Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 52
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  penetration
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Methods in Materials Science
PL Ślizganie się blach po progu ciągowym ma istotne znaczenie w procesach tłoczenia. Zarówno kształt progu jak i wysokość przegięcia blachy na progu mają wpływ na płyniecie metalu i mogą poprawiać warunki tarcia na styku odkształcanej blachy i narzędzia. Wpływ wysokości przegięcia blachy na progu ciąg[...]
EN In stamping operations, the sliding of the sheet metal over the drawbeads is of great importance. The geometry of the drawbead and the degree of penetration both influence material flow and alter the frictional effects between the work and the tool. The effect of drawbead penetration over drawbeads [...]
2
88%
Journal of KONES
EN Some selected parameters of steel for structural-ballistic shields (OKB) used in the Navy vessels have been presented. The standards for steel to be used for ballistic shields are established by safety standards institutions and committees. There has been made an analysis of steel used for OKB of th[...]
3
88%
Journal of KONES
EN The aim of this paper was to present the main aspects of the numerical modelling within the scope of penetration/perforation problems. The most important stages of the computer model development were discussed in detail. They include the study of the hypervelocity impact physics, selection of the nu[...]
4
88%
Nukleonika
2015 Vol. 60, No. 2 361--366
EN Monte Carlo simulations are very useful for many physical processes. The transport of particles was simulated by Monte Carlo calculating the basic parameters such as probabilities of transmitted–reflected and angular-energy distributions after interaction with matter. Monte Carlo simulations of elec[...]
5
88%
Engineering Transactions
EN In the paper some results of experimental and numerical analysis concerning penetration of a steel rod (with conical and flat-faced heads) into heavy high-strength steel and AMg6, Al-Zn-Mg and D16 aluminum alloys plates are presented. The calculations are conducted for relatively low velocities of p[...]
6
88%
Archives of Metallurgy and Materials
EN In this paper, the Aluminum A6060-T5 plates of thickness 2 mm was friction stir spot welded (FSSW), and the effects of welding parameters (rotation speed, plunge speed and distance from the center of pin) on the temperature variation of the joints were investigated. The experimental design method is[...]
7
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2019 Vol. 16, no. 1 135--149
EN New composite materials are proposed, which allow shaped charges to be used with increased efficiency, for purposes, such as special engineering and geotechnical applications, as well as in other industries. The main determinant of efficiency is the volume of the hole created in the target. The futu[...]
8
88%
Central European Journal of Energetic Materials
2018 Vol. 15, no. 4 610--628
EN Copper tungsten liner manufactured using uniaxial pressing technique has been characterized numerically and experimentally in comparison with a baseline shaped charge copper liner produced by deep drawing technique. The jet properties resulted from these two shaped charges were different according t[...]
9
75%
Journal of KONES
EN There are elaborated some dependences which make it possible to compute some materials resistant to hits with the energy greater than in so far tests of the bullets of 7,62 mm caliber. The tests of being resistant to hit have been carried out with the 10GHMBA steel which has been overshot by the bul[...]
10
75%
Journal of KONES
EN Selected parameters of steel for constructional ballistic shields used in the Navy vessels have been presented. The standards for steel to be used for ballistic shields are established by safety standards institutions and committees. The analysis has been made upon currently available national and i[...]
11
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 5 (107) 65--70
PL W artykule stwierdzono, że odporność na przebicie specjalnych dzianin osnowowych wykonanych z włókien polietylenowych o ultra wysokim ciężarze cząsteczkowym można charakteryzować poprzez maksymalne obciążenie przy przebiciu, energię w chwili maksymalnego obciążenia i krzywymi obciążenia w funkcji pr[...]
EN The stab resistance of two guide bar warp knitted fabric made from ultra-high molecular weight polyethylene was characterised by a maximum load, and energy at the maximum load and load versus displacement curves under quasi-static test conditions are presented. Penetration angles and side were desig[...]
12
75%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przeanalizowano zjawisko formowania płaszczyzn adiabatycznego ścinania, zachodzące w procesach charakteryzujących się bardzo dużymi deformacjami struktury rozpatrywanego materiału. Na przykładzie analizy porównawczej zjawiska wnikania pocisków z zubożonego uranu i spieku na osnowie wolfra[...]
EN The phenomenon of creation of adiabatic shear bands occurring at extreme strains of investigated material is analysed in the paper. The effects of penetration for projectiles made of depleted uranium and tungsten sinters were compared to analyse an influence of the adiabatic shear bands into the pro[...]
13
75%
Machine Dynamics Research
EN The article presents numerical simulations of APFSDS projectile impact on thick, semi-infinite, oblique steel armours. The aim of the study was to analyse the defeat mechanisms provided by different types of armours against segmented kinetic projectiles. Additionally, the penetration capability of th[...]
14
75%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono niestacjonarny, przestrzennie dwuwymiarowy (o symetrii osiowej), fizyczno-numeryczny model, umożliwiający komputerową symulację procesu penetracji stalowego pancerza przez kinetyczny pocisk - jednorodny i segmentowy. Do obliczeń przyjęto, że pancerz jest wykonany ze stali RHA, [...]
EN In this paper, we present the computer modelling results of a steel armour plates penetration by subcalibre projectiles with a monolith and segmented penetrators (tungsten alloy) driven to the velocity of 1550m/s. We used the most recent version of the free point's method. The results were compared [...]
15
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Celem i przedmiotem pracy jest pokazanie niektórych prawidłowości wnikania przeciwpancernych pocisków uderzeniowych w metalowe przeszkody (płyty) o dużej grubości i masie. Sposób rozwiązania problemu przedstawiono w dwu częściach. W części pierwszej pokazano przyjęty model fizyczny wnikania i podsta[...]
EN The aim and subject of the work is to show certain regularity in reporting penetration process for anti-tank impact projectiles in metal barrier (plate) with high thickness and weight. How to resolve a problem is presented in two parts. In this first part it is shown: the physical model of penetrati[...]
16
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 42-44
PL Wyniki doświadczalne penetracji cząstek aerozolowych przez filtr włókninowy porównano z przewidywaniami klasycznej teorii filtracji wgłębnej opartej o średnią średnicę arytmetyczną, geometryczną, kwadratową włókna i średnicę równoważną wyznaczaną ze spadków ciśnienia wraz z nowo sformułowanym teoret[...]
EN Experimental results of aerosol particles penetration through fibrous filters were compared with predictions of the classical theory of depth filtration based on the arithmetic, geometric, quadratic mean fiber diameter and a fiber diameter estimated from pressure drop. A newly formulated theoretical[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 90-91
PL Analiza dostępnych danych literaturowych, jak też badania strukturalne filtrów własnej produkcji wskazują, że większość filtrów włókninowych cechuje się silnie polidyspersyjnym rozkładem średnic włókien, który zazwyczaj można dobrze aproksymować za pomocą rozkładu logarytmiczno-normalnego. Zapropono[...]
EN Analysis of the available literature data and results of structural investigations of our own-made filters indicate that majority of fibrous filters are characterized by a strong polydisperse fiber diameter distribution, which can be usually precisely approximated with the use of the log-normal one.[...]
18
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 92-93
PL Uzyskane wyniki doświadczalne porównano z przewidywaniami klasycznej teorii filtracji wgłębnej opartej o średnią arytmetyczną średnicę włókna oraz z nowo sformułowanym teoretycznym modelem filtracji w filtrach polidyspersyjnych — modelem przepływu częściowo segregowanego - uwzględniającym rzeczywist[...]
EN The experimental results were compared with predictions of the classical theory of depth filtration based on the arithmetic mean fiber diameter and with the newly formulated theoretical filtration model in polydisperse fibrous filters - the partially segregated flow model -accounting for a real fibe[...]
19
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL Wykorzystując przyjętą w pracy ogólną koncepcję modelu działania pocisków uderzeniowych, przedstawiono sposób rozwiązania problemu w odniesieniu do wnikania pocisków (prętów) odkształcalnych w odkształcalne przeszkody. Otrzymane wyniki pokazują podstawowe prawidłowości procesu wnikania oraz zależnoś[...]
EN Using the adopted in general concept model of impact projectile action it is shown how to solve the problem in relation to the penetration of deformable projectiles (rods) in a deformable barrier. The obtained results show the basic regularity of process of penetration and the dependence of final ef[...]
20
63%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W artykule przedstawiono wyniki badań modeli nabojów kalibru 7,62 x 51 mm NATO z nowo opracowanymi typami pocisków zwykłych o zwiększonej skuteczności oddziaływania na cel. Badaniom porównawczym z etatowym wzorem pocisku zwykłego poddano pociski z rdzeniem stalowym, występujące w dwóch różniących si[...]
EN The tests results of 7,62 x 51 mm model rounds with newly developed bullets with higher penetration abilities are presented in this paper. The rounds with two bullets configurations based on steel core were compared to standard ball round. Obtained results and presented conclusions let to indicate c[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last