Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec obrotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cement Wapno Beton
PL Wzrost udziału paliw zastępczych spalanych w piecach obrotowych utrudnia warunki pracy ogniotrwałego wyłożenia pieca i zwiększa znaczenie kontroli temperatury płaszcza pieca. W poszczególnych strefach pieca: chłodzenia, spiekania, dekarbonizacji i podgrzewania stosuje się różne rodzaje materiałów og[...]
EN The increase of the part of alternative fuels burnt in rotary kilns makes difficult the operation conditions of refractory lining in the kiln and increases the importance of kiln shell temperature control. In individual kiln zones: cooling, sintering, calcination and preheating different types of re[...]
2
80%
Cement Wapno Beton
PL Zrekonstruowano piec nr 1 zwiększając jego wydajność z 3,5 tys. ton do 8 tys. ton na dobę. Podstawowa zmiana polegała na wprowadzeniu dekarbonizatora wraz z nowym podgrzewaczem cyklonowym. Istotny element modernizacji stanowiła również budowa chłodnika rusztowego COOLAX, który zastąpił dotychczasowy[...]
EN The kiln no 1 was converted in an effort to increase its capacity from 3.500 ton 8.000 tpd. The modification measures were concentrated on the introduction of a calciner with new cyclone preheater. An important element of modernization was also the construction of a grate cooler COOLAX, which replac[...]
3
80%
Cement Wapno Beton
PL Omówiono argumenty przemawiające za wykorzystaniem palnych odpadów jako paliwa do opalania pieców cementowych. Podkreślono, że w przypadku spalania odpadów w piecu cementowni nie mogą obowiązywać takie same wartości dopuszczalnych emisji, jak w przypadku spalarni odpadów, ze względu na technologiczn[...]
EN The reasons for utilization of combustible wastes as the fuel for firing cement kilns are discussed. It is emphasized that in the case of combusting wastes in cement kilns the limits for emission cannot be the same as in the case of incinerators, considering the technological task of a cement plant,[...]
4
80%
Cement Wapno Beton
PL Ze względu na wysoki koszt zmienny produkcji klinkieru w Cementowni Strzelce Opolskie, przedsiębiorstwo Górażdże Cement SA. zdecydowało się na modernizację pieca obrotowego nr 1 w cementowni Górażdże i zwiększenie jego wydajności z 3500 do 6000 t/d. Modernizacja obejmowała przebudowę cyklonowego wym[...]
EN Taking into account high variable costs of clinker production in cement plant Strzelce Opolskie, the enterprise Górażdże Cement S.A. decided to modernize the rotary kiln No 1 in cement plant Górażdże and to increase its capacity from 3500 to 6000 tpd. The modernization involved the reconstruction of[...]
5
80%
Cement Wapno Beton
PL Przedstawiono sposób obliczania promieniowego odkształcenia płaszcza pieca obrotowego przy zastosowaniu metody odkształcalnych elementów skończonych. Wyniki porównano z rezultatami otrzymanymi przez Z. Banakiewicza na drodze analitycznej. Na podstawie tego porównania można stwierdzić, że analiza wyt[...]
EN The calculation procedure of rotary kiln shell radial deformation using deformable finite elements method is presented. The results of the calculation have been compared with results obtained by Z. Banakiewicz by analytical means. On the ground of this comparison it can be stated that the strength a[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budowa i Eksploatacja Maszyn
2002 Z. 9 365-374
PL W pracy przedstawiono analizę bilansu masowego surowca w piecu obrotowym. Piec rozdzielono na dwa obszary: obszar suszenia surowca i obszar ogrzewania. Wyprowadzono zlinearyzowane w obszarze roboczym równania określające podstawowe wielkości bilansu masowego: strumień masy w piecu oraz masę surowca [...]
EN In this paper dynamic properties analysis of the rotary kiln for the sake of his row material balance are presented. The kiln was divided into two zones: row material draying zone and row material heating zone. In working domain equations for basic relationships of material balance: row material flo[...]
7
80%
Cement Wapno Beton
PL Piece cementowe emitują z gazami odlotowymi tlenki azotu, które składają się w 90-95% z NO, w 5-10% z NO2 i ze śladowych ilości N2O. Z tych względów nazywa się je NOx. Są trzy główne mechanizmy powstawania tych tlenków: termiczny, z paliwa oraz "szybki". W gazach odlotowych zawartość NOx wynosi okoł[...]
EN Cement kilns emit - with exhaust gases - nitrogen oxides which are composed in 90-95% of NO, in 5-10% of N02 and in trace amounts of N2O. For those reasons they are named NOx. There are three main mechanisms of formation of these oxides: thermal, from the fuel, and "rapid" one. In exhaust gases NOx [...]
8
70%
Cement Wapno Beton
PL Występowanie warunków redukujących w piecach do wypalania klinkieru może mieć poważny, ujemny wpływ na jakość cementów portlandzkich, w tym także cementów wiertniczych, takich jak cementy klas G i H. Związany jest on z redukcją żelaza (III) do żelaza (II), która zmienia warunki równowagi w procesie [...]
EN The occurrence of reducing conditions in cement kilns can have a siginficant negative influence on the quality of Portland cements, including oilwell cements Iike those of CIass G and CIass H. This arises as a result of reduction of iron (III) to iron (II), which alters the conditions of equilibriu[...]
9
70%
Cement Wapno Beton
PL Modernizację cyklonowego wymiennika ciepła i budowę układu dekarbonizacji przeprowadziła firma Technip-Coflexip. Piec obrotowy posiada po modernizacji tę samą średnicę i długość, wymieniono cały płaszcz pieca i zwiększono prędkość obrotową z 2 do maksymalnie 4 obr/min. W pierwszym stopniu wymiennika[...]
EN The modernization of cyclone preheater and the construction of precalcining system were carried out by Technip-Coflexip. The rotary kiln has after modernization the same diameter and length, but the whole kiln shell has been replaced and rotational speed has been increased from 2 to maximum 4 r.p.m.[...]
10
70%
Cement Wapno Beton
PL W cementowni 'Górażdże' jako paliwo zastępcze stosowane są zużyte opony samochodowe. Przeprowadzono badania wpływu produktów spalania na własności odpylanych gazów odlotowych i przebieg procesu odpylania w elektrofiltrze. W przypadku spalania opon badania wykazały około dziesięciokrotny wzrost zawar[...]
EN In cement plant 'Górażdże' used car tyres are employed as an alternative fuel. The investigation on the effect of combusion products on the properties of dedusted exhaust gases and on the run of dedusting process in the electrostatic precipitator have been carried out. In case of tyres burning the i[...]
11
61%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 12 18-26
PL W artykule przedstawiono budowę pieca obrotowego. Na podstawie przyjętych założeń opracowano dokumentację wykonawczą, a następnie opracowano model laboratoryjny typowego walczaka obrotowego, który poddany został modyfikacjom obejmującym głównie płaszcz walczaka. Dla zaprojektowanego i wykonanego mod[...]
EN Structure of rotary furnace was presented in the paper. Engineering specification was elaborated as well as laboratory model of typical rotary drum. Modifications of rotary drum structure concerned mainly on rotary drums coat. A slotted line was designed for the laboratory model. Model and slotted l[...]
12
61%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 2 13-18
PL W pracy opisano wpływ pozycji osi obrotu rolki oporowej, w stosunku do usytuowania osi obrotu pierścienia biegowego, na zwrot i wartość siły generowanej na styku jej bieżni z bieżnią pierścienia biegowego, oddziałującej na rolkę wzdłuż jej osi obrotu. W publikacji scharakteryzowano również skutki ni[...]
EN The paper describes impact of position of stopper roll axis of rotation in relation to the location of running ring axis of rotation on value and sense of force generate on contact point of its race with the race of running ring affect roll along its axis of rotation. There were also described resul[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL W pracy przedstawiono sposoby obliczeń, jak również bazę wiedzy niezbędną dla utworzenia systemu ekspertowego dla pieca obrotowego, który wykorzystując istniejące w cementowniach urządzenia pomiarowe, wspomaga proces wnioskowania o rzeczywistej grubości wykładziny ogniotrwałej i dynamice zmian grubo[...]
EN In this research mathods of calculations and a knowledge base are presented, both essential to the development of an expert system model for the kiln. This model, using measuring instruments available at cement plants, assists the inference process which determines the actual thickness of the firebr[...]
14
61%
Rudy i Metale Nieżelazne
1998 R. 43, nr 8 375-380
PL Opisano i wyjaśniono zjawiska fizyczne mające wpływ na wartość i rozkład ciśnienia w zespole technologicznym pieca obrotowego obejmującym komorę żużlową, piec i komorę osadczą. Określa się zależność wielkości ciśnienia w komorze żużlowej od stopnia doszczelnienia tej komory i ilości zaciąganego powi[...]
EN The article describes and explains physical phenomena having influence on pressure value and its distribution in a technological set of a rotary kiln including a slag chamber, a furnace and a dust chamber. It specifies relation between pressure quantity in the slag chamber and degree of this chamber[...]
15
61%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono zasady działania oraz analizę techniczno-ekonomiczną pieców bębnowych obrotowych z palnikami paliwowo-tlenowymi. W ciągu ostatnich 10 lat zainstalowano w świecie, głównie w Europie ponad 200 takich pieców o pojemności 2 - 20 t i wydajności 1 - 12 t/h. Porównano piece obrotow[...]
EN In the article the principles of operation along with the technical and economic analysis of rotary drum furnaces with oxygen-fuel burners are presented. During the last ten years more than 200 of these furnaces with the capacity of 2 - 20 tons and the production rate of 1 - 12 tons per hour have b[...]
16
61%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Przeprowadzono badania przerobu pyłów stalowniczych w piecu obrotowym IMN Gliwice i w przemysłowej instalacji obrotowego pieca przemysłowego Bolesław Recycling. Testom poddano pyły stalownicze o różnej zawartości cynku (15,5; 14,10 i 32,8% mas.). Opracowano dwie wersje technologii różniące się rodza[...]
EN The trials were made in a pilot scale rotary furnace in the Institute of Nonferrous Metals in Gliwice and in an industrial rotary furnace owned by Bolesław Recycling S.A. Steelmaking dusts with various zinc contents (14.5, 24.1 and 32.8 wt. %) were used in the trials. Two variants of processing were[...]
17
61%
Archives of Metallurgy and Materials
2011 Vol. 56, iss. 4 1185-1192
PL Opracowano tanią i niezawodną technologię wytwarzania kruszywa ceramicznego z pyłów i popiołów po spaleniu węgla oraz lepiszcza organicznego, metodą spiekania w wysokiej temperaturze, a także koncepcje działania i sposób wykonania suszarni wilgotnego granulatu oraz pieca obrotowego, w którym proces [...]
EN The inexpensive and reliable technology of the production of ceramic aggregate from coal ash, coal dust and mineral cement (clay, bentonite) optionally organic cement has been developed. The tecchnology is based on the method of sintering in high temperature. The conception of workings and the way o[...]
18
61%
Environment Protection Engineering
EN Theoretical and experimental results of the investigation illustrate how the rotary kiln operation affects the oxygen demand in the combustion of meat and bone wastes. The main objective of this study was to achieve optimal CO and NOx emissions for the cyclic operation of a rotary kiln, i[...]
19
61%
Cement Wapno Beton
PL Emisja tlenków azotu z klasycznych pieców obrotowych do prażenia klinkieru, to jest wyposażonych tylko w wymiennik cyklonowy, znacznie przekracza wymagania normowe. Z tego względu należy stosować specjalne rozwiązania techniczne, które pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji, do poziomu niższego od[...]
EN The emission from classic rotary kilns for clinker burning, that is to say equipped with a cyclone preheater only, considerably surpasses standard requirements. For that reason special technological solutions should be used, which allow an appreciable reduction of emission, to a level lower than the[...]
20
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 44 543--548
PL W artykule scharakteryzowano, niestosowane szerzej w Polsce, piece z palnikami paliwowo-tlenowymi do wytopu żeliwa. Opisano warunki pracy, budowę i sposób działania pieców obrotowych. Podano także podstawowe wskaźniki techniczno-technologiczne.
EN Rotary furnaces with fuel-oxygen burners are till now not very often applied in Polish iron foundries. Characteristics of these furnaces are presented defining economic, ecology and technical benefits. In comparison to other melting systems their flexibility and suitability for production of various[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last