Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polimer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 143-146
PL Polianilina protonowana kwasem kamforosulfonowym wykazuje interesujące właściwości przetwórcze i elektryczne. Przygotowano ponad 40 próbek, w różnych warunkach, do badań UV-Vis-NIR oraz dyfrakcji promieni X. Przebadano wpływ parametrów otrzymywania oraz ekstrakcji chloroformem na strukturę. Otrzyman[...]
EN Polyaniline protonated with camphorsulfonic acid (PANI/CSA) exhibits very interesting processing and electrical transport properties. A series of more than 40 samples prepared in various conditions was subjected to UV-Vis-NIR light absorption and X-ray diffraction measurements. The influence of the[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 53-57
PL Zastosowano metodę spęczniania równowagowego do wyznaczenia parametrów sieci nowych poli(dimetakrylanów). W celu sprawdzenia rzetelności tej metody otrzymano szereg usieciowanych poli(metakrylanów metylu) o znanej budowie. Wyniki spęczniania porównano z danymi otrzymanymi techniką DMTA.
EN The new poly(dimethacrylate)s were examined by equilibrium swelling in order to evaluate network parameter. To test reliability of the method, a series of crosslinked poly(methyl methacrylate)s of known structure were obtained. The results of swelling experiments were compared with DMTA data.
3
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 131-134
PL Zsyntezowano wieloblokowe poli(ester-blok-amid)y zawierające twarde segmenty poli(butylenotereftalan)owe i miękkie oligoamidowe. Za pomocą DSC i DMTA wyznaczono temperatury topnienia (Tm) i zeszklenia (Tg) oraz właściwości mechaniczne.
EN Multiblock poly(ester-block-amide)s consisting of hard segments of poly(butylene terephthalate) (PBT) and soft segments of oligoamides were synthesised and analysed with DSC and DMTA. Oligoamides were prepared from dimerized fatty acids and bis-(3-aminopropyl)-polytetrahydrofuran. Further polyconden[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 49-52
PL Otrzymano, a następnie polimeryzowano rodnikowo w toluenie cztery monomery karbazolowe: metakrylan 2-(9-karbazolilo)etylu, metakrylan 2-(3-bromo-9-karbazolilo)etylu, metakrylan 2-(3,6-dibromokarbazolilo)etylu oraz nowy metakrylan 2-(1,3,6-tribromo-9-karbazolilo)etylu. Otrzymane polimery charakteryzo[...]
EN Four carbazole monomers: 2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate, 2-(3-bromo-9-carbazolyl)ethyl methacrylate, 2-(3,6-dibromo-carbazolyl)ethyl methacrylate and new 2-(1,3,6-tribromo-9-carbazolyl)ethyl methacrylate were synthesized then radically polymerized in toluene. These polymers were characterised by[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 343-346
PL Diody elektroluminescencyjne zbudowane na polimerze poliwinylokarbazolu (PVK) dają światło w obszarze widma niebieskiego. Kwantowa wydajność tych diod jest stosunkowo mała i dlatego podjęto próby zsyntezowania nowych polimerów opartych na karbazolilu zwiększając jej wydajność. Nowe materiały to poli[...]
EN Due to blue light emission PVK has been proposed as the emitting layer in polymer light emitting devices. Since it has low quantum efficiency the new polymer (poly[2-(9-carbazolyl) ethyl methacrylate]) based on carbazole was synthesised. Also the copolymer of poly[2-(9-carbazolyl)ethyl methacrylate][...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 155-159
PL Jonomery styrenowe zawierające sole metali alkalicznych kwasu akrylowego badano metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), dalekiej podczerwieni oraz mikroskopii optycznej. Zbadano wpływ zawartości i rodzaju akrylanu metalu alkalicznego w jonomerach na agregację jonów. Wydaje się, że w przypa[...]
EN Styrene based ionomers containing alkali metal salts of acrylic acid have been investigated by differential scanning calorimetry (DSC), far - i.r. and optical microscopy. A study has been made of the influence of the content and nature of alkali metal acrylate in styrene based ionomers on the state [...]
7
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 13-28
PL Badania syntezy polimerów mogą być zorientowane na metody lub struktury. Intencją przeglądu jest udokumentowanie obydwu orientacji. Przedstawione zostaną najnowsze przykłady prac autorów i przyszłych perspektyw. Wpływ chemii organicznej i supramolekularnej będzie pożytecznym drogowskazem. Przykłady [...]
EN Research in polymer synthesis can be method or structure oriented. This review is intended to document both approaches. Recent examples from our own work as well as future prospectives will be presented. The impact from organic and supramolecular chemistry will serve as a useful guideline. Examples [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 146-150
PL Jony palladu wprowadzono do dwóch pochodnych polianiliny: poli(o-metyloaniliny) i poli(o-metoksyaniliny) poprzez domieszkowanie polimerów w roztworach PdCl2-HCl-H2O o różnym stężeniu HCl. Stwierdzono, że typ oddziaływań polimerów z jonami Pd2+, a - w konsekwencji - także rodzaj cząstek pa[...]
EN Palladium ions were incorporated into two polyaniline derivatives, namely poly(o-methylaniline) and poly(o-methoxyaniline) by doping of the polymers in the PdCl2-HCl-H2O solutions of various HCl concentrations. It was found that the type of polymers - Pd2+ interactions and, consequently, [...]
9
80%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The goal of this work was to determine influence of fillers on viscosity, especially of six mixtures that contain different amount of ferrite powder. It was made in order to find out an effect of introduced ferrite powder on epoxy resin processing conditions and parameters. Additionally vis[...]
10
80%
Przemysł Chemiczny
11
80%
Przemysł Chemiczny
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Fotofizyka fotodiod jest oparta na zjawisku fotoidukowaniu ładunku w polimerze typu donorowego (poli 3-oktylo tiofen) i przeniesieniu go do nanocząsteczki SiC (wielkości 20-30 nm). Zaprezentowano przykładową strukturę dla diod fhotowoltaicznych i ich potencjalne zastosowania w konwersji energii słon[...]
EN The photophysics of such photoactive devices is based on the photo-induced charge transfer from donortype semiconducting conjugated polymer to acceptor-type nanoparticles SiC. Examples of photovoltaic architectures are presented and their potentia interrestrial solar energy conversion discussed. Rec[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 139-142
PL Polimer o właściwościach redoksowych zawierający aktywny chlor w grupach funkcyjnych wykorzystano jako wielocząsteczkowy czynnik utleniający do unieszkodliwiania roztworów rodankowych. Zastosowanie polimeru w procesie kolumnowym umożliwiło praktycznie całkowite usunięcie jonów SCN z roztworu. Produk[...]
EN A redox polymer in which the proper oxidising agent - active chlorine (with oxidation number+1) is covalently bound to the macromolecular carrier was used for removal of thiocyanate ions from aqueous solutions. The oxidation capacity of the resin was investigated at room temperature, in aqueous medi[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 115-119
PL Polimery poli(dimetylosiloksan)-ko-(hydrometylosiloksanowe) (PDMS-co-PHMS) były otrzymywane na drodze równowagowej polimeryzacji monomerów siloksanowych z otwarciem pierścienia. Badano wpływ zmiany monomerów (2-cyklicznych do liniowych) oraz katalizatora na szybkość polimeryzacji oraz rozkład jednos[...]
EN Poly(dimethylsiloxane)-co-(hydromethylsiloxane) (PDMS-co-PHMS) polymers were prepared by equilibrium and ring-opening polymerisation of siloxane monomers. The influence on the rate of polymerisation and the distribution of the -MeHSiO- units by varying monomers (cyclic to linear) and catalysts was i[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 161-164
PL Za pomocą pomiaru siły elektromotorycznej wyznaczono współczynniki aktywności przeciwjonów sodowych i wapniowych w roztworach poli(alkilenofosforanów). Wyniki porównano z teoretycznym modelem komórki cylindrycznej opisanym równaniem Poissona-Boltzmanna.
EN Activity coefficients of counterions in poly(alkylene phosphate) solutions containing a mixture of sodium and calcium counterions were determined by electromotive force measurements. The experimental results were compared to the theoretical predictions using Poisson-Boltzmann equation for the cylin[...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 175-178
PL Otrzymano serię produktów kondensacji epichlorohydryny z disalicylideno-pentaerytrytem, oraz określono ich budowę i ciężar cząsteczkowy metodami spektroskopowymi i SEC.
EN A series of condensation products of disalicylidenopentaerithryt with epichlorohydrin were prepared, their structures being determined by means of 1H NMR. Fractional composition of isolated products was determined using GPC method (SEC).
17
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 199-202
PL Opisano dwie drogi otrzymywania wodorozcieńczalnych, akrylowanych żywic alkidowych: akrylowaną żywicę alkidową poddano emulgowaniu oraz akrylowano emulsję alkidową.
EN Two ways of synthisis of waterborne acrylated alkyd resin are described emulsification of acrylated alkyd resins and acrylation of alkyd emulsions.
18
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 187-190
PL Otrzymano w postaci ziarnistej szereg kopolimerów metakrylanu 2-dimetyloaminoetylowego i poddano je czwartorzędowaniu halogenkami alkilowymi. Scharakteryzowano wybrane właściwości tych polimerów i porównano z właściwościami usieciowanego poliakryloamidu oraz produktu degradacji Hoffmana tego polimer[...]
EN Various croslinked copolymers of 2-dimethylaminoethyl methacrylate were obtained in a granular form and quaternized with alkyl halides. Selected properties of the polymers were characterized and compared with those of croslinked polyacrylamide and polyvinylamine obtained by Hoffman degradation of th[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 151-153
PL Protonowana polianilina oraz jej pochodne mogą służyć jako materiały absorbujące promieniowanie podczerwone. Znaczące zmniejszenie przepuszczalności roztworów polimeru jest obserwowane po dodaniu kwasów protonowych. Zjawisko to umożliwia nowe zastosowania tego polimeru.
EN Protonated polyaniline and its derivatives can serve as an infrared absorbing material. Significant decrease in the transmittance of solutions of the polymers after adding a protonic acid was observed. This phenomenon creates a possiblity of new applications of these polymers.
20
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 140 171-174
PL Zsyntezowano nową grupę polimerów: poli(1,3-oksazolidyno-1,3-dioksany) w reakcji kondensacji 2,2'-diformylo-1,4-difenoksybutanu z 2-amino-2-hydroksymetylo-1,3-propanodiolu.
EN The new class of polymers- poly(1,3-oxazolidine-1,3-dioxanes) has been obtained in the polycondensation of 2,2'-diformyl-1,4-diphenoxybutane with 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol. The structure of polymers has been determined by IR, 1H NMR and 13C NMR spectroscopy.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last