Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W referacie zaprezentowano program nauczania na specjalności "Bezpieczeństwo obiektów i informacji". Specjalność ta została uruchomiona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej. Studenci poznają zagadnienia dotyczące z[...]
EN In the paper is presented the program of the teaching for the specialization the "Safety of objects and information" .This specialization was started at the stationary and non-stationary studies at the High Manager School in the Warsaw at the Department of Applied Computer Science. Students get acqu[...]
2
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL W poniższej pracy przeprowadzono analizę treści związanych z energetyką jądrową i praktycznymi zastosowaniami metod i technik jądrowych w programach nauczania i podręcznikach na poziomie gimnazjalnym i licealnym. Programy nauczania i nowe podręczniki do gimnazjum z fizyki i chemii zawierają wiele in[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 133-142
PL W artykule, którego współautorzy są pracownikami różnych uczelni, przedstawiono i porównano treści wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w kilku krajowych uczelniach w ramach przedmiotów dotyczących nauczania systemów pomiarowych. Przestawiony materiał może być pomocny przy układaniu n[...]
EN In the paper teaching of Measuring Systems in a few polish technical university is presented. Organisation and curriculum of Measurement System Laboratory, students' exercises and experiments are discussed.
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 6 33-35
5
80%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2007 nr 4 19-22
PL Kształcenie słuchaczy na kierunku geotechnika i kierunkach pokrewnych ma w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytecie Technicznym (VŚB-TU) w Ostrawie bardzo długą tradycję. Od założenia, w roku 1849, kiedy to zaczęto kształcić kadry dla górnictwa - programy obejmowały zgadnienia geotechniki, zgodnie z[...]
EN Education of students at geotechnocaal and associated departments at the Higher Mining School - Technical Univesrity (VSB-TU) in Ostrava has a long lasting tradition. Since foundation in 1849, when training of mining perssonnel was started - the currciulum coverd geotechnical problems in confromity [...]
6
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2004 T. 8, z. 3 619-623
PL W artykule przedstawiono treści i programy nauczania na kierunku informatyka, zgodnie z obowiązującymi minimami programowymi. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby godzin na realizację poszczególnych działów programu nauczania. Ze względu na szybko zmieniającą się wiedzę info[...]
EN In this paper the content and teaching programs on the Faculty of Computer Science, compatible with current rules called "Program Minimum" are presented. It has been emphasized that certain amount of hours should be devoted to realization of particular sections of this program. Because of fast chang[...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł prezentuje zmiany, jakie zaszły w programie nauczania przedmiotów z zakresu sztuk pięknych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od lat 90. XX wieku do teraz. Spowodowane były nowymi ustawami i zasadami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, dostosowującymi je do wymogów Unii Europejskie[...]
EN The article presents the changes that have taken place in the educational program in the field of fine arts at the Silesian University of Technology Faculty of Architecture since the 90s of the twentieth century to the present. They were caused by the new laws and rules relating to higher education,[...]
8
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Podjęty przez autorów temat związany jest z zarządzaniem nieruchomościami (głównie nieruchomościami budynkowymi) i mieści się w ogólnej problematyce prac poświęconych zarządzaniu w budownictwie. Z przedstawionych rozważań wynika, że właściwe użytkowanie obiektu wymaga właściwego zarządcy. Zarządca p[...]
EN The authors presented the problem of the real estate management (mostly tenement-houses) in the paper. The subject is contained in the scope of work concerning the management in building industry. According to the paper conclusions it appears that the proper use of a building can only be done by a p[...]
9
70%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 73-75
10
70%
Postępy Techniki Jądrowej
11
61%
Inżynieria Rolnicza
PL Przedstawiono wyniki analizy aktywności studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu "Użytkowanie maszyn rolniczych" prowadzonego w systemie e-learningowym. Uzyskane wyniki pozwalają sformułować wytyczne odnośnie doskonalenia systemu kształcenia, a także szczegółowych zagadnień [...]
EN The paper presents results of the analysis concerning activity of students participating in classes in the subject of "Agricultural machinery use", conducted in the e-learning system. Obtained results allow to formulate guidelines for education system improvement, and detailed educational program is[...]
12
61%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 11 53-68
PL Czy nauczanie architektury może dawać skuteczne zrozumienie natury architektonicznej wobec kryzysu podstawowych pojęć tej dziedziny? Wydaje się, że problemy dydaktyczne muszą iść w parze z podjęciem próby redefinicji podstawowych kwestii, z jakimi boryka się dyscyplina architektury. Diagnoza stanu o[...]
EN Can architectural education efficiently provide the understanding of the nature of the discipline in the face of crisis of its principle concepts. It seems that didactic issues should be matched with an attempt to redefine the principles of architecture. The diagnosis of current condition unveils ho[...]
13
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Niniejszy artykuł przedstawia proces opracowania Europejskiego Kursu Geotechniki i Ochrony Środowiska przez 5 uniwersytetów w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech i w Polsce. Zagrożenia i możliwości środowiska edukacyjnego w Europie Środkowej pokazano jako tło sytuacji. Omówiono problemy i napotkane [...]
EN As an answer to the diminishing number of candidates formining programmes in many European countries and the continuous industry demand for highly qualified university graduates the concept of joined curriculum mining programmes was developed. The basic idea consisted of the establishment of educati[...]
14
61%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule podjęto zagadnienia związane z zakresem i metodami wprowadzania do procesu dydaktycznego na wydziałach architektury tematyki ochrony środowiska. Praktyka zawodowa architekta i urbanisty jest zawsze związana z przekształcaniem istniejącego środowiska. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wpły[...]
EN The article deals with issues related to the range and methodology of introducing the subject of environmental protection into the curriculum of the Faculty of Architecture. The professional practice of an architect or urban planner is always connected with the transformation of the existing environ[...]
15
61%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 72-76
16
61%
Problemy Jakości
PL Reprezentacja polskiej gospodarki w związku z przemianami po 1989 roku, związanymi z wejściem na tory gospodarki wolnorynkowej, zaowocowała też zapotrzebowaniem na specjalistów z nowych dziedzin wiedzy, w tym i kwalitologii. Stąd też jednym z istotnych elementów realizowanych współcześnie programów [...]
EN In this elaboration is presented the process of quality management implementation into didactics, based on a practical example applied at the Silesian Technology University. Firstly, "the quality subjects" were voluntary ones for students, -then part of them - obligatory ones, forming finally corres[...]
17
61%
Środowisko Mieszkaniowe
2007 nr 5 100--103
18
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2015 Nr 41 59--64
PL Zabierając głos w dyskusji na temat nauczania i popularyzacji ochrony dziedzictwa, pragniemy omówić istotne z punktu widzenia osób, na co dzień stykających się z nimi w naszej pracy zawodowej inżynierów budownictwa, problemy związane ze sposobem kształcenia osób, które mają największy, bo realny wpł[...]
EN In the article authors would like to discuss some important problems seen through the eyes of ours and other civil engineers who deal with these issues in their daily professional work, which refer to the way of educating those people who have real, and therefore the greatest, infl uence on the way [...]
19
61%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 3 147-151
PL Omówiono problematykę ogólnopolskiej konferencji naukowo-dydaktycznej w Cedzynie koło Kielc, dotyczącej kształcenia na kierunku budownictwo. Stwierdzono potrzebę zorganizowania kolejnych konferencji edukacyjnych oraz zaproponowano wykaz problemów do przedstawienia na konferencji w roku 2005.
EN The report is concerned with the Polish scientific-educational conference titled: "The Education of Civil Engineers" which took place in Kielce-Cedzyna on 22-24 October 2003. The main topics presented onto the conference were mentioned. The demands on organization of the next succesive educational c[...]
20
61%
Architectus
2018 Nr 2 (54) 25--32
PL W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedstawiono program kształcenia w przeciągu całego cyklu studiów. Zawarto refleksje dotyczące zarówno konieczności przygoto[...]
EN The paper deals with issues connected with the process of teaching in the field of hand-drawing at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of Interior Architecture. It presents briefly the program of study throughout the whole cycle of studies. It includes r[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last