Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proficiency testing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN This article describes the use of two definitive methods for the determination of Se and As traces in biological materials intended for proficiency testing. Radiochemical neutron activation analysis (RNAA) definitive methods are based on reactor neutron activation with a very selective and quantitat[...]
2
75%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 259-264
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kompetencji urzędowych laboratoriów w zakresie oceny stopnia wymieszania makro- i mikroskładników w produktach paszowych. Wszystkie laboratoria potwierdziły odpowiednią homogeniczność mieszanek paszowych zgodną z wymaganiami. Dysponując danymi uzyskanymi od 11 ucze[...]
EN The work presents the results of competency testing for official laboratories as regards evaluating the degree of intermixing macro- and microingredients in feed products. All laboratories confirmed proper homogeneity of feed mixes, consistent with applicable requirements. On the basis of data acqui[...]
3
75%
Karbo
2012 Nr 1 24-29
PL Zasadniczym potwierdzeniem kompetencji technicznych laboratorium jest pozytywny wynik uzyskany w badaniach biegłości realizowanych najczęściej poprzez badania międzylaboratoryjne. Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogó[...]
EN The main confirmation of a laboratory's technical competence is a positive result obtained in proficiency testing carried out mostly through interlaboratory testing . The article is devoted to a laboratory's proficiency assessment in accordance with the standard of PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Confo[...]
4
75%
Chemia Analityczna
PL Badania biegłości (PT) o nazwie ROŚLINY zostały zorganizowane w celu umożliwienia dokonania niezależnej oceny jakości pracy laboratoriów polskich oznaczających zawartości wybranych pierwiastków śladowych w żywności, paszach i materiałach środowiskowych pochodzenia roślinnego. Badania te są prowadzon[...]
EN A proficiency testing (PT) scheme PLANTS has been organized to evaluate performance of Polish laboratories determining selected trace elements contents in food, feed, and environmental materials of plant origin. PT scheme has been conducted since 2003. All PTs were provided following the requirement[...]
5
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 4 28--34
PL Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, działający w strukturach Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego Sp. z o. o. od 01.05.2012 roku, posiada wdrożony system zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17043:2011 potwierdzony certyfikatem akredytacji Organizatora badań biegłości nr PT-003 wydanym przez P[...]
6
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 6 42--44
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 260-267
PL Przedstawiono dwie tzw. odporne metody statystyczne: o przeskalowanym odchyleniu medianowym MAD i iteracyjną Hubera. Sa one stosowanie do oceny niepewności próbek pomiarowych o małej liczbie danych z wartościami odstającymi (ang. outliers). Uwzględnia się w nich wszystkie dane, ale outliery traktuje[...]
EN Two robust methods of assessing the uncertainty of samples of experimental data with outliers are presented, i.e.: a rescaled median absolute deviation MADS method and an iterative Huber method. They allow to set a credible accuracy parameters of the measurements with the use of all experimental dat[...]
8
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 12 1190--1195
PL W artykule przedstawiono wymagania zawarte w trzech nowych dokumentach z obszaru badań biegłości: normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości, wytycznych EA – (European Co-operation for Accreditation) EA-4/18:2010 Wytyczne dotyczące poziomu i częstośc[...]
EN The paper presents the requirements contained in three new documents describing proficiency testing: PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Conformity assessment. General requirements for proficiency testing. EA guidelines – (European Co-operation for Accreditation) EA-4/18: Guidance on the level and frequency of[...]
9
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
10
63%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 134--136
PL W artykule przedstawiono wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w pracy laboratorium chemicznego. Podkreślono rolę certyfikowanych materiałów odniesienia. Omówiono również ogólne założenia dotyczące nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym oraz korzyś[...]
EN The article presents the requirements of PN-EN ISO/IEC 17025: 2005 concerning guarantee of treacebility in chemical laboratory work. It emphasizes the importance of certified reference materials. It also describes the general guidelines for supervision of measuring and test equipment and the benefit[...]
11
63%
Chemik
2013 Vol. 67, nr 11 1122--1129
PL Pobieranie próbki stanowi kluczowy element procesu analitycznego i znacząco wpływa na wynik pomiaru. Jednym z podstawowych elementów wykazania kompetencji laboratorium w zakresie pobierania próbek jest uczestnictwo w badaniach biegłości. Zespół autorów zorganizował pierwsze w Polsce badania biegłośc[...]
EN Sampling is a key part of the analytical process and significantly affect the result. One of the key elements to demonstrate competence in the field of laboratory sampling is to participate in proficiency tests. The team of authors organized the first Polish proficiency testing for LPG sampling from[...]
12
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2014 R. 19, nr 5 34--35
13
63%
Nafta-Gaz
2011 R. 67, nr 7 496-501
PL Udział w badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych zapewnia uzyskanie cennej informacji o jakości pracy laboratorium oraz stanowi impuls do podjęcia wysiłków w celu poprawy biegłości w stosowaniu konkretnych metod badań, a ponadto potwierdza kompetencje techniczne akredytowanego lab[...]
EN The participation in proficiency tests or interlaboratory comparisons ensures the valuable information about the quality of laboratory works and give the impulse to undertake efforts to improve the proficiency in the use if specific test methods. Moreover it confirms the technical competences of an [...]
14
63%
Przegląd Górniczy
PL Ośrodek Badań Biegłości (OBB) Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) posiada wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17043 potwierdzony certyfikatem akredytacji organizatora badań biegłości Nr PT 004, wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji. OBB jest[...]
EN The Proficiency Testing Provider (PTP) of the Institute for Chemical Processing of Coal (Zabrze, Poland) benefits from an implemented management system consistent with the requirements included in the standard PN-EN ISO/IEC 17043 confirmed by accreditation certificate of Proficiency Testing Provider[...]
15
63%
Archiwum Motoryzacji
PL Pobieranie próbek jest bardzo istotnym etapem w procesie przygotowania reprezentatywnego materiału do badań i uzyskania miarodajnego wyniku. Laboratoria, które chcą zapewnić wysoką jakość oferowanych przez siebie usług, powinny monitorować uzyskiwane wyniki na tle innych renomowanych laboratoriów św[...]
EN The taking of samples is a very important stage in the process of preparing representative material for tests and obtaining reliable test results. The laboratories that strive for high quality of the services they offer should monitor their test results against the background of the results obtained[...]
16
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2012 nr 7-8 16--18
PL Publikacja poświęcona jest ocenie biegłości laboratorium zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 "Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości" [1], która w zakresie oceny jednorodności i stabilności obiektów badań oraz analizy statystycznej wyników powołuje się na normę ISO 13528[...]
EN The article is devoted to laboratory proficiency assessment in accordance with requirement of PN-EN ISO / IEC 17043: 2011 "Conformity assessment - General requirements for proficiency testing" standard [1]. According to the above mentioned standard, homogeneity and stability determination of test ob[...]
17
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
18
51%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 18--21
PL Niezmiernie ważnym elementem zapewnienia jakości wyników analitycznych jest systematyczny udział laboratoriów w badaniach biegłości prowadzonych przez niezależne instytucje. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie obiektywnych dowodów dotyczących funkcjonowania laboratorium i uzyskiwanej przez nie jakośc[...]
19
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 15--27
PL W artykule omówiono rezultaty analizy dostępności programów badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC) wymaganych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów badawczych. W wyniku przeglądu zebranych materiałów dotyczących organizowanych programów PT i ILC sformułowano uwagi mając[...]
EN The article discusses the results of analysis of proficiency testing schemes (PT) and interlaboratory comparisons (ILC) availability. Review of the material concerning the organized PT and ILC allowed to develop certain remarks aimed at defining the risks in this area and to provide the help in sele[...]
20
51%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
2013 R. 42, nr 4 63––69
PL W artykule opisane zostały działania Laboratorium Wzorcującego ITB, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących, związane z uczestnictwem laboratorium w 2013 r. w porównan[...]
EN In this paper is described activity at the accredited Calibration Laboratory of the Building Research Institute in 2013 is described. Laboratory initiated the system of management and in 2008 PCA granted the certificate of accreditation in 2013 laboratory participated at the comparisons PT/ILC (prof[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last