Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petroleum substances
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
2015 Vol. 16, nr 1 153--158
EN Creation of rain sewer is connected with dehydration of roads and coexisting objects. The paper presents a discussion upon the issue of groundwater contamination by petroleum compounds and other pollutants from transport based on studies of groundwater within the parking lots. The study included 9 p[...]
2
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
EN This article concerns the monitoring of underground water quality in the vicinity of underground water intake, which is carried out continuously (quarterly) in six monitoring wells situated near the water intake. Groundwater occurring in this complex form a continuous and prosperous aquifer exploite[...]
3
100%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 1 135--144
EN The result of human activity is polluting the soil and water. Based on the results of heavy metals studies it can be stated that the level of contamination of soil and water in urban areas is not high. This image is changing after taking into account other types of pollution. Besides some heavy meta[...]
4
88%
Archives of Environmental Protection
EN The paper deals with the influence of oils on surface water pollution. Two mineral oils of petroleum origin, one synthetic oil and one vegetable oil were tested. Properties of the selected oil types were assessed by ecotoxicological tests. The acute toxicity test on Daphnia magna showed that out of [...]
5
75%
Inżynieria Ekologiczna
2006 Nr 17 167-168
6
75%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 4 60--66
PL Na stężenie zanieczyszczeń powierzchniowych spływów opadowych wpływa: częstotliwość i sposób czyszczenia zlewni (dróg, placów), sposób zwalczania gołoledzi, roboty budowlane na obszarze zlewni, charakterystyka zjawiska opadowego (intensywność, czas trwania, długość przerwy pomiędzy opadami), pora [...]
EN Genesis of rain sewage is connected with drainage of roads and objects linked with them. Its quality changes with flow intensity modification and rain duration. Devices used to rainwater treatment have great impact on environment. The aim of made research was evaluation of rainwater treatment effe[...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 275--280, CD
PL W artykule przedstawiono ropę naftową jako główny surowiec energetyczno-przemysłowy oraz warunki wzrostu i rozwoju bakterii i grzybów w produktach ropopochodnych, które w następstwie powodują rozkład węglowodorów i dodatków uszlachetniających. Następnie opisano problem i występujące rodzaje zanieczy[...]
EN In this article crude oil as the main raw material and energy industry was presented and the conditions of growth and development of bacteria and fungi in petroleum products. Then problem and common types of contaminants in the fuel and engine oil level with particular reference to microbial contami[...]
8
75%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 7-8 64--66
PL Skażenie gleb substancjami ropopochodnymi stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, wpływa niekorzystnie na produkcję roślinną. Wybór odpowiedniej metody oczyszczania skażonych terenów jest bardzo istotny ze względu na właściwości produktów naftowych. Ostatnio coraz szersze zastosowan[...]
EN Soil contamination with petroleum substances is a serious threat to human and animal health and has a negative effect on crop production. Choosing the right method of cleaning polluted areas is very important because of the properties of petroleum products. Recently the technology of using biologica[...]
9
75%
Proceedings of ECOpole
PL Produkty przerobu ropy naftowej wykazują wielokierunkowe negatywne oddziaływanie nie tylko na środowisko, ale także na człowieka. W wyniku katastrof w ruchu lądowym lub prac związanych z przeładunkiem paliw i smarów dochodzi do wylewów produktów naftowych. Jedną z metod ograniczających rozprzestrzen[...]
EN Mineral oil products show a multisided negative impact not only on the environment but also to human beings. Oil products leaks are the result of traffic accidents and work done while handling fuels and lubricants. One method of limiting the spread of these substances is using sorbents. From a pract[...]
10
75%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 10 1666--1675
PL Ustalono optymalne parametry procesu oczyszczania oraz opracowano skład biopreparatu z mikroorganizmów autochtonicznych (bakterie) i jego modyfikacje (grzyby i drożdże). Przeniesienie uzyskanych wyników z badań laboratoryjnych na warunki przemysłowe umożliwi sukcesywne (etapowe) obniżanie zawartości[...]
EN Aged drilling wastes were remediated under lab. and pilot plant conditions. An enrichment of the wastes in microbial species of autochthonous microorganisms resulted in decrease in contents of petroleum-derived contaminants from 200 g/kg dry mass to an acceptable level of 998 mg/kg dry mass. A low c[...]
11
75%
AGH Drilling, Oil, Gas
2016 Vol. 33, no. 4 723--731
EN The paper presents the study of various indicators of soil contamination by petroleum substances from the area of active exploitation of oil deposits in the south of Poland. Nineteen studied soil samples were taken directly around the production wells (0–1 m) or their vicinity (1–7 m) at a depth of [...]
12
75%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2018 Vol. 21 57--62
PL Określenie poziomu zanieczyszczeń wód powierzchniowych, w tym wód ujmowanych do spożycia jest istotne ze względów na potencjalne zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne pochodzą m.in. ze spalin samochodowych, z powierzchni dróg oraz elementów pojazdów[...]
EN Determination of the level of pollution of surface waters, including those taken for human consumption is important due to the potential threat to health and life of people and animals. Organic and inorganic contaminants come from car exhausts, road surfaces and vehicle components. The paper present[...]
13
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 107-114
PL Ciągle rosnące potrzeby ludzi, powodują doskonalenie istniejących i powstawanie nowych osiągnięć w dziedzinie nauki i technologii. Niestety, wraz z rozwojem technicznym, wzrasta również ingerencja człowieka w środowisko naturalne, wynikiem czego jest powstawanie nowych zagrożeń związanych z produkcj[...]
EN Still increasing needs of people cause the improvement of existing technological achievements and forming new ones. Unfortunately, along with technical development human interference in the environment is also increasing. The resulting output is the creation of new risks associated with production, [...]
14
63%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 11 829--842
PL Zastosowanie nowoczesnych metod molekularnych zrewolucjonizowało dotychczasową wiedzę w zakresie filogenetycznej i funkcjonalnej różnorodności mikroorganizmów uczestniczących w procesach bioremediacji środowisk, w tym gleb, zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi. Ekosystem glebowy jest silnie[...]
EN Modern molecular techniques have greatly increased our knowledge concerning phylogenetic and functional diversity of microorganisms during bioremediation of oil-polluted environments such as soil. Soil ecosystem is relatively complex with a high level of prokaryotic diversity. The application of tra[...]
15
63%
Nafta-Gaz
PL W artykule omówiono możliwość szacowania szybkości biodegradacji substancji ropopochodnych za pomocą testu respirometrycznego. Badania prowadzono przy użyciu zestawu OxiTopŽC – umożliwiającego określenie szybkości ubytku substratu w czasie, obliczanej na podstawie średnich szybkości zużycia tlenu i [...]
EN The article discusses the possibility of estimating the rate of biodegradation of petroleum substances by respirometric test. The study was conducted using a set of OxiTopŽC allows to determine the rate of loss of substrate at the time, based on average rate of oxygen consumption and exhalation of c[...]
16
63%
Analityka : nauka i praktyka
2001 nr 1 26
PL Masowe stosowanie ropopochodnych nośników energii jest przyczyną 80% wszystkich skażeń środowiska. Do skażeń tymi substancjami dochodzi podczas ich produkcji, transportu, eksploatacji oraz utylizacji.
17
63%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 880--883
PL W pracy przedstawiono wyniki badań prób ścieków deszczowych po separatorach znajdujących się na terenie miasta, które są wprowadzane do rzeki Biała i jej dopływów przepływających przez miasto. W badanych ściekach deszczowych określono zawartość zawiesiny ogólnej, biochemiczne zapotrzebowanie na tlen[...]
EN The paper presents results of rain wastewater samples testing after separators located within the city, which are introduced into the Biała river along with tributaries flowing through the city. In the studied rain wastewater total suspension, five-day biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxyg[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 323-327
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzo[...]
EN Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. Petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison.
19
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 3 331-335
PL Przedstawiono klasyfikację oraz kryteria doboru sorbentów w działaniach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono też analizę zdolności pochłaniania przez wytypowane dostępne na rynku sorbenty komercyjne par takich sorbatów, jak benzyna 95, benzyna 98 oraz benzen. Porównano zdo[...]
EN Five com. mineral and polymeric sorbents were studied for adsorption capacity of gasolines and PhH at 20°C under 1013.25 hPa and compared with an activated C sample. The best sorbent was selected and recommended for practical use.
20
63%
Ochrona Środowiska
PL Oceniono przydatność techniki spektroskopii 1H NMR do charakterystyki zmian w strukturze chemicznej substancji naftowych (olej napędowy i ropa naftowa) oraz odpadowej smoły gazowniczej zachodzących w procesie ich biodegradacji. Proces biodegradacji prowadzono przez 14 dób, wykorzystując szczepy bakt[...]
EN Suitability of 1H NMR spectroscopy for evaluation of changes in chemical structure of petroleum substances (diesel and crude oils) and coal tar waste upon their biodegradation was assessed. Biodegradation was carried out for 14 days using bacterial strains isolated from petroleum-contaminated soil. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last