Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 742
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  production
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 119-119
PL W artykule poddano analizie rozwój budownictwa w krajach Europy Środkowej. Podano również prognozy wzrostu produktu krajowego brutto i produkcji budowlanej oraz przewidywaną strukturę wartości produkcji budowlanej w tych krajach w 2002 r.
2
100%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 90-94
3
80%
Control and Cybernetics
EN This paper presents a possibility of applying a modelling and simulation technique in designing a logistic chain in production enterprises. A new approach, based on simulation technique, together with utility function for partnership selection in cooperative production is the main element of the stu[...]
4
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem przedmiotowej pracy badawczej była próba wykorzystania preparatów krwinek czerwonych suszonych w formie stabilizowanej i niestabilizowanej w technologii produkcji krwistych wędlin podrobowych typu "kaszanka". Wyniki badań technologicznych i analitycznych wykazały jednoznacznie, że zastosowane [...]
EN The aim of this study was an attempt of using a preparation of red cells in a stabilized and non-stabilized form in the production of black pudding type sausages. The results of technological and analytical research show unambiguously that both forms of employed red cells are a valuable substitute f[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ciągły rozwój przemysłu, nowe wyzwania społeczne (informatyka, żywność, zdrowie, transport, energia, środowisko) potrzebują nowych lub ulepszonych materiałów dla nowych zastosowań we wszystkich dziedzinach życia. Dąży się do spełnienia tego w różnych dziedzinach i różnymi sposobami.
EN New industrial developments and new societal challenges (information society, food, health, transport, energy, environment) need new or enhanced materials for new applications in all industrial sectors.
6
80%
Total Logistic Management
2009 no. 2 27-36
PL W artykule omówiono modele dla zadań planowania wielkości i szeregowania partii wielu produktów na maszynach o ograniczonej zdolności produkcyjnej. Krótkie okresy w takich modelach mogą pojawiać się w wyniku dzielenia rzeczywistych makrookresów na szereg fikcyjnych mikrookresów. Koszty utrzymywania [...]
EN This paper addresses models for lot-sizing and scheduling of several products on machines with limited capacity. Small time buckets in such models may arise from subdividing real (macro-)periods into several fictitious micro-periods. The inventory holding costs may then be accounted for either at th[...]
7
80%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 2 148-152
8
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 7 909-915
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL Koncepcja masowej customizacji (Mass Customization) - oferowania indywidualnie dostosowanych produktów na masową skalę budzi w ostatnich latach duże zainteresowanie. W artykule przedstawiono istotę koncepcji, różne jej formy i operacyjne procesy, które stanowią podstawę masowej customizacji. Szczegó[...]
EN The concept of mass customization - offering individually tailored products for large scale -has received considerable attention in recent years. This paper present mass customization concept, different forms and operational processes that is fundamental to mass customization. Special attention was [...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 2 124-127
11
80%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Celem pracy był instrumentalny pomiar aktywności wody warstwy zewnętrznej i wewnętrznej sera mozarella naturalnego i wędzonego. Oznaczono także zawartość wody oraz zmierzono jasność i stopień nasycenia barwy sera jako wykładnika głębokości penetracji dymu wędzarniczego. Stwierdzono, że wędzenie sera[...]
EN The aim of the research was an instrumental measurement of water activity in the outer and inner layer of natural and smoked mozzarella cheese. The content of water was also marked and the brightness and saturation of the cheese's colour were measured as an indicator of smoke penetration depth. It w[...]
12
80%
Przemysł Chemiczny
13
80%
Drogownictwo
2007 nr 9 299-300
PL Wytwórnia maszyn drogowych MADRO będzie miała w przyszłym roku 60 lat. Produkowała różne maszyny drogowe, w tym otaczarki, kotły do asfaltu, skrapiarki do bitumu, mieszarki do stabilizacji gruntu, walce drogowe, rozsypywacze kruszywa i inne. Obecnie najważniejszym produktem jest otaczarka o wydajnoś[...]
EN Factory of road machinery MADRO will have sixty years next year. The factory produced various road machinery including mix asphalt plants, bitumen boilers, bitumen spreaders, soil cement mixers, road rollers, aggregate spreaders and others. Presently, mix asphalt plant of 120 ton per hour, known und[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
1999 Nr 37 47-63
EN The article touches the problems which are related to the industry development in the Voivodeship of Gorzów from 1990 to 1995 and also treats in general about the economic role of fixed assets in the industry and potentiality of industry development and location.
15
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W referacie omówiono zagadnienia optymalizacji układu nadrzędnego sieci powiązań grupy kopalń z odbiorcami produktów handlowych o określonych parametrach jakościowych węgla. Przedstawiono zastosowanie modeli symulacyjnych układów technologicznych, sieci powiązań oraz ekonomicznych kryteriów produkcj[...]
EN The issues of optimization of a connection network system of a group of mines with receivers of commercial products with determined quality parameters of coal have been discussed in the paper. The application of a simulation model of technological systems, the connection networks and the economic cr[...]
16
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 1 115-115
PL Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w listopadzie br. na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób była o 9,8% niższa niż w listopadzie ubiegłego roku i o 17,7% niższa w porównaniu z październikiem br. Spadek produkcji, w stosunku do listopada ub. rok[...]
17
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
18
80%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
19
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 2 78-79
PL W artykule przedstawiono charakterystykę porównawczą rozwoju budownictwa w poszczególnych krajach "Eurolandu" oraz w Polsce. Zwrócono uwagę na pozytywne znaczenie wprowadzenia wspólnej waluty.
20
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 78-79
PL W artykule przeanalizowano produkcję wyrobów dla budownictwa w styczniu 2002 r. Tylko w przypadku niewielu grup wyrobów styczniowa produkcja była wyższa zarówno w porównaniu ze styczniem, jak i grudniem ub. roku. Dobrymi wynikami produkcji legitymowali się producenci farb i lakierów na bazie polimer[...]
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last