji technicznej, lecz oznacza przedsięwzięcie organizacyjne, w którego skład wchodzi wiele czynności. Projekt charakteryzuje się określonym momentem rozpoczęcia i zakończenia, a wszystkie prace w tym przedziale muszą [...]
EN A project is a complex, often large-scale task that consists of several works. The project lasts exact period of time and all works within it must be coordinated. It is imperative to have an effective means to plan and control all activities. In this paper the principles of PERT method and the criti[...]
12
71%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 1 (19) 145--151
PL Dla umożliwienia zarządzania przedsięwzięciami były i są nadal poszukiwane nowe techniki i narzędzia umożliwiające pełną kontrolę ich przebiegu. W artykule omówiono specyfikę przedsięwzięć jednostkowych oraz dostępne narzędzia i oprogramowanie wspomagające zarządzanie.
EN New techniques and tools were and still are pursued to enable project management and control. The paper discusses specific features of unit projects and available tools and software for computer-aided management.
13
71%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 342-346
PL Gdański projekt wodno-ściekowy: wybrane zagadnienia podręcznika procedur. Rodzaje realizowanych projektów. Wdrożenie metodyki zarządzania projektami w Gdańskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej.
EN Gdańsk water-sewage project: chosen problems from the procedure book. Types of implemented projects. Implementation of the project management methodology in Gdańsk Water-Sewage System Infrastructure.
14
71%
Problemy Jakości
EN The article presents the role of quality management in project management. The relationship "time-cost-quality" was presented and the impact of quality on the remaining areas of project management such as risk management, integration, communication, human resources, procurement and scope. The princi[...]
15
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 49 315-321
PL W artykule zaprezentowano niedoskonałości, związane z przyjmowaniem klasycznej definicji sukcesu projektu, w odniesieniu do obecnych potrzeb przedsiębiorstw/organizacji, stosujących zarządzanie projektami. Zaproponowano również modyfikację klasycznej definicji tak, aby w większym stopniu odpowiadała[...]
EN The constraints of conventional success of project definition is considered in the paper. The project oriented companies/organisations expectations are discussed. The modification of the classic success of project definition is proposed to meet nowadays business needs.
16
71%
Inżynieria Bezwykopowa
2011 nr 4 68-74
PL Infrastrukturę podziemną charakteryzują ambitne technicznie i kosztowne roboty budowlane. Podstawowe decyzje dotyczące planowanej struktury są podejmowane przez wybranie odpowiedniej metody konstrukcyjnej, zwykle we wczesnym okresie planowania. Postanowienia te mają wpływ na koszty budowy i eksploat[...]
EN Underground infrastructure is characterized by technically ambitious and cost-intensive construction works. Basic decisions for a planned structure are made by choosing an appropriate construction method in an early planning period. These basic decisions have influence on building and operating cost[...]
17
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 48 71-83
PL W artykule scharakteryzowano jednostkę badawczo-rozwojową. Opisano istniejący system zarządzania i wskazano na konieczność wprowadzenia zmian przez dostosowanie do potrzeb jednostki badawczo-rozwojowej systemu zarządzania projektami. Przedstawiono także istotę podsystemu monitorowania projektów i za[...]
EN In the abstract were characterized research and development units. It also described existing management system and showed the necessity making changes to adapt project management system for the needs of research and development units. It also showed the essence of the matter of project monitoring s[...]
18
71%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 19-32
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem projektami, koncentrując się na zagadnieniu komunikacji w pracach projektowych. Zwrócono szczególną uwagę na organizację prac zespołów projektowych z punktu widzenia zakładu funkcjonującego w Polsce, a będącego częścią dużej, międzynarodow[...]
EN In the work shows results from attempts of utilization oiling diatomaceous earth in process of cement production. The cement production as raw materials used limestone, metallurgic granulated slag, ashe fly and iron-bearing dust. The carry out an experiment with addition oiling diatomaceous earth to[...]
19
71%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 181-194
PL Organizacje, działając w różnych dziedzinach - przemyśle, komunikacji, kulturze, sporcie, działalności społecznej itd., realizuj ą przedsięwzięcia o charakterze projektów. Ponieważ jednym z podstawowych kryteriów sukcesu projektu, oprócz czasu i kosztu, jest jakość, dlatego zarządzanie jakością jest[...]
EN Each activity can cause the psychological stress. The author of this paper analyses the main sources of the students stress. Students registered by four weeks of the semester stressful situations caused with conditions of their job. The analysis of these situations let on formulated of general concl[...]
20
71%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper presents the results of investigations of new methods that could be utilized in a technical project management. These methods base on the classical quality tools which have been modified to fulfil new technical requirements. Design/methodology/approach: The empirical researches al[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last