Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 652
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Technical Physics
EN The paper presents an upwind finite element analysis for travelling magnetic field problems. In the formulation of this method, an upwind interpolation function that has been suggested in the field of the finite analytic method, is introduced into the magnetic field analysis. The basic scheme is rev[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 9 219-224
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper presents the current state of the research in the area of magnetic field application in magnetoabrasive machining as well as in modification of hardened steel properties at grinding, especially the application of direct field interactions aiming at reduction of rudimentary austenite amount[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 49--53
PL Okręty wyposażone są w system automatycznej demagnetyzacji. W zależności od kursu okrętu prądy płynące w cewkach umieszczonych wewnątrz okrętu minimalizują pole własne okrętu. Uzwojenia demagnetyzacyjne powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały w przybliżeniu równomierny rozkład pola magnetyczne[...]
EN The ships are equipped with an automatic degaussing system. Depending on the course of ship, currents flowing in the coils located inside the hull minimize magnetic field of the ship. The degaussing windings shall be so arranged to provide approximately uniform magnetic field distribution in the hul[...]
5
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W artykule wskazano podstawy działania stałego niejednorodnego pola magnetycznego (SNPM), potwierdzone w badaniach klinicznych oraz piśmiennictwie naukowym. Omówiono również wpływ tego pola na poruszające się obiekty w organizmie żywym oraz podstawowe układy człowieka i wybrane schorzenia. Celem był[...]
6
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2004 Z. 220 123-132
PL W ciągu ostatnich dziesięciu lat zaznaczyły się narastające tendencje stosowania dielektromagnetyków (DM) na magnetyczne rdzenie maszyn elektrycznych. Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu zbrojenia o różnym kształcie - wkładek z magnetycznie miękkiego materiału na magnetyczne właściwości rdzeni [...]
EN For last ten years there has been growing tendency for application of dielectromagnetics (DM) for magnetic cores of electrical machines. The paper presents results of research of the influence of various shapes of reinforcements - soft magnetic insertions, on the dielectromagnetic cores magnetic pr[...]
7
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2001 Z. 208 7-21
PL Wzór całkowy Cauchy'ego stanowi bazę dla metody elementów brzegowych. Odpowiednik tego wzoru w teorii funkcji zmiennych zespolonych może być bazą dla metody elementów brzegowych w analizie trójwymiarowego pola magnetycznego. Wyniki obliczeń skalarnego potencjału magnetycznego, wykonane podanym wz[...]
EN The method of computation of three-dimensional magnetic fields based on characteristics of function of two complex variables (of biharmonic functions) has been presented. Formulas have proved for the complex potential function and vector of magnetising force. The formulas for a uniform magnetic fiel[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 239 143-155
PL Praca stanowi zbiór wyników badań nad zastosowaniem efektu Faraday'a jako sposobu charakteryzowania pola magnetycznego pod względem wartości jego parametrów. Pole pochodziło od magnesu trwałego spełniającego rolę źródła wzbudzenia w maszynie elektrycznej oraz od przepływu prądu w solenoidzie. Pomiar[...]
EN Research results of the magnetic fields investigated by a fiber optic sensor are presented. The research goal consist in determining a way to characterise the magnetic field with respect to values of its parameters. The source of the field are permanent magnets that form the field system of an elect[...]
9
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 23-25
PL Do najważniejszych wymagań podczas eksploatacji zespołu technicznego należy wysoka niezawodność. Dla oceny owej niezawodności może nam posłużyć zbadanie aktualnej roboczej zdolności czy roboczego stanu: to jest diagnostyka techniczna. Indukcję magnetyczną wokół silnika asynchronicznego uważamy za wa[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono obwodowo-polową analizę wpływu liczby żłobków na kształt krzywej pola magnetycznego w szczelinie powietrznej i zawartość wyższych harmonicznych. W obliczeniach symulacyjnych zastosowano dwuwymiarowy model polowy silnika w połączeniu z modelem obwodowym umożliwiającym wyznac[...]
EN The paper presents the circuit-field simulation of influence of a number of the rotor slots on shape of the flux density curve in air-gap of single-phase shaded pole induction motors. The simulation study deals with shaded pole induction motor models of the same stator structure but with different n[...]
11
80%
Acta Mechanica et Automatica
PL Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki pomiarów indukcji magnetycznej w otoczeniu czół wysokoenergetycznych magnesów oraz wyniki pomiarów sił oddziaływania między dwoma magnesami. Wykazano, że rozkład wektora indukcji zależy od błędów kształtu magnesów i dokładności ich montażu. Znajomość rozkła[...]
EN The study presents the results of magnetic induction measurements in the vicinity of front ends of high-energy magnets as well as the results of forces between two magnets measurements. It has been proved that the distribution of the induction vector is influenced by accuracy of magnets execution an[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 12 839-841
PL Transduktorowe czujniki pola magnetycznego wykorzystuje się do pomiarów słabych stałych i wolnozmiennych pól magnetycznych od lat dwudziestych XX wieku. W ich ponad osiemdziesięcioletniej historii opracowano i opracowuje się nadal wiele różnych konstrukcji czujników. W artykule, w oparciu literaturę[...]
EN Magnetic field fluxgate-based sensors have been used to measure weak, constant and slowly varying magnetic fields since the 1920s. Many different constructions of these sensors have been worked out up to now. Basing on the literature and the research work performed by the author, the paper presents [...]
13
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 6 118-121
PL Celem przedstawionych badań było wytworzenie stabilnego wirującego wyładowania łukowego dla zastosowania do łukowej syntezy nanomateriałów. Wirowanie łuku w tych badaniach miało na celu wytworzenie intensywnego i równomiernego strumienia par przekazywanego z anody do katody w celu zapewnienia efekty[...]
EN The main objective of this research was to demonstrate of a stable rotating arc discharge generation to be applied for nanomaterials synthesis. The most important phenomenon which is obtained thanks to rotating arc is an uniform jet of vapor delivered from the arc anode to the cathode to generate an[...]
14
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 5 579-586
PL Analiza zastosowania pola magnetycznego w oczyszczaniu ścieków przy uwzględnieniu faz wstępnych: oczyszczania zasadniczego i obróbki osadów ściekowych. Badania laboratoryjne i na istniejących obiektach (skala techniczna).
EN Analysis of application of magnetic field for purification of sewages including preliminary phases: main purification and treatment of sewage sediments. Laboratory investigations and field tests on existing objects (technical scale).
15
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Pomiary bardzo słabych pól magnetycznych w nieekranowanych środowiskach wymagają czujników zapewniających szeroki zakres dynamiki i szybkości zmian napięcia wyjściowego przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości. Obecnie analogowe nadprzewodnikowe detektory kwantowe (SQUID) są najczulszymi czujnikami s[...]
EN Measurements of extremely weak magnetic fields in unshielded environments require sensors providing a high dynamic range and slew rate while maintaining a high resolution. At present, analog Superconducting Quantum Interference Devices (SQUIDs) are the most sensitive sensors for magnetic flux. Due t[...]
16
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przekładniki, jako część systemu elektroenergetycznego pracują w środowiskach, w których występują silne, zewnętrzne pola elektromagnetyczne. Odpowiednia konstrukcja przekładnika powinna zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną w określonym środowisku. W artykule omówiony został wpływ obcego pola [...]
EN Voltage transformer being a part of electro-energy system, operates in environments in which there are strong electromagnetic fields. In such conditions it is hard to ensure EMC of the voltage transformer. The article describes the influence of a external magnetic field on accuracy of voltage transf[...]
17
80%
Energetyka
2008 nr 3 177-178
PL Obecność linii elektroenergetycznych na działkach budowlanych stwarza ograniczenia w możliwości zagospodarowywania tych terenów. Przeanalizowano dwa problemy. Pierwszym problemem są wymagane odległości pomiędzy liniami a planowanymi budynkami, wynikające z ochrony przed wyładowaniami z linii. Drugim[...]
EN The high development of housing has been observed lately. This development requires areas for buildings. These areas very often are crossed by power transmission lines. Therefore there are problems with placement of buildings and other objects near lines. The proper insulation distances should be ke[...]
18
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 17-20
PL Opracowana i opatentowana przez Lennarta Alfredeena technologia Magnetic Field Technology (MFT) opiera się na właściwościach pola magnetycznego i wykorzystuje pętlę histerezy magnetycznej. Nowoczesność technologii MFT odróżnia ją zasadniczo od stosowanych konwencjonalnych technik obróbki cieplnej, p[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przedstawiono wyniki badań zmiennych pól magnetycznych w zakresie bardzo niskich częstotliwości ELF (Extra Low Frequency). Stwierdzono, że pola magnetyczne w otwartej przestrzeni są niższe niż mierzone w mieszkaniach. W niektórych miejscach wartości natężenia pola magnetycznego (lub wektora [...]
EN The results of an extra Iow frequency (ELF) magnetic field survey in Rzeszów urban area, are presented. The average field levels in the open area are lower than measured in domestic conditions. In some places the magnetic field strength (or magnetic flux density B) proved to be comparable (or higher[...]
20
80%
Chemia Analityczna
PL W pracy zbadano wpływ pola magnetycznego na barwną reakcję w układzie Fe(III)--KSCN-Rodamina B-guma arabska. W warunkach optymalnych (20 mmol 1[-1] H2S04, 96 mmol 1[-1] KSCN, 0.044 mmol 1[-1] RhB, 0.05% guma arabska) współczynnik molowy absorpcji, przy długości fali 590 nm, wzrósł z 2.52ź 10[5] do [...]
EN In the present paper, we report on the effect of magnetic field on the colour reaction of Fe(III)-KSCN-Rhodamine B-arabic gum polycomponent coordination compound micelle system. It is indicated that under the optimized conditions of 2.0 x 10(-2] mol 1(-1) H2SO4, 9.6 x 10(-2] mol 1[-1] KSCN, 4.4 x 10[...]
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last