Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  power sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2001 nr 9 493-495
2
100%
Energetyka
2001 nr 5 222-227
3
88%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 3(9) 16-24
PL W sposób syntetycznym artykuł prezentuje impulsy rozwojowe dla systemów elektroenergetycznych. Początkowo były nimi dość elementarne potrzeby: efektywne zasilanie odbiorników prądu w gospodarstwach domowych i utrzymywanie układów napędu w przemyśle. Obecnie zmieniły i poszerzyły się zadania stojące [...]
EN Parameters such as energy costs, climate control and energy supplies are driving the contemporary power systems to new dimensions. To cope with these new demands a more flexible, reconfigurable and information - intensive cyber and physical infrastructure is necessary. In addition to expecting digit[...]
4
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2011 Nr 4(10) 84-91
PL Artykuł zawiera przegląd technologii globalnego monitoringu przygotowania i realizacji inwestycji, które mogą być wykorzystane do ilościowej oceny wdrożenia i procesów operacyjnych. Narzędzie to jest oparte na wiedzy technicznej, technologicznej i organizacyjnej, oraz przyjazne i innowacyjnych rozwi[...]
EN The article provides an overview of the technology of global monitoring of investment preparation and implementation, which can be used for a quantitative assessment of the implementation and operation processes. This tool is based on a technical and organizational knowledge as well as innovative IT[...]
5
75%
Rynek Energii
2013 Nr 5 9-14
PL Zachodzące procesy globalizacji oraz regionalizacji w znaczący sposób wpływają na rozwój gospodarczo – społeczny współczesnego świata. Skutki tego oddziaływania są pozytywne, ale stwarzają także pewne zagrożenia. Energetyka jest sektorem strategicznym, zarówno jeśli chodzi o gospodarkę, jak i zachod[...]
EN The processes of globalization and regionalization have a significant impact on economic development and social development of modern world. On one hand, the effects of this impact is positive, but parallely create certain risks. Energetic is a strategic sector, both in terms of economy and social p[...]
6
75%
Acta Energetica
2016 nr 4 16--21
PL Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne są kluczowymi firmami dla gospodarki kraju. Wiele instytucji naukowo-badawczych zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego, by znaleźć odpowiedź na pytanie, co powinny uwzględniać tworzone strategie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetycz[...]
EN Electric utilities are of key importance for the national economy. Many research institutions deal with issues of the power sector to find an answer to the question, which of the developed strategies to ensure energy security of the country should be taken into account? Should the companies adopt th[...]
7
75%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 501-510
PL W artykule omówiono uwarunkowania budowy elektrowni opalanych węglem brunatnym w Polsce w zakresie prognozy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną oraz aspektów związanych z koniecznością dotrzymania standardów ochrony środowiska naturalnego obowiązujących w Unii Europejskiej. Dokonano przeg[...]
EN This lecture discusses conditions of providing construction of lignite fired power plants in Poland with respect to: prognosis of increase of electrical energy demands and complexions related to necessity to maintain natural environment protection standards which are mandatory in European Community.[...]
8
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Od 1 stycznia 1998 r. obowiązują nowe, obniżone w stosunku do wcześniejszych, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przy spalaniu węgla w instalacjach o mocy powyżej 0,2 Mwt. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przewidywanych ilości zanieczyszczeń przy spalaniu całości w[...]
EN Starting from January 1st, 1998, there are regulations establishing new permissibIe amounts of impurities emitted to the atmosphere at coal burning in the installations of power over MWt. These regulations are less strict than the previous ones. The performed calculations of the predicted volume of [...]
9
75%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 4 139-149
PL Artykuł prezentuje prognozę poziomu przeniesienia kosztów wykupu pozwoleń na emisję CO2 w ramach europejskiego systemu handlu emisjami (ETS) na przyrost hurtowej ceny energii elektrycznej w Polsce. Dokonano inwentaryzacji emisyjności polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem udziału sektora [...]
EN This paper presents the forecast of the level of transfer of CO2 emission permits purchase costs under the ETS scheme to increase wholesale electricity prices in Poland. An inventory of emissions was conducted for the Polish economy with particular emphasis on the energy sector. On this basis, the n[...]
10
75%
Nowa Elektrotechnika
2010 nr 4 (68) 18-20
11
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 4 37--49
PL Artyku prezentuje w syntetycznej formie charakter i intensywno procesu internacjonalizacji przedsibiorstw w sektorze elektroenergetycznym w ostatnich dziesiciu latach. W pracy opisano najwaniejsze formy i motywy ekspansji zagranicznej przedsibiorstw, ze szczeglnym uwzgldnieniem podmiotw z sektora en[...]
EN This article in a synthetic form presents the character and intensity of the internationalization process in power sector in a period of the last ten years. The paper describes the main forms and motives of international expansion of enterprises with particular emphasis on the power sector companies[...]
12
63%
Rynek Energii
2011 nr 2 146-150
PL Restrukturyzacja tradycyjnego sektora energii elektrycznej dla stworzenia system o cechach inteligencji, zapewniającego efektywność, zrównoważenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych , stanowi podstawowe wyzwanie - i zarazem szansę - dla zwiększenia innowacyjności, tworzenia nowych miejsc pra[...]
EN The restructuring of the traditional power sector to produce a smart system that offers efficiency, sustainability and reduced greenhouse gas emissions represents a great challenge and opportunity for innovation, job creation and economical growth. Synergy of these benefits represents opportunity fo[...]
13
63%
Rynek Energii
2010 nr 4 36-40
PL Kolejne wyzwania stawiane przed polskim sektorem elektroenergetycznym, w tym m.in.: rozwój energetyki odnawialnej, implementacja dyrektyw środowiskowych Komisji Europejskiej, program budowy energetyki jądrowej czy zmiana architektury rynku energii elektrycznej w kraju wymagają zarówno z perspektywy [...]
EN Next challenges for Polish electric power sector, including: the development of renewable energy, implementation of environmental Directives of the European Commission, program for the construction of nuclear power and change in architecture of the electricity market in the country require both from[...]
14
63%
Energetyka
2001 nr 11 647-652
15
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego stwarza warunki niepewności dla zadań planowania rozwoju sektorów zużywających węgiel. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają narzędzia służące do modelowania i optymalizacji sektorów gospodarczych i współpraca między nimi. W artykule omówiono system mod[...]
EN Restructuring of Polish coal mining affects coal consumers, as conditions off supply are changing substantially. The development of power sector depends on coal supplies and costs and these factors should be considered in respective development programs. The data on coal supplies and costs needed to[...]
16
63%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 355-364
PL W artykule omówiono pozycję węgla w energetyce. Podkreślono, że węgiel pomimo największej emisyjności ze wszystkich kopalnych surowców energetycznych, wykazuje wyraźną tendencję do wzrostu popytu, zwłaszcza w Chinach, Indonezji, Indiach, Korei Płd., jak również w szeregu krajach rozwijających się. W[...]
EN The paper describes the role of coal in power sector. It is stressed that in spite of its highest emission from among fossil fuels, coal demonstrates increasing demand tendency, especially in China, Indonesia, India and South Korea as well as in many developing countries. The important advantage of [...]
17
63%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 187-196
PL Jednym z podstawowych uwarunkowań rozwoju Krajowej Sieci Przesyłowej (KSP) w długim okresie czasowym jest rozwój strony podażowej energii elektrycznej. Rozwój ten jest obarczony dużą niepewnością zarówno w zakresie dużych, jak i małych źródeł wytwarzania. Najistotniejszym czynnikiem determinującym r[...]
EN One of key issues of National Transmission Grid development in long time horizon is an expansion of the electricity supply side. That expansion is burdened with a great uncertainty, both in the scope of big, and as well as small generating sources. The most important factor determining the developme[...]
18
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule omówiono podstawowe problemy zawarte w Zielonej Księdze i do- tyczące Europejskiej Statystyki dla Zrównoważonej, Konkurencyjnej i Bezpiecznej Energii, a na tym tle problemy wspólnego rynku energii i rozwoju sektora energetycznego z punktu widzenia poszczególnych uczestników tego rynku.
EN The paper concerns some fundamental issues of European Union Energy Policy presented mainly in the European Commission document "Green paper. A European strategy for sustainable, competitive and secure energy" and reports on related discussions about the future of european single energy market, deve[...]
19
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 299-312
PL Podstawowe dokumenty Komisji Europejskiej "Zielona Księga" o strategii energetycznej Unii, "Europejska polityka energetyczna" oraz pakiety: "energetyczny" ze stycznia i "liberalizacyjny" z września 2007 r. oraz "klimatyczny" ze stycznia 2008 formułują założenia strategiczne wspólnoty i wytyczają kie[...]
EN Fundamental documents of the European Commission - Green Papers on EU strategy for energy supply and related legislational acts as Directives, Regulations and Decisions of the European Parliament and of the Council present options available with view to stemming the increasing dependency for energy [...]
20
63%
Polityka Energetyczna
PL Surowce energetyczne są podstawą dla wytwarzania energii w formie ciepła i prądu na Ziemi. Obecne rozwiązania dotyczące konstrukcji bezpiecznych i ekonomicznych reaktorów jądrowych, jak również proces wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, ponadto przyszłościowe rozwiązania otrzymywani[...]
EN Energy resources are the basis for generating energy in the form of heat and electricity on Earth. Current solutions for the construction of safe and economical nuclear reactors, as well as the use of renewable energy, and future-oriented solutions for clean energy from hydrogen, fuel cells and othe[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last