Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prakseologia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 23-41
PL Autorzy przedstawili w artykule kilka uwag o czynnikach kształtujących lokalny kapitał społeczny. Omówili pojęcie kapitału i kapitału społecznego. Zidentyfikowali główne grupy czynników wpływających na wielkość i jakość zasobów kapitału społecznego, zwłaszcza w małych miastach i lokalnych społeczno[...]
EN In the article, authors have presented a several remarks about the factors influencing on local social capital. They have discussed an idea of capital (forms of capital) and social capital. They identified main groups of factors, which have been shaped size and quality of social capital stock, espec[...]
2
86%
Spektrum
2013 nr 3-4 IX--XIV
PL W pierwszej części opracowania prezentowane są cechy organizacji wirtualnej oraz istota koordynacji działań tych organizacji. Dokonuje się też, zgodnie z tradycją prakseologiczną, rozróżnienia kooperacji i koordynacji. W następnej części analizowane są różne modele koordynacji przedsiębiorstw biznes[...]
EN In the first part of the paper presents the characteristics and nature of virtual organizations coordination of these organizations. Is also made in accordance with the tradition of praxeological, distinguish cooperation and coordination. In the next part analyzes the different models of coordinatio[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 65 71--91
PL Artykuł odtwarza rolę, jaką koncepcja Tadeusza Kotarbińskiego „dobra praca” pełni w jego systemie filozoficznym. Analizowane jest wzajemne oddziaływanie pojęcia Kotarbińskiego „dobrej pracy” na jego etykę w tej koncepcji. Jest to próba pokazania, że orientacja na efektywność jest, według niego, nier[...]
EN This paper reconstructs the role which Tadeusz Kotarbiński’s conception of “good work” is playing in his philosophical system. It analyses the mutual impact of Kotarbiński’s concept of "good work" on his ethics and his ethics on this concept. This is an attempt to show that the orientation at effect[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2015 Nr 66 101--112
PL Data Envelopment Analisys (DEA) jest w ostatnich latach jedną z najczęściej stosowanych metod diagnozy efektywności organizacji. W literaturze przedmiotu brakuje jednak publikacji, stanowiących refleksję metodologiczną odnoszącą się do zakresu użyteczności metody DEA i ograniczeń, które wiążą się z [...]
EN Data Envelopment Analisys (DEA)isin recent years, one of the most common methods of diagnosis efficiency of the organization. In the literature there is no publication, which reflect methodological relating to the scope of the usefulness of the DEA and the limitations that are associated with its us[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 339--355
PL W artykule zaprezentowano analizę koncepcji oceny sprawności działania systemów logistycznych organizacji. Zawarto w nim głównie teoretyczne rozważania oparte na przeglądzie literatury z dziedziny prakseologii w odniesieniu do teorii systemów. Istotnym elementem było wskazanie klasycznych i nowoczes[...]
EN The article presents an analysis of the concept for evaluation of the logistics systems’ efficiency. It includes mainly theoretical considerations based on a literature review of the scope of praxeology in relation to systems theory. Identifying classic and modern criteria for evaluation of the orga[...]
6
86%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Przedstawiono podstawy działań logistycznych w wojsku. Określono relacje pomiędzy prakseologią a logistyką w wojsku. Scharakteryzowano ujęcie prakseologiczne działań sieci logistycznych w wojsku.
EN Th e bases of logistics' processes in military organization were shown. Th ere were precised a relation between praxeology and logistics in military organization was determined. Bases of logistics' processes were presented and praxeological interpretation of operating logistical nets in military org[...]
7
86%
Logistyka
2015 nr 5 1371--1378, CD1
PL Jak twierdził twórca prakseologii Tadeusz Kotarbiński, znajomość zasad dobrej roboty jest niezbędna dla wszystkich ludzi czynu, ponieważ reguły te stanowią punkt odniesienia dla wszelkiej planowej, systematycznej, bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy. Wykorzystanie w działaniach gospodarczych oraz w [...]
EN As claimed the creator of praxeology Tadeusz Kotarbinski, knowledge of the principles of good works is essential for all men of action, because rules constitute a reference point for all the planned, systematic, safe and responsible work. Usage in economic activities and in everyday life recognized,[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule zaprezentowano koncepcję modelowania wielkiego systemu w kategoriach modeli logiczno-matematycznych. Do budowy modelu wykorzystano aparat pojęciowy i narzędzia analizy systemowej. Zgodnie z systemowym podejściem holistycznym modelowanie matematyczne systemu reagowania kryzysowego zostało [...]
EN The paper presents a concept used to model a large system in categories of logical-mathematical models. To build the model the notional mechanism and tools for system analysis was used. Following the system holistic concept the process of mathematical modeling of a crisis response system was divided[...]
9
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 77 227--238
PL W artykule tym autor próbuje przybliżyć zagadnienia konieczne do zrozumienia tego, czym jest samodoskonalenie. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość lokowania rozważań nad samodoskonaleniem w prakseologii – czyli nauce o sprawnym i skutecznym działaniu.
EN In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the self-improvement is. The main reason demonstrates these analysis is a question – if it is possible placing considerations about self-improvement in praxeology the science of operating e[...]
10
72%
Operations Research and Decisions
EN A praxeological approach has been proposed in order to improve a forecasting process through the employment of the forecast value added (FVA) analysis. This may be interpreted as a manifestation of lean management in forecasting. The author discusses the concepts of the effectiveness and efficiency [...]
11
72%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 5 182--193
PL W opracowaniu przedstawiono realny stan wykorzystania naukowego i praktycznego dorobku prakseologii na niwie utylitarnej działalności logistycznej. Na wstępie zdefiniowano podstawowe założenia teoretyczne i zasady prakseologiczne, determinujące jej rolę i miejsce w obszarze systemowych nauk o zarząd[...]
EN The study shows the real state of the use of scientific and practical achievements praxiology in a floodplain utilitarian logistics activities. At the outset, we defined the basic theoretical assumptions and principles praxiological, determining its role and place in the area of system management sc[...]
12
58%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 113 265--283
PL W artykule postawiona zostaje teza, że polityka gospodarcza, wbrew popularnym opiniom nie może opierać się na wiedzy naukowej. Teza zostaje poparta szeregiem argumentów wskazujących problematyczność stosowania twierdzeń naukowych w praktycznym działaniu. Nie oznacza to jednak, że decydent skazany je[...]
EN The article puts forward a hypothesis according to which economic policy, contrary to popular opinion, cannot be based on scientific knowledge. This thesis is supported by a series of arguments indicating how problematic is to apply scientific theories in practical action. Especially in the field of[...]
13
51%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W niniejszym artykule zaproponowano nową koncepcję filozofii. Nawiązuje ona do przełomu, jakiego w historii filozofii dokonał w pierwszej połowie XIX w. August Comte, jedyny sławny filozof, który był także inżynierem (absolwentem założonej przez Napoleona paryskiej Szkoły Politechnicznej). Zamiast t[...]
EN In the article a new conception of philosophy is proposed. It comes back to the turn in the history of philosophy made in the first half of the XIXth century by Auguste Comte, the only famous philosopher that was also an engineer (graduated at the Ecole Polytechnique in Paris). Comte had proposed th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last