Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze kopalniane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2002 nr 24 99-110
PL Przedstawiono sposób kształtowania temperatury suchej i wilgotnej oraz intensywności chłodzenia powietrza kopalnianego przez odpowiedni dobór prędkości jego przepływu. Przedstawiona metoda wymaga znajomości temperatury suchej i wilgotnej powietrza na wlocie do wyrobiska oraz gradientów tych temperat[...]
EN The method of establishing the dry and wet bulb temperature as well as cooling intensity of the mine air by the adequate selection of its flow is presented. The method requires the knowledge about the dry and wet temperature at the air inlet to the heading as well as gradients of those temperatures.[...]
2
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2002 nr 7 7-9
PL W artykule ukazano koncepcję śledzenia w czasie stopnia osiągnięcia uogólnionej granicy wybuchowości powietrza kopalnianego w dowolnie długim okresie, dzięki zastosowaniu syntetycznego, odpowiednio zmodyfikowanego wskaźnika. Założenia wskaźnika dopasowano do metody prowadzenia analizy wybuchowości o[...]
EN Outlined in the article is a concept of observation with time of the degree of a generalized explosive limit of the mine air over any span of time owing to the application of an appropriately modified synthetic index. The terms of reference for the index have been adapted to the method of conductin[...]
3
100%
Przegląd Górniczy
PL Powietrze wentylacyjne traktuje się jako niezamglony roztwór powietrza suchego i pary wodnej, a jego przepływ wyrobiskiem górniczym - jako stacjonarny ruch turbulentny. Przedstawianie metody manometrycznej wychodzi z określonych postaci równania ruchu, które całkuje się wzdłuż osi wyrobiska górnicze[...]
EN Ventilation air is treated as a non-hazy solution of dry air and water vapour and its flow through a mining working - as stationary turbulent motion. Presentation of the manometric method comes from the particular form of the motion equation integrated along the axis of mining working or measurement[...]
4
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2003 nr 3 77-85
PL W artykule przedstawiono metodę prognozowania temperatury wirtualnej powietrza kopalnianego. Temperatura ta znajduje zastosowanie m.in. do wyznaczania gęstości powietrza kopalnianego przy prognozowaniu rozpływów powietrza w aktywnych sieciach wentylacyjnych. W prezentowanej metodzie wychodzi się z p[...]
EN The method of prediction the virtual temperature of mine air is presented in the paper. This value is used for determination of the mine air density while forecasting the air flows within active ventilation networks. In the presented method the input data include the prognosis of dry and wet tempera[...]
5
88%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono wpływ rzeczywiście występujących czynników geomechanicznych, termofizycznych I górniczych na poziom zagrożenia pożarem endogenicznym. Podano podstawy prognozy zagrożenia pożarem endogenicznym metodą wskaźnika pożarowości ścian WPS opartego na analizie skupień. Scharakteryzow[...]
EN Influence of really occuring geo-mechanical, thermo-physical and mining factors on the level of spontaneous fire hazard is presented. The basis of forecast of spontaneous fire hazard determined by means of the method of longwall liability to fire index WPS, based on the analysis of concentrations, i[...]
6
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2008 nr 1 73-85
PL Korzystając z posiadanej bazy danych pomiarowych, dotyczących parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego w 236 chodnikach podścianowych z odstawą urobku, obliczono jednostkowy przyrost stopnia zawilżenia powietrza w tych chodnikach. Po przeprowadzonej analizie błędów do dalszych roz-ważań zakwal[...]
EN Basing on the data roster containing results of mine microclimate parameters at 236 longwall gates with haulage the unitary increases of air humidity were calculated. Further analysis was performed only on the results whose measurement error margin was s than 50%. For this verified subset of measure[...]
7
75%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2000 nr 15 27-45
PL Przedstawiono potencjał aerodynamiczny powietrza wentylacyjnego, traktowanego jako mieszanina powietrza suchego, pary wodnej i kropelek ciekłej wody. Wyznaczono bilanse energii i mocy dla systemu wentylacji oparte na wymienionym potencjale. Bilans energii porównano z bilansem energii Barenbruga. Pod[...]
EN The aerodynamic potential of ventilating air, treated as a mixture of dry air, water vapour and liquid water droplets is presented. The energy and power balances based on this potential are estimated. The energy balance is compared with the Barenbrug's one. Resultant characteristic of the considered[...]
8
75%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2006 nr 8 9-23
PL Badano możliwość wykorzystania ciepła wynoszonego z powietrza kopalnianego na powierzchnię po zakończeniu eksploatacji. Przyjęto, że ruch powietrza odbywa się pod wpływem energii ciągu naturalnego. Na podstawie wyników symulacji komputerowych (w których badano stygnięcie górotworu w czasie) wyznacz[...]
EN Studies were carried out on the utilization of heat removed with mine air to the surface after finishing exploitation. It was assumed that air movement takes place under the influence of natural draught energy. Basing on computer simulation results ( in which the self-cooling of rockmass in time was[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 270 257-264
PL W badaniach nad możliwością wykorzystania ciepła zawartego w powietrzu kopalnianym do celów gospodarczych przyjęto, że po zakończeniu wydobycia w oddziale ruch powietrza odbywa się pod wpływem energii ciągu naturalnego. Z wariantowych prognoz klimatycznych wynika, że temperatura tego powietrza jest [...]
EN It was assumed that after the exploitation process is phased out the natural ventilation is the main factor causing airflow trough a mine ventilation network. From variant calculations it emerged that the temperature of air flowing out from typical a mininf region can be as high as 35 degree C. From[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 1 25--31
PL W artykule przedstawiono sposoby i urządzenia do odpylania powietrza kopalnianego. Opisano stacjonarne urządzenia odpylające typu UO-1000/1000 i UO-1200, o parametrach umożliwiających odpylanie prądów opływowych powietrza. Przedstawiono również wyposażenie elektryczne w zakresie zasilania i sygnaliz[...]
EN The paper presents methods and equipment for mine air dedusting. It describes stationary dedusting equipment of the type UO-1000/1000 and UO-1200, with parameters allowing for dedusting of streamlined air currents. It also presents the electrical equipment for powering and operation signaling of the[...]
11
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono zależności do obliczania wydajności wentylacyjnych i prędkości powietrza na wylocie strumienic wyposażonych w dysze de Lavala zasilane sprężonym powietrzem. Podano przykłady stosowania strumienic powietrznych typu UW i SUW na skrzyżowaniu ścian i chodnika wentylacyjnego cele[...]
EN Relationships for ventilation capacity and air velocity calculation at the outlet of jet pumps equipped with Laval nozzles supplied with compressed air are presented. Examples of air jet pumps UW and SUW type use on the crossing of longwall and ventilating roadway for methane hazard fighting are giv[...]
12
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule omówiono wyniki obserwacji parametrów w ścianie silnie metanowej oraz wyrobiskach przyległych w warunkach eksperymentu wykonanego w czasie normalnej eksploatacji. Eksperyment wykonano na zmianie roboczej w ścianie B-6 pokład 358/1 w kopalni "Budryk" S.A., uznawanej za jedną z najtrudniejs[...]
EN Results of air parameters disturbances in the high methane content longwall as well as in the adjacent workings under conditions of experiment made in time of normal mining are discussed. The experiment has been made during the working shift in the longwall B-6 seam 358/1 in BUDRYK mine, recognized [...]
13
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3E 1435--1440
PL W oparciu o wyprowadzone modele procesu wzbogacania kopalnianego powietrza wentylacyjnego w metan metodą adsorpcji zmiennociśnieniowej i separacji membranowej dokonano analizy kosztów zatężania dla szerokiego zakresu parametrów ruchowych. Dla dwukrotnego wzbogacenia mieszanki gazowej w metan (i poró[...]
EN Based on the models derived for the enrichment of mine ventilation air in methane via pressure swing adsorption (PSA) or, alternatively, membrane separation, total annual costs are analysed for a wide range of the operating parameters. For a twofold increase in CH4 concentration the cost [...]
14
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1998 Nr 23 120-131
PL W kopalniach rud miedzi Okręgu Legnicko-Głogowskiego źródłami wydzielania substancji gazowych są przede wszystkim maszyny z napędem spalinowym oraz roboty strzałowe. W Kopalni Polkowice, jednej z czterech eksploatujących w tym rejonie, moc maszyn wyposażonych w silniki spalinowe wynosi około 23 000 [...]
EN In copper ore mines of the Legnicko-Glogowski Region, sources of gas emissions are primarily diesel-fuellend machines and shooting. In Polkowice mine, one of the four operating in this region, power of the machines fitted with combustion engines amounts to about 23 000 KM. The effect of operation of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last