Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pore structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejsza praca zawiera informacje odnośnie preparatyki i właściwości porowatych materiałów węglowych zawierających cząstki metali, nad którymi pracujemy od kilku lat. Skrótowo przedstawiono studia nad zastosowaniem tych materiałów w procesach oczyszczania środowiska. Mezoporowate węgle aktywne otrz[...]
EN The paper is focused on the preparation and characterization of porous carbon materials with metal species, which we have developed since several years ago. Also the studies on their applications to environmental clean-up are briefly reviewed. Mesoporous activated carbons are prepared from coals wit[...]
2
86%
Chemical and Process Engineering
EN Microporous carbon molecular sieves of extremely narrow pore size distribution were obtained by carbonization of a novel raw material (Salix viminalis). The precursor is inexpensive and widely accessible. The pore capacity and specific surface area are upgradable by H3PO4 treatment without significa[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 69-74
PL W pracy zaproponowano wykorzystanie łańcuchowego modelu struktury porów do wyznaczania rozkładu wymiarów porów materiałów jjerowatych w oparciu o krzywe potencjału kapilarnego otrzymywane metodą porozymetrii rtęciowej. Wykazano, że rozmiary porów wyznaczone na podstawie modelu łańcuchowego są o 30 -[...]
EN In the paper the chain model of pore structure is applied to determination of pore diameters distribution in porous materials based on capillary potential curves obtained from mercury intrusion porosimetry data. It was shown that pore diameters determined from chain model of pore structure are about[...]
4
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Przedmiotem pracy jest modelowanie ruchu płynu w anizotropowej przestrzeni porów nieodkształcalnego szkieletu. Rozważania oparto na nowym makroskopowym modelu nasyconego płynem porowatego ośrodka [3, 4], w którym przepływ płyn u przez szkielet o anizotropowej strukturze przestrzeni porów jest opisyw[...]
EN The paper describes fluid motion in a rigid porous medium of anisotropic pore space structure. The discussion was based on the new macroscopic model of saturated porous medium (Cieszko [3], [4]) in which fluid flow through porous skeleton of anisotropic pore structure is described as a motion of the[...]
5
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Przedmiotem pracy jest modelowanie anizotropowej struktury porów przepuszczalnych materiałów porowatych. W pracy zaproponowano nowy makroskopowy model takiego ośrodka, w którym anizotropowa przestrzeń porów przepuszczalnego szkieletu rozważana jest jako anizotropowa, metryczna przestrzeń Minkowskieg[...]
EN The present paper describes the anisotropic pore structure of permeable porous materials. A new macroscopic model of saturated porous medium is proposed in which a fluid flow through porous skeleton of anisotropic pore structure is considered as a motion of the material continuum in the plane anisot[...]
6
86%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
2000 Z. 47 (228) 147-154
PL W pracy przedstawiono analityczno-eksperymentalny sposób wyznaczania dwóch parametrów struktury porów materiału porowatego, tj. przepuszczalności hydrodynamicznej i krętości, bazujący na pomiarze impulsowej, ultradźwiękowej fali wolnej.
EN The paper presents a combined experimental and analytical method of determination of two porous material structural parameters: permeability and tortuosity. The method is based on ultrasonic studies of wave parameters in water saturated porous materials.
7
86%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy niskociśnieniowej adsorpcji gazowej węgli pochodzących z 13 kopalń węgla kamiennego rozmieszczonych na terenie Polski i Czech. Pomiary polegały na określeniu pojemności sorpcyjnej względem ditlenku węgla (CO2) w temperaturze 258K (–15°C) w zakresie ciśnienia a[...]
EN This article presents effects of low-pressure gas adsorption analysis of coal coming from 13 coal mines on the territory of Poland and The Czech Republic. The measurements consisted in specifying the sorption capacity against carbon dioxide (CO2) in the temperature of 258K (–15°C) and in the absolut[...]
8
86%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 819--823
PL Przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań wskaźnika struktury porowej wybranych próbek piaskowców zailonych z otworu ChD-3 i J-4 w aspekcie wykorzystania w elektrycznych modelach opornościowych Archiego i Waxmana— Smitsa. Istotne różnice między tymi wskaźnikami (m, m*) wskazują na konieczność zwery[...]
EN Presented are lab measurement data of pore structure indices for silt sandstones from ChD-3 and J4 wells which are used in electric resistivity models of Archie and Waxman - Smits. Considerable differences between m and m indices indicate that the measuring procedures must be modified for silt sands[...]
9
86%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 335--339
PL Omówiono wyniki badań elektrycznych właściwości rdzeni wiertniczych przy zmiennym zasoleniu płynów nasycających. Materiał skalny reprezentował utwory piaskowcowo-iłaste miocenu przedgórza Karpat. Określono wskaźnik struktury porowej m* skał zailonych, w aspekcie jego zastosowania w geofizycznych mod[...]
EN This paper presents testing results of electrical properties of drilling cores under variable salinity of saturate fluids. The drilling cores were from Miocene clay-sandstone of Carpathian Foreland. The cementation exponent m* of shaly sandstone was stated in bearing of its application in models of [...]
10
86%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2012 nr 183 194--210
PL W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne metody, zasadę działania systemu micro-CT oraz przykładowe wyniki wizualizacji i przestrzennego rozmieszczenia porów w badaniu próbek skał reprezentujących zarówno złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne. Rentgenowska mikrotomografia komputerowa to nieinwa[...]
EN X-ray computer microtomography is a non-invasive testing method, featuring unique ability of internal rock structures visualisation, and enables the three-dimensional reconstruction of rock sample pore space with micrometer resolution. One of its most important uses in petroleum geology is examinati[...]
11
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono wyniki badań struktury porów kilku betonów samozagęszczonych, wykonanych z użyciem takich samych składników i dwóch najczęściej stosowanych w praktyce superplastyfikatorów. Wykazano, że struktura porów zależy od użytego superplastyfikatora. Zaprezentowano także wyniki badań pod[...]
EN The paper presents the results of investigations into the pore structure of self-compacting concretes made from the same components, except for the added (two most commonly used in building practice) superplasticizers. It is shown that the pore structure depends on the superplasticizer used. Also th[...]
12
72%
Cement Wapno Beton
2011 nr spec. 39-43
EN The fraction of pore volume in AAC products covers the range from 65 to 90%. There is a set of different types of pores, e.g. large air pores are a macroscopic structural element, capillary pores and nano pores, which are connected to microstructure of the solid matrix and have specific functional e[...]
13
72%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 2B 1375--1377
EN Porous Ti with controlled pore structure was fabricated by thermal decomposition and sintering process using TiH2 powders and Polymethylmethacrylates (PMMA) beads as pore forming agent. The beads sizes of 8 and 50 μm were used as a template for fabricating the porous Ti. The TiH2
14
72%
Acta Geophysica
2016 Vol. 64, no. 6 2337--2355
EN Pore structure and mineral matrix elastic moduli are indispensable in rock physics models. We propose an estimation method of pore structure and mineral moduli based on Kuster-Toksöz model and Biot’s coefficient. In this technique, pore aspect ratios of five different scales from 100 to 10-4
15
72%
Materiały Budowlane
2017 nr 8 91--93
PL W artykule poddano analizie wpływ domieszki superchłonnego polimeru (SAP) na wytrzymałość i strukturę porów normowej zaprawy cementowej. Jako domieszkę stosowano ogólnie dostępny na rynku SAP będący usieciowanym poliakrylanem potasu powstałym w wyniku polimeryzacji blokowej i rozdrobnionym na prosze[...]
EN In the paper the impact of the superabsorbent polymer (SAP) on the basic strength properties and pore structure of standard cement mortar was analyzed. As an admixture, commercially available SAP is a crosslinked potassium polyacrylate produced by block polymerization and ground to a powder size of [...]
16
72%
Ochrona przed Korozją
2017 nr 4 110--113
PL W artykule przedstawiono wyniki wieloaspektowych badań dotyczących wpływu soli chlorkowych NaCl, KCl i MgCl2 na teksturę cegieł oraz wybrane właściwości, w tym proces suszenia. Celem badań było określenie zmian zachodzących w teksturze cegieł pod wpływem roztworów soli chlorkowych. W tym celu wykona[...]
EN The article presents the results of a multi-faceted research on the impact of chloride salts on the texture of bricks, and the effects of these interactions. The change of pore structure was determined using mercury intrusion porosimetry. The dominant category pores for process of accumulation of sa[...]
17
72%
Ochrona przed Korozją
2018 nr 2 43--47
PL W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycz[...]
EN Complex modernization of building works were carried out in industrial building of unemployed coal mine. Some problems with salt efflorescsnces took place after putting new elevation materials and internal wall plasters. In order to find the reasons of the efflorescences, samples of bricks and morta[...]
18
72%
Acta Geophysica
2019 Vol. 67, no. 2 557--575
EN In recent years, many important discoveries have been made in global deep oil and gas exploration, which indicates that deep exploration has gradually become one of the most important areas in current and future hydrocarbon exploration. However, the prediction of deep reservoirs is very challenging [...]
19
58%
Archiwum Nauki o Materiałach
PL Metodę małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich zastosowano w analizie struktury porów materiałów używanych na poszczególnych etapach produkcji elektrod węglowych. Niespełnienie przybliżeń Guiniera i Poroda wszystkich badanych w niniejszej pracy materiałów węglowych wskazuje jednoznacznie n[...]
EN Small-angle X-ray scattering method was applied for the analysis of pore structure of materials on particular stages of graphite electrode production. Both Guinier and Porod approximations in all the studied materials are not obeyed. This explicitly points to the complex and disordered structure of [...]
20
58%
Materiały Budowlane
2015 nr 11 214--216
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last