Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  phase equilibrium
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN Acoustic properties of a binary mixture consisting of a liquid being in phase equilibrium with its vapor and a ternary mixture including a binary one and a neutral gas are considered. Detailed calculations of the excess entropy of a ternary mixture in terms of its excess pressure and density are car[...]
2
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 2 46-50
EN PT phase equilibrium diagrams of the binary mixtures and their description on the basis natural gas components, and most commonly used experimental and computational methods have been presented
3
80%
Zeszyty Energetyczne
2017 T. 4 89--97
EN Carbon dioxide removal is crucial step during natural gas processing, as CO2 is highly corrosive in presence of water. There are natural gas sources around the world with very high carbon dioxide content that cannot be developed. In order to design the effective CO2 removal pro[...]
4
80%
Computational Methods in Science and Technology
2019 Vol. 25, No. 2 105--116
EN The thermophysical properties of metal alloys are often investigated via molecular dynamics (MD) simulations. An exact and reliable estimation of the thermophysical parameters from the MD data requires a properly and carefully elaborated methodology. In this paper, an improved two-phase sandwich met[...]
5
70%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: This paper presents calculation of phase equilibrium in Fe-B-C-O system. Design/methodology/approach: The typical phase equilibrium diagrams do not always provide useful information on this problem, especially for polycomponent systems. Instead of this, the methods for phase equilibrium cal[...]
6
70%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Na wstępie przedstawiono wykresy fazowe dwuskładnikowych stopów składowych: Ag-Cu, Ag-In i Cu-In, podając ich krótką charakterystykę termodynamiczną. Następnie obliczono przekrój poprzeczny układu trójskładnikowego Ag-Cu-In wzdłuż linii stałego stosunku zawartości Cu/In, równego 1. Wyniki obliczeń p[...]
EN The brief thermodynamic characteristic of binary subsystems were given, and phase diagrams presented. Then cross-section of ternary system Ag-Cu-In was calculated along the constant Cu/In ratio equal 1, using binary formalism. Considerable discrepancies were observed between calculation results and [...]
7
61%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2007 Nr 10 9-13
EN The role of equations of state in describing gas phase and liquid: steam phase equilibrium in perfect gas and in real gas. Conditions for applying a few selected equations of state. Examples of using equations of state in gas industry, with natural gas.
8
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 17-25
PL Stopień matastabilności jest cechą warstw wierzchnich decydującą o ich własnościach tribologicznych i odporności korozyjnej. Czynnikami mającymi wpływ na termodynamiczną stabilność są dyfuzja zależna od temperatury i czasu, stopień zdefetkowania i zachodzące przemiany fazowe oraz liczba faz. Równowa[...]
EN The degree of metastability is a featureof surface layer which has an influence on their tribolocical and corrosion properties. The factors deciding on thermodynamical tabilty are: diffusion rate (depending on temperature and time), density of lattice defects and phase transformations as well as nu[...]
9
61%
Materiały Ceramiczne
PL W prezentowanej pracy zbadano równowagę fazową w układzie TeO2–CdO. Przygotowano różne składy (1-x)TeO2 – xCdO, gdzie x = 0,10, 0,20, 0,25, 0,30 i 0,40 mol.%. Próbki przetrzymywano w 750°C w tyglu platynowym przez 30 min., a następnie szybko chłodzono w kąpieli wodnej. Badania DTA przeprowadzono na [...]
EN In the present study, phase equilibrium in the TeO2–CdO system has been investigated. Different compositions of (1-x)TeO2–xCdO, where x = 0.10, 0.20, 0.25, 0.30 and 0.40 in molar ratio were prepared. The samples waited at 750°C in a platinum crucible for 30 minutes and then quenched in a water bath.[...]
10
61%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Badane stopy Cu-Ni-Zn i Co-Ni-Zn przygotowano z czystych metali przez stopienie w ampulach kwarcowych pod próżnią. Skład fazowy polerowanych próbek tych stopów określona za pomocą mikroanalizy elektronowej. Dla bodatych w Zn części układów fazowych Cu-Ni-Zn i Co-Ni-Zn określono granice fazowe dla te[...]
EN Cu-Ni-Zn and Co-Ni-Zn alloys were prepared in quartz tubes using pure components. The specimens were polished and their phase compositions were determined by electron probe microanalyses. The phase boundaries in the zinc-rich corners of the Cu-Ni-Zn and Co-Ni-Zn systems have been investigated at 868[...]
11
51%
Materiały Ceramiczne
2011 T. 63, nr 2 342-349
PL W artykule omówiono równowagi fazowe w układach dwu- i trójskładnikowych jako podukładach układu czteroskładnikowego MgO-CaO-Al2O3-ZrO2. Potencjalne składy fazowe tworzyw ogniotrwałych w tym układzie odpowiadają materiałom ogniotrwałym z układów MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3-CaAl2O4 lub MgO-CaZrO3-[...]
EN Phase equilibriums in the binary and ternary subsystems of the quaternary MgO-CaO-Al2O3-ZrO2 system are presented. The potential phase compositions of refractory materials in this system refer to the refractories originating from the MgO-CaZrO3-MgAl2O4, MgO-CaZrO3- CaAl2O4 or MgO-CaZrO3-CaAl2O4-MgAl[...]
12
51%
Prace Naukowe Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Monografie
2010 Nr 6, nr 6 103-103
PL W pracy przedstawiono i przedyskutowano problemy występujące podczas interpretacji widm mas związków nieorganicznych otrzymanych metoda KEMS (Knudsen Effusion Mass Spectrometry). Prezentowane sposoby rozwiązania problemów, głównie autorskie, przedstawione są w kilku częściach. Metody dzielą się na d[...]
13
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2003 Nr 11 384-387
EN Analysis of calculation methods for marking temperature of water dew point in natural gas (methods based on Bukacek's, Behr's and Kazim's correlation equations and equation of state). Calculations' results. Latest literature reports evaluating the accuracy of the analyzed calculation methods.
14
51%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 12 481-487
EN Essential thermodynamic parameters valid for defining phase balance state establishing in natural gas. Methods of foreseeing heavy hydrogens outdrop-ping possibilities during natural gas sending in a gas grid. Gas quality evaluation method based on hydrogens condensation temperature at a given press[...]
15
51%
Archives of Thermodynamics
EN Thermodynamic assessment of the phase stability of the solid solutions of superionic alloys of the Ag3SBr1-xClx (I) system in the concentration range 0 ≤ x ≤ 0.4 and temperature range 370–395 K was performed. Partial functions of silver in the alloys of solid solutio[...]
16
51%
Archives of Thermodynamics
2019 Vol. 40, no 2 137--149
EN The paper presents a numerical model for analyzing vaporliquid equilibrium of ternary (three-component) system at high pressures. The gas-phase non-idealities and solubility of gas in liquid are considered in the numerical model. The model is useful for studies involving evaporation of liquid at dif[...]
17
51%
Rudy i Metale Nieżelazne
2004 R. 49, nr 12 627-632
PL W artykule zaprezentowano stan wiedzy dotyczący wytwarzania stali manganowych. Jest on również pierwszą częścią cyklu artykułów dotyczących produkcji konstrukcyjnych spieków żelazo-mangan-węgiel. Autor zwraca w nim szczególną uwagę na zagadnienia teoretyczne związane z układami równowagi fazowej met[...]
EN The paper presents state-of-the-art in the field of manganese steels fabrication. It is the first from a series of papers related to the production of constructional sinters iron-manganese-carbon. Particular attention was drawn to theoretical issues related to phase equilibrium in the metal-Mn and m[...]
18
41%
AGH Drilling, Oil, Gas
2012 Vol. 29, no. 3 419--430
EN A new pVT apparatus was built on Department of Drilling, Oil and Gas at AGH University of Science and Technology, which was sponsored by the Polish Oil and Gas Company. The apparatus was adjusted to measurement of the proprieties of the gas hydrates. On the schematic diagram of this apparatus, metho[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last