Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 175-184
PL Przedstawiono zasady badań polaryzacyjnych w rzeczywistych konstrukcjach żelbetowych. Omówiono praktyczne sposoby określania powierzchni polaryzowanej stali zbrojeniowej. Zamieszczono wyniki pomiarów potencjału polaryzowanej wkładki zbrojeniowej dla różnych elektrolitów. Stwierdzono zasadniczy wpływ[...]
EN The principles of polarization test in situ were shown. The practical way of definition of polarization area of reinforcement was discussed. The results of corrosion potential of polarizing reinforcing bar for different electrolytes were shown. A fundamental influence was found of kind corrosion for[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 228 317-326
PL W artykule przypomniano pojęcie polaryzacji światła oraz główne sposoby uzyskiwania polaryzacji liniowej. Wymieniono również typowe zastosowania światła spolaryzowanego w nauce i technice (m.in. polarymetria, mikroskop polaryzacyjny, filtry polaryzacyjne). Następnie omówiono główne sposoby wykorzyst[...]
EN In this article the concept of light polarisation and the main ways of linear polarization obtain were reminded. The popular applications of polarised light in science and technique were listed (polarimetry, polarisation microscope, polarising filters). Then, the main ways of polarised light using i[...]
3
100%
Optyka
2017 Nr 6 70--72
PL Pomysł na napisanie artykułu o takiej tematyce narodził się podczas chodzenia po gdańskich salonach optycznych. Orientowałem się w ofercie, ponieważ myślałem o zakupie nowych okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych. Próbowałem uzyskać podstawowe informacje na temat produktów od asystentów sprzeda[...]
4
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 121-127
PL Zaprojektowano i przeprowadzono analizę działania interferencyjnej powłoki typu beamsplitter umożliwiającej pracę dzielnika dla dwóch różnych długości fali. Wykonany element światłodzielący znalazł zastosowanie w układzie interferometru Twyman`a Green`a w badaniach metodami spektroskopii fourierowsk[...]
EN A dual band optical beam divider has been designed and analysed. The designed beamsplitter type, interference coating enables the operation of the beam divider at two different wavelengths. The designed beam divider is applied in Twyman-Green interferometers in Fourier spectroscopy based scientific [...]
5
88%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy dokonano elektrochemicznej charakterystyki polaryzacyjnej stopów typu TbNi48M0.2 (M = Sb, Bi lub Al) w środowisku silnie alkalicznym. Stwierdzono, że wszystkie badane stopy TbNi48M0.2 pasywują się w 6 M KOH. Obecność bizmutu w badanym stopie prowadzi do wzrostu gęstości prądów anodowych, a t[...]
EN In this work an initial characterisation of electrochemical polarization behaviour of TbNi4.8M0.2 (M = Sb, Bi or Al) type alloys in strong alkaline solution has been carried out. It was established that all the tested TbNi4.8M0.2 alloys passivated in 6 M KOH. It is shown that the presence of Bi in t[...]
6
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Podano parametry systemowe i podstawową konfigurację współczesnych systemów radiowych. Omówiono zagadnienie polaryzacji sygnału radiowego. Podano zakres pracy systemów radiowych służb stałych oraz przykłady takich systemów.
EN The system parameters and basic configuration of fixed digital radio systems are given. The article describes polarisation problem of radio signal. Frequency bands and examples of various systems are given.
7
88%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono zasady działania źródła promieniującego o zmiennej polaryzacji, którego konstrukcja bazuje na falowodzie kołowym całkowicie wypełnionym ferrytem lub periodycznym rdzeniem ferrytowo-dielektrycznym polaryzowanym czterobiegunowym polem magnetycznym. Badania numeryczne i eksperymen[...]
EN In this paper, the antenna with electronically controled polarization is presented. Some research refered to the ferrite phase shifters allowed for coming to the conclusion that there is possible to develop a microwave radiation source with electronically controlled polarization. Such an antenna con[...]
8
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Ostatnia dekada przyniosła, w dziedzinie optoelektroniki, szybki rozwój technologii tele-informatycznych opartych na światłowodach. Technologie te zyskują znaczną popularność w sieciach ostatniej mili (WDM-PON, GePON, EPON, itd.). Jako alternatywę w stosunku do sieci ostatniej mili można przyjąć op[...]
EN Over the past decade rapid development happened in the field of communication technologies based on optical fibers. Over the past decade rapid development happened in the field of communication technologies based on an optical fibers. These technologies become dominant in the field of the last mile [...]
9
75%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 127-134
PL W pracy zastosowano metodę elementów brzegowych (MEB) do analizy statycznych problemów liniowej piezoelektryczności. Modelowano piezoelektryczne materiały ceramiczne jako: jednorodne, dielektryczne, liniowosprężyste i transwersalnie izotropowe. Rozwiązania fundamentalne MEB uzyskano stosując formali[...]
EN In this paper the boundary element method (BEM) is implemented to solve the static problem of two – dimensional linear piezoelectricity. The piezoelectric ceramic material is modelled as: homogenous, dielectric, linear elastic and transversal isotropic. The BEM fundamental solution is obtained using[...]
10
75%
Chemical and Process Engineering
PL Opracowano metodę wstępnej oceny efektywności inhibitorów korozji stali w wodzie chłodzącej, w celu określenia sposobu inhibitowania wody w obiegu pilotowym lub bezpośrednio w obiegu przemysłowym. Wykorzystano pomiary oporności polaryzacji liniowej elektrod w zakresie napięć +/-(10 - 20) mV w seriac[...]
EN A method has been developed of initial assessment of the effectiveness of steel corrosion inhibitors in cooling water, in order to determine the manner of water inhibition in a pilot cycle or directly in the industrial cycle. Electrode linear polarizations have been measured in the range of +/-(10 -[...]
11
75%
Przegląd Budowlany
12
75%
Journal of Technical Physics
EN In the paper, homogenization of heterogeneous piezoelectricity with polarization gradient is performed to obtain effective material coefficients. The method of two-scale asymptotic expansion is used and the layered composite structure is analysed in details.
13
75%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 4 103-107
PL Otrzymano powłoki ochronne Al2O3 na stali chirurgicznej typu 316L wykorzystując metodę zol-żel. Wielowarstwowe powłoki otrzymano metodą zanurzeniową z zolu, w którym prekursorem był tri-sec-butanolan glinu (TBA). Pozostałe składniki zolu to alkohole: etylowy, izopropylowy, butanol- 1, butanol-2 oraz[...]
EN Al2O3 protective coatings were prepared on surgical 316L stainless steel using the sol-gel method. The multi-layer coatings were deposited by dip-coating in a sol in the presence of aluminum tri-sec-butoxide (TBA ) as a precursor. The remaining components of the sol were: ethanol, isopropanol, butan[...]
14
75%
Roczniki Inżynierii Budowlanej
2006 z. 6 161--164
EN The results of tests of KCR migrating inhibitor efficiency were shown. Linear polarisation resistance method was used to carry out the tests. Different time of inhibitor activity and different levels of reinforcement corrosion in test units were taken into consideration. The inhibitor was effective [...]
15
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 11 1338-1343
PL W artykule przedstawiono metodologię i wyniki pomiarów macierzy Muellera wybranych włókien światłowodowych zrealizowanych z wykorzystaniem autorskiego, specjalistycznego oprogramowania sterującego. Oprogramowanie to umożliwia zdalny i szybki pomiar oraz automatyczne wyznaczenie interesujących wielko[...]
EN The rapid development of telecommunication and sensor technology requires more comprehensive evaluation of the optical properties of optical components used. At present it seems that in both groups of applications, obtaining information about the polarization properties of fiber-optic components us[...]
16
63%
Roczniki Geomatyki
2006 T. 4, z. 3 191-201
EN Microwave images from ENVISAT satellite can be used for the recognition of land cover classes. They can be extremely important on the occasions when such recognition should be done at a specified moment but optical satellite images are unavailable due to persisting overcast. However, the application[...]
17
63%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2013 Vol. 13, no. 1 104--111
EN Corrosion of the steel reinforcement in concrete is an important problem for the civil engineering. Inspection techniques are needed to assess the corrosion in order to protect and repair concrete structures. Many studies were performed to establish a series of corrosion rate assessment methods. A m[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 272-278
PL Na początku artykułu przedstawiono metodę wytwarzania magnetofluidów złożonych z cząstek ferromagnetycznych, rozproszonych w oleju cedrowym. Następnie opisano układ do wytwarzania mikrofal za pomocą klistronu. Główna część pracy dotyczy przechodzenia i polaryzacji mikrofal przez umieszczone w polu m[...]
EN The production method of the magnetofluid consisted of ferromagnetic particles dispersed in cedar wood oil is presented at begin of this article. In next, the setup for microwaves generation with klystrone using is described. Main part of this paper concerning microwave’s transmission and polarizati[...]
19
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 93-98
PL W referacie przestawiono wyniki badań szybkości korozji prętów zbrojeniowych w stanie pasywnym oraz z zainicjowaną korozją chlorkową. Pomiary wykonano w dwóch typach elementów próbnych: belkach z pojedynczą wkładką zbrojeniową oraz płytach z siatką czterech prętów. Badania przeprowadzono metodą pola[...]
EN In the paper the test results of corrosion rates of reinforcement bars in passivation states and with initiated chloride corrosion were presented. The measurements were carried out in two types of test elements: beams with single bar and slabs with four rods mesh. The researches were carried out by [...]
20
63%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 11 590-592
PL Zbadano i oceniono właściwości korozyjne warstw kompozytowych Ni-P/MoS2 wytwarzanych metodą redukcji chemicznej na aluminium (A2). W celach porównawczych badano również warstwy Ni-P oraz materiał podłoża. Badania korozyjne realizowano metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej w 0,5M ro[...]
EN The aim of this work is the evaluation of corrosion properties of composite Ni-P/MoS2 and nickel Ni-P layers deposited on an aluminum substrate by the chemical reduction method. The examinations of the morphology of the deposited coatings Ni-P and Ni-P/MoS2 and their deterioration rates after the co[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last